Archives

Calendar

February 2014
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  Archive for February 21st, 2014

In the kitchen Radharani is the cook. Therefore we have to keep the kitchen always very clean, because this is Her realm, this is Her part. You see, a very simple, practical thing: clean the kitchen! But why? Because it belongs to Radharani. In this way you can serve Her; it is not that you are a fanatic on purity. No, this is service. And this is the higher taste. When you clean the kitchen this is not simply scraping the surface, but fully dedicating your energy to Krishna. And this is the mystery of prema-bhakti. It is only one step ahead of us. Reach out your hand and it is there. Why should we wait to be happy in our hearts? Why not now? Stop, stop rushing to the kitchen to clean! Not that quickly!

Paramananda: I have a kitchen question. Keeping the kitchen in good condition is a service to Radharani. What is this creation of extra mess in the kitchen in order to be able to serve?

Tirtha Maharaj: Aaa! You understand something!Krishna engages us in the service. But we should not create the extra mess for others. If you have created a mess, create order also. That means to be responsible. We have to be responsible. We have to be clever enough to see the action and reaction. If we act nice then the results will be good. If we act stupidly, the results will be mixed. But if we really elevate our consciousness, we can achieve such a position, when you are independent of the results. If something good happens, we accept; if something bad happens, we accept.

But in “Bhoga Arati” you can see how many different nice preparations Radharani is cooking for Krishna. For example there is sarpuri. Sarpuri is puri filled with cream. So, this is another art – cooking. For example Damodar Prabhu is cooking so nice soup that Ishvara is always fascinated by it. So, use his talents, engage him in cooking service. You will have a higher taste.

But actually this is not only the kitchen that belongs to Radharani. The whole temple belongs toKrishna. So keep also the temple clean. Step by step, the purity is just expanding. First on the altar, please! Fresh flowers, purity, cleanliness, nice order of the pictures. Sometimes I have seen the picture of one guru upside down. So, please, everything in nice order, because this is the entrance door to the divine realm. Then the temple room, then the kitchen, and also your living quarters. It is very important. Because if we can create this nice order outside, then you cannot tolerate disorder inside. To create order in the temple or in a house, in a home – it is nothing to the duty and the challenge to create order inside. To clean all the hidden corners of your heart. Brush away the cobwebs from the windows. Because the heart should be like a throne of – what?

Krishna Priya: Of Radha andKrishna.

Tirtha Maharaj: Yes, yes, but in the first place it should be lotus throne, right, not a cactus throne. “Ah, my dear Radha! My cactus throne is waiting for You! Please, accept my cactus heart!” She is a delicate Goddess, with very tender, soft feet. She will not come to your cactus heart. Only the lotus heart.

So much about vaishnava botanic.A konyhában Rádhárání a szakács. Ezért mindig nagyon tisztán kell tartanunk a konyhát, mert ez az Ő birodalma, az Ő része. Látjátok egy nagyon egyszerű, gyakorlati dolog: takarítsátok ki a konyhát! De miért? Mert Rádháráníhoz tartozik. Ily módon szolgálhatjátok Őt; nem arról van szó, hogy tisztaság mániások vagytok. Nem, ez szolgálat. És ez a magasabb íz. Amikor a konyhát takarítod az nem egyszerűen a felszín kapargatása, hanem energiáid teljes mértékben Krsnának szentelése. És ez a préma-bhakti misztériuma. Csak egy lépéssel jár előttünk. Nyújtsd ki a kezed és ott van. Miért kellene várunk a boldogságra? Miért nem most? Stop, ne rohanjatok a konyhába takarítani! Ne olyan gyorsan!

Paramánanda: A konyhával kapcsolatos a kérdésem. A konyha rendben tartása Rádháránínak végzett szolgálat. Minek számít az, ha extra rendetlenséget csinálunk a konyhában, annak érdekében, hogy szolgálatot végezhessünk?

Tírtha Mahárádzs: Ahhh! Te már értesz valamit! Krsna foglalkoztat minket a szolgálatban. De ne csináljunk extra rendetlenséget másoknak. Ha rendetlenséget csináltál, rakj rendet is. Ez jelenti a felelősségteljességet. Felelősségteljesnek kell lennünk. Elég okosnak kell lennünk ahhoz, hogy lássuk a hatást és a visszahatást. Ha jól cselekszünk az eredmény is jó lesz. Ha butaságokat csinálunk, az eredmény kevert lesz. Ha azonban emeljük a tudatszintünket, olyan helyzetet érhetünk el, ahol függetlenek vagyunk az eredményektől. Ha valami jó történik, elfogadjuk; ha valami rossz történik, elfogadjuk.

De a „Bhóga Árati” című dalban láthatjátok hány különböző, szép felajánlást készít Rádhárání Krsnának. Például ott a szarpurí. A szarpurí kérmmel töltött purí. A főzés tehát ismét egy újabb művészet. Dámódar prabhu például olyan jó levest főz, hogy Ísvarát mindig elbűvöli. Használjátok hát a tehetségét, vonjátok be a főzés szolgálatába. Magasabb ízt érezhettek majd.

De igazából nem csak a konyha tartozik Rádháráníhoz. Az egész templom Krsnáé. Tartsátok hát a templomot is tisztán. Lépésről, lépésre kiterjed a tisztaság. Kérlek, kezdjétek az oltárral! Friss virágok, tisztaság, a képek szépen rendben. Egyszer az egyik guru képét fejjel lefelé láttam. Kérlek, tartsatok hát mindent szépen rendben, mert ez az isteni hajlék bejárata. Aztán következik a templom szoba, majd a konyha, és a többi helység, amikben éltek. Nagyon fontos. Mert ha kívül megteremtitek a rendet, akkor belül sem fogjátok tolerálni a rendetlenséget. Rendet teremteni a templomban, vagy egy házban, egy otthonban – az semmi ahhoz a kihíváshoz képest, hogy belül rendet teremtsünk. Hogy szíved minden rejtett zugát kitakarítsd. Söpörd le a pókhálókat az ablakokról. Mert a szívnek olyannak kell lennie mit egy trónusnak. Kinek a számára?

Krsna-prija: Rádhá és Krsna számára.

Tírtha Mahárádzs: Igen, igen, de legelőször is, legyen ez egy lótusz trónus, igaz? Nem egy kaktusz trónus. „Óh kedves Rádhám! Kaktusz trónusom Rád vár! Kérlek, fogadd el kaktusz szívem!” Ő egy finom Istennő, érzékeny, puha lábakkal. Nem jön el a kaktusz szívedbe. Csakis a lótusz szívbe.

Ennyit a vaisnava botanikáról.В кухнята Радхарани е готвачката. Затова трябва винаги да държим кухнята много чиста, защото там е нейното царство. Виждате, съвсем простичко, практично нещо: почиствайте кухнята. Но по каква причина? Защото тя принадлежи на Радхарани. По този начин можете да Й служите; а не защото сте фанатици на тема чистота. Не, това е служене. Именно това е по-висшият вкус. Когато чистите кухнята, това не е просто забърсване на повърхностите, но пълно посвещаване на енергиите си на Кришна. В това се крие мистерията на према-бхакти. Тя е само на една крачка от нас. Протегнете ръка и ще я докоснете. Защо да чакаме да сме щастливи в сърцата си? Защо не сега? Спрете, не се втурвайте в кухнята да чистите! Не бързайте толкова!

Парамананда: Имам един кухненски въпрос. Поддържането на кухнята в добро състояние е служене към Радхарани. Тогава какво е сътворяването на свръх безпорядък в кухнята – възможност да се служи?

Тиртха Махарадж: Ааа! Ти си разбрал нещо! Кришна ни въвлича в служене. Но не бива да създаваме свръх бъркотия за останалите. Ако си внесъл безпорядък, внеси и ред. Това означава да си отговорен. Трябва да бъдем отговорни. Трябва да сме достатъчно умни да виждаме действието и последицата. Ако постъпваме правилно, резултатът ще е добър. Ако постъпваме глупаво, резултатът ще е смесен. Но ако действително извисим съзнанието си, можем да стигнем такава степен, в която да сме независими от резултата. Ако се случи нещо хубаво, приемаме; ако се случи нещо лошо, приемаме.

Но в “Бхога Арати” виждаме колко множество различни хубави ястия приготвя Радхарани за Кришна. Например има сарпури. Сарпури е пури, пълнено със сметана. Така че това е едно друго изкуство – готвенето. Например Дамодар Прабху готви такава хубава супа, че Ишвара винаги е очарован. Затова използвайте таланта му, включете го в готвенето. Ще усетите по-висшия вкус.

Но всъщност не само кухнята принадлежи на Радхарани. Целият храм принадлежи на Кришна. Затова поддържайте и храма чист. Стъпка по стъпка чистотата се разраства. Най-напред олтара, моля ви! Свежи цветя, чистота, снимките да са добре подредени. Веднъж съм виждал снимката на един гуру обърната наобратно. Затова, моля ви, поддържайте всичко в добър ред, защото това е входната врата към божествената сфера. След това и цялата храмова стая, след това и кухнята, а също и стаите, в които живеете. Това е много важно. Защото ако можете да създавате такъв хубав порядък отвън, тогава няма да можете да търпите вътрешен безпорядък. Да се внесе ред в храма или в една къща, в един дом – това е нищо в сравнение със задължението да се внесе вътрешен ред. Да изчистите всички скрити ъгълчета на сърцето си. Да свалите паяжините от прозорците. Защото сърцето трябва да бъде като трон – какъв?

Кришна Прия: На Радха и Кришна.

Тиртха Махарадж: Да, така е, но на първо място то трябва да бъде лотосов трон, нали така, а не кактусов трон. “О, моя скъпа Радха! Моят кактусов трон Те очаква! Моля Те, приеми кактусовото ми сърце!” Тя е деликатна Богиня, с много нежни, меки стъпала. Тя няма да дойде във вашето кактусово сърце. Единствено в лотосово сърце.

Дотук с ваишнавската ботаника.En la cocina Radharani es la cocinera. Por esta razón siempre debemos mantener .la cocina muy limpia ya que es su reino. Ya veis, es cosa muy sencilla y práctica: limpiar la cocina. ¿Con qué motivo? Porque pertenece a Radharani. De este modo podéis prestar servicio para Ella y no por ser vosotros fanáticos de la limpieza. No, se trata de servicio. Precisamente en ello consiste el criterio superior. Cuando limpiáis la cocina, no se trata de quitar el polvo de las superficies sino de completa dedicación de las energías a Krishna. En ello reside el misterio del prema-bhakti. Está al alcance de un solo paso. Hace falta tender el brazo para tocarlo y percibirlo. ¿Para qué tenemos que esperar la felicidad en los corazones? ¿Porqué no alcanzarla ahora mismo? ¡Alto! ¡Hay que detenerse y no hay que echarse a hacer limpieza en la cocina, sin daros tanta prisa!

Paramananda: Tengo una pregunta de cocina. Mantener en buen orden y estado la cocina es servicio para Radharani. Entonces, ¿qué es desordenar en extremo la cocina – será posibilidad de servir?

Tirtha Mjaraj: ¡A-h-a-a! ¡Te has enterado de algo! Krishna nos está implicando en el servicio. Por lo tanto no debemos crear súper desorden para los demás. Si has creado el desorden una vez, tienes que introducir asimismo el orden. Ello quiere decir ser responsable. Debemos ser responsables. Debemos ser suficientemente inteligentes para darnos cuenta del acto y de la consecuencia. Al actuar correctamente, el resultado será bueno. Al actuar como unos necios, el resultado será mixto. Por lo tanto si llegamos a realzar nuestra conciencia, podríamos alcanzar un grado que nos permita ser independientes del resultado. Si ocurre algo bueno, lo aceptamos y si ocurre algo malo, lo aceptamos igual.

Sin embargo, en “Bhoga Arati” podemos ver la cantidad de buenos manjares que Radharani prepara para Krishna. Por ejemplo hay sarpuri. Sarpuri es puri relleno con nata. De modo que cocinar es un arte. Como otro ejemplo, Damodar Prabhu sabe preparar una sopa tan sabrosa que Ishvar siempre se queda encantado. Por esto debéis aprovechar su talento, debéis integrarlo en el proceso de cocinar. Ya sentiréis el sabor superior.

En realidad no sólo la cocina le pertenece a Radharani. El templo entero le pertenece a Krishna. Por esto hay que mantener limpio el templo también. Paso a paso la limpieza se va extendiendo. ¡Y en primer lugar el altar, por favor! Flores frescas, limpieza, fotos bien ordenadas. He visto una vez la foto de un guru puesta boca abajo. Por esto os pido a que mantengáis todo en buen orden porque se trata de la puerta de entrada hacia la esfera divina. Después sigue el aposento del templo, luego la cocina, y las habitaciones en las que estáis viviendo. Es muy importante. Ya que si llegáis a crear buen orden en el exterior, no podréis tolerar el desorden interior. Implantar buen orden en el templo o en una casa – no es gran cosa o no es nada en comparación con la obligación de implantar el orden interior. Purificar todos los rinconcitos escondidos en el corazón. Quitar las telarañas de las ventanas. Ya que el corazón debe ser como un trono – ¿qué trono?

Krishna Priya: De Radha y Krishna.

Tirtha Maharaj: Es cierto, pero en primer lugar debe ser un trono de loto, ¿verdad? Y no un trono de cacto. “¡О, mi querida Radha! ¡Mi trono de cacto te está esperando! ¡Acepta por favor mi corazón de cacto!” Ella es Diosa muy delicada, las plantas de sus pies son suaves y tiernas. No vendrá a vuestro corazón de cacto. Vendrá sólo a un corazón de loto.

Hasta aquí basta con la botánica de Briznaba.