Archives

Calendar

February 2014
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  Archive for February 10th, 2014

Крипадхам: Гурудев, задължително ли е всички сиддхи да присъстват у онзи, който е постигнал съвършенство?

Тиртха Махарадж: Не е задължително.

Крипадхам: Например, ако някой е преданоотдаден, няма значение дали притежава сиддхи или не?

Тиртха Махарадж: Да. Защото сиддхите са като способността да пееш – един го може, друг също го може, но не чак толкова добре. Така че това е второстепенно, страничен ефект на духовната цел. А ако някой притежава сиддхи, това не значи, че е духовно извисен.

Крипадхам: Това беше въпросът ми. Предаността не зависи от сиддхите.

Тиртха Махарадж: Предаността не зависи от сиддхите, тя не зависи нито от светлинното шоу, нито от дима. При все това трябва да уважаваме постиженията на хората. Обаче трябва да сме способни да видим истинската същност на тези сиддхи. Но дори и в авторитетите йога практики знаят, че това не са цели, а инструменти, с които да се постигне нещо друго, нещо по-висше. Затова не бива да разбираме неправилно тези практики, те не са цели сами по себе си, а по-скоро са инструменти за постигане на амрита, вечността, или за откриване на пътя, водещ вън от тази материална вселена, за получаване на освобождение – основно такива са целите на мистичните йога практики.

Крипадхам: Гурудев, как е възможно някой да постигне подобни сиддхи, а да ги използва за недобри цели? Защо Бог му дава такива сили?

Тиртха Махарадж: О, Бог много лесно дава тези дребни, незначителни неща, които с лекота могат да бъдат добити. Обаче бхакти – това се добива трудно. Когато казваме, че Кришна удовлетворява всички желания, не си мислете, че Той удовлетворява само вашите предани желания. Ако другите хора желаят други неща, Кришна им ги дава. Той осигурява всичко. Каквото ти харесва, можеш да го имаш. Това е Вселенският Мол – каквото ти се нрави, получаваш го.

Крипадхам: Ако някой иска да бъде преданоотдаден, но желанието му не е толкова силно колкото желанието на друг, който иска могъщество – кое желание Бог ще удовлетвори по-лесно?

Тиртха Махарадж: За Него е лесно да удовлетвори всяко желание. Но тъй като Кришна е благоразположен към Своите предани, пристрастен е към тези, които Го обичат, затова казвам, че Той ще намери начин да привлече онзи мързелив преданоотдаден.

Крипадхам: Питам, защото ние понякога се стремим да действаме като преданоотдадени, но много често попадаме в мая, в лицето на някой представител на мая, като някой силно привлекателен мъж ли жена, кама. И се чудя как Кришна предпазва подобни хора и кой е правилният начин те да не се поддават на влияние.

Тиртха Махарадж: В предишната глава се обсъждаше тази тема, защото, помните, там се казваше, че понякога не сте избавени от властта на гуните и на други влияния. Обаче преданият като цяло не попада под тяхно въздействие. Понякога го надмогват, но като цяло не – не през цялото време, не по кое да е време. Защо? Заради посветеността. И така, посветеността е толкова могъща, предаността е толкова могъща, че в крайна сметка ще освободи и спаси човека от това обусловено състояние. В това е въпросът. Затова ние вярваме в посветеността в служене на Кришна, винаги оставайки под водачество, под закрила, мантрувайки имената, извършвайки служенето си, общувайки с бхактите, изучавайки писанията – нещата, които са споменати като основни принципи в нашия духовен живот, никога не бива да ги изоставяме! Защото това означава, че съм се посветил, извършвам своите приношения към Кришна, а резултатите оставяме на Него – каквото ни даде, приемаме. Ако се грижи добре за нас, приемаме; ако имаме някакви проблеми, също приемаме – това е заради предишните ни дела, които сега дават плод. Така че дори и да се случи пропадане, не бива да се обезкуражаваме и обезсърчаваме – продължавайте да служите във ведро настроение, щастливи, блажени, дори и да знаете, че сте направили някакви грешки. В някои отношения не сме сто процента чисти, обусловени сме от определени предишни трудности и ограничения. Не бива да се потискаме от това, но по-добре да продължаваме със служенето и да се молим за пълно пречистване. Защото Кришна може да ни спаси за един миг, за една секунда. Това не е кой знае каква голяма работа за Него. Ние единствено трябва да изразим своята готовност когато Той ни призове. Мисля, че това е подготовката, това е времето на садхана – трябва да сме готови, трябва да се подготвим да тръгнем веднага щом ни повика.Kripadham: Gurudev, is it necessary all siddhis to be present in the person that has achieved perfection?

Tirtha Maharaj: Not necessary.

Kripadham: For example, if one is a devotee it does not matter if he has siddhi or doesn’t have?

Tirtha Maharaj: Yes. Because siddhi is just like the ability to sing – one person can do, the other person can do also, but not very good. So this is secondary, side effect of spiritual goal. And if somebody has siddhi it does not mean that he is spiritually elevated.

Kripadham: This was my question, Devotion don’t depends on the siddhi.

Tirtha Maharaj: Devotion does not depend on the siddhis, it does not depend on the light show or the smoke either. But anyway we should respect what people achieved. Still we should be able to see the true reality of those siddhis. But even in the bona fide yoga practices they know that these are not goals, these are instruments to achieve something else, something higher. So we should not misconceive or misunderstand these processes, they are not goals in themselves, but rather they are instruments to achieve amrita, or eternity, or to find the way out from this material universe, to achieve liberation – basically these are the goals of mystical yoga practices.

Kripadham: Gurudev, how is possible for somebody actually to achieve these siddhis, but to use not for good purpose? Why God give him this kind of power?

Tirtha Maharaj: Ah, God gives very easy these small, insignificant things that are very easy to obtain. But bhakti – this is difficult to obtain. When we say that Krishna satisfies all the desires, don’t think that He satisfies only your devotional desires. If other people have different desires, Krishna will satisfy them. He provides everything. Whatever you like, you can get it. This is the Universal Mall – whatever you like you can get it.

Kripadham: If somebody wants to be a devotee, but his desire is not so strong, like that of another, who wants to be powerful. Which desire God will satisfy more easily?

Tirtha Maharaj: It is easy for Him to satisfy any desire. But as Krishna is inclined to His devotees, He is a little partial with those who love Him, therefore I say that He will find a way to attract his lazy devotee.

Kripadham: I am asking because sometimes we are trying to act like a devotee, but very often we fall in maya, represented by some maya representative, like powerful man or powerful woman, kama. And I am just thinking how Krishna protects this kind of people and what is the correct way they not to be influenced.

Tirtha Maharaj: The previous chapter discusses this question, because – you remember – it said that sometimes you are not free from the control of the gunas or other influence. But a devotee is not generally overpowered by them. Sometimes he is overpowered, but not generally, not all the time, not any time. Why? Because of dedication. So dedication is so powerful, devotion is so powerful that it will finally liberate and save the person from this conditioned stage. This is the point. Therefore we believe that by dedicating ourselves to Krishna’s service and always being under the guidance, being under the protection, chanting the names, doing our service, associating with the devotees, studying the scriptures – as it is mentioned as the basic principles of our spiritual life, we should never give them up! Because that means that I am committed, I am doing my offering to Krishna and then the results we leave up to Him – whatever He gives, we accept. If He takes nice care of us, we accept; if we have some troubles, we also accept – this is due to our previous actions that fructify. So even if this fallen situation might happen, we should not be discouraged or depressed – go on with your service in a jolly mood, in a happy mood, with some bliss, although you know that you have committed some mistakes. In certain respect we are not hundred percent pure, we are conditioned by certain previous difficulties or limits. We should not be depressed but better go on with the service and pray for total purification. Because Krishna can liberate in one moment, in one second. It is not a big job for Him. We only have to show our willingness as soon as he invites us. I think this is the preparation, this is the time of sadhana, we should be ready, we should prepare ourselves to go as soon as He calls us.