Archives

Calendar

February 2014
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  Archive for February 7th, 2014

(continues from the previous issue)


Question of Damodar: Usually in life we hold not only excrement or the halava, but they are mixed and you cannot understand the proportions – which is more? And even if for a long time you taste this mixed flavour, you always get the negative taste, because it is mixed. I cannot understand in what direction the taste is moving – is it proper or not.

Tirtha Maharaj: The direction is proper. You have to adjust your steps more and more. And you should use your time in a very considerate way, very effective way. Time is up! We don’t have a moment to lose.

Yes, in most cases the taste is mixed. Dedication is mixed for most of the devotees. But this is called mixed devotion; it is devotion but it is not pure yet. Nevertheless we should go on with the process of self-realization and self-purification. And when our taste will be refined so much by purification, then we can get the full and complete divine taste.

We, human beings, have the capacity to select. BecauseKrishnaalso has this capacity to select the best. But all that is reflected here on this material plane is a little distorted. So this ability to select the best in the case ofKrishnais a little distorted in humans into debility to select the worst. Ability and debility. We should come to our senses and we should use this very fine ability to distinguish. Choose the higher, always choose the higher taste! Lower taste is always there and higher taste is always there. We have to decide which one to choose.

You know, it is said that water is always going downwards. Right, you just pour a little water, it always goes down. This is the nature of the things in material sphere. But sometimes you see that a river approaches a mountain and crosses it! So it is possible sometimes that the water starts climbing the hills ad she will find her way through the hills. So, we should be ready to act like this, not only going down, but be ready to take the trouble, climb the stairs or climb the hills and go through it. Life is like this.

And also we have to learn the science how to be happy. I suggested to some of the devotees that they should start training about this inner wisdom. Because we can waste our time by lamenting, but meanwhile you can be happy also instead of this waste of time.

Yet definitely we are searching for the higher taste and we need that inner experience – by chanting, by serving, by studies, by living and taking bad experience you can find that higher taste. But be responsible! You have to find it! It is not that someone will take the trouble instead of us. In order to find water you have to dig deep into the earth. In order to find divine wisdom, you have to go deep into the science, into the practice. And we should use our intelligence. If we are not satisfied with the mixed taste, try to purify the taste. Empty your hands. There are tons of halava to receive.

(to be continued)Feb

7

(az előző rész folytatása)

 

Dámódar kérdése: Az életben általában nem csak az ürüléket vagy csak a halavát markoljuk, hanem ezek keverednek, és nem érthetjük az arányokat – melyik a több? És még ha sokáig ízleljük is ezt a kevert ízt, mindig a rossz íz marad meg, mert kevert. Nem látom át, hogy milyen irányban mozog az íz – helyes irányba vagy nem.

Tírtha Mahárádzs: Az irány helyes. Egyre inkább irányítanunk kell a lépteinket. Az időnket pedig nagyon figyelmesen, hatékonyan kell használnunk. Itt az idő! Egy pillanat vesztegetni való időnk sincs.

Igen, a legtöbb esetben az íz kevert. Az odaadás a legtöbb bhakta számára kevert. Ezt hívják kevert odaadásnak; odaadás ugyan, de még nem tiszta. Ennek ellenére folyatatnunk kell az önmegvalósítás és a megtisztulás folyamatát. És amikor a tisztulás által annyira kifinomul az ízlésünk, akkor érhetjük el a teljes isteni ízt.

Mi, emberi lények rendelkezünk a választás lehetőségével. Mert Krsnának is megvan ez a képessége, hogy a legjobbat válassza. De mindez egy kicsit torzultan tükröződik itt az anyagi szinten. Ez a tulajdonság tehát Krsna esetében, hogy mindig a legjobbat választja, azt emberek esetében kicsit eltorzult abba az ostobaságba, hogy a legrosszabbat válasszák. Képesség és ostobaság. Térjünk észhez, és használjuk ezt a finom képességet, hogy különbséget tudjunk tenni. Válaszd, mindig válaszd a magasabb ízt! Mind az alacsonyabb, mind a magasabb íz mindig jelen van. El kell döntenünk, hogy melyiket választjuk.

Tudjátok, azt mondják, a víz mindig lefelé folyik. Igaz? Kiöntesz egy kis vizet és mindig lefelé folyik. Az anyagi szférában ez a dolgok természete. De néha láthatjuk, hogy egy folyó elér egy hegyhez és átvág rajta! Néha tehát lehetséges, hogy a víz megmássza a hegyet, és megtalálja az utat, hogy átkeljen a hegyen. Készen kell állnunk tehát, hogy így cselekedjünk, nem csak lefelé menni, hanem késznek lenni felvállalni a nehézségeket, felmászni a lépcsőn, vagy a hegyeken, és átjutni rajtuk. Az élet ilyen.

És meg kell tanulnunk annak a tudományát, hogy hogyan legyünk boldogok. Néhány bhaktának azt javasoltam, hogy kezdjék el képezni magukat erről a belső bölcsességről. Mert vesztegethetjük az időnket kesergéssel, de ugyanakkor, ehelyett lehetünk boldogok is.

Mégis, kétség kívül a magasabb ízt kutatjuk és szükségünk van arra a belső megtapasztalásra – a mantrázás, a szolgálat, a tanulmányok, az élet és a rossz tapasztalatok által megtalálhatjuk azt a magasabb ízt. De legyetek felelősségteljesek! Nektek kell megtalálnotok! Nem úgy működik, hogy majd valaki felvállalja a nehézségeket helyettünk. Ahhoz, hogy vizet találjunk, mélyre kell ásnunk. Ahhoz, hogy megtaláljuk az isteni bölcsességet, mélyre kell merülnünk ebben a tudományban, a gyakorlatban. És használnunk kell az intelligenciánkat. Ha nem elégszünk meg a kevert ízzel, próbáljuk meg megtisztítani azt. Ürítsük ki a kezeinket. Rengeteg halava vár ránk.

(folytatjuk)(продължава от предишния брой)

 

Въпрос на Дамодар: Обикновено в живота ние не държим само екскремент или само халва, а те са смесени и не може да се разбере пропорцията – кое е повече? И дори и дълго време да опитваш този смесен вкус, винаги усещаш негативния привкус, защото е смесен. Не мога да разбера в каква посока се движи вкусът – дали е правилна или не.

Тиртха Махарадж: Посоката е правилна. Просто трябва да нагаждате все повече и повече стъпките си. И да използвате времето си по много обмислен, много ефективен начин Времето изтича! Нямаме и миг за губене.

Да, в повечето случаи вкусът е смесен. Посветеността е примесена при повечето от преданоотдадените. Това се нарича примесена преданост; преданост е, обаче все още не е чиста. При все това, трябва да продължаваме с процеса на себеосъзнаване и самопречистване. И когато разбирането ни се рафинира толкова много от пречистването, тогава ще можем да добием пълния и цялостен божествен вкус.

Ние, човешките същества, имаме способността да избираме. Защото Кришна също има тази способност да избира най-доброто. Обаче всичко, което е отразено тук, в този материален план, е леко изкривено. Затова и тази способност да избира най-доброто, какъвто е случаят с Кришна, е изкривена при човешките същества, превръщайки се в слабостта да избират най-лошото. Едното е способност, а другото слабост. Трябва да дойдем на себе си и да приложим тази изключително фина способност да разграничаваме. Избирайте възвишеното, винаги избирайте по-висшия вкус! По-низшият вкус винаги присъства, както и по-висшият. Трябва да вземем решение кое да изберем.

Знаете, казва се, че водата винаги тече надолу. Така ли е: просто излейте малко вода и тя винаги потича надолу. Такава е природата на нещата в материалната сфера. Ала понякога виждаме, че реката стига до планината и я прекосява! Значи е възможно понякога водата да изкачва планини и да намира пътя си сред хълмовете. Трябва да сме готови да действаме по същия начин, не само да вървим надолу, но да сме готови да си направим труда, да изкачим стълбите, да изкатерим планината и да минем през нея. Такъв е животът.

И освен това трябва да изучим науката как да бъдем щастливи. Препоръчах на някои от бхактите да започнат обучения в тази вътрешна мъдрост. Защото можем да пилеем времето си в оплаквания, но междувременно бихме могли да бъдем и щастливи през цялото това изгубено време.

Все пак, определено ние търсим този по-висш вкус и имаме нужда съкровено да го преживеем вътре в себе си – чрез мантруване, чрез служене, чрез изучаване. Просто живеейки и добивайки негативната опитност можете да откриете този по-висш вкус. Но бъдете отговорни! Вие сте тези, които трябва да го намерите! Няма как някой друг да преживее трудностите вместо вас. За да намерите вода, трябва да копаете надълбоко в земята. За да намерите божествена мъдрост, трябва да навлезете надълбоко в тази наука, в тази практика. И трябва да прилагаме интелигентността си. Щом не ни удовлетворява смесеният вкус, нека се стремим да го пречистваме. Опразнете ръцете си. Има тонове халва за получаване.

(следва продължение)(Continúa del texto anterior) 

Pregunta de Damodar: Habitualmente en la vida real no guardamos sólo excrementos o sólo turrones sino que los tenemos mezclados y es difícil definir las proporciones – ¿qué es lo que domina? Incluso cuando estemos experimentando este sabor mixto, siempre sentimos una huella de sabor negativo, precisamente porque el sabor es mixto. No puedo comprender a qué dirección se mueve el sabor – si es la correcta y la buena o no.

.Tirtha Maharaj: La dirección es correcta. Simplemente habrá que seguir adaptando los pasos. Habrá que aprovechar el tiempo de un modo muy bien ponderado, muy efucaz. ¡ El tiempo se acaba! No hay que echar a perder ni un solo instante.

Sí, en la mayoría de los casos el sabor es mixto. La dedicación resulta mezclada para la mayoría de los devotos. Se llama dedicación mixta o sea que es dedicación pero todavía no estáa pura. A pesar de ello debemos proseguir en el proceso de toma de conciencia y de autopurificación. Y cuando llegue a refinarse nuestra comprensión que resulta en gran medida del autopurificación, entonces podremos adquirir el sabor divino completo y entero.

Nosotros, los humanos tenemos la capacidad de elegir. Puesto que también Krishna tiene esta capacidad de elegir lo mejor. Por lo tanto todo lo que es refleje aquí, en este plan material será levemente deformado. Por esta razón la capacidad de elegir lo mejor, como es el caso de Krishna, esta capacidad resultará deformada, en los humanos, transformándose en en la debilidad de llegar a elegir lo peor. En el primer caso se trata de capacidad, en el otro caso es debilidad. Debemos recobrar conciencia y aplicar esta capacidad exclusivamente fina de la delimitación. ¡Debéis pues elegir lo supremo, el sabor supremo! El sabor inferior siempre estará presente así como el sabor superior. Debemos tomar la decisión qué es lo que vamos a elegir.

Ya sabéis que como quien dice el agua siempre corre hacia abajo. A ver si es cierto: Hace falta verter un poco de agua y ella siempre correrá hacia abajo. Esta es la naturaleza de las cosas en la esfera material. ¡Sin embargo, a veces observamos cómo el río alcanza la montaña y llega a atravesarla! Entonces es posible que aveces el agua llegue a subir por montes y montañas para encontrar su camino en medio de lomas. Debemos estar listos a actuar del mismo modo, no sólo ir bajando sino empeñarnos en subir por las escaleras, ir trepando por montes y montañas y llegar a atravesarlos. Así es la vida.

Además de ello debemos aprender y adquirir el saber de ser felices. He recomendado a algunos bhakta a comenzar aprendiendo este saber interior. Ya que siempre podemos seguir pediendo tiempo en quejas pero entre tanto podríamos asimismo ser felices durante todo aquel tiempo perdido.

Con todo ello, nosotros siempre seguimos buscando este sabor superior y necesitamos llegar a vivir esta sensación íntima en nuestro interior – cantando o recitando mantras, realizando servicio, aprendiendo. Simplemente viviendo y adquiriendo experiencia negativa podéis llegar a descubrir este sabor superior. ¡Debéis ser responsables! ! ¡Vosotros sois los que deberán descubrirlo! No hay modo a que alguien otro se encargue a vivir las dificultades en vez de vosotros. Para encontrar agua, debéis cavar en las profundas entrañas de la tierra. Para encontrar el saber divino, debéis penetrar en lo profundo de esta ciencia, de esta práctica.

Y debemos aplicar nuestro intelecto. Puesto que no estamos satisfechos con el sabor mixto, debemos buscar a purificarlo. Dejad vacías vuestras manos. Hay toneladas de turrones a recibir.

(Sigue continuación)