Archives

Calendar

February 2014
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  Archive for February 17th, 2014

Защото ако Аз някога пропусна да изпълня предписаните си задължения, о Партха, несъмнено всички хора ще последват пътя Ми.”[1]

Върховният Бог дава законите, Той е отвъд законите. Той няма какво да върши в този свят, ала при все това действа. Обсъждали сме с какви дейности се занимава – освен сътворението и подобни повърхностни неща – и сме стигнали до заключението, че основните занимания на Кришна са, например, да се грижи за кравите, да тича насам натам, да вика в празни кладенци и т.н. Това е много важно! А също и да свири на флейта и да танцува в кръга раса. Но за да не смущава човешките същества, понякога Той извършва и някои обикновени дейности. Защото ако Той не действа, всеки ще си рече: бездействието е пътят!

В следващия стих се казва: Ако Аз не изпълнявах предписаните си задължения, всички тези светове биха се сринали в разруха. Бих станал причина за създаването на нежелано население, и по такъв начин бих смутил мира на всички живи същества.”[2]

Хората могат да бъдат считани за партньори или отражения на божественото същество. И ако този пример важи за Кришна, значи важи и за нас. Това означава, че ако вие не изпълнявате предписаните си задължения, тогава рухването на света е сигурно. И ще се появи нежелано население. И със спокойствието на всички живи същества ще е свършено.

Как мислите, спокойствието на живите същества осигурено ли е? Зависи от нашата реализация. Ако гледаме реалностите в живота можем да кажем “не е”. Ако гледаме надеждата на човечеството, казваме “и да, и не”. Но ако говорите откъм оттатъшната страна – тогава е! Затова дейността е нужна за поддържането на мира, за поддържането на бъдещето на света и също за изпълнението на предписаните задължения.

Само по себе си това е цел, към която да се стремим. Защото тези правила идват пряко от Бога и ако изпълнявате Неговата воля, всичко ще бъде осъществено. Постигнете ли Него, постигнали сте всичко. Познаете ли Него, познали сте всичко. По такъв начин изключителната преданост към Кришна всъщност ще включва всичко. Защото Кришна, Върховният Бог, не е обикновен човек. Ако съсредоточиш вниманието си върху нещо изцяло, има опасност да се ограничиш. И тогава можем да кажем: “О, ти си станал фанатик.” Или: “Изгубил си нещо.” Но ако влезеш в близък досег с изначалния извор на цялата вселена, на цялото битие – какво можеш да изгубиш? Затова изпълнението на предписаните задължения е славно само по себе си. Какво да говорим за осигуряване на спокойствието на всички живи същества! Защото не забравяйте, ако сте близо до Бог, сте близо до всички. Ако живеете за себе си, не живеете за никого, но ако живеете за Бога, живеете за всички.

Затова такъв вид служене е много славно.

 [1] “Бхагавад Гита”3.23

[2] “Бхагавад Гита”3.24“For if I ever failed to engage in carefully performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow My path.”[1]

Supreme Lord is giving the laws, He is beyond the laws. He has nothing to do in this world, still He is acting. We discussed what kind of activities he is doing – beyond creation and such superficial things – and we came to the conclusion that the main activity of Krishna is for example to tend the cows or to run here and there and shout into empty wells, etc. This is very important! And also to play the flute and to dance into rasa circle. But in order not to disturb the human beings, sometimes He does some ordinary activities also. Because if He would be inactive, everybody would think: inactivity is the path!

The next verse says: “If I did not perform prescribed duties, all these worlds would be put to ruination. I would be the cause of creating unwanted population, and I would thereby destroy the peace of all living beings.”[2]

Humans can be considered partners or reflections of the divine being. And if this example is appropriate to Krishna, then it is appropriate to us also. That is, if you don’t perform your prescribed duties, then the ruination of the world will be sure. And unwanted population will come. And the peace of all living beings will be finished.

How do you feel, the peace of the living entities is provided? Depends on our realization. If we see the realities of life we can say “it is not”. If we see the hope of humanity, then we say “it is and it is not”. But when you speak from the other side – it is! Therefore activity is necessary to maintain the peace, to maintain the future of the world and also to perform the prescribed duties.

In itself this is a goal to work for. Because these rules are coming directly from God and if you fulfill His desire everything will be fulfilled. If you reach Him, you will reach everything. If you know Him, you will know everything. So in this way exclusive devotion to Krishna will be inclusive of everything. Because Krishna, the Supreme Lord, is not an ordinary man. If you focus your attention on something totally, then there is a danger of being limited. And then we can say: “Ah, you became fanatic.” Or: “You have lost something.” But if you come in close contact with the ultimate source of the whole universe, of the whole existence – what can you lose? Therefore performing these prescribed duties is glorious in itself. What to speak of providing peace of the whole living entities! Because don’t forget, if you are close to God, then you are close to everyone. If you live for yourself you live for nobody, but if you live for God you live for everyone.

So this kind of service is a very glorious service.[1] “Bhagavad Gita”3.23

[2] “Bhagavad Gita”3.24