Archive for March 26th, 2014

English: Reading from “Chaitanya-charitamrita”, Antya-lila. The meeting between Shrikanta and Mahaprabhu. The mercy of Mahaprabhu towards Shivananda Sena and his close ones. Our connection with the Lord dissolves all distress.

 
Български: Четене от “Чайтаня Чаритамрита”, Антя-лила. Срещата между Шриканта и Махапрабху. Милостта на Махапрабху към Шивананда Сена и неговите близки. Връзката ни с Бог разпръсква всичките ни тревоги.

 

Sharanagati Podcast