Archives

Calendar

May 2013
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for May, 2013

”O Brahma, just follow this conclusion by fixed concentration of mind, and no pride will disturb you, neither in the partial nor in the final devastation.”[1]

Here it is mentioned: ”final and partial destruction of the universe.” Many people expect this universal destruction, right? You must have heard about this approaching period, 2012, when we expect some great disorder in life as if in 2008, 2009 or whichever year you pick there is no disturbance. Usually people pick one time, stick to it and tremble.

Of course the material world is always in a transition. From bad it goes to worse. This is a historical sinking ship. We cannot expect too much from Kali-yuga, material world. But from a sinking ship you can jump into the ocean! On one side this is the material ocean, on the other side this is the ocean of nectar. Choose on which side to jump.

Other religions and traditions usually speak about one general destruction of the world. But as our tradition and spiritual science is very elaborate on the process of creation, in the same way it is very elaborate on destruction of the world. So for those, who believe in this cosmic destruction bhakti-yoga would be the best option. Because in other places they have only one cosmic destruction, we have four types. This is an upgrade of cosmic destruction. Do you know these four types of cosmic destruction? All right, what is mentioned here? The partial and the full destruction. So, from this we can know that at least there are two – the partial and the full. What is the partial? It is said that at the end of Brahma’s day some certain levels and regions of the cosmic structure are just destroyed. One day of Brahma is long enough, but whenever night comes up to a certain level of the structure there is some disorder. Again this shows that practically the whole body of religion is based on light mysticism. When there is light there is life; when there is darkness there is destruction. And you know, Brahma’s life is passing like our life – days and nights. And certain levels of destruction and reconstruction are happen also. But then Brahma’s life will also come to an end. How long Brahma is living? Hundred of his years. It is long, long, it is very long. But after his period of life, the whole universal construction is reduced to elementary state, back to unity form. Therefore it is called either final, or elementary destruction. So you see these two periods – one is shorter destruction and construction, and the other is a kind of final, ultimate decomposition of matter.

What are the two extra? There are two extra. Can you imagine anything beyond this? What kind of destruction can happen beyond this? Any ideas? Then I help, if you do not mind. There is a permanent destruction of the world and there is a private end of the world, we can say like that. Permanent? In a manifest state it is existing; how can we talk about permanent destruction? Permanent end of the world – it means this coming and going of the living entities, birth and death. By nature this world is impermanent – everything is changing, moving. So this coming and passing of the living entities – this is the permanent destruction of the world. All right – there is a partial, there is an ultimate, there is a permanent, and there is a private. What does it mean? This is when you leave from this universe. Then this whole material life becomes like a dream.

When a person achieves liberation, he can leave behind this world completely, fully. You are not effected, not touched – neither by creation, nor by destruction. ThereforeKrishnasays: “Attach yourself, attach your attention to the instructions, keep the instructions and then you will be never disturbed – neither by the pride of being the creator, nor by the fear of the destruction of the world.”[1] “Shrimad-bhagavatam” 2.9.37„Óh Brahmá, csak kövesd ezt a következtetést az elme szilárd összpontosításával, és nem háborgat majd a büszkeség, sem a részleges, sem a teljes pusztuláskor.”[1]

Itt megemlítik: „az univerzum végső és részleges megsemmisülése.” Sokan várják az univerzum megsemmisülését, igaz? Talán hallottatok erről a közelgő időpontról, 2012, amikor nagy zavarok várhatók az életünkben, mintha 2008-ban, 2009-ben, vagy bármelyik másik évben nem lennének zavarok. Az emberek általában kiválasztanak egy időpontot, ragaszkodnak hozzá, és rettegnek.

Persze az anyagi világ mindig átalakulásban van. A rosszból a még rosszabba. Ez egy történelmi süllyedő hajó. Ne várjunk túl sokat a kali-jugától, az anyagi világtól. De a süllyedő hajóból az óceánba ugorhatsz! Egyik oldalon az anyagi óceán, a másikon a nektáróceán. Válassz, hogy melyik oldalra ugrassz.

Más vallások és tradíciók általában egy egyetemes világvégéről beszélnek. De ahogyan a mi tradíciónk és lelki tudományunk nagyon alapos a teremtés folyamatával kapcsolatban, ugyanígy a világ megsemmisülésével kapcsolatban is az. Azok számára tehát, akik hisznek ebben a kozmikus megsemmisülésben a bhakti-jóga a legjobb választás. Mert máshol csak egy világvége van, nálunk négy. Ez a kozmikus megsemmisülés egyfajta továbbfejlesztett verziója. Tudjátok mi ez a négy fajta kozmikus megsemmisülés? Rendben, nézzük, hogy miről szól a vers. A részleges és a teljes megsemmisülés. Ebből tudhatjuk, hogy van legalább két fajta – a részleges és a teljes. Mi a részleges? Úgy mondják, hogy Brahmá napjának végén, a kozmikus struktúra bizonyos szintjei és régiói megsemmisülnek. Brahmá egy napja elég hosszú, de amikor eljön az este a struktúra egy bizonyos szintjén zavar támad. Ez megint csak azt mutatja, hogy az egész vallás a fény misztikumán alapul. Amikor fény van, élet van; amikor sötétsége van, akkor pusztulás. És tudjátok Brahmá élete is úgy telik, mint a miénk – nappalok és éjszakák. És bizonyos szintű pusztulás és újraépítkezés is jelent van. De akkor Brahmá élete is véget kell, hogy érjen egyszer. Meddig él Brahmá? Több száz évig, az ő éveivel mérve. Ez nagyon-nagyon hosszú idő. Amikor véget ér az élete, az egész univerzum elemi állapotába, az egység állapotába tér vissza. Ezért hívják ezt végső vagy elemi megsemmisülésnek. Látjátok tehát ezt a két periódust – az egyik a rövidebb megsemmisülés és építkezés, a másik pedig az anyag egyfajta végső felbomlása.

Mi a másik kettő? Van még kettő. Jut még valami más ezeken kívül az eszetekbe? Milyenfajta megsemmisülés történhet még ezeken túl? Bármi elképzelés? Akkor, ha nem bánjátok, segítek. A világnak van egy tartós megsemmisülése és van egy privát világvége is. Tartós? Megnyilvánult állapotában létezik; hogyan beszélhetünk tartós megsemmisülésről? A világ tartós megsemmisülése – az élőlények érkezését és távozását jelenti, születés és halál. Természeténél fogva ez a világ átmeneti – minden változik, mozgásban van. Az élőlények érkezése és távozása tehát a világ tartós megsemmisülése. Rendben, van tehát részleges, végső, tartós és privát. Mit jelent ez? Ez az, amikor te elhagyod ezt az univerzumot. Akkor ez az egész anyagi élet olyanná válik, mint egy álom.

Amikor valaki eléri a felszabadulást, teljes mértékben maga mögött hagyja ezt a világot. Nem befolyásol, nem érint, sem a teremtés, sem a megsemmisülés. Ezért Krsna azt mondja: „Összpontosíts ezekre az útmutatásokra, fogadd meg azokat, és akkor nem háborgat majd sem az arra való büszkeség, hogy te vagy a teremtő, sem a világ megsemmisülésétől való félelem.”[1] Srímad Bhágavatam 2.9.37.“О Брахма, съсредоточи се твърдо върху това заключение и винаги го следвай. Тогава няма да бъдеш завладян от гордост нито по време на частичното, нито по време на пълното унищожение на вселената.”[1]

Тук е споменато: „частичното и пълното унищожение на вселената.” Мнозина очакват гибелта на вселената, нали? Вероятно сте чували за наближаващата 2012 година; хората очакват някакви големи трусове в живота, като че ли през 2008, 2009 или която и година да вземете, няма сътресения. Обикновено хората си избират някакво време, мислят си за него и треперят.

Разбира се, материалният свят винаги е в преход. От зле върви на по-зле. Това е един исторически потъващ кораб. Не можем да очакваме твърде много нито от Кали-юга, нито от материалния свят. Но от потъващия кораб можем да скочим в океана! От едната страна това е материалният океан, а от другата е океанът от нектар. Изберете от коя страна ще скочите.

Останалите религии и традиции обикновено говорят за общо унищожение на света. Но тъй като нашата традиция и духовна наука е много подробна по отношение на процеса на сътворение, също така обстойна е и по въпроса за унищожението. Така че за онези, които вярват в космическото разрушение, бхакти-йога би била най-добрата възможност. Защото на другите места имат само едно космическо унищожение, а ние имаме четири. Това е подобрение в космическите разрухи. Знаете ли кои са тези четири вида космическа разруха? Какво бе споменато тук? Частичното и пълното унищожение. От това разбираме, че има поне две – частично и пълно. Кое е частичното? Казва се, че в края на деня на Брахма някои определени нива и региони от космическата структура просто биват разрушени. Един ден на Брахма трае достатъчно дълго, ала настъпи ли нощта, до едно определено ниво от структурата настъпва някакъв хаос. Това отново показва, че на практика цялата религиозна структура се основава на мистицизма на светлината. Има ли светлина, има и живот; настъпи ли мрак, настъпва и разрухата. И знаете, животът на Брахма преминава като нашия живот – дни и нощи. Редуват се ден и нощ и съответно се редуват нива на разруха и съзидание. Ала животът на Брахма също има своя край. Колко дълго живее Брахма? Сто негови години. Това е дълго, дълго, много дълго. Но след края на живота му, цялата вселенска конструкция се разпада на елементи, връща се в еднородно състояние. Ето защо това разрушение се нарича или окончателно, или елементарно. Виждате тези два периода – единият е по-краткосрочно унищожение и съзидание, а другият е един вид финално, окончателно разпадане на материята.

А кои са двете допълнителни? Има още две. Можете ли да си представите нещо отвъд това? Що за разруха би могла да се случи отвъд това? Имате ли идеи? Тогава ще ви помогна, ако не възразявате. Съществува постоянно унищожение на света, а има и частен край на света, така можем да ги наречем. Постоянно? Та в проявеното състояние светът съществува; как можем да говорим за постоянно унищожение? Постоянен край на света – това е неспирното идване и заминаване на живите същества, раждането и смъртта. По природа този свят е непостоянен – всичко се променя, движи се. Така че това идване и отминаване на живите същества – то е постоянната разруха на света. Добре – има частично, унищожение, има окончателно унищожение, има постоянно унищожение, а има и частно унищожение. Какво означава това? То е когато вие си тръгнете от тази вселена. Тогава целият този материален живот се превръща в сън.

Когато някой постигне освобождение, той може да изостави този свят изцяло, напълно. Не ви засяга, не ви касае – нито сътворението, нито унищожението. Затова Кришна казва: “Придържай се, насочвай вниманието си към напътствията, спазвай напътствията и тогава никога няма да бъдеш смущаван – нито от гордостта, че си творец, нито от страха пред унищожението на света.”[1] „Шримад Бхагаватам” 2.9.37“O, Brama, debes concentrarte en esta conclusión y debes seguirla siempre. Entonces no se apoderarán de ti el orgullo ni el tiempo durante la destrucción parcial ni total del Universo.”[1]

Aquí se mencionan: „la destrucción parcial y total del Universo.”Numerosos son los que esperan el colapso del Universo, ¿no es cierto? Habréis oído probablemente que en el próximo año 2012 la gente teme ciertos grandes trastornos en la vida, como si no hubiera trastornos ni sismos en los años 2008, 2009 ni en cualquier otro año. La gente suele elegir alguna época y temblar atemorizadamente pensando en ella.

Es cierto que el mundo material siempre se encuentra en transición. De guate malo a guatepeor. Históricamente es un buque que va hundiéndose. No podemos esperar demasiado de Kali-yuga ni del mundo material. Por lo tanto, ¡podemos saltar al océano del buque naufragado! Por un lado está el océano material pero por el otro estaría el océano de néctar. Debéis elegir desde qué lado vais a saltar.

Otras religiones suelen hablar de destrucción general del Universo. Ya que nuestra tradición y nuestra ciencia espiritual hablan detalladamente del proceso de creación y son explícitas en lo que se refiere a la destrucción. De modo que para los que creen en la destrucción cósmica bhakti-yoga será la mejor oportunidad. Puesto que en otros casos se habla de una sola y única destrucción cósmica mientras que nosotros tenemos cuatro tipos. Es una mejora, un perfeccionamiento en cuanto a las destrucciones cósmicas. ¿Sabéis cuáles son estos cuatro tipos de destrucción? ¿Qué es lo que se ha mencionado aquí?

Destrucción parcial y total – de esta afirmación comprendemos que existen por lo menos dos tipos de destrucción: parcial y total. Se dice que al finalizarse el día de Brahma ciertos niveles y regiones definidos de la estructura cósmica quedarán destruidos simplemente. Un día de Brahma dura durante un rato bastante largo pero al llegar la noche, hasta un nivel definido de la estructura se produce algún caos. Todo ello muestra que en práctica la totalidad de la estructura religiosa se basa en el misticismo de la luz. Cuando haya luz habrá vida, con la oscuridad vendrá la destrucción.

Ya sabéis la vida de Brahma se desarrolla al igual que nuestra propia vida – consta de días y noches. Van alternándose días y noches y respectivamente van alternándose niveles de destrucción y creación. Sin embargo la vida de Brama también tiene su fin. ¿Cuánto tiempo dura la vida de Brama? Dura cien años suyos. Es un período largo, muy largo, largísimo. Pero al finalizarse su vida, toda la construcción universal se desagrega en sus elementos iniciales volviendo a su estado homogéneo. Este tipo de destrucción se llama definitiva o elemental. Ya veis los dos períodos – uno supone destrucción y creación a corto plazo, el otro ya es un tipo de destrucción final, desagregación definitiva de la materia.

¿Y cuáles son las otras dos? Ya que hay dos destrucciones más. ¿Podéis imaginar algo más allá? ¿Qué destrucción podría ocurrir más allá? ¿Tenéis alguna idea? Puedo ayudaros si me lo permitís.

Existe un aniquilamiento permanente del Universo y hay también un final parcial si es que podemos decirlo así. ¿Permanente, constante? En su estado manifiesto el Universo existe, entonces, ¿cómo podemos hablar de su destrucción? Un final permanente del Universo – es incesante ida y vuelta de seres vivos, nacimientos y muertes. Por su naturaleza el Universo es inconstante – todo cambia, todo se mueve.

De modo que esta ida y vuelta de seres vivos – esto es una constante ruina del Universo. Bueno – hay aniquilamiento parcial, hay también aniquilamiento total, hay destrucción constante y destrucción parcial. ¿Qué significa esto? Ocurre cuando vosotros os vais de este Universo. Entonces toda la vida material se transforma en sueño.

Cuando alguien llegue a alcanzar liberación, podrá abandonar este mundo por completo, definitivamente. No os toca, no os importa – ni creación, ni destrucción. Por esto Krishna dice: “Aplícate a seguir, a poner atención en las instrucciones y entonces nunca estarás molestado – ni por el vanidoso orgullo de ser creador, ni tampoco por el miedo ante la destrucción del Universo.”[1] “Shrimad-bhagavatam” 2.9.37“О Брахма, сосредоточься уверенно на это заключение и всегда следуй его. Тогда не будешь поражён гордостью во время частичного, а также во время полного уничтожения вселенны”[1]

Здесь упомянуто: „частичное и полное уничтожение вселенны.” Многие ожидают гибель вселенны, да? Вероятно слышали о приближающем 2012 год; люди ожидают какие то большие потресения в жизни, как будьто в 2008-ом, 2009-ом году или в любом другом году этих сотресений нет. Обычно люди выбирают какое то время, думают о нём и трепещут.

Конечно, материальный мир всегда находиться в переходном периоде. Всё хуже и хуже становиться. Это исторически утопающий корабль. Не можем ожидать ничего от Кали-юге, и вообще от материального мира. Но из утопающего корабля можем прыгнуть в океан! Со одной стороны это материальный океан, а с другой – это океан нектара. Выбирайте сами с какой стороны вы прыгнете.

Остальные религии и традиции обычно говорят о всеобщем уничтожении мира. Но так как наша традиция и духовная наука весьма подробная по отношению процесса сотворения, это отоситься и к вопросу об уничтожении. Так что для тех, которые верят в космическом разрушении, бхакти-йога была бы самой подходящей возможностью. Потому что в других местах существует только одно космическое уничтожение, а мы имеем все четыре. Это улучшение в отношении космических разрушений. Знаете ли вы какие они эти четыре вида космических разрушений? Что было упомянуто здесь? Частичное и полное уничтожение. Из этого понимаем, что есть их хотя бы две – частичное и полное. Какое из себя частичное? Говориться, что в конце дня Брахмы некоторые определённые уровни и регионы космической структуры просто бывают разрушенными. Одинь день Брахмыа тянеться долго, но как только наступает ночь, до какого то определённого уровня структуры наступает некоторый хаос. Это сызново показывает, что на практике вся религиозная структура основываеться на мистицизме света. Существует свет – существует жизнь; наступает мрак – и сразу наступает гибель, разрушение. И вы знаете, жизнь Брахмы проходит как наша жизнь – дни и ночи. Одинь за другим следуют день и ночь и соответно чередуються уровни разрушения и созидания. Однако жизнь Брахма также имеет свой конец. Сколь долго живёт Брахма? Сто его годы. Так долго, долго, очень долго. Но после конца жизни его, вся вселенская конструкция разпадаеться на элементы, возвращаеться в однородном состоянии. Вот почему это разрушение называеться окончательное, или элементарное. Посмотрите на эти два периода – первый короткосрочное уничтожение и созидание, а другой период – это финальное, окончательное разпадание материи.

А какие же две дополнительные разрушения? Есть же ещё две. Можете себе представить чего-нибудь за этим? Какое ещё разрушение могло бы случиться вне этих двух? Какие у вас идеи?… Ну тогда я вам помогу, если не возражаете. Существует постоянное уничтожение мира, а также и частичный конец мира, так можем называть их. Постоянное? Ведь проявленное состояние мира существует; как можем говорить о постоянном уничтожении? Постояннный конец мира – это нескончаемый приход и уход живых существ, рождение и смерть. По своей природе этот мир непостоянный – всё меняеться, движеться. Так что этот приход и уход живых существ – это постоянное разрушение мира. Хорошо – есть частичное уничтожение, есть окончательное уничтожение, есть постоянное уничтожение, а есть и частичное уничтожение. Что это означает? Это – когда вы уйдёте совсем из этой вселенной. Тогда вся эта жизнь превращаеться в сонь.

Когда кто нибудь постигнет освобождение, он может оставить этот мир насовсем. Не интересуетесь больше сотворённым, а также уничтожением. Кришна говорит: придерживайся напутствий, следуй этих напутствий и тогда никогда не будешь смущённым гордостью, что ты являешься творцом и никогда не будешь смущён концом мира.[1] „Шримад Бхагаватам” 2.9.37English: Who is Hari? What do we pray for and what is the actual result of prayers? What do we lose on the path to Krishna?

 

Български: Кой е Хари? За какво се молим и какъв е всъщност резултатът от молитвите ни? Какво губим по пътя към Кришна?“This is our hope that by the mercy of our masters we shall be able to serve Shri Shri Radha-Madhava, therefore I offer respects at his lotus feet.” [1]

Can we achieve ragatmika-bhakti by following a raganuga bhakta? And what type of person we should follow – someone who is practicing sadhana very nicely or someone who has raganuga? In certain sense – both. But we should understand the basics. Because there is a practice that our guru gives us a certain person in Vrindavana and tells us to meditate on him or her. That person must be ragatmika, who has the raga. And by following a ragatmika person, you can become a raganuga. If you follow simply raganuga-bhakti, you cannot become raganuga, because this is sadhana. By following a sadhana type of bhakta you cannot become a spontaneous bhakta. If we follow simply raganuga-bhakti, we cannot achieve spontaneous devotion.

But I fully agree – first do the practical service, the practical next step of services.

We are discussing raganuga, ragatmika, vaidhi, sadhana, this and that and nobody knows what to do. So what to do? What is necessary is to follow very seriously the practice, take the instructions to our hearts and study deeply the scriptures. And also put the theory into practice in our life, and always check it – whether it is approved or not. In this way we can achieve valuable achievement. This should be done – be very serious in your practices. Search, search for the absolute truth. And beyond the truth, search for divine love. The practical key to this process is sincerity.

Question of Yashoda: We follow ragatmika person to achieve raganuga. And to achieve ragatmika what should we follow?

Tirtha Maharaj: It will come, it is not that we achieve. It will come as blessings on us. Because bhakti, prema-bhakti comes on its own. We cannot enforce it: “Krishna, I am chanting here for three lifetimes, reveal Yourself!” Not in this way. Just follow the loving principles that we have learned in this process and Krishna will come, Krishna is there. He says in “Bhagavad-gita”: “In sacrificial acts I am always present.” And if we dedicate our life, this is a life sacrifice, Krishna is there, He is permanently there.

But actually ragatmika-bhakti is reserved for the higher ones – those eternal participates, eternal companions of Krishna. Anyway, we are very satisfied of being little particles of dust at the lotus feet of Gouranga.

Question: These ideals are very high and our insignificant try in sadhana-bhakti seems to be very useless. Then what to do? Are we such a hopeless case?

Tirtha Maharaj: Just go to the first pub, check out the people there and immediately you will understand your level – that you have achieved something.[1] from “Shri Guru and his grace”, by Shrila Shridhara MaharajВ това е надеждата ни, че по милостта на нашите учители ще можем да служим на Шри Шри Радха-Мадхава, затова поднасям почитанията си в неговите лотосови нозе.” [1]

Можем ли да постигнем рагатмика-бхакти като следваме някой рагануга бхакта? И каква личност трябва да следваме – някой, който много добре практикува садхана или някой, който има рагануга? В известен смисъл – и двете. Но трябва да разберем основното. Защото съществува практика, в която нашият гуру ни посочва определена личност във Вриндавана, казвайки ни да медитираме над него или нея. Тази личност трябва да е рагатмика, да притежава рага. И следвайки личност, която е рагатмика, можеш да станеш рагануга. Ако просто следваш рагануга-бхакти, не можеш да станеш рагануга, защото това е садхана. Следвайки садхана тип бхакти, няма как да станеш спонтанен бхакта. Ако просто следваме рагануга-бхакти, не можем да постигнем спонтанна преданост.

Но напълно подкрепям това, че най-напред трябва да се осъществи практическото служене, практическото стъпало на служенето.

Говорим за рагануга, рагатмика, садхана, вайдхи, за това и онова, и никой не знае какво да прави. И така, какво да правим? Онова, което е необходимо, е много сериозно да следваме практиката, да приемем напътствията в сърцето си и да изучаваме задълбочено писанията. И също да прилагаме теорията на практика в живота си, винаги да проверяваме дали се потвърждава или не. По такъв начин можем да имаме ценни постижения. Това трябва да направим – да сме много сериозни в практиките си. Търсете, търсете абсолютната истина. И отвъд истината, търсете божествената любов. Практическият ключ към този процес е искреността.

Въпрос на Яшода: Следваме някоя личност рагатмика, за да постигнем рагануга. А за да постигнем рагатмика, какво трябва да следваме?

Тиртха Махарадж: То ще се случи, не е така, че ние го постигаме. Ще дойде като благословия при нас. Защото бхакти, према-бхакти идва от само себе си. Не можем да насилваме: “Кришна, мантрувам вече от три живота, разкрий се!” Не така. Просто следвайте принципа на любовта, който сме научили в процеса, и Кришна ще дойде, Кришна присъства. Той казва в „Бхагавад Гита”: “Аз винаги присъствам в делата на жертва.” А ако ние посвещаваме живота си, това е пожизнена жертва, Кришна присъства в това, Той постоянно присъства.

Но всъщност рагатмика-бхакти е за най-извисените – за вечните спътници на Кришна. Ние сме доволни да сме малки прашинки в лотосовите нозе на Гоуранга.

Въпрос: Тези идеали са толкова висши, а нашите незначителни опити в садхана-бхакти изглеждат съвсем безполезни. Какво да правим тогава? Нима сме толкова безнадежден случай?

Тиртха Махарадж: Идете в първата кръчма, вижте хората там и веднага ще разберете нивото си, ще осъзнаете, че наистина сте постигнали нещо.[1] из „Шри Гуру и неговата милост” от Шрила Шридхара Махарадж“О Брахма, сосредоточься уверенно на это заключение и всегда следуй его. Тогда не будешь под влиянием гордости во время частичного уничтожения или во время уничтожения всей вселенны.”[1]

Обычно люди живут в очень мирных условиях. Амплитуда их жизни не особенно большая. Нет высоких вершин и глубоких колодцев. Простая, мирная и скучная жизнь. Ничего не случаеться, нет никакого дискомфорта – извне и внутри. Жизнь Брахмы была немножко другой. Представьте себе – неожиданно оказываетесь на необитаемом острове. Или, скажем так- выброшены в необитаемой вселенной. Сначала Брахма был одинь и имел очень трудную задачу – справиться с задачей вторичного сотворения. А это довольно взыскательная работа. Не только устроить свою маленькую квартирку, но сотворить целую вселенную! Стремился найти источник. Даже и в этом поиске он был очень сосредоточенным, но так и не достиг до конца. Тогда начал менять тактику, так как в начале действовал по методу эксперимента. Хотел исследовать что случаеться; но потом понял, что это невозможно. Тогда занялся аскетизмом и медитацией. Потом понял, что Ему делать через божественное вдохновение, пришедшее прямо в сердце. И дальше эти стихи рассказывают о встрече с Верховным Господом, Кришны. Так что, я думаю, Он имел все основания гордиться – имел очень престижную позицию, первый и самый высший интеллект во вселенной, имел встречу с Богом с глазу на глаз, взыскательную работу, познание, активы. При всем этом Кришна напутствует его по некоторым темам.

Чтобы выяснить ситуацию с самого начала, Он сказал: “Я был здесь,сейчас здесь и буду здесь.” Жизнь Брахмы равняеться жизни всей вселенной. Это очень долгий период, но довольно незначительный в сравнении с временем Кришны, потому что Его время – вечность. Говориться, что это материальное время создано из Его ресницы – довольно незначительная часть из Его тела. Однако эта маленькая часть из Его тела излучает это бесконечное материальное время. Брахма, так сказать, находиться под влиянием иллюзии времени, поэтому он получает весть, что нечто и некто находяться вне ограничений времени. Поэтому Кришна говорит: „Я здесь.” И после этого описывает природу иллюзии, потом природные элементы, и вконец напутствует: “Ищи! Не прекращай искать!” И дальше говорит: “Придерживайся напутствий, чтобы избежать гордость.” Не только в обычных ситуаций, но и в экстремных ситуаций – как конец мира, который достаточно экстремный.

Теперь можете придумать извинения почему вы неспособные совершать преданное служение. Но что вы скажете при конце мира? “Не могу молиться, занят. Весь мир разпадаеться, а вы говорите: “Сожалею, у меня работа.” Наши учителя говорят, что нужна такая решительность, что даже если увидите как солнце, луна и звезды падают на землю, даже увидев пралаю – финальное уничтожение всей вселенны система, даже увидев как это случаеться, это не должно повлиять на вас. Так что должны держаться за свою веру и в экстремных ситуациях, не только когда лекго и удобно. Лекго быть хорошим бхактой когда лекго. Но когда труднее, служение более ценное.[1] „Шримад Бхагаватам” 2.9.37“O, Brama, debes concentrarte sobre esta conclusión y seguirla siempre. Entonces no podrá apoderarse de ti el orgullo durante el aniquilamiento del universo, sea parcial o completo. ”[1]

La gente ordinaria suele vivir en condiciones muy pacíficas. La amplitud de su vida no es muy grande. Faltan cimas altas y pozos profundos. Una vida sencilla de paz y aburrimiento. No ocurre nada, no hay molestias, todo lo que esté fuera o dentro sigue el orden debido. La vida de Brama era un tanto diferente. Para imaginároslo – inesperadamente os encontráis en una isla inhabitada. O a lo mejor – digamos que os encontráis en todo un universo inhabitado.

En un principio Brama estaba solo y se planteaba un problema muy serio – superar el problema de la creación secundaria. La tarea requería esfuerzos. ¡No se trataba de acabar con la construcción de un pequeño apartamento sino de la creación de un universo entero! Se dedicó en hallar el manantial. Estaba muy ensimismado en la búsqueda pero no pudo alcanzar el final. Comenzó a modificar la táctica ya que en el comienzo trabajaba usando el método del experimento. Quería investigar observando lo que estaba ocurriendo pero se dio cuenta que esto era imposible. Entonces se dedicó a ascetismo y meditación. Luego comprendió lo que debía hacer por medio de inspiración divina que le vino a través del corazón. Estos versos cuentan pues cómo llegó a encontrar al Dios Supremo, Krishna. Considero que Brama tenía muchas razones de sentirse orgulloso – tenía posición muy prestigiosa, era el primero y el más destacado intelecto en el universo, había realizado encuentro cara a cara con Dios, su trabajo era distinguido, poseía saber, ventajas, todo. A pesar de ello Krishna le alecciona sobre ciertos temas.

Para aclarar la situación desde el principio El le dice: “Yo estaba aquí, aquí estoy y estaré aquí.” Porque la vida de Brama resulta igual a la vida del universo. Es un período muy largo y sin embargo insignificante en comparación con el tiempo de Krishna cuyo tiempo es la eternidad. Se afirma que este tiempo material ha sido creado por uno de Sus párpados – una parte tan insignificante del cuerpo. Por lo tanto de una parte tan pequeña de Su cuerpo se desprende este tiempo material infinito. Se puede decir que Brama se encuentra bajo la ilusión del tiempo y por esto necesita la noticia que algo y alguien se encuentran más allá de las restricciones temporales. Es por esto que Krishna dice: „Yo estoy aquí.” Y luego El describe la naturaleza de la ilusión, después habla de los elementos naturales y por fin le da su instrucción: “¡Busca! ¡Busca! ¡No dejes de buscar!” Además agrega: “Ateniéndote a esta instrucción, evitarás el orgullo…” No sólo en situaciones habituales sino también en situaciones extremas – como por ejemplo el fin del mundo – que es situación bastante extremada.

Ahora bien, podéis imaginar excusas para la incapacidad de servicio devoto y dedicado. Pero ¿qué diréis cuando ocurra el fin del mundo? “No puedo rezar. Estoy muy ocupado…” El mundo se cae en pedazos ante vuestros ojos pero vosotros decís: “Lamento mucho. Tengo asuntos.” Nuestros maestros dicen que es necesaria mucha decisión, tanta decisión que aun viendo cómo el sol, la luna y las estrellas se precipitan cayendo a la tierra, aun viendo pralaya – el aniquilamiento completo y definitivo del sistema universal, aun asistiendo a lo que esté ocurriendo en aquel momento, todo ello no debe tener impacto ninguno en vosotros. Así debemos permanecer firmes en la fe en situaciones extremas y no sólo cuando nos resulta cómodo y fácil hacerlo. Es fácil ser buen bhakta cuando serlo es fácil. Por lo tanto el servicio es más valioso cuando es difícil realizarlo.[1] “Shrimad-bhagawatam” 2.9.37