Archive for February 28th, 2014

Question of Manohari: Gurudev, I want to ask about Kurukshetra.India is so big, but two major events happened in one place. What is the connection? Why the important meeting of Radha andKrishna is happening there and then the great war is also happening there? This could not be coincident.

Tirtha Maharaj: Of course. Well, what is the first verse of the “Gita”? “Dharma-kshetre kuru-kshetre”. Kuru-kshetre – Kuru means the Kuru dynasty and kshetra means field or realm. So this is the field of the Kuru dynasty. That means, this part of the country belongs to the Kurus. Dharma-kshetre means that this is the field of dharma. Dharma is the mission and the duty of humanity. So even in the before, before times – very ancient times – this was a place for tapas, for penance, for spiritual practices – dharma. I think there is a very nice website where you can find complete information on Kurukshetra – this is called Tirtha.org Is it translated into English? Anyway, you can learn Hungarian. Because this was an important center for pilgrimage, for spiritual things happening there, Brahma was also engaged in service there. Therefore it naturally, originally was a pilgrimage place. Therefore “Gita” was described there, because naturally it was a place for dharma, it was a place for divine enlightenment. “Gita” describes the relative and the absolute dharma of humans. So that was the best, the most proper place to open up this topic.

And this meeting of Radha and Krishnaalso happened there, because there was an eclipse and on the eclipse people come together for prayers. This is why we go to a holy place – to practice more. And there this very fine, delicate topic was revealed – that although meeting, still They are not able to enjoy the company like before. This adds up to the general understanding of Radha-Krishna lila. And especially is in harmony with the main teaching of Mahaprabhu that the separation is the most intensive way of association. This is one very important point.

There are many temples at Kurukshetra. This is a place of waters. There are some ponds, channels and rivers, and also there is fog in the air. So, it’s a wet place. And also it is a secret place. So much so that last time when we visited, our Indian guides missed the road where to turn to the battle field. So thick fog! Because from the main road you have to turn to the right in order to arrive to the battle field itself. And there is a huge tree. It is said that under that treeKrishnatold the whole “Gita” to Arjuna. So, after you have learned Sanskrit you go there, just sit under this tree, chant aloud either the Ninth or the Twelfth Chapter of the “Gita”, offer the shine of your eyes and water of your tears in service and wait for the answer ofKrishna.

This is about Kurukshetra. It is a place of dharma, place of practice. And just a small tourist information: on Kurukshetra you can find a huge Krishna museum. Don’t miss it.Manóhari kérdése: Gurudév, Kuruksétráról szeretnék kérdezni. India olyan nagy, de két nagy esemény is egy helyen történt. Mi a kapcsolat? Miért van az, hogy Rádhá és Krsna fontos találkozója ott történik és aztán a nagy háború is? Ez nem lehet véletlen.

Tírtha Mahárádzs: Természetesen. Nos, mi a Gítá első verse? „Dharma-ksétré kuru-ksétré”. Kuru-ksétré – Kuru, a kuru dinasztiát jelenti, a ksétra pedig az jelenti, mező vagy birodalom. Ez tehát a Kuru dinasztia mezeje. Ez azt jelenti, hogy az ország ezen része a Kuruké. Dharma-ksétré azt jelenti, hogy ez a dharma mezeje. Dharma az emberiség misszióját, kötelességét jelenti. Szóval már nagyon-nagyon régen – már az ókorban is – a tapasz, a vezeklés, a lelki gyakorlatok, a dharma helyszíne volt. Azt hiszem van egy nagyon szép weboldal, ahol teljes információ található Kuruksétráról – úgy hívják Tirtha.org. Le van fordítva angolra? Akárhogy is, megtanulhattok magyarul. Mert ez a hely fontos zarándokhely volt, lelki dolgok történtek ott, Brahmá is végzett szolgálatot ott. Ezért természeténél fogva, eredetileg is egy zarándokhely volt. Ezért mondták ott el a Gítát, mert természeténél fogva a dharma, a lelki megvilágosodás helye volt. A Gítá leírja az emberiség abszolút és relatív dharmáját. Ez volt tehát a legjobban megfelelő hely ennek a témának a feltárására.

És Rádhá és Krsna találkozása is ott történt, mert napfogyatkozás volt, és ilyenkor az emberek összegyűlnek imádkozni. Ezért látogatunk el egy szent helyre – hogy több gyakorlatot végezhessünk. És ott feltárult ez a nagyon finom, érzékeny téma – hogy habár találkoznak, mégsem élvezhetik egymás társaságát úgy, mint régen. Ez hozzáadódik a Rádhá-Krsna lílá általános megértéséhez. És különösképp harmóniában van Maháprabhu fő tanításával, hogy az elválás az együttlét legintenzívebb formája. Ez egy nagyon fontos pont.

Kuruksétrán sok templom van. A vizek helye. Van néhány tó, csatorna és folyó, és köd a levegőben. Nedves hely tehát. És titkos hely is. Olyannyira, hogy amikor legutóbb ellátogattunk oda, az indiai vezetőnk elvétette az utat, ahol a csatamezőre kell fordulni. Annyira sűrű volt a köd! Mert a főútról jobbra kell fordulni annak érdekében, hogy magára a csatamezőre érj. És van ott egy hatalmas fa. Úgy mondják, ez alatt a fa alatt mondta el Krsna az egész Gítát Ardzsunának. Miután tehát megtanultál szanszkrtul, menj el oda, ülj le a fa alá, zengd el hangosan a Gítá kilencedik vagy tizenkettedik fejezetét, ajánld fel a szemed fényét és könnyeid vizét a szolgálatban és várj Krsna válaszára.

Ennyit Kuruksétráról. Ez a dharma, a gyakorlat helye. És csak egy kis turista információ: Kuruksétrán található egy óriási Krsna múzeum. Ne hagyjátok ki.

 Въпрос на Манохари: Гурудев, искам да попитам за Курукшетра. Индия е толкова голяма, но две значими събития са се случили на едно и също място. Каква е връзката? Защо важната среща на Радха и Кришна се е случила там, а после великата война също се случва там? Не може да е съвпадение.

Тиртха Махарадж: Разбира се. Кой е първият стих в “Гита”? Дхарма-кшетре куру-кшетре”. Куру-кшетре – Куру означава династията Куру, а кшетра означава поле или област. Така че това е полето на династията Куру. Това значи, че тази част от страната принадлежи на Куру. Дхарма-кшетре означава, че това е полето на дхарма. Дхарма е мисията, дългът на човечеството. Дори в стари, древни времена това е било място за тапас, за отречения, за духовни практики – дхарма. Мисля, че има един много хубав уебсайт, където можете да намерите пълна информация за Курукшетра – нарича се Tirtha.org. Преведен ли е на английски? Е, можете да научите унгарски. Защото това е било важен поклоннически център, там са се случвали духовни неща, Брахма също е бил зает в служене там. Затова по естество, изначално там е било поклонническо място. Затова и “Гита” е изговорена там, тъй като там е било място за дхарма, място за божествено просветление. “Гита” описва относителната и абсолютната дхарма на хората. Така че това е било най-доброто място за разкриването на тези теми.

А срещата на Радха и Кришна също се е случила там, тъй като е имало слънчево затъмнение, а на затъмнение хората се събират заедно, за да се молят. Затова отиваме на свято място – за да практикуваме повече. И там се разкрила тази толкова фина, деликатна тема – че макар да се срещат, Те не могат да си се порадват както преди. Това добавя още към общото разбиране за Радха-Кришна лила. И специално е в хармония с основното учение на Махапрабху, че раздялата е най-интензивният начин за общуване. Това е много важен момент.

На Курукшетра има много храмове. Там има много води. Има езера, канали, реки, и освен това има мъгла във въздуха. Така че е влажно място. Освен това е и тайно място. Толкова тайно, че последният път когато бяхме там, нашите водачи индийци пропуснаха отбивката, където трябваше да свием за бойното поле. Толкова гъста беше мъглата! От главния път трябва да се свърне надясно, за да се стигне на самото бойно поле. Там има едно огромно дърво. Казва се, че под това дърво Кришна разказал цялата “Гита” на Арджуна. Като научите санскрит идете там, седнете под това дърво, рецитирайте на висок глас или Девета, или Дванадесета Глава от “Гита”, поднесете в дар блясъка на очите си и водата на сълзите си, и чакайте отговора на Кришна.

Толкова за Курукшетра. Това е място на дхарма, място за практика. И една малка туристическа информация: на Курукшетра се намира голям музей на Кришна. Не го пропускайте.Pregunta de Manohari: Gurudev, yo quisiera preguntar por Kurukshetra. India es un país tan grande y sin embargo dos eventos importantes ocurrieron en un solo y mismo lugar. ¿En qué conexión? ¿Por qué la importantísima cita entre Radha y Krishna ocurrió allí y luego también allí ocurrió la gran guerra? No puede ser coincidencia.

Tirtha Maharaj : Por supuesto.¿Qué reza el primer verso del “Gita”? Dice: ” Dharma-kshetre kuru-kshetre”. Kuru-kshetre – Kuru designa la dinastía Kuru, mientras que kshetra significa campo o región. De modo que éste es el campo de la dinastía Kuru. Ello quiere decir que esa parte del país pertenece a la dinastía Kuru. Dharma-kshetre designa el campo de dharma. Dharma es la misión, el deber ante la humanidad. Incluso en tiempos remotos y antiguos ha sido sitio para tapas, para penitencias, para prácticas espirituales – dharma. Creo que existe una página Web muy buena en la que se puede buscar completa información sobre Kurukshetra – se llama Tirtha.org. ¿Hay traducción en inglés? Bueno, podéis aprender el húngaro. Ya que aquel sitio fue importante centro de romería y allí ocurrieron eventos espirituales. Brahma también estaba ocupado en el servicio allí mismo. Por su naturaleza desde el principio fue centro de romería. Por esta razón el “Gita” ha sido recitado allí puesto que era sitio para dharma, para divina revelación. El “Gita” describe dharma absoluta y relativa para la gente. Fue entonces aquel sitio el mejor posible para abrir estos temas.

También allí ocurrió la cita entre Radha y Krishna puesto que en aquel entonces había ocurrido eclipse del sol y cuando ocurre el eclipse la gente se reúne para rezar. .Solemos ir a un lugar santo para practicar cuanto más. Es allí que fue revelado este tema tan fino y delicado – a pesar de citarse, Ellos no pueden gozar como antes. Es algo que se agrega al concepto general sobre el lila de Radha-Krishna. Y queda especialmente en armonía con el concepto básico de Mahaprabhu que la separación es el modo más intenso de asociación. Es un momento importantísimo.

En Kurukshetra hay numerosos templos. También hay muchas aguas por allí. Hay lagos, canales de riego, ríos y mucha niebla en el aire. Es un sitio muy húmedo. Y es por encima de todo un sitio secreto. Tan secreto que la última vez cuando fuimos allí, nuestros guías indios faltaron en desvío para el campo de la batalla. ¡Tan densa que era la niebla! Es que a partir del camino principal debíamos desviarnos hacia la derecha para llegar al campo de la batalla. Allí hay un árbol enorme. Se afirma que debajo de aquel árbol Krishna había contado a Arjuna todo el “Gita”. Después de haber aprendido el sanscrito debéis ir allí y tendréis que sentaros allí, debajo de aquel árbol recitando en voz alta los capítulos Noveno o Duodécimo del “Gita”, ofreciendo como regalo el brillo de vuestros ojos y el agua de vuestras lágrimas en espera de respuesta por parte de Krishna.

Suficientemente hemos platicado de Kurukshetra. Es pues un sitio de dharma, sitio para practicar. Una pequeña información turística para terminar: en Kurukshetra. Se halla el mayor museo dedicado a Krishna. A visitar sin falta.