Archives

Calendar

May 2013
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for May 20th, 2013

Махапрабху считал, че Рупа Госвами е най-подходящата личност, която да разпространи рагануга-бхакти. Затова той е шастра-гуру, духовният учител, който ни дава напътствия чрез писанията, чрез своите книги. Рупа Госвами не е описал само началните практики в първите стихове на „Упадешамрита”, но също и по-висшите. Затова той е считан за шастра-гуру. Според това какви са практиките ни на началните нива, ще постигнем и по-висшите степени на преданото служене. Както се представяме сега, така ще се представим и на по-високите нива.

Много, много неща разбираме и научаваме в служенето си към преданоотдадените. Затова се казва, че без гуру-бхакти няма кришна-бхакти и че баката сева парама сиддхи – служенето на бхактите е най-висшето съвършенство.

По-нататък се казва: По милостта на моя Гурудев аз получих компанията на Санатана Госвамиказва Рагхунатх даскойто ни води в духа на рагануга-бхакти. Той разкрива пътя на регулираното предано служене, от него научаваме истинското познание самбандха-гяна и се сдобиваме с някакво разбиране за обкръжаващия свят. По негова милост аз научих за Матхура-мандала, където Радха и Говинда се наслаждават на Своите забавления. Тук не само горите и хълмовете, но и храстите, и растенията, и мъничките прашинки са свързани с Радха-Кришна лила. Каквото и да видя – всичко ми напомня за Радха и Говинда. Моят Гурудев ме отведе във Вриндавана, в дома на кравите и пастирите. Стъпка по стъпка и аз ще стана като гопалите и ще чувствам тяхното посветено и ентусиазирано любящо служене към Кришна. По милостта на духовния ми учител аз разбрах Хълма Говардхана и Радха Кунда, които са местата за забавление на Радха-Говинда. И накрая той ми даде надеждата, че някой ден аз също ще мога да служа на Радха и Мадхава. Затова с изпълнено с благодарност сърце, се покланям в лотосовите му нозе[1]

Това е списъкът с постиженията в бхакти. Толкова много неща сме постигнали! Като например общуването с бхактите, красивата практика на мантруването, разбирането, че Бог е жив, и толкова много други прекрасни изражения на нашата посветеност. Ако разгледаме този списък, на практика той е неизчерпаем.

Накъдето и да се огледам, всичко ми напомня за Радха-Говинда!” Нима става дума за физическо място или за ниво на съзнание? Аз мисля, че е ниво на съзнание, защото нашият гуру ни е отвел до това ниво на съзнание, където сме способни да долавяме божественото присъствие навред. В очите на децата ви, в млякото на кравата, в планините, в Седемте Езера… навсякъде; а в сърцата на бхактите могат да се видят толкова много красиви неща. Това не е физическо място, това е визия. Достигнете ли това ниво, можете да пребивавате където си щете. Адът се превръща в рай.

И стъпка след стъпка аз започвам да ставам гопал.” Дамодар, как мислиш, възможно ли е това?

Дамодар: След много стъпки.

Тиртха Махарадж: Да. Но всички дълги пътувания започват с първата стъпка. Трябва да направим първата крачка, независимо колко далечно е пътуването. Ала „стъпка по стъпка аз започвам да ставам като гопал. И аз също чувствам, също споделям тяхната любяща привързаност към Кришна.” Стъпка по стъпка; дали това е вайдхи-садхана или рагануга-садхана? Когато започнете да чувствате посветеността на гопалите – какво е това нивоl? В крайна сметка рагануга. Гопалите са добрият пример – те изпитват тази естествена, спонтанна любов към Кришна. Практикуващият следва стъпките на гопалите и започва да изпитва същото. Това е основният принцип в рагануга-бхакти – да следваме добрия пример. Не става дума за изоставяне на принципите! Какво е главното правило в рагануга-бхакти – да забравим за принципите? Не! Не съм съгласен. Не! Основният принцип е да следваме добрия пример. А преди това трябва да изминете всички различни степени на себеовладяване, следване на принципите, постигане на съвършено ниво на съзнание и т.н.[1] из „Шри Гуру и неговата милост” от Шрила Шридхара МахараджMahaprabhu thought that Rupa Goswami is the best person to distribute raganuga-bhakti. Therefore he is the shastra-guru, the spiritual master teaching through the scriptures, his book. Rupa Goswami did not describe only the elementary practices in the “Upadeshamrita” first few verses, but the higher types also. Therefore he is considered to be a shastra-guru. According to our practices on the elementary platforms, we shall reach the superior platforms of devotional service. As we perform now, we shall perform on the higher platform also.

Many, many things we understand and we learn through the service of the devotees. Therefore they say that without guru-bhakti there is no krishna-bhakti and that bhakata seva parama siddhi – the service to the devotees is the highest perfection.

Then further it says: “Due to the mercy of my Gurudev I have obtained the company of Sanatan Goswami – says Ragunath Das – who guides us in the spirit of raganuga-bhakti. He reveals the path of regulated devotional service and from him we can understand the real knowledge of sambandha-gyana and some understanding about the surrounding world. From his mercy I have learned about Mathura-mandala, where Radha and Govinda enjoy Their pastimes. Here not only the forests and the hills, but the bushes and the plants, and also the little particles of dust are connected to Radha-Krishna lila. Whatever I see, everything reminds me of Radha and Govinda. My Gurudev has taken me to Vrindavana, in the home of the cows and cowherds. Step by step I will also become like the gopas and I will feel their dedicated and enthusiastic loving service towards Krishna. Due to the mercy of my spiritual master I have understood the Govardhana Hill and Radha Kunda which are the places of Radha-Govinda pastimes. And finally he has given me the hope that one day I will also be able to serve Radha and Madhava. Therefore with a grateful heart I will bow down at his lotus feet.”[1]

This is a list of achievements in bhakti. So many things we have obtained! Like company of the devotees, the beautiful practice of chanting, the conception that God is alive and so many beautiful expressions of our dedication. If we take that list, it is practically unlimited.

“Wherever I look everything reminds me of Radha-Govinda!” Is that a physical place or a state of consciousness? I think it is a state of consciousness, because our guru has taken us to that level of consciousness, where we can see the divine presence everywhere. In the eyes of your kids, in the milk of the cow, in the mountains, theSevenLakes… everywhere, and in the hearts of the devotees so many beautiful things you can see. This is not a physical location, this is a vision. And if you have achieved that platform, then you can stay wherever you want. Hell turns into heaven.

“And step by step I start to become a gopa.” Damodar, how do you think, is this possible?

Damodar: After many steps.

Tirtha Maharaj: Yes. But all the long journeys start with the first step. We have to make the first steps, irrespective of the distance of the journey. But “step by step I start to become like a gopa. And I also feel, I also share their loving attachment to Krishna.” Step by step; whether this is vaidhi-sadhana or raganuga-sadhana? When you start to feel the dedication of the gopals – what is that level? Ultimately raganuga. The gopas are the good example – they have that natural, spontaneous love for Krishna. The practitioner is following the example of the gopals and starts to feel the same. This is the main principle of raganuga-bhakti – that we follow a good example. It is not that you give up the principles! What is the main rule of raganuga-bhakti – to forget about the principles? No! I do not agree. No! The main principle is to follow the good example. And before you have to make all the different steps – of controlling yourself, following the principles, achieving a perfect state of consciousness, etc.[1] from “Shri Guru and his grace”, by Shrila Shridhara Maharaj