Archive for February, 2014

Question of Manohari: Gurudev, I want to ask about Kurukshetra.India is so big, but two major events happened in one place. What is the connection? Why the important meeting of Radha andKrishna is happening there and then the great war is also happening there? This could not be coincident.

Tirtha Maharaj: Of course. Well, what is the first verse of the “Gita”? “Dharma-kshetre kuru-kshetre”. Kuru-kshetre – Kuru means the Kuru dynasty and kshetra means field or realm. So this is the field of the Kuru dynasty. That means, this part of the country belongs to the Kurus. Dharma-kshetre means that this is the field of dharma. Dharma is the mission and the duty of humanity. So even in the before, before times – very ancient times – this was a place for tapas, for penance, for spiritual practices – dharma. I think there is a very nice website where you can find complete information on Kurukshetra – this is called Tirtha.org Is it translated into English? Anyway, you can learn Hungarian. Because this was an important center for pilgrimage, for spiritual things happening there, Brahma was also engaged in service there. Therefore it naturally, originally was a pilgrimage place. Therefore “Gita” was described there, because naturally it was a place for dharma, it was a place for divine enlightenment. “Gita” describes the relative and the absolute dharma of humans. So that was the best, the most proper place to open up this topic.

And this meeting of Radha and Krishnaalso happened there, because there was an eclipse and on the eclipse people come together for prayers. This is why we go to a holy place – to practice more. And there this very fine, delicate topic was revealed – that although meeting, still They are not able to enjoy the company like before. This adds up to the general understanding of Radha-Krishna lila. And especially is in harmony with the main teaching of Mahaprabhu that the separation is the most intensive way of association. This is one very important point.

There are many temples at Kurukshetra. This is a place of waters. There are some ponds, channels and rivers, and also there is fog in the air. So, it’s a wet place. And also it is a secret place. So much so that last time when we visited, our Indian guides missed the road where to turn to the battle field. So thick fog! Because from the main road you have to turn to the right in order to arrive to the battle field itself. And there is a huge tree. It is said that under that treeKrishnatold the whole “Gita” to Arjuna. So, after you have learned Sanskrit you go there, just sit under this tree, chant aloud either the Ninth or the Twelfth Chapter of the “Gita”, offer the shine of your eyes and water of your tears in service and wait for the answer ofKrishna.

This is about Kurukshetra. It is a place of dharma, place of practice. And just a small tourist information: on Kurukshetra you can find a huge Krishna museum. Don’t miss it.Manóhari kérdése: Gurudév, Kuruksétráról szeretnék kérdezni. India olyan nagy, de két nagy esemény is egy helyen történt. Mi a kapcsolat? Miért van az, hogy Rádhá és Krsna fontos találkozója ott történik és aztán a nagy háború is? Ez nem lehet véletlen.

Tírtha Mahárádzs: Természetesen. Nos, mi a Gítá első verse? „Dharma-ksétré kuru-ksétré”. Kuru-ksétré – Kuru, a kuru dinasztiát jelenti, a ksétra pedig az jelenti, mező vagy birodalom. Ez tehát a Kuru dinasztia mezeje. Ez azt jelenti, hogy az ország ezen része a Kuruké. Dharma-ksétré azt jelenti, hogy ez a dharma mezeje. Dharma az emberiség misszióját, kötelességét jelenti. Szóval már nagyon-nagyon régen – már az ókorban is – a tapasz, a vezeklés, a lelki gyakorlatok, a dharma helyszíne volt. Azt hiszem van egy nagyon szép weboldal, ahol teljes információ található Kuruksétráról – úgy hívják Tirtha.org. Le van fordítva angolra? Akárhogy is, megtanulhattok magyarul. Mert ez a hely fontos zarándokhely volt, lelki dolgok történtek ott, Brahmá is végzett szolgálatot ott. Ezért természeténél fogva, eredetileg is egy zarándokhely volt. Ezért mondták ott el a Gítát, mert természeténél fogva a dharma, a lelki megvilágosodás helye volt. A Gítá leírja az emberiség abszolút és relatív dharmáját. Ez volt tehát a legjobban megfelelő hely ennek a témának a feltárására.

És Rádhá és Krsna találkozása is ott történt, mert napfogyatkozás volt, és ilyenkor az emberek összegyűlnek imádkozni. Ezért látogatunk el egy szent helyre – hogy több gyakorlatot végezhessünk. És ott feltárult ez a nagyon finom, érzékeny téma – hogy habár találkoznak, mégsem élvezhetik egymás társaságát úgy, mint régen. Ez hozzáadódik a Rádhá-Krsna lílá általános megértéséhez. És különösképp harmóniában van Maháprabhu fő tanításával, hogy az elválás az együttlét legintenzívebb formája. Ez egy nagyon fontos pont.

Kuruksétrán sok templom van. A vizek helye. Van néhány tó, csatorna és folyó, és köd a levegőben. Nedves hely tehát. És titkos hely is. Olyannyira, hogy amikor legutóbb ellátogattunk oda, az indiai vezetőnk elvétette az utat, ahol a csatamezőre kell fordulni. Annyira sűrű volt a köd! Mert a főútról jobbra kell fordulni annak érdekében, hogy magára a csatamezőre érj. És van ott egy hatalmas fa. Úgy mondják, ez alatt a fa alatt mondta el Krsna az egész Gítát Ardzsunának. Miután tehát megtanultál szanszkrtul, menj el oda, ülj le a fa alá, zengd el hangosan a Gítá kilencedik vagy tizenkettedik fejezetét, ajánld fel a szemed fényét és könnyeid vizét a szolgálatban és várj Krsna válaszára.

Ennyit Kuruksétráról. Ez a dharma, a gyakorlat helye. És csak egy kis turista információ: Kuruksétrán található egy óriási Krsna múzeum. Ne hagyjátok ki.

 Въпрос на Манохари: Гурудев, искам да попитам за Курукшетра. Индия е толкова голяма, но две значими събития са се случили на едно и също място. Каква е връзката? Защо важната среща на Радха и Кришна се е случила там, а после великата война също се случва там? Не може да е съвпадение.

Тиртха Махарадж: Разбира се. Кой е първият стих в “Гита”? Дхарма-кшетре куру-кшетре”. Куру-кшетре – Куру означава династията Куру, а кшетра означава поле или област. Така че това е полето на династията Куру. Това значи, че тази част от страната принадлежи на Куру. Дхарма-кшетре означава, че това е полето на дхарма. Дхарма е мисията, дългът на човечеството. Дори в стари, древни времена това е било място за тапас, за отречения, за духовни практики – дхарма. Мисля, че има един много хубав уебсайт, където можете да намерите пълна информация за Курукшетра – нарича се Tirtha.org. Преведен ли е на английски? Е, можете да научите унгарски. Защото това е било важен поклоннически център, там са се случвали духовни неща, Брахма също е бил зает в служене там. Затова по естество, изначално там е било поклонническо място. Затова и “Гита” е изговорена там, тъй като там е било място за дхарма, място за божествено просветление. “Гита” описва относителната и абсолютната дхарма на хората. Така че това е било най-доброто място за разкриването на тези теми.

А срещата на Радха и Кришна също се е случила там, тъй като е имало слънчево затъмнение, а на затъмнение хората се събират заедно, за да се молят. Затова отиваме на свято място – за да практикуваме повече. И там се разкрила тази толкова фина, деликатна тема – че макар да се срещат, Те не могат да си се порадват както преди. Това добавя още към общото разбиране за Радха-Кришна лила. И специално е в хармония с основното учение на Махапрабху, че раздялата е най-интензивният начин за общуване. Това е много важен момент.

На Курукшетра има много храмове. Там има много води. Има езера, канали, реки, и освен това има мъгла във въздуха. Така че е влажно място. Освен това е и тайно място. Толкова тайно, че последният път когато бяхме там, нашите водачи индийци пропуснаха отбивката, където трябваше да свием за бойното поле. Толкова гъста беше мъглата! От главния път трябва да се свърне надясно, за да се стигне на самото бойно поле. Там има едно огромно дърво. Казва се, че под това дърво Кришна разказал цялата “Гита” на Арджуна. Като научите санскрит идете там, седнете под това дърво, рецитирайте на висок глас или Девета, или Дванадесета Глава от “Гита”, поднесете в дар блясъка на очите си и водата на сълзите си, и чакайте отговора на Кришна.

Толкова за Курукшетра. Това е място на дхарма, място за практика. И една малка туристическа информация: на Курукшетра се намира голям музей на Кришна. Не го пропускайте.Pregunta de Manohari: Gurudev, yo quisiera preguntar por Kurukshetra. India es un país tan grande y sin embargo dos eventos importantes ocurrieron en un solo y mismo lugar. ¿En qué conexión? ¿Por qué la importantísima cita entre Radha y Krishna ocurrió allí y luego también allí ocurrió la gran guerra? No puede ser coincidencia.

Tirtha Maharaj : Por supuesto.¿Qué reza el primer verso del “Gita”? Dice: ” Dharma-kshetre kuru-kshetre”. Kuru-kshetre – Kuru designa la dinastía Kuru, mientras que kshetra significa campo o región. De modo que éste es el campo de la dinastía Kuru. Ello quiere decir que esa parte del país pertenece a la dinastía Kuru. Dharma-kshetre designa el campo de dharma. Dharma es la misión, el deber ante la humanidad. Incluso en tiempos remotos y antiguos ha sido sitio para tapas, para penitencias, para prácticas espirituales – dharma. Creo que existe una página Web muy buena en la que se puede buscar completa información sobre Kurukshetra – se llama Tirtha.org. ¿Hay traducción en inglés? Bueno, podéis aprender el húngaro. Ya que aquel sitio fue importante centro de romería y allí ocurrieron eventos espirituales. Brahma también estaba ocupado en el servicio allí mismo. Por su naturaleza desde el principio fue centro de romería. Por esta razón el “Gita” ha sido recitado allí puesto que era sitio para dharma, para divina revelación. El “Gita” describe dharma absoluta y relativa para la gente. Fue entonces aquel sitio el mejor posible para abrir estos temas.

También allí ocurrió la cita entre Radha y Krishna puesto que en aquel entonces había ocurrido eclipse del sol y cuando ocurre el eclipse la gente se reúne para rezar. .Solemos ir a un lugar santo para practicar cuanto más. Es allí que fue revelado este tema tan fino y delicado – a pesar de citarse, Ellos no pueden gozar como antes. Es algo que se agrega al concepto general sobre el lila de Radha-Krishna. Y queda especialmente en armonía con el concepto básico de Mahaprabhu que la separación es el modo más intenso de asociación. Es un momento importantísimo.

En Kurukshetra hay numerosos templos. También hay muchas aguas por allí. Hay lagos, canales de riego, ríos y mucha niebla en el aire. Es un sitio muy húmedo. Y es por encima de todo un sitio secreto. Tan secreto que la última vez cuando fuimos allí, nuestros guías indios faltaron en desvío para el campo de la batalla. ¡Tan densa que era la niebla! Es que a partir del camino principal debíamos desviarnos hacia la derecha para llegar al campo de la batalla. Allí hay un árbol enorme. Se afirma que debajo de aquel árbol Krishna había contado a Arjuna todo el “Gita”. Después de haber aprendido el sanscrito debéis ir allí y tendréis que sentaros allí, debajo de aquel árbol recitando en voz alta los capítulos Noveno o Duodécimo del “Gita”, ofreciendo como regalo el brillo de vuestros ojos y el agua de vuestras lágrimas en espera de respuesta por parte de Krishna.

Suficientemente hemos platicado de Kurukshetra. Es pues un sitio de dharma, sitio para practicar. Una pequeña información turística para terminar: en Kurukshetra. Se halla el mayor museo dedicado a Krishna. A visitar sin falta.За да осигурим мира на цялото човечество, трябва да сме реалисти и идеалисти едновременно. Реалисти в смисъл да казваме на крадеца “крадец”, да казваме на илюзията “илюзия”; а идеалисти в смисъл да подкрепяме вярата на хората. Понякога вярата също е илюзия. На хората им харесва да ги мамят. Този свят се състои от два вида хора – измамници и измамени. Към коя група искате да се причислите? Ако искате да минете към измамниците, ще ви се струпа голяма карма. А ако искате да бъдете мамени, тогава как ще постигнете съвършенството и абсолютната истина? Затова търсете абсолютната истина! Не проигравайте вярата си за повърхностни неща. Не си мислете, че илюзията ще ви помогне, колкото и сладка да е тази илюзия. Истината е трудно да се понесе, но илюзията не помага. Да спиш в скута на Мая Деви – златна дрямка, сладки сънища…

Веднъж имало една жена. Тя имала възрастен съпруг, който бил богат. Той бил такъв глупак, че си мислел: “О, моята млада жена обича мен.” Но тя не обичала теб, драги, обичала просто джоба ти. И разбира се тя си имала друг любовник – млад и красив принц. Обаче той бил бедняк и половина. Винаги е така – в началото имаш способностите, но ти липсват ресурсите. Накрая имаш ресурсите, но нямаш способностите. Така било и в този случай. И те решили някак да докопат парите и да се отърват от стареца. Взели решение да убият възрастния съпруг. Всичко минало успешно, убили го много лесно и напъхали всички богатства в една чанта. Разбира се, хукнали да бягат – искали да започнат нов живот някъде далеч, където никой не ги познава. Бягайки, стигнали до една река. Но да пресечеш река, на която няма ни ферибот, ни мост, е доста трудно – налага се да плуваш. Обаче имало един дребен проблем – жената не знаела да плува. Затова мъжът й казал: “Дай ми богатствата, аз ще преплувам реката. Освен богатствата ми дай и дрехите си, за да мога да ги държа над водата, че да не се намокрят. Ще прекося реката, ще се върна и ще взема и теб.” Жената била много доволна: “О, колко нежно се грижиш за мен!” Съблякла дрехите си и ги дала на младежа заедно с богатствата, а той тръгнал да прекосява. Но реката била голяма, отсрещният бряг не се виждал, имало завой. И така, той изчезнал, а жената чакала гола на брега. Докато чакала се появил един чакал, който носел някаква мръвка в уста. Това била вечерята му. Но като наближил реката, лай на кучета го подплашил и не щеш ли мръвката паднала от устата му в реката. Веднага се появила една голяма риба и я погълнала. Виждайки всичко това, жената се разсмяла: “Язък, горкичкият, остана без вечеря.” А чакалът й казал: “Хей, какви ги говориш?! Ти седиш тук гола, уби съпруга си, взе му богатството, а сега и богатството, и любовникът ти вече ги няма. Пък се смееш на мен?”

Понякога на хората им харесва да са в илюзия. Точно като тази жена, която си мисли, че любовникът й ще се върне за нея. Затова бъдете готови да кажете “Не” на илюзията! Илюзията няма да ви помогне. Истината е много далече от илюзията. И никога не вършете нищо против волята на Кришна, инак ще изгубите. Винаги правете добро! Разбира се, трудно е да се разбере кое е добро и кое лошо, но дълг на интелигентния човек е да открие. Търсете!To provide peace of the whole humanity we must be realistic and idealistic at the same time. Realistic in that sense to say “thief” to a thief, to say “illusion” to illusion; and idealistic in the sense that you should support people’s faith. Sometimes faith is also illusion. People like to be cheated. This world consists of two kinds of people – the cheaters and the cheated. Which group you want to belong to? If you want to belong to the cheaters, then big karma will come. And if you want to be cheated, then how can you achieve perfection and the absolute truth? So, search for the absolute truth! Don’t waste your faith in superficial things. Don’t think that illusion will help you, however sweet this illusion is. Truth is difficult to tolerate, but illusion will never help. To sleep on the lap of Maya Devi – golden slumbers, sweet dreams…

Once there was a lady. She had an old husband, who was wealthy. And he was such a fool that he thought: “Ah, my young wife loves me.” But she was not loving you, my dear, she was loving only your pocket. And of course she had another lover – young and beautiful prince. But he was empty-handed, poor like anything. It is always like that – in the beginning you have the capacities, but you don’t have the resources. In the end you have the resources, but you don’t have the abilities. This was happening in this case also. And they decided somehow to get the money and to get rid of the old guy. So they decided to kill the old husband. Everything was very successful; they could kill him easily and take all the riches in a bag. And of course they were escaping – they wanted to start a new life, far away, where nobody knows them. While running they came to a river. But you know, to cross a river, especially if there is no ferryboat and no bridge, is quite difficult – you have to swim. But there was one little problem – the lady did not know how to swim. Therefore the man told her: “Give me the riches, I will swim across the river. Give me the riches and give me your clothes, because then I can keep the cloths above the water and they will not be wet. I will cross the river, come back to you and then I will take you also.” The lady was satisfied: “Ah, you take care of me so nicely!” So she took off the clothes and gave it to the young man with the riches and he was crossing. But it was a big river, so she could not see the other side – it was curving. So, he was gone and the lady was waiting – naked on the bank. And while she was waiting there was a jackal, who was holding some flesh in his mouth. This was his dinner. But as the jackal came close to the river, somehow the sound of dogs made him frightened. And all of a sudden the flesh just dripped from his mouth into the water. Immediately a big fish came and took all the meat. And the lady, seeing this occasion, started to laugh: “Bad luck, poor guy, you have lost your dinner.” And the jackal said: “Hey, what you are talking about?! You are sitting here naked, killed the husband, took the wealth, and now your wealth and your lover is also gone. And you are laughing at me?”

Sometimes people like to be in illusion. Just like the lady – thinking that her lover will come for her. So, be ready to say: “No!” to illusion! Illusion will never help you. Truth is very far from illusion. And never commit anything against the desire of Krishna, otherwise you will lose. Always do good! Of course, it is difficult to know what is good and what is bad, but this is the duty of an intelligent person to find out. Search!In the kitchen Radharani is the cook. Therefore we have to keep the kitchen always very clean, because this is Her realm, this is Her part. You see, a very simple, practical thing: clean the kitchen! But why? Because it belongs to Radharani. In this way you can serve Her; it is not that you are a fanatic on purity. No, this is service. And this is the higher taste. When you clean the kitchen this is not simply scraping the surface, but fully dedicating your energy to Krishna. And this is the mystery of prema-bhakti. It is only one step ahead of us. Reach out your hand and it is there. Why should we wait to be happy in our hearts? Why not now? Stop, stop rushing to the kitchen to clean! Not that quickly!

Paramananda: I have a kitchen question. Keeping the kitchen in good condition is a service to Radharani. What is this creation of extra mess in the kitchen in order to be able to serve?

Tirtha Maharaj: Aaa! You understand something!Krishna engages us in the service. But we should not create the extra mess for others. If you have created a mess, create order also. That means to be responsible. We have to be responsible. We have to be clever enough to see the action and reaction. If we act nice then the results will be good. If we act stupidly, the results will be mixed. But if we really elevate our consciousness, we can achieve such a position, when you are independent of the results. If something good happens, we accept; if something bad happens, we accept.

But in “Bhoga Arati” you can see how many different nice preparations Radharani is cooking for Krishna. For example there is sarpuri. Sarpuri is puri filled with cream. So, this is another art – cooking. For example Damodar Prabhu is cooking so nice soup that Ishvara is always fascinated by it. So, use his talents, engage him in cooking service. You will have a higher taste.

But actually this is not only the kitchen that belongs to Radharani. The whole temple belongs toKrishna. So keep also the temple clean. Step by step, the purity is just expanding. First on the altar, please! Fresh flowers, purity, cleanliness, nice order of the pictures. Sometimes I have seen the picture of one guru upside down. So, please, everything in nice order, because this is the entrance door to the divine realm. Then the temple room, then the kitchen, and also your living quarters. It is very important. Because if we can create this nice order outside, then you cannot tolerate disorder inside. To create order in the temple or in a house, in a home – it is nothing to the duty and the challenge to create order inside. To clean all the hidden corners of your heart. Brush away the cobwebs from the windows. Because the heart should be like a throne of – what?

Krishna Priya: Of Radha andKrishna.

Tirtha Maharaj: Yes, yes, but in the first place it should be lotus throne, right, not a cactus throne. “Ah, my dear Radha! My cactus throne is waiting for You! Please, accept my cactus heart!” She is a delicate Goddess, with very tender, soft feet. She will not come to your cactus heart. Only the lotus heart.

So much about vaishnava botanic.A konyhában Rádhárání a szakács. Ezért mindig nagyon tisztán kell tartanunk a konyhát, mert ez az Ő birodalma, az Ő része. Látjátok egy nagyon egyszerű, gyakorlati dolog: takarítsátok ki a konyhát! De miért? Mert Rádháráníhoz tartozik. Ily módon szolgálhatjátok Őt; nem arról van szó, hogy tisztaság mániások vagytok. Nem, ez szolgálat. És ez a magasabb íz. Amikor a konyhát takarítod az nem egyszerűen a felszín kapargatása, hanem energiáid teljes mértékben Krsnának szentelése. És ez a préma-bhakti misztériuma. Csak egy lépéssel jár előttünk. Nyújtsd ki a kezed és ott van. Miért kellene várunk a boldogságra? Miért nem most? Stop, ne rohanjatok a konyhába takarítani! Ne olyan gyorsan!

Paramánanda: A konyhával kapcsolatos a kérdésem. A konyha rendben tartása Rádháránínak végzett szolgálat. Minek számít az, ha extra rendetlenséget csinálunk a konyhában, annak érdekében, hogy szolgálatot végezhessünk?

Tírtha Mahárádzs: Ahhh! Te már értesz valamit! Krsna foglalkoztat minket a szolgálatban. De ne csináljunk extra rendetlenséget másoknak. Ha rendetlenséget csináltál, rakj rendet is. Ez jelenti a felelősségteljességet. Felelősségteljesnek kell lennünk. Elég okosnak kell lennünk ahhoz, hogy lássuk a hatást és a visszahatást. Ha jól cselekszünk az eredmény is jó lesz. Ha butaságokat csinálunk, az eredmény kevert lesz. Ha azonban emeljük a tudatszintünket, olyan helyzetet érhetünk el, ahol függetlenek vagyunk az eredményektől. Ha valami jó történik, elfogadjuk; ha valami rossz történik, elfogadjuk.

De a „Bhóga Árati” című dalban láthatjátok hány különböző, szép felajánlást készít Rádhárání Krsnának. Például ott a szarpurí. A szarpurí kérmmel töltött purí. A főzés tehát ismét egy újabb művészet. Dámódar prabhu például olyan jó levest főz, hogy Ísvarát mindig elbűvöli. Használjátok hát a tehetségét, vonjátok be a főzés szolgálatába. Magasabb ízt érezhettek majd.

De igazából nem csak a konyha tartozik Rádháráníhoz. Az egész templom Krsnáé. Tartsátok hát a templomot is tisztán. Lépésről, lépésre kiterjed a tisztaság. Kérlek, kezdjétek az oltárral! Friss virágok, tisztaság, a képek szépen rendben. Egyszer az egyik guru képét fejjel lefelé láttam. Kérlek, tartsatok hát mindent szépen rendben, mert ez az isteni hajlék bejárata. Aztán következik a templom szoba, majd a konyha, és a többi helység, amikben éltek. Nagyon fontos. Mert ha kívül megteremtitek a rendet, akkor belül sem fogjátok tolerálni a rendetlenséget. Rendet teremteni a templomban, vagy egy házban, egy otthonban – az semmi ahhoz a kihíváshoz képest, hogy belül rendet teremtsünk. Hogy szíved minden rejtett zugát kitakarítsd. Söpörd le a pókhálókat az ablakokról. Mert a szívnek olyannak kell lennie mit egy trónusnak. Kinek a számára?

Krsna-prija: Rádhá és Krsna számára.

Tírtha Mahárádzs: Igen, igen, de legelőször is, legyen ez egy lótusz trónus, igaz? Nem egy kaktusz trónus. „Óh kedves Rádhám! Kaktusz trónusom Rád vár! Kérlek, fogadd el kaktusz szívem!” Ő egy finom Istennő, érzékeny, puha lábakkal. Nem jön el a kaktusz szívedbe. Csakis a lótusz szívbe.

Ennyit a vaisnava botanikáról.В кухнята Радхарани е готвачката. Затова трябва винаги да държим кухнята много чиста, защото там е нейното царство. Виждате, съвсем простичко, практично нещо: почиствайте кухнята. Но по каква причина? Защото тя принадлежи на Радхарани. По този начин можете да Й служите; а не защото сте фанатици на тема чистота. Не, това е служене. Именно това е по-висшият вкус. Когато чистите кухнята, това не е просто забърсване на повърхностите, но пълно посвещаване на енергиите си на Кришна. В това се крие мистерията на према-бхакти. Тя е само на една крачка от нас. Протегнете ръка и ще я докоснете. Защо да чакаме да сме щастливи в сърцата си? Защо не сега? Спрете, не се втурвайте в кухнята да чистите! Не бързайте толкова!

Парамананда: Имам един кухненски въпрос. Поддържането на кухнята в добро състояние е служене към Радхарани. Тогава какво е сътворяването на свръх безпорядък в кухнята – възможност да се служи?

Тиртха Махарадж: Ааа! Ти си разбрал нещо! Кришна ни въвлича в служене. Но не бива да създаваме свръх бъркотия за останалите. Ако си внесъл безпорядък, внеси и ред. Това означава да си отговорен. Трябва да бъдем отговорни. Трябва да сме достатъчно умни да виждаме действието и последицата. Ако постъпваме правилно, резултатът ще е добър. Ако постъпваме глупаво, резултатът ще е смесен. Но ако действително извисим съзнанието си, можем да стигнем такава степен, в която да сме независими от резултата. Ако се случи нещо хубаво, приемаме; ако се случи нещо лошо, приемаме.

Но в “Бхога Арати” виждаме колко множество различни хубави ястия приготвя Радхарани за Кришна. Например има сарпури. Сарпури е пури, пълнено със сметана. Така че това е едно друго изкуство – готвенето. Например Дамодар Прабху готви такава хубава супа, че Ишвара винаги е очарован. Затова използвайте таланта му, включете го в готвенето. Ще усетите по-висшия вкус.

Но всъщност не само кухнята принадлежи на Радхарани. Целият храм принадлежи на Кришна. Затова поддържайте и храма чист. Стъпка по стъпка чистотата се разраства. Най-напред олтара, моля ви! Свежи цветя, чистота, снимките да са добре подредени. Веднъж съм виждал снимката на един гуру обърната наобратно. Затова, моля ви, поддържайте всичко в добър ред, защото това е входната врата към божествената сфера. След това и цялата храмова стая, след това и кухнята, а също и стаите, в които живеете. Това е много важно. Защото ако можете да създавате такъв хубав порядък отвън, тогава няма да можете да търпите вътрешен безпорядък. Да се внесе ред в храма или в една къща, в един дом – това е нищо в сравнение със задължението да се внесе вътрешен ред. Да изчистите всички скрити ъгълчета на сърцето си. Да свалите паяжините от прозорците. Защото сърцето трябва да бъде като трон – какъв?

Кришна Прия: На Радха и Кришна.

Тиртха Махарадж: Да, така е, но на първо място то трябва да бъде лотосов трон, нали така, а не кактусов трон. “О, моя скъпа Радха! Моят кактусов трон Те очаква! Моля Те, приеми кактусовото ми сърце!” Тя е деликатна Богиня, с много нежни, меки стъпала. Тя няма да дойде във вашето кактусово сърце. Единствено в лотосово сърце.

Дотук с ваишнавската ботаника.