Archive for March 21st, 2014

 

(continues from the previous issue)

 

So, Mahaprabhu received His very grave initiation. Sannyasa means that you die for the world and you are born again for God. And if you start a new life it is best to go to a holy place. Mahaprabhu immediately entered a trance-like state. He wanted to run immediately to Vrindavana to meet His belovedKrishna and Radha there. And devotees around Him saw that He is in a dangerous state of mind, so they thought: “Better we misguide Him a little. Because Vrindavana is very far fromBengal, it is really far. He cannot go this entire long road. Better we kidnap Him.” Therefore it was written that Nityananda Prabhu told Him: “This is not theGanges, this is Yamuna.” In this way He did not want to disturb too much Mahaprabhu’s ecstasy, because Mahaprabhu felt: “Ah, I am running to Vrindavana to meet My beloved Lord. And finally what happened after few days of madly running? He came to Advaita Acharya’s house! But Mahaprabhu knew that Advaita was not living in Vrindavana, he was living in Shantipur. Shantipur – the city of peace. But Mahaprabhu was not peaceful. He was very upset: “How is it that You are here, in Vrindavana, my dear Advaita?” Then Advaita said: “Well, actually this is Shantipur.” Then Mahaprabhu was very upset: “How could you divert Me from My original destination here to Shantipur?!” And then a beautiful answer came from the devotees: “Wherever You are this is Vrindavana.”

Wherever You are this is Vrindavana. You have Mahaprabhu in the Sofiaashram, right? That is Vrindavana! Even if we don’t see, even if we don’t perceive, still this is a divine place. And we should act like this.

So, this was just one very famous event from Mahaprabhu’s life. And again this story tells us a lot. There is a desire from God: “I want to go to this place”, but what happens? By the desire of the devotees that plan is just canceled. Something else happens. But still it helps the whole event to evolve nicely.

And never forget: “Wherever You are this is Vrindavana.” Therefore we should be so pure, so dedicated and desperate in our service, in our longing so thatKrishnaor Mahaprabhu comes and turns our heart into Vrindavana.

Today we have to finish our meetings here in Trigrad. But I wish that this mood should continue. Well, I am not sure that for the next twenty years we can come and spend one week here in Trigrad, just like the devotees lived in Mahaprabhu’s presence in Puri. What to speak of spending half a year here in Trigrad – per year! But I think we shall have something to remember. Now our mood is tuned, our batteries are surcharged, so we can go back to our respective places, cultivate dedication in our hearts, go on with the services and wait for the next occasion to meet again and associate. 

(az előző rész folytatása)

 

Maháprabhu megkapta tehát nagyon komoly avatását. A szannjász azt jelenti, hogy meghalsz a világnak és újra születsz Istennek. És ha új életet kezdesz, legjobb elmenni egy szent helyre. Maháprabhu azonnal egy transz-szerű állapotba került. Azonnal Vrndávanba akart rohanni, hogy ott találkozhasson imádott Krsnájával és Rádhájával. A körülötte lévő bhakták látták, hogy veszélyes lelkiállapotban van, azt gondolták hát: „Jobb, ha egy kicsit félrevezetjük. Mert Vrndávan nagyon messze van Bengáltól, nagyon messze. Nem járhatja végig ezt az egész hosszú utat. Jobb, ha elraboljuk.” Ezért, azt írják, hogy Nitjánanda Prabhu azt mondta Neki: „Ez nem a Gangesz, ez a Jamuná.” Ily módon nem akarta túlságosan megzavarni Maháprabhu extázisát, mert Maháprabhu úgy érezte: „Óh, rohanok Vrndávanba, hogy találkozhassam szeretett Urammal. És mi történt végül, néhány napnyi őrült futkározás után? Elérkezett Advaita Ácsárja házába! De Maháprabhu tudta, hogy Advaita nem Vrndávanban lakik, hanem Sántipurban. Sántipur – a békesség városa. De Maháprabhu nem volt békés. Nagyon szomorú volt: „Hogy lehet, hogy itt vagy Vrndávanban, kedves Advaitám?” Advaita így válaszolt: „Nos, igazából ez Sántipur.” Ekkor Maháprabhu nagyon elszomorodott: „Hogyan téríthettetek el eredeti úti célomtól, hogy ide kerüljek Sántipurba?!” És aztán egy nagyon szép válasz érkezett a bhaktáktól: „Ahol Te vagy, ott van Vrndávan.”

Ahol Te vagy, ott van Vrndávan. Maháprabhu ott van a szófiai ásramban, igaz? Az ott Vrndávan! Még ha nem is látjuk, még ha nem is érezzük, mégis egy szent hely. És e szerint kell cselekednünk.

Ez tehát csak egy nagyon híres esemény Maháprabhu életéből. És ez a történet igen sokatmondó. Ott van az Úr vágya: „Ide szeretnék menni”, de mi történik? A bhakták vágyából a terv meghiúsul. Valami más történik. De mégis segíti az egész eseményt szépen kibontakozni.

És sose feledjétek: „Ahol Te vagy, ott van Vrndávan.” Ezért nagyon tisztáknak kell lennünk, annyira odaadóknak és eltökélteknek a szolgálatunkban, a vágyakozásunkban, hogy Krsna vagy Maháprabhu eljön és Vrndávanná változtatja szívünket.

Ma be kell fejeznünk találkozónkat itt Trigradban. De azt kívánom, hogy folytatódjon ez a hangulat. Nos, nem vagyok benne biztos, hogy a következő húsz évben el tudunk jönni, hogy itt töltsünk egy hetet Trigradban, ahogyan a bhakták Puríban, Maháprabhu társaságában éltek. Arról nem is beszélve, hogy fél évet éljünk itt Trigradban – minden évben! De azt hiszem, van mire emlékeznünk. Most megvan a hangulat, feltöltöttük az elemeket, visszatérhetünk tehát saját helyünkre, ápoljuk az odaadást a szívünkben, folytassuk a szolgálatainkat és várjuk a következő lehetőséget a találkozásra, a társulásra.

  

(продължава от предишния брой)

 И така, Махапрабху получил Своето тържествено посвещение. Санняса означава, че си мъртъв за света и се раждаш наново за Бога. А щом ще започваш нов живот, най-добре е да идеш на свято място. Махапрабху незабавно изпаднал в състояние на транс. Искал начаса да се втурне към Вриндавана, за да срещне там Своите любими Кришна и Радха. Ала бхактите около Него видели, че Той не е на себе си, затова си рекли: “Нека по-добре Го отклоним мъничко. Защото Вриндавана е много далече от Бенгал, наистина е далече. Той не може да извърви целия този дълъг път. Я по-добре да Го отвлечем.” Затова е записано, че Нитянанда Прабху Му казал: “Това не е Ганг, това е Ямуна.” Така Той не искал твърде да смущава екстаза на Махапрабху, понеже Махапрабху си мислел: “О, Аз тичам към Вриндавана, за да срещна своя възлюбен Бог!” И накрая какво се случило след няколко дни лудо тичане? Той стигнал до къщата на Адвейта Ачария! Обаче Махапрабху знаел, че Адвейта не живее във Вриндавана, а в Шантипур. Шантипур – градът на спокойствието. Но Махапрабху не бил спокоен. Той бил много разочарован: “Как тъй си тук, във Вриндавана, скъпи Ми Адвейта?” Тогава Адвейта казал: “Ами, всъщност това е Шантипур.” Махапрабху много се натъжил: “Как можахте да Ме отклоните от първоначалната Ми дестинация тук към Шантипур?!” И тогава дошъл красивият отговор на бхактите: “Където си Ти, там е Вриндавана.”

Където си Ти, там е Вриндавана. Вие имате Махапрабху в софийския ашрам, нали? Това е Вриндавана! Дори и да не виждаме, дори и да не усещаме, това е божествено място. И трябва да действаме съответно.

И така, това беше просто една известна случка от живота на Махапрабху. Отново, тази история ни говори много. Има желание от страна на Бога: „Искам да отида на това и това място”, но какво се случва? Поради желанието на бхактите, този план просто е отменен. Става съвсем друго. Но то все пак помага на събитията да се развият хармонично.

И никога не забравяйте: ” Където си Ти, там е Вриндавана.” Затова трябва да сме толкова чисти, толкова отдадени и отчаяно посветени в своето служене, в своя копнеж, че Кришна и Махапрабху да дойдат и да превърнат сърцата ни във Вриндавана.

Днес трябва да приключим нашата среща тук в Триград. Но нека това настроение да продължи. Е, не съм сигурен дали в следващите двадесет години ще можем да идваме и да прекарваме по една седмица тук, в Триград, както бхактите живеели с Махапрабху в Пури. Какво да говорим да прекарваме по половин година всяка година тук в Триград! Но мисля, че имаме какво да помним. Сега настроението ни е акордирано, батериите ни са заредени, така че можем да се завърнем по съответните си места, да отглеждаме предаността в сърцата си, да продължаваме да служим и да очакваме следващия случай, когато ще се видим и ще общуваме. 

(Continúa del texto anterior )

 

Y entonces Mahaprabhu recibió Su solemne iniciación. Sannyasa significa que uno está muerto para el mundo pero vuelve a nacer para Dios. Y si uno comienza una nueva vida, lo mejor será irse a un lugar santo. Mahaprabhu cayó en estado de trance. Quería sin tardar echarse a correr hacia Vrindavana para citarse allí con Sus bien amados Krishna y Radha. Pero los devotos bhakta a su rededor se han dado cuenta que se encontraba en un estado de ánimo muy peligroso para El y pensaron: “A lo mejor debemos desviarlo un poquito de Su camino. Ya que Vrindavana está muy lejos de Bengal, de veras está muy lejos. El no podrá recorrer todo este camino. A lo mejor Le vamos a desviar y será nuestro rehén.” Por esto está escrito que Nityananda Prabhu le dijo:” Aquí no estamos en riberas de Ganges, estamos en Yamuna.” Fue porque no quería molestar demasiado el éxtasis de Mahaprabhu ya que Mahaprabhu estaba pensando:”¡O, yo estoy corriendo hacia Vrindavana para citarme con Mi bienamado Dios!”Y ¿qué ocurrió en fin de cuentas después de varios días de una loca carrera? ¡Llegó a la casa de Advaita Acharya! Por lo tanto Mahaprabhu sabía que Advaita no estaba viviendo en Vrindavana sino en Shantipur. Shantipur – ciudad de paz y serenidad. Y Mahaprabhu no estaba sereno del todo. Estaba muy decepcionado. “¿Cómo resulta que tú estás aquí, en Vrindavana, mi querido my Advaita?” Entonces Advaita dijo: “Bueno, en realidad estamos en Shantipur.” Entonces Mahaprabhu se puso muy triste: “¡¿Cómo habéis podido desviarme de Mi primera destinación para encontrarme ahora aquí en Shantipur?!”

Entonces llegó la Hermosa respuesta de los devotos dedicados bhakta: “Vrindavana estará donde Tú estés”

Vrindavana estará donde Tú estés. Ya tenéis Mahaprabhu en el ashram de Sofía, ¿no es cierto? ¡Esta es Vrindavana! A pesar de que no lo viéramos ni sintiéramos, el lugar sí que es divino. Y deberíamos actuar por consiguiente.

Fue un evento de la vida de Mahaprabhu. Y la historia puede decirnos mucho: De la parte de Dios hay un anhelo:             „Quiero ir a éste o a aquel lugar “, pero ¿qué es lo que ocurre? En razón del deseo de los devotos bhakta este plan resulta simplemente cancelado. Ocurre algo completamente distinto. Y por lo tanto lo que ocurre llega a ayudar a que los eventos se desarrollen de modo armonioso.

No debéis olvidar nunca: “Vrindavana estará donde Tú estés” Por todo ello debemos ser tan puros, tan dedicados y tan desesperadamente devotos en nuestro servicio, en nuestros anhelos y aspiraciones para que Krishna y Mahaprabhu puedan llegar y transformar nuestros corazones en Vrindavana.

Hoy debemos clausurar nuestro encuentro aquí en Trigrad. Ojalá permanezca este estado de ánimo. Bueno, no estoy seguro de que en los venideros veinte años podremos seguir viniendo para pasar una semana aquí en Trigrad tal como los bhakta habían podido con Mahaprabhu en Puri. ¡Y qué podemos decir de la oportunidad de pasar medio año aquí en Trigrad!

Por lo tanto pienso que tenemos que recordar algo. Ahora nuestro estado de ánimo está acorde, nuestras baterías están cargadas de modo que podemos regresar a nuestros sitios de origen, podemos seguir cultivando en nuestros corazones la devoción dedicada, podemos seguir sirviendo y podemos seguir esperando la próxima oportunidad para volver a vernos y asociarnos.