Archives

Calendar

February 2014
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  Archive for February 3rd, 2014

(продължава от предишния брой)

 

 

Да се неутрализира силата на огън, слънце, вода и отрова – е, тъй като Кали-юга напредва, мисля, че трябва да развием подобни сиддхи. Защото слънцето жари толкова силно през последните години, че овцете в Перу и Аржентина ослепяват от ярките му лъчи. Или ако прекалено много се излагате на слънчевата светлина се разболявате от рак на кожата; има и много други примери. А да се неутрализира вода и отрова – в повечето градове, в повечето страни не можете да пиете водата, тя е просто отровна. Или пък пиете вода от крана и мъжът поглъща толкова много женски хормони, намиращи се във водата, че скоро се превръща в жена. Налага се да неутрализираме много неща, затова отново казвам, че подобни мистични сили стават много полезни.

Следващото сиддхи: никога да не бъдеш побеждаван от никого – звучи добре. Особено в тази епоха на състезателен дух, ако не се страхуваш, че ще бъдеш победен от когото и да е, това е важно сиддхи. Винаги да бъдеш пръв.

Но това са незначителни неща. Тези са типичните сиддхи, произтичащи от йогийското съсредоточаване, споменати от Мен. А сега чуй кои сиддхи чрез какъв метод на концентрация се добиват и как. Онзи, който насочва ума си, отъждествен с фините елементи, върху Мен като душа във фините елементи, и Ме обожава единствено в тази форма, се сдобива с Моята сила да приема размера на атом и затова получава способността да влиза дори в парче камък.”[1]

И така, който се съсредоточава и концентрира върху фините елементи и обожава Кришна в тях, т.е. във формата на фините елементи, е способен да се смалява. Но ние обсъждахме нашите начини за практикуване на тези сиддхи и постигането им, като това да си вършиш служенето, да се упражняваш в смирение, да посвещаваш себе си. Мисля, че можем да спрем дотук, възхвалявайки пътеката на отдадеността – защото пътеката на отдадеността ще ви даде всички сиддхи, и дори повече – тя ще дари парам-сиддхи, най-висшето съвършенство. Тъй като Шрила Бхактивинода Тхакура го е казал много красиво: баката-сева парама-сиддхи – най-висшето съвършенство е да служиш на преданоотдадените. Така че каквито и версии да имат йогите за това сиддхи или за онова сиддхи, за нас главното съвършенство е любящото служене на Върховния Бог, на Божествената Двойка и на слугите на Върховния Бог. Затова – баката-сева парама-сиддхи. Джай Радхе! Хари Хари Бол![1] “Шримад Бхагаватам” 11.15.9-10(continues from the previous issue)

To neutralize the power of fire, sun, water and poison – well, as Kali Yuga is progressing I think we should develop these siddhis. Because the sun is scorching so heavily these years that the sheep in Peru and Argentina go blind due to the rays of the sun. Or if you go out in the sunshine too much, you get this skin cancer; and many other things. And to neutralize water and poison – in most of the cities, in most of the countries you cannot drink water, it is just poison. Or you drink the tap water and a he, I mean the male person, gets so much female hormones from the water, that soon he becomes a “she”. We have to neutralize a lot of things, so again I say that these mystic powers become very useful.

And suffer no defeat from anyone – it sounds good. Especially in this age of competition spirit – if you have no fear that I will suffer defeat from anyone – this is a major siddhi. Always become first.

But these are minor things. “These are the siddhis following by yoga concentration, typically mentioned by Me. Now hear from Me what siddhi can be acquired, through which mood of concentration and how. He, who focuses his mind identified with the subtle elements on Me as soul in the subtle elements and worships Me in that form alone acquires My power of assuming an atomic size and therefore attaining the capacity to enter even a slab of stone.”[1]

So, who focuses and concentrates on the subtle elements and worships Krishna in the subtle elements or in the form of subtle elements he can minimize himself. But we discussed our ways of practicing these siddhis and achieving them, like doing your service, practicing your humility, dedication of yourself. I think you can stop here. By glorifying the way of dedication – because the way of dedication will give you all the siddhis and more, it will give the param-siddhi. Because it is said very nicely by Shrila Bhaktivinoda Thakura – bakata-seva parama-siddhi – the supreme perfection is to serve the devotees. So whatever version the yogis might have for this siddhi or for that siddhi, our main perfection is loving service to the Supreme Lord, to the Divine Couple and to the servants of the Supreme Lord. So – bakata-seva parama-siddhi. Jay Radhe! Hari Hari bol!

 

 

 [1] “Shrimad Bhagavatam” 11.15.9-10