Archive for March 10th, 2014

Въпрос: Бих искал да ви помоля да кажете нещо за силата на отречението.

Тиртха Махарадж: От какво можете да се отречете? Всичко принадлежи на Кришна. От какво можете да се отречете?! Отречението обикновено вкоравява сърцето. А ние искаме сърцето ни да се разтопи. При все това, за да постигнем пълна свобода от привързаност, трябва да практикуваме някакъв вид отречение. Нашето отречение е не да се отречем от обектите, а да изоставим привързаността. А позитивната страна на отречението е да привлечем всичко и всички в служене на Кришна.

Обикновено считаме, да речем, отказването от сексуалния живот за голямо отречение. Но Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, който цял живот е бил брахмачари, казва: “Бих могъл да зачена стотици синове и бих бил готов да го сторя, ако бях сигурен, че те ще станат чисти преданоотдадени. Но понеже не съм сигурен, вместо това проповядвам.”

В различните гуни хората имат различно отношение към нещата, от които трябва да се отрекат.  Все пак можем да кажем, че известен себеконтрол ни помага много в духовните практики. А най-добрият себеконтрол е служенето. Не е нужно да измисляме или да си представяме как трябва да овладеем себе си, нито какъв вид жертва трябва да направим. По-добре да служим на бхактите, да служим на Шри Гуру, да служим на Кришна, и автоматично себеконтролът ще е постигнат. Ако само се отричаме, духовният ни живот ще бъде сух. Но ако радостно се посветите, ако се отдадете на Кришна, на служенето, тогава това ще е пълно с раса. Защото единствено раса, единствено по-висшият вкус може да ви крепи, дори в отречението. Раса е щастието на душата, идващо от връзката с Кришна. Ако имате дори капка от този по-висш вкус, тогава много лесно ще изоставите всичко и ще се отдадете.

Така че няма нищо лошо в обектите, единственият проблем е в нашата привързаност. Ако здраво сте се вкопчили в някое дърво и казвате: “О, дърво, остави ме, остави ме!” това е глупаво! Проблемът не е в дървото, проблемът е във вас. Така че нашата готовност, нашето желание също трябва да бъдат посветени на Кришна.

И ако разгледаме какво ни е нужно в живота – това са съвсем, съвсем малко неща. Недейте да преусложнявате живота си. Изпълнявайте задълженията си в служба на Него и автоматично отречението ще присъства. Защото ако живея за Кришна, не мога да живея за себе си.

И така, ние не живеем за отречението, живеем за посветеността.Question: I want to ask you to say something about the power of renunciation.

Tirtha Maharaj: What can you renounce? Everything belongs to Krishna. What can you renounce?! Renunciation usually makes the heart very hard. But we want to achieve a melted heart. Still in order to achieve full freedom from attachment, we should practice certain type of renunciation. Our renunciation is not to renounce the objects, but to give up the attachment. And the positive side of renunciation is to engage everything and everybody in the service of Krishna.

Usually we consider, for example, giving up sexual life a big renunciation. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who was a full-life brahmachari, said: “I could make hundreds of sons and I would be ready to do this if I would be sure that they will become pure devotees. But because I am not sure, therefore I preach instead.”

In different gunas people have different approach to the things to be renounced. Still we can say that certain control on ourselves helps a lot in spiritual development. And the best self-control is service. So it is not something that we should think, we should get an idea how I should control myself or what kind of sacrifice I will do. Better if we serve the devotees, if we serve Shri Guru, if we serve Krishna and automatically this self-control will be accomplished. If we only renounce, our spiritual life will be dry. But if you submit yourself, if you give yourself to Krishna, to the service happily, then it would be full of rasa. Because it is only rasa, only the higher taste that can keep you, even in renunciation. Rasa means the happiness of the soul, coming from connection to Krishna. If you have a drop of this higher taste, then you can easily give up everything and surrender.

So there is nothing wrong with the objects, the only problem is with our attachment. If you hold a tree tightly and say: “Ah, tree, leave me, leave me!” this is stupid! This is not a problem of the tree, it is your problem. So our willingness, our willpower should be also devoted to Krishna.

And if we examine what is necessary for life – these are very, very few things. Don’t overcomplicate your life. Perform your duty in His service and automatically the renunciation will be there. Because if I live for Krishna, I cannot live for myself.

So we are not living for renunciation, we are living for dedication.