Archive for July, 2013

English: Bhakti is a transcendental process. What is the influence of the material world over the practitioners? Symptoms of the influences of ignorance, passion and goodness.

 

Български: Бхакти е трансцендентален процес. Какво влияние оказва материалният свят над практикуващия? Симптоми на влиянието на невежество, страст и добродетел.(продължава от миналия понеделник)

Сега нека разгледаме оригиналния свят. Преди виждахме отражението, сега да видим изначалния свят. Оригиналният свят, духовното небе, е светът на божествените забавления. Преди започнахме най-отгоре, от неутралността, нирвана, и стъпка по стъпка слизахме все по надолу и надолу. Сега същата тази неутралност е най-долу. Вечността е първата дума в съвършенството, но не и окончателното постижение. По пътя на посветеността можем да достигнем това ниво, всъщност можем да го прекосим, и сетне влизаме в позитивната раковина. Така тя не е просто символ на лабиринта, а на победата на духа над материята.

Какво се случва ако влезем там? Първото ниво, първата позитивна платформа е неутралната връзка с божествеността, основаваща се на вяра, основаваща се на осъзнатост – когато знаем, че Бог съществува. Обаче нищо повече. Трябва ли да направя нещо по въпроса? Не, стига ми това разбиране.

Нека направим още няколко стъпки. Следващото ниво е отношението на служене. Когато разбера, че съществува Бог, аз трябва да Му дам нещо. Не е така, че само Той трябва да ми дава толкова много неща. “Дай ми хляба насъщен, дай ми въздуха, дай ми живота, дай ми интелигентност, дай ми здраве…” Не, ние също трябва да дадем. Ето защо това следващо ниво е готовността – да сме готови да сторим нещо за Него. Чрез служене можеш да се доближиш до даден човек. Можеш също така да станеш и негов приятел. Това е приятелското взаимоотношение с Бога – мисля, че е доста хубаво да си приятел с Бога. Ние зависим от приятелите си; ако другар ни е Върховният, значи имаме могъщ приятел. На платформата на приятелството ние сме равни. Това означава приятелство – равни сме. Приятелят е твоят втори аз. Той ти е много близък. Преди имахме разбирането за Бог, че Той е нулево ниво на вечност. Много слабо, вяло разбиране. След това разбрахме, че Той съществува – окей, това е по-добре, но картината все още не е никак ясна. Сетне разбрахме, че трябва да сме готови да направим нещо за Неговото съществуване. Ако аз съм тук, а Той е там, нека се сближим. Тогава можете да достигнете това приятелско, равноправно отношение. Но ако искате да стигнете още по-нататък, тогава, досущ както в човешките взаимоотношения има родителските, бащински и майчински чувства, когато родителите се грижат за своите деца, тогава същността на тази връзка е грижовността, желанието да се грижиш за другите. Можем да имаме същото отношение и подход и към Върховния – да искаме да се грижим за Него. А окончателното, най-висше ниво на съзнание е любящото, любовното настроение – когато се влюбите в Него. По този начин от неутралността можем да стигнем до екстаза.

Този свят е предназначен за божествените забавления. Тази равнина също и има своето въздействие. Отражението донася илюзия – когато хората започват да се чувстват богове. Това е най-голямата грешка, най-дълбокото дъно. Ала какво се случва оттатък, в божествената сфера? Там се спуска божествената забрава, когато Бог е готов да забрави Своята позиция на върховенство и да се доближи дотолкова до Своите създания, че се чувства един от тях. Такъв е светът на божествените забавления.

В края на това пътуване за извисяване на съзнанието не забравяйте тези три послания: асато ма сат гамая – от нереалното води ме към реалното; тамасо ма джйотир гамая – от мрака изведи ме към светлината; мритйор ма амритам гамая – от смъртта изведи ме към безсмъртието.

От вас зависи кое ниво от този вселенски мол ще посетите. Обаче знаете, най-добрите места са на върха. Затова каним всички в асансьора.(continues form the previous Monday issue)

Now we shall see the original world. Before we saw the reflection, now we shall see the original world. The original world, the spiritual sky, is the world of divine pastimes. Before we started on the top, neutrality, nirvana, and step by step we were going down, down, down. Now this neutrality is at the bottom. Eternity is the first word in perfection, it is not the last achievement. Through the path of dedication we can come to that platform, we can cross that platform actually, and then you enter this positive conch shell. In this way this is not a symbol of a maze, labyrinth, but this is a symbol of the victory of the spirit over the matter.

So what happens if we enter there? The first level, the first positive platform is neutral connection to divinity, based on faith, based on consciousness – when you know that God exists. But nothing more. Should I do something about it? No, I am satisfied with this understanding.

Let’s make some other steps. The second platform is serving mood. When I understand that there is God, I have to give something to Him. It is not only that He has to give me so many things. “Give me my daily bread, give me the air, give me the life, give me intelligence, give me health…” No, we should also give. Therefore this next level is readiness – when we are ready to do something for Him. By service you can come closer to a person. You can also become his friend. This is the friendly mood with God – I think it is quite good to be friends with God. We depend on our friends; so if He is the Supreme, then you have a very powerful friend. On the platform of friendship we feel equal. This is friendship – we are equal. Friend is your second self. He is very close to you. Before we had the conception about God that He is zero level of eternity. Very weak, vain conception. Then we understood that He exists – all right, it is better, but still the picture is not very clear. Later on we understand that we have to be ready for doing something about His existence. If I am here and He is there, let’s come closer. Then you can reach this friendly mood, equality. But if you want to go further, then like in human connections we have these parental, paternal feelings, when the parents take care of their children, then the meaning of this connection is caring, you want to care for the others. We can have that attitude, that approach to the Supreme also – when we want to take care of Him. And the ultimate supreme platform of consciousness is the loving mood, affectionate mood – when you are enchanted by Him. So from neutrality you can come to ecstasy in this way.

This world is for the divine pastimes. That plane will also bring some effect. The reflection brought some illusion, when humans started to feel like gods. This was the greatest mistake, this was the deepest bottom. But what is happening there, in the divine realm? There divine forgetfulness will come, when God is ready to forget about His position as Supreme, when He is ready to come so close to His creatures, that He feels one of them. So, this is the world of divine pastimes.

At the end of this trip of elevation of consciousness do not forget these three messages: Asato ma sat gamaya – from unreal lead me to real; tamaso ma jyotir gamaya – from darkness lead me to light; mrityor ma amritam gamaya – from death lead me to eternity.

It is up to you which level of this universal mall you enter, you visit. But you know, the best places are reserved on the top. So we invite everybody to join the elevator.Question of Yashoda: How to serve the holy name better?

Tirtha Maharaj: How to serve it better? I would say just let the process work on you. That is enough.

Once I met a person and he asked: “What is your service?” And I said: “I have no special service, little things in the garden and eating prasadam… This is my service. And also one thing – I try not to give obstacles in the plans of Mahaprabhu.” This should be our policy. Do not give trouble toKrishna.

So let the holy name work on you. It is said, be brave with the holy name so that the holy name will be brave with you. At the same time we have to be like the dogs – desiring for many but satisfied with less. We want the whole thing, we want the full achievement. But if some little things you achieve, you should be satisfied.

Chanting is a great art. I would not say that this is a great knowledge, science, I would say this is a great art. Because this is a cultivation of the emotional contact between humans and God. Of course there is some scientific side also included here – like western science finally agreed that ultimately everything is a vibration. Two or three years ago they were distributing the Nobel prize in physics for a new understanding – they identified that this material universe has “a black body nature”. The scientific term is “black body nature”. The background vibration, background energy impulse behind all the revelation has got this black body nature – something black is standing behind all this manifestation. Something black is behind this cosmic vibration. The yogis are telling this for thousand of years – that there is a black body behind this manifestation. Like everything emanates from the black body of Mahavishnu. Nobody has distributed them Nobel prizes here and there. Thanks to God.

So there is a scientific side also – that if you create vibrations, you will have result. Did we make the vibrational experiment? Not? Shall we make it? It is very simple. Practically we can chant anything, but here in this circle we can chant the mahamantra and then we can touch different parts of our body. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Touch your chest. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Now top of your head. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. You see? Everything is vibration. You can feel the resonance all over your body. But this is not simply a physical resonance. There is something more. Because sounds have different aspects. The first is physiological aspect – some vibration reaches your ear, then you sense it and then you hear. Then there is the meaning of the words that come to you. Then there are the feelings that they create in you – this is the third phase. And the fourth phase is impossible to describe by words – this is the transcendental effect. So even if we start from this scientific approach there are some very significant results.

But if you are fathers and mothers or if you remember your childhood, you will very easily know that to call somebody by the name is very sweet. And all the mothers and fathers are charmed to chant the names of their babies. “Ah my dear one, like this, like that” – you are always chanting the name – because you love him or her. This establishes a very deep and very loving connection. And most of the times you are not satisfied with one name, like official name, but you want to have some private name, some nickname, something personal. In the same wayKrishnahas unlimited names, like Krishna-Govinda. So the name will help us to establish a very deep and very loving connection. Chanting is not only a question of quantity, this is a question of quality. How to serve it better? With more quality.

Actually it is said in the shastras that this whole world, this whole universe is divided by name and form. If there is no form and there is no name, there is only one mass, right? But if there are forms and there are names, then we can identify individuality. Many people think that this is bad. I think that this is very good. Because in this way our prayers are not sent into oblivion, but directed to someone. So by this vibrational effect it is not only your body that will resonate, but also it touches the heart and soul. And there will be some results. The magic transformation will start by the touchstone of the holy name. If iron turns into gold by this touch, the different limbs of the body can also acquire different qualities. Like, as Shrila Sadhu Maharaj says, you can drink with your ears; you can accept with your heart and you can tell with your eyes. And what are the words of the eyes? At least a few drops.

So drink with the ears the nectar of the holy name. There will be some transformation in the heart. And then your eyes will tell the story what is happening inside.Jasódá kérdése: Hogyan szolgálhatjuk jobban a szent nevet?

Tírtha Mahárádzs: Hogyan szolgálhatjuk jobban? Azt mondanám, csak hagyd, hogy működjön rajtad a folyamat. Ez elég.

Egyszer találkoztam valakivel, aki azt kérdezte: „Mi a szolgálatod?” Én így válaszoltam: „Nincs speciális szolgálatom, némi tennivaló a kertben és praszádam evés… Ez az én szolgálatom. És még egy dolog – Megpróbálok nem állítani akadályokat Maháprabhu tervei elé.” Legyen ez a vezérelvünk. Ne okozzunk gondot Krsnának.

Hagyd tehát, hogy működjön rajtad a szent név. Azt mondják, légy bátor a szent névvel, hogy a szent név is bátor legyen veled. Ugyanakkor olyannak is kell lennünk, mint a kutyák – sokra vágyik, de kevéssel is beéri. Az egészet akarjuk, teljes eredményt akarunk. De ha elérsz valami kis dolgot, légy elégedett.

A mantrázás hatalmas művészet. Nem mondanám azt, hogy hatalmas tudás vagy tudomány, inkább azt mondanám, hogy nagy művészet. Mert ez az ember és Isten közötti érzelmi kapcsolat ápolása. Persze van némi tudományos oldala is – mint például, hogy a nyugati tudomány végre egyetért abban, hogy végső soron minden rezgés. Két-három évvel ezelőtt fizikai Nobel díjat adtak egy újfajta felfogásért – felfedezték, hogy ennek az anyagi univerzumnak „fekete test természete” van. A tudományos kifejezés „fekete test természet”. A háttér vibráció, a háttérben lévő energiaimpulzus, mely mindezen megnyilvánulás hátterében áll, rendelkezik ezzel a fekete test természettel – valami fekete áll mindezen megnyilvánulás hátterében. Valami fekete áll a kozmikus vibráció hátterében. A jógík évezredek óta mondják ezt, hogy egy fekete test áll a megnyilvánult dolgok mögött. Minden Mahávisnu fekete testéből árad ki. Senki sem osztogatott nekik Nobel díjat. Istennek hála.

Van tehát egy tudományos oldal is – ha rezgéseket indítasz, azoknak lesz eredménye. Megcsináltuk már ezt a rezgés kísérletet? Nem? Csináljuk meg? Nagyon egyszerű. Igazából bármit zenghetnénk, de itt a körben zengjük a mahá-mantrát és utána megérinthetjük testünk különböző részeit. Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Érintsétek meg a mellkasotokat. Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Most a fejetek tetejét. Haré Krsna Haré Krsna Krsna Krsna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Látjátok? Minden rezgés. Az egész testeteken érezhetitek a rezgést. De ez nem csak egy fizikai rezgés. Több annál. Mert a hangnak különböző aspektusai vannak. Az első a fiziológiai aspektus – valamilyen vibráció eléri a füled, érzékeled, majd hallod. Aztán ott van a szavak jelentése. Aztán az érzések, melyeket benned keltenek – ez a harmadik fázis. A negyediket pedig lehetetlen szavakkal leírni – a transzcendentális hatás. Még ha ettől a tudományos megközelítéstől indulunk is, lesz néhány jelentős eredmény.

De ha szülők vagytok, vagy emlékeztek a gyermekkorotokra, könnyen rájöttök, hogy milyen édes valakit a nevén szólítani. És minden szülő elbűvölve zengi gyermekei nevét. „Oh kedvesem” és becézgetik – mindig a nevét zenged – mert szereted. Ez a megalapozója egy nagyon mély és szeretetteljes kapcsolatnak. És sokszor nem elégszel meg egy névvel, mint például a hivatalos név, hanem szeretnéd, ha lenne néhány bizalmas név, becenév, valami személyes. Ugyan így Krsnának is végtelen sok neve van, mint például Krsna, Góvinda. A név tehát segít egy mély és szeretetteljes kapcsolat kialakításában. A mantrázás nem csak mennyiség kérdése, hanem a minőségé. Hogyan szolgálhatjuk jobban? Több minőséggel.

A sásztrákban az áll, hogy ez az egész világ, az egész univerzum nevek és formák által van megosztva. Ha nincsen forma és nincsen név, akkor csak egy nagy massza van. Így van? Ha azonban vannak nevek és formák, akkor felismerhetjük az egyéniséget. Sok ember azt gondolja, hogy ez rossz. Én azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Mert ily módon fohászaink nem a feledésbe merülnek, hanem szólnak valakihez. Ez által a rezgés-hatás által tehát nem csak tested rezonál, hanem megérinti a szívet és lelket is. És lesz eredménye. Varázslatos átalakulás veszi kezdetét a szent név érintőköve által. Ha a vasból arany válik az érintés által, a különböző testrészek is különböző tulajdonságokra tehetnek szert. Mint ahogyan Sríla Srídhar Mahárádzs mondja, ihatsz a füleiddel; elfogadhatsz a szíveddel és elmondhatod a szemeiddel. És mik a szemek szavai? Legalább néhány csepp.

Igyátok hát a fületekkel a szent név nektárját. Átalakulás megy végbe a szívben. És akkor a szemeid elmondják, hogy mi is történik odabenn.Въпрос на Яшода: Как да служим по-добре на святото име?

Тиртха Махарадж: Как да му служим по-добре? Бих казал: просто оставете процеса да работи върху вас. Това е достатъчно.

Веднъж срещнах един човек, който ме попита: “Какво е твоето служене?” Отвърнах: “Нямам някакво специално служене. Правя нещичко в градината, хапвам прасадам… Това ми е служенето. И освен това едно нещо – стремя се да не препятствам плановете на Махапрабху.” Такава трябва да бъде нашата линия на поведение. Да не създаваме проблеми на Кришна.

Така че оставете святото име да работи върху вас. Казва се: бъдете смели със святото име, за да бъде и святото име смело с вас. В същото време трябва да сме като кучето – да искаме много, но да сме доволни и на малкото. Искаме всичко, искаме пълното постигане. Но дори и нещо мъничко да постигнете, трябва да сте удовлетворени.

Мантруването е велико изкуство. Не бих казал, че е велико познание, наука, по-скоро бих го нарекъл велико изкуство. Защото то представлява развиване на емоционална връзка между човека и Бога. Разбира се, има си и своята научна страна – например, западните учени най-сетне стигнаха до заключението, че всичко е вибрация. Преди две или три години дадоха Нобелова награда по физика за едно ново откритие – откриха, че тази материална вселена има „природа с тъмно тяло”. Научният термин е „природа с тъмна материя”. Фоновата вибрация, основният енергиен импулс, стоящ зад всички проявления, притежава такава „природа с тъмна материя” – нещо тъмно стои зад цялото това битие. Нещо тъмно стои зад тази космическа вибрация. Йогите говорят същото от хиляди години – че зад творението стои едно тъмно тяло, че всичко се излъчва от тъмната снага на Махавишну. Обаче никой не им дава Нобелова награда за това. И слава на Бога!

Така че има и научна страна – ако създадеш вибрация, ще получиш и резултат. Правихме ли вибрационния експеримент? Не? Да го направим ли? Той е съвсем прост. Практически можем да повтаряме всичко, но в този кръг нека мантруваме махамантрата, а после ще докосваме различни части от тялото си. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Докоснете гръдта си. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. А сега върха на главата си. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Виждате ли? Всичко е вибрация. Можете да почувствате резонанса по цялото си тяло. Ала това не е просто физически резонанс. В него има нещо повече. Защото звукът притежава различни аспекти. Първият е физиологическият аспект – някаква вибрация достига ухото ви, долавяте я, а сетне я чувате. След това го има и смисълът на думите, които достигат до вас. След това идва и чувството, което те пораждат у вас – това е третата фаза. А четвъртата фаза е невъзможно да се опише с думи – това е трансценденталният ефект. Така че дори и да подходим по научен начин, пак достигаме до някои забележителни резултати.

Но ако сте бащи и майки, или ако си спомните собственото си детство, тогава естествено ще знаете, че да викаш някого по име е много сладко. Всички майки и бащи обичат да повтарят имената на децата си. “О, скъпи мой едикой си” – винаги повтаряте имената им, защото ги обичате. Това установява много дълбока и любяща връзка. И в повечето случаи не ви стига едно име, официалното, а си измисляте някакви свои названия, прякори – нещо лично. По същия начин и Кришна има безброй имена, например Кришна-Говинда. Така че името ще ни помогне да установим много дълбока и много любяща връзка. Мантруването не е просто въпрос на количество, а на качество. Как да му служим по-добре? Влагайки повече качество.

Всъщност в шастрите се казва, че целият този свят, цялата вселена е разделена на имена и форми. Ако няма форма и няма име, тогава всичко е една обща маса, нали? Но ако има форми и имена, тогава можем да отличим индивидуалността. Мнозина смятат, че това е лошо. Аз мисля, че е много добро. Защото по този начин молитвите ни не потъват в забвението, а са адресирани към някого. Чрез този вибрационен ефект резонира не само тялото, но той докосва сърцето и душата. А това ще доведе до някои резултати. Вълшебната трансформация ще започне да се случва от досега на святото име. Щом желязото се превръща в злато от този досег, различните части на тялото също могат да добият различни качества. Например, както казва Садху Махарадж, започваш да пиеш с ушите; можеш да приемаш със сърцето и да говориш с очите. А какви са думите на очите? Поне няколко капки.

И така, пийте с ушите нектара на святото име. В сърцето ще настъпи промяна. И тогава очите ви ще разкажат какво се случва вътре.Pregunta de Yashoda: ¿Cómo servir mejor el nombre santo?

Tirtha Maharaj: ¿Cómo servirle mejor? Yo diría: dejad simplemente que el proceso obre sobre vosotros. Será suficiente.

Una vez he encontrado a alguien que me ha preguntado: “¿En qué consiste tu servicio?” He respondido: “No tengo algún servicio especial. Estoy haciendo algo en el jardín, de vez en cuando estoy comiendo prasadam… Este es mi servicio. Y una cosa más – estoy tratando de no obstaculizar los planes de Mahaprabhu.” Esta debe ser nuestra línea de conducta. No crearle problemas a Krishna.

Con que dejad obrar sobre vosotros al nombre santo. Se ha dicho: hay que ser atrevido con el nombre santo para que el nombre santo sea atrevido con vosotros. En el mismo tiempo debemos comportarnos como el perro – pedir mucho pero contentarnos con poco. Queremos todo, queremos plena adquisición. Pero aún con la pequeña adquisición debéis quedaros satisfechos.

Cantando y recitando mantras es un gran arte. No diría que son grandes conocimientos, ni siquiera ciencia, a lo mejor lo llamaría gran arte. Puesto que presenta el desarrollo de la relación emotiva entre el ser humano y Dios. Naturalmente, tiene su aspecto científico – por ejemplo, los científicos occidentales por fin llegaron a la conclusión que todo es vibración.

Hace dos o tres años otorgaron Premio Nobel de física para un nuevo descubrimiento – han descubierto que este universo material tenía una “naturaleza con cuerpo oscuro. “ El término científico es „naturaleza con materia oscura.” La vibración de fondo, el básico impulso energético que se esconde detrás de todos los fenómenos posee pues algo de esta misma „naturaleza con materia oscura.” – sea hay algo oscuro que está detrás de toda esta existencia. Hay algo oscuro que está detrás de esta vibración cósmica.

Los yogas afirman lo mismo desde hace miles de años – sea que detrás de la creación está un cuerpo oscuro y que todo irradia del cuerpo oscuro de Mahavishnu. Por lo tanto a nadie se le ocurre otorgarles Precio Nobel para esta afirmación suya. Y ¡gracias a Dios!

Así que hay un aspecto científico – al crear vibración obtendrás resultado. ¿Hemos realizado ya el experimento de la vibración? ¿No? ¿Vamos a realizarlo pues? Es muy simple. Prácticamente podemos repetirlo todo pero en este círculo vamos a cantar y recitar mahamantra y luego vamos a tocar distintas partes de nuestros cuerpos.

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Ahora tocad los pechos Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. . Y ahora tocad la coronilla de la cabeza. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. ¿Ya veis? Todo es vibración. Podéis sentir la resonancia por todo vuestro cuerpo. Por lo tanto, no es simplemente resonancia física. Aquí hay algo más. Ya que el sonido posee variados aspectos. El primero es el aspecto fisiológico – alguna vibración alcanza los oídos, podéis percibirla y oírla a continuación. Después ya viene el sentido de las palabras que llegan a vosotros. Y sólo después de ello viene la emoción que las palabras generan – es ya la tercera fase. Y la cuarta fase resulta imposible describirla con palabras – es el efecto trascendente. De modo que aún procediendo al enfoque científico volvemos a alcanzar unos resultados notables.

Si sois ya madres o padres o si llegáis a recordar vuestra propia infancia, ya naturalmente vais a saber que resulta delicioso llamar a alguien por su nombre. A todos los padres les encanta repetir los nombres de sus hijos. “О, mi querido fulano de tal o cual” – y reiteradamente repetís los nombres puesto que los amáis. Esta repetición establece un enlace afectivo muy profundo. Y en la mayoría de los casos no es suficiente un solo nombre, el nombre oficial, siempre inventáis algunos nombres cariñosos, apodos – algo muy personal. Del mismo modo Krishna tiene un sinnúmero de nombres, por ejemplo Krishna-Govinda. Con que el nombre nos ayudará a establecer una relación afectiva muy honda. Cantar y recitar mantras no es simple cuestión de cantidad sino de cualidad. ¿Cómo servirle mejor? Implantando mayor cualidad.

En efecto, en shastras se ha dicho que todo este mundo, el universo entero queda repartido en nombres y formas. Cuando no haya forma ni nombre, entonces todo formara una indefinida masa común, ¿verdad? Sin embargo cuando haya formas y nombres, podemos delimitar y distinguir la individualidad. Muchos consideran que esto es malo. Yo creo que es algo muy bueno. Porque de este modo nuestras plegarias no se hunden en el olvido sino que van dirigidas a alguien. Por medio de este efecto de la vibración resuena no sólo el cuerpo sino que se alcanzan el corazón y el alma. Y entonces se lograrán resultados. La mágica transformación comenzará a ocurrir por el contacto con el nombre santo.

Puesto que si el hierro se transforma en oro por este contacto, las distintas partes del cuerpo también llegarán a adquirir ciertas cualidades. Por ejemplo, como lo viene afirmando Sadhu Maharaj, puede ocurrirte a beber por los oídos, a percibir por el corazón o hablar por los ojos. ¿Y cuáles son las palabras de los ojos? Al menos algunas gotitas.

Con que poneos a beber por las orejas el néctar del nombre santo. En el corazón vendrá la transformación. Entonces los ojos llegarán a decir lo que está ocurriendo dentro.

 Вопрос Яшоды деви даси: Как служить наилучшим образом святому имени?

Тиртха Махараджа: Как служить наиболее хорошо? Сказал бы так: просто оставьте процесс работать на вас. Это достаточно.

Однажды встретил одного человека, который спросил меня: “Какое у тебя служение?” Я ответил ему: “Ничего специального как служение у меня нет. Немножечко в саду работы, пробую кушать прассадам… Это моё служение. И кроме этого – стремлюсь не мешать планам Махапрабху осуществляться.” Такая должна быть наша линия поведения. Не создавать проблемы Кришне.

Так что оставьте святое имя работать на вас. Сказано же: будьте смелыми в отношении святого имени, чтобы было и святое имя смелым с вами. В тоже самое время мы должны быть как собак – хотеть многого, но быть довольными и малюсеньким. Хотим всё, хотим полного результата. Но даже чего нибудь малюсенького достигнув, мы должны быть удовлетворены.

Мантру повторять – великое исскуство. Я бы не сказал, что это – великое познание, наука, скорее всего я бы назвал его великим исскуством. Потому что представляет собой развивание эмоциональной связи между человеком и Богом. Конечно она имеет свою научную сторону – например, западные учёные наконец то достигли до заключения, что всё – вибрация. Два или три года тому назад дали Нобелевскую награду по физике для нового открытия – открыли, что эта материальная вселенная имеет „природу чёрного тела”. Научный термин – „природа с тёмной материей”. Фоновая вибрация, основной энергийный импульс, стоящий за всеми проявлениями, имеет такую„природу с тёмной матэрией” – чего то тёмное стоит за этим бытием. Чего то тёмное стоит за этой космической вибрацией. Йоги говорят тоже самое уже тысячу лет – что за этим творением стоит одно тёмное тело, что всё излучаеться из тёмной фигуре Махавишну. Однако никто так и не присуждает им Нобелевскую награду им за это. И слава Богу!

Так, что имееться и научная сторона – если создаёшь вибрацию – получишь и результат. Мы делали вибрационный эксперимент? Нет? Ну, сделать ли? Он совсем простой. Практически можем повторять всё, но в этом кругу давайте повторять одну мантру – повторять махамантру, а потом прикоснёмся к различным частям нашего тела. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Прикоснитесь к своей груди. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. А теперь – к вершине головы своей. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Видите, да? Всё – вибрация. Можете почувствовать резонанс по всему телу. Однако же – это не просто физический резонанс. В нём есть гораздо большее чего то. Потому что звук содержит в себе разные аспекты. Первый – физиологический аспект – какая то вибрация достигает ухо ваше, улавливаете её, а потом и слышите её. Дальше – существует смысл слов, которые достигают до вас. После этого приходит и чувство, которое рождаеться внутри вас – это на третьей фазе. А четвёртая фаза – невозможно даже описать словами – это трансцендентальный эффект. Так что даже, если подходить по научному, опять же достигаем до некоторых замечательных результатов.

Но если вы отец или мать, или если вспомните собственное детство, тогда, естественно, будете знать, что призывать кого нибудь именем его – весьма приятно. Все матери и отцы любят повторять имена своих детей. “О, дорогой мой какой нибудь” – всегда повторяете имена их, потому что их любите. Это приводит к очень глубокой и любящей связи. И в большинстве случаев одного имени, официального, недостаточно, а выдумываете каких либо своих названий, кличек – очень личных. Таким же образом и Кришна имеет бесконечное количество имён, как, например, Кришна-Говинда. Так что имя поможет нам установить очень глубокую и очень любящую связь. При повторении мантры – не количество являеться важным, а качество. Как служить всё лучше? Добавляя качества.

В действительности шастры говорят, что весь этот мир, вся вселенная разделяеться на имена и формы. Если нет формы и нет имени, тогда всё – общая какая то масса, да? Но когда есть формы и имена, тогда можем отличить индивидуальность. Многие считают, что это – плохо. Я думаю, что даже очень хорошо. Потому что таким образом молитвы наши не канут в забвение, придут к адресату. Через этот вибрационный эффэкт резонирует не одно лишь тело, но этот эффэкт касаеться сердца и души. А это приведёт к некоторым результатам. Волшебная трансформация начнёт случаться от прикосновения к святому имени. Если железо превращаеться в золото от этого соприкосновения, различные части тела тоже могут добыться разных качеств. Например, как говорить Садьху Махараджа, начинаешь пить ушами; можешь принимать сердцем, говорить глазами. А какие слова у наших глаз?… Хоть несколько капелек слёз.

И так, пийте ушами нектар святого имени. В сердце случиться перемена. И тогда по глазам видно будет всё, они расскажут что случаеться там внутри.Стремим се да намерим себе си. Нека си представим вселенската конструкция. Светът е изграден досущ като София Мол. Огромна сграда с много етажи нагоре и много етажи надолу. Влизаш някъде в този лабиринт, разпиляваш всичките си енергии – изхарчваш си парите – и накрая искаш да намериш пътя навън.

Нулевото ниво е там, откъдето влизаш. Не зная колко нива има за паркинг? Две, три – няма значение. Материалният свят също има много нива надолу. Нека поразгледаме малко тази тема.

Тук е материалният свят, който възприемаме около себе си тъкмо в момента. Това е светът на карма – действие и реакция. Досущ като във вълшебните приказки – ако сториш нещо добро, ще бъдеш облагодетелстван. А каква е реалността? Правиш нещо добро и…? Понякога срещаме разочарование, но нищо, нека живеем в приказките! Каквото дадем, такова и ще се върне при нас. Ако причинявате на другите лоши неща – страдания и изтезания – те ще се върнат при вас; ако им правите добро, добро ще се и върне.

Материалният живот, материалната вселена е досущ като един лабиринт и този лабиринт е символизиран от раковината. Влизаме в раковината от едната страна и разбираме, че посоката е неблагоприятна. Влизаме в лабиринта, идваме на ниво нула и това е един вид неутралната равнина на вечността. Нулата се равнява на нирвана. Но не забравяйте, слизаме надолу, и първото ниво е етерът. Сега ще обсъдим различните основни елементи на материалната вселена. Етерът е много фин елемент, който прониква всичко. Макар да е материален, той е много фин. Характерната особеност на етера е звукът. Представете си, че сме в началото на сътворението. Едва що е започнало първичното сгъстяване и веднага този толкова фин елемент е проникнат от божествения звук: ом. Това е съзидателната, божествена мантра, която внася ред в хаоса.

Слизаме още едно ниво надолу – то е по-кондензирано – това е въздухът. С помощта на въздуха можем да долавяме нещата, да ги докосваме. Още едно ниво по-надолу – това е огънят – космическият елемент, който донася енергия. След това е водата, която донася живота. И накрая ще стигнете до най-плътния елемент, който е земята, материята.

Това е деградацията на възможностите – от финото стигате до все по-грубото. Земя е всичко, което е плътно. Но то е много трудно подвижно. И какъв ще бъде ефектът ако се спуснете надолу във вселенския мол? Ще последва някаква реакция – тази реакция ще бъде материалното невежество. Можем да различим материалното невежество по това, че хората се мисля за богове. От една неутрална, потенциална позиция ние сме започнали този процес на деградация и удряме дъното, когато се мислим за Бог.

Това е една тъмна област. Нека се разходим по по-високите етажи. В йога традицията се казва, че този материален свят е отражение. Има свят, оригинал на този, който виждаме сега и през който преминаваме. Затова нека се опитаме да намерим пътя навън от тези мрачни земи. Ако използваме ума си, тогава от лабиринта можем да се върнем до нивото на вечността. Това е пътят на познанието. Посредством знание можете да постигнете освобождение, спасение. Ала съществува и друг път, който не само ще ви изведе до вечността – пасивното, неутрално ниво – и това е асансьорът във вселенския мол, пътят на посветеността. Моето предложение е: нека вземем асансьора.

(продължава следващия понеделник)