Archives

Calendar

May 2013
M T W T F S S
« Apr   Jun »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for May 6th, 2013

Обожанието на Шри Гуру включва абсолютни и относителни аспекти. Най-важното е да не се изгуби настроението, духа, защото изгубим ли същината, ще се превърнем в почитатели на формата. За да постигнем милостта на Нитянанда Прабху ние трябва да изследваме характера на Чайтаня Махапрабху, да четем за Него и Неговата обител, а също и за отдадените.”[1] Мисля, че затова бхактите в София са толкова щастливи – защото всички така добре служат на Гоуранга Махапрабху.

Но понастоящем срещаме толкова много трудности. Занимаваме се с всевъзможните безсмислици на битието: твърде съм млад, за да стана бхакта, твърде съм стар за бхакта, мъж съм, жена съм, богат съм, беден съм, не мога да практикувам бхакти защото съм такъв и онакъв. Но всички тези занимавки идват от Мая Деви. И никога не бива да забравяме висшата цел, заради която сме тръгнали, а тя е божествената любов

Най-висшата цел на живота ни е посочена от Рагхунатх дас Госвами по следния начин: “Най-тайната ми и лелеяна мечта е някога да стигна до мястото, където Радхика и Мадхава се радват един на друг насред дивно великолепие.” И той се моли на своя учител със следната молитва: “Аз съм завинаги длъжник на Шри Гурудев, защото трябва да му благодаря толкова много пъти. От него съм получил най-скъпоценния дарсвятото име на Кришна, махамантрата. Безкрайно благотворящото свято име включва в себе си най-завършената мисъл, стремеж и идеал. Той ме научи как да служа на сина на Майка Шачи, нашия великодушен спасител. Заради благословиите на Чайтаня Махапрабху пътят, който води към Кришна-лила, сияе в златни отблясъци. Гурудев ме заведе при най-близкия слуга на Махапрабху, Сварупа Дамодара, който не е различен от Лалита Деви, най-свидната приятелка на Радхика. Благодарение на него (нея) аз влязох в досег с Шри Рупа, който раздаваше най-сладката раса, екстатичната любов към Бога, по повелята на Махапрабху.”

Затова ние сме много благодарни на нашите учители, защото те ни учат как да обожаваме Божествената Двойка в настроение на посветеност. Винаги се придържайте към същината! Окончателният принцип е: почитай учителя и обожавай Бога. Почитта и обожанието са две различни неща. Ако вашият учител види, че обожавате Бога, той ще бъде много доволен. А ако Бог види, че уважавате своя учител, той също ще бъде много удовлетворен.

Трябва да се придържаме към есенцията и по такъв начин също да станем есенциални. И не само есенциални, а квинтесенциални, което е петият елемент на божествената алхимия. Шрила Бхакти Промод Пури Махарадж изучавал химия в университета. И аз се чудех: какво общо има химията с преданото служене? Но после разбрах, това не е просто химия, това е алхимия – как да се превърне желязото в злато, как да се превърне материалиста във вярващ човек. И дори нещо повече: как от един вярващ човек, от последовател на вярата, да направиш екстатичен отдаден – това е божествената алхимия. Затова сме привлечени от нашите учители – защото те правят това чудо с нас.[1] Шрила Шридхара Махарадж, „Шри Гуру и неговата милост”“The worship of Shri Guru also includes absolute and relative aspects. The most important is not to lose the spirit, because if we lose the essence, then we shall become worshipers of the form. In order to achieve the mercy of Nityananda Prabhu we have to study the character of Gouranga Mahaprabhu, we have to study about Him and His dhama, and also the devotees.”[1] I think this is why the devotees are so happy inSofia – because everybody is serving Gouranga Mahaprabhu so nicely.

But presently we are occupied with so many difficulties. We are occupied with all the different stupidities of life: I am too young to become a devotee, I am too old to be a devotee, I am a man, I am a woman, I am rich, I am poor, I cannot practice bhakti because I am this and that. But these are occupations given by Maya Devi. Yet we should never forget about the ultimate goal we started for – and this is divine love.

“The supreme goal of our life is given by Ragunath das Goswami in a following manner: “My most secret and cherished dream is that once I will reach to the place where Radhika and Madhava enjoy each other’s company in the greatest glory.” And he is praying to His master. This prayer says: “I am eternally indebted to Shri Gurudev, because I have to say thanks so many times to him. From him I have obtained the most precious gift – this is the holy name of Krishna, the mahamantra. The unlimitedly auspicious holy name includes the most complete thought, endeavor and ideal. He taught me how to serve the son of Mother Shachi, our benevolent savior. By the blessings of Chaitanya Mahaprabhu the path, leading to Krishna-lila, is shining in a golden hue. Gurudev has taken me to the most intimate servant of Mahaprabhu, Svarupa Damodara, who is not different from Lalita Devi, the most intimate girlfriend of Radhika. Through him (her) I came in contact with Shri Rupa, who was distributing the sweetest rasa, the ecstatic love of Godhead, due to the desire of Mahaprabhu.”

Therefore we are very grateful to our masters, because they teach us how to worship the Divine Couple in a dedicated mood. Always stick to the essence! The final principle is: respect the master and worship God. Respect and worship are two different things. If your master sees that you worship the Lord, he will be very satisfied. And if God sees that you respect your master, He will be also very satisfied.

We should stick to the essence and in this way we also become essential. And not simply essential but quintessential, which is the fifth element of divine alchemy. Shrila Bhakti Promod Puri Goswami Maharaj studied chemistry at the university. I was wandering: chemistry in devotional service, what is that? But then I understood, this is not simple chemistry, this is alchemy – how to change iron into gold, how to convert materialist into a faithful person. And what is more: how to create from a faithful person, I mean a follower of faith, an ecstatic devotee – this is the divine alchemy. Therefore we are attracted to our masters – because they are doing the miracle for us.[1] Shrila Shridhara Maharaj, “Shri Guru and his grace”