Archives

Calendar

February 2013
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  Archive for February 15th, 2013

Let us dive deep into the ocean of revelation. We can come to the next level after the “Bhagavad-gita” and this is the “Shrimad-bhagavatam”. Although it contains eighteen thousand verses, it is also condensed in four verses. That is quite an achievement – to tell a long story very shortly. Here again Krishna is speaking. Krishna is teaching Brahma, the secondary creator of the universe. Brahma is the highest intellect in the universe. Still God Supreme is teaching this highest intellect: what kind of vision you must have in order to accomplish your duty. I do not know how you feel about yourselves, but I do not feel myself the greatest intellect in this universe. So, if even Brahma needed some guidance to fulfill his duty, what to speak of us?! Maybe our duty is not so complicated as for Brahma – to create a whole universe. In most of the cases your duty as men, for most of the men is to establish your families and take care of your children, of your beloved ones. Still it is complicated enough; we need some guidance to do it nice. And meanwhile not to forget about the highest goal. Because Brahma was arranging the universe, but he was doing that as a devotional service. We should also establish our small little worlds, our private universes with some guidance and not to forget about the highest goal.

These four verses of the “Shrimad-bhagavatam” are contained in the Second Canto. Let us first check the introduction, we can say, which is also a beautiful verse. This verse says: “All of Me, namely My actual eternal form and My transcendental existence, color, qualities and activities — let all be awakened within you by factual realization, out of My causeless mercy.”[1] So, Brahma will understand the message only by the blessings of the Supreme. “Whatever I have, whatever I possess, you will understand, let it be awakened in your heart through My blessings.” And then He says: “aham evasam evagre/ nanyad yat sad-asat param/ pascad aham yad etac ca/ yo ‘vasisyeta so ‘smy aham – Brahma, it is I, the Personality of Godhead, who was existing before the creation, when there was nothing but Myself. Nor was there the material nature, the cause of this creation. That which you see now is also I, the Personality of Godhead, and after annihilation what remains will also be I, the Personality of Godhead.[2]

The three phases of time: past, present and future – it is God Himself. Whatever existed before, whatever is now and whatever will be there in this universe – it is Him. Just think about the dimensions of this verse. Is not it extremely important and interesting „whatever existed before the creation”? We think that everything starts with the creation and there was nothing before. But here Krishna says: “Before anything else existed, I was.” He is Supreme, so He can exist in the past. But then He goes on telling: “The original form of the universe was unmanifested. Now it is manifested. Whatever is here is also a reflection of Me. What you see now, it is Me. And after it will be finished, whatever remains – it will be Me, I will stay.”

Everything that is created on the material platform is temporary. Still this is a reflection of the Supreme – present. And the future is also divine. Everything that is here in this material universe will be finished. Some few little things will remain: you, as spirit souls; God, Shri Krishna; and your love to Him. These will stay, because it is eternal, beyond the limitations of matter. Past is a history, future is a mystery, present moment is a gift. Because we can be happy right now. And as we discussed: where to find God; religion says in the past, mysticism says in the future, bhakti says now. This is our process, because the present moment is a gift.

Try to live your life like this: every moment, every day that is given to us is a gift! If we have such a past that it was Krishna and if we have such a future that it will be Krishna, what is in between the two – it is only the present day and it is also about Him. This is the way to see Krishna always – He is our past, He is our future and He is our present.

Here one small little thing is mentioned also: “Before creation when there was nothing but Myself, nor was there the material nature, the cause of this creation…” Material nature, prakriti, has a very special, double function: in one sense nature is an effect, and also a kind of cause. Nature is a divine power; and it starts to function, manifest and bring so many things to the surface. From this we can understand that if we equate the material world with this divine nature, this divine energy, then we can see the connection back to Krishna. This is the way to transform our vision about nature. Because if we speak about nature, we should always ask: “Whose nature is this?” Right, we always say: “You have a kind nature.” Or: “You have a rough nature.” Krishna has a beautiful nature! And He has the present as a gift! He is such a type of God that His past is eternal, His future is unlimited and His present is just beautiful.

(to be continued)[1] “Shrimad-bhagavatam” 2.9.32

[2] “Shrimad-bhagavatam” 2.9.33Merüljünk mélyre a kinyilatkoztatás óceánjában. A Bhagava- gítá után eljuthatunk a következő szintre, ez pedig a Srímad Bhágavatam. Habár tizennyolcezer verset tartalmaz, ez is négy versben foglalható össze. Ez már eredmény – egy nagyon hosszú történetet ilyen röviden elmondani. Itt ismét Krsna beszél. Krsna Brahmát tanítja, az univerzum másodlagos teremtőjét. Brahmá a legmagasabb intelligencia a világegyetemben. Mégis a Legfelsőbb Úr tanítja ezt a legmagasabb intelligenciát: milyen látásmóddal kell rendelkezned, hogy teljesítsd kötelességed. Nem tudom, hogy érzitek ezt magatokkal kapcsolatban, de én nem érzem magam az univerzum legintelligensebbjének. Ha tehát még Brahmának is szüksége volt útmutatásra, hogy eleget tegyen kötelességének, akkor mit szóljunk mi?! Lehet, hogy a mi kötelességünk nem olyan bonyolult, mint Brahmáé – az egész világegyetem megteremtése. Férfiként a legtöbbeknek a kötelessége a családalapítás, gondoskodás a gyermekekről, a szeretteikről. Már ez is elég bonyolult; útmutatásra van szükségünk, hogy jól tudjuk csinálni. És mindeközben ne felejtkezzünk meg magasabb célunkról. Mert Brahmá az univerzum elrendezésével volt elfoglalva, de ezt, mint odaadó szolgálatot tette. Nekünk is létre kell hoznunk saját kis világunkat, privát univerzumunkat az útmutatás segítségével, és közben nem szabad megfelejtkeznünk a magasabb célról.

A Srímad Bhágavatam ezen négy verse a második énekben található. Nézzük meg először a bevezetést, mely szintén egy gyönyörű vers. Ez a vers így szól: „Minden, ami vagyok, valódi örök formám és transzcendentális létem, színem, tulajdonságaim és tetteim – ébredjenek fel benned valós megértésként, indokolatlan kegyem által.”[1] Brahma tehát kizárólag a Legfelsőbb kegyéből fogja megérteni az üzenetet. „Bármim, amim van, bármi, amivel rendelkezem, megérted, éledjen fel szívedben, kegyem által.” Majd így folytatja: „aham évászam évágré  nánjad jat szad-aszat param / pascsád aham jad étacs csa  jó’vjasisjéta szó’szmjaham – Brahmá, én, az Istenség Személyisége vagyok az, aki létezett a teremtés előtt, mikor nem volt semmi más csak Én. Még az anyagi természet, ezen teremtés forrása sem létezett. Amit most látsz, az is Én vagyok, az Istenség Személyisége, és ami a megsemmisülés után marad az is Én leszek, az Istenség Személyisége. [2]

Az idő három fázisa: múlt, jelent és jövő – Isten Maga. Bármi, ami korábban létezett, bármi, ami most létezik és bármi, ami létezni fog az univerzumban – minden Ő. Gondoljatok bele ezen vers dimenzióiba. Hát nem rendkívül fontos és érdekes „bármi, ami a teremtés előtt létezett”? Azt gondoljuk, hogy minden a teremtéssel kezdődik, és előtte semmi sem létezett. De Krsna itt azt mondja: „Mielőtt bármi más létezett volna, Én voltam.” Ő a Legfelsőbb, létezhetett tehát a múltban. De aztán így folytatja: „Az univerzum eredeti formája megnyilvánulatlan volt. Most megnyilvánult. Bármi, ami itt van, mind az Én tükröződésem. Amit most látsz, Én vagyok. És miután vége lesz, ami marad, az is Én leszek, Én maradok.”

Minden, ami az anyagi szinten teremtetett, ideiglenes. Mégis a Legfelsőbb jelen tükröződése. És a jövő is isteni. Minden, ami jelen van itt az anyagi univerzumban, véges. Néhány apróság megmarad: te, mint lelki lény; Isten, Srí Krsna; és a Felé irányuló szereteted. Ezek megmaradnak, mert ezek örök dolgok, túl az anyagi korlátokon. A múlt történelem, a jövő misztérium, a jelen pillanat ajándék. Mert boldogok lehetünk most, ebben a pillanatban. És ahogy beszéltünk róla: hol találhatjuk meg Istent; a vallás azt mondja, a múltban, a miszticizmus azt mondja, a jövőben, a bhakti azt mondja, a jelenben, most. Ez a mi folyamatunk, mert a jelen pillanat ajándék.

Próbáljátok így élni az életeteket: minden pillanat, minden nap, ami megadatott, ajándék! Ha olyan múlttal rendelkezünk, hogy az Krsna volt, és olyan a jövőnk, hogy az Krsna lesz, ami a kettő között van – az a jelen és az is Róla szól. Ez a módja, hogy mindig láthassuk Krsnát – Ő a múltunk, a jövőnk és a jelenünk.

Van itt még egy apró dolog, amiről említést tesz. : „A teremtés előtt, mikor még nem volt semmi, csak Én Magam, még az anyagi természet, ennek a teremtésnek a forrása sem létezett…” Az anyagi természet, prakrti, egy speciális, kettős funkcióval rendelkezik: bizonyos értelemben a természet egy következmény, és egyfajta ok is. A természet egy isteni energia, elkezd működni, megnyilvánul és sok mindent a felszínre hoz. Ebből megérthetjük, hogy ha azonosítjuk az anyagi világot, ezzel az isteni természettel, isteni energiával, akkor megláthatjuk a kapcsolatot vissza Krsnához. Ily módon alakíthatjuk át a természetről alkotott látásmódunkat. Mert ha a természetről beszélünk, mindig meg kell kérdeznünk: „Kinek a természete?” Így van? Mindig azt mondjuk: „Olyan kedves a természeted.” vagy „Durva a természeted.” Krsna természete gyönyörű! Jelene pedig ajándék! Olyan típusú Isten, hogy a múltja örök, a jövője határtalan, jelene pedig gyönyörű.

(folytatjuk)[1] Srímad Bhágavatam 2.9.32.

[2] Srímad Bhágavatam 2.9.33.Нека се гмурнем надълбоко в океана на откровенията. Можем да стигнем до следващото ниво след “Бхагавад Гита”, а това е “Шримад Бхагаватам”. Макар да съдържа осемнадесет хиляди стиха, есенцията му също е събрана в четири от тях. Това е значително постижение – да разкажеш една дълга история съвсем накратко. Тук отново Кришна говори. Кришна напътства Брахма, вторичния творец на всемира. Брахма е най-висшият интелект във вселената. При все това, Върховният Бог наставлява този най-висш интелект: каква визия трябва да има, за да изпълни задачата си. Не знам вие как се усещате, но аз не се чувствам най-висшия интелект в тази вселена. Така че щом дори Брахма се е нуждаел от някакви насоки как да се справи със задълженията си, какво да говорим за нас?! Може нашите задължения да не са чак толкова сложни като неговите – да сътвори цяла вселена. В повечето случаи вашият дълг, какъвто е дългът на повечето хора, е да създадете семейства, да се грижите за децата си и за онези, които обичате. Но дори това е достатъчно сложно; нуждаем се напътствия, за да го свършим както трябва. А междувременно да не забравяме и най-висшата цел. Защото Брахма сътворявал вселената, обаче правел това като предано служене. Ние също трябва да организираме своите малки светове, своите лични вселени, следвайки известно ръководство, и да не забравяме за най-висшата цел.

Тези четири стиха от „Шримад Бхагаватам” се намират във Втора Песен. Нека преди това прочетем, така да се каже, въведението към тях, което също е хубав стих. Той гласи: „Нека се пробуди у теб знанието за Мен и нека по безпричинната Ми милост да прозреш Моята истинска вечна форма и Моето трансцедентално битие, Моя цвят, качества и дейности.[1] И така, Брахма ще разбере посланието единствено по благословиите на Върховния. “Ти ще разбереш всичко, което имам и което притежавам; нека то се пробуди в сърцето ти по Моята благословия.” И след това Той казва: ахам евасам евагре/наняд ят сад-асат парам/пашчад ахам яд етач ча/ йо ‘вашишйета со ‘смй ахам – О Брахма, Аз, Божествената Личност, съществувах преди сътворението, когато нямаше нищо друго, освен Мен. Нямаше я и материалната природа, която е причината за това творение. Това, което виждаш сега, също съм Аз, Божествената Личност, и това, което ще остане след унищожението, пак ще бъда Аз, Божествената Личност.”[2]

Трите фази на времето: минало, настояще и бъдеще – това е самият Бог. Каквото е съществувало преди, каквото съществува сега и каквото ще съществува във вселената – това е Той. Замислете се за измеренията на този стих. Не е ли изключително интересно и важно това „каквото е съществувало преди сътворението”? Мислим си, че всичко започва със сътворението и че преди него не е имало нищо. Но тук Кришна казва: “Преди каквото и да било друго да го има, Аз съществувах.” Той е върховен, така че може да съществува в миналото. Ала след това Той продължава с думите: “Изначалната форма на вселената беше непроявена. Сега тя е проявена. Каквото съществува тук, то също е отражение на Мен. Това, което виждате сега, съм Аз. И след като всичко свърши, онова, което ще остане, ще бъда Аз, Аз ще остана.”

Всичко, което е създадено в материалната сфера, е временно. При все това, то е отражение на Върховния – настоящето. А бъдещето също е божествено. С всичко, което съществува тук, в тази материална сфера, ще бъде свършено. Съвсем малко неща ще останат: вие, като духовни души; Бог, Шри Кришна; и вашата любов към Него. Тези неща ще останат, защото са вечни, отвъд ограниченията на материята. Миналото е история, бъдещето е мистерия, настоящият момент е дар. Защото можем да сме щастливи тъкмо сега. Обсъждахме къде да намерим Бога: религията казва в миналото, мистиката казва в бъдещето, бхакти казва сега. В това се състои нашият процес, тъй като настоящият момент е дар.

Стремете се да живеете по такъв начин живота си: всеки миг, всеки ден, който ни е даден, е дар! Ако имаме такова минало, което е било Кришна, ако имаме такова бъдеще, което ще бъде Кришна, какво остава между двете – само днешният ден, и той също е за Него. Това е начинът да виждаме Кришна винаги – Той е нашето минало, Той е нашето бъдеще, Той е нашето настояще.

Тук се споменава и още нещо: “Преди сътворението нямаше нищо освен Мен, нямаше я и материалната природа, причината за това битие…” Материалната природа, пракрити, има много специална, двойна функция: в един смисъл природата е следствие, но също и вид причина. Природата е божествена енергия; тя започва да действа, да се проявява и да изважда толкова много неща на повърхността. Оттук разбираме, че ако приравним материалния свят с тази божествена природа, с тази божествена енергия, ще можем да съзрем и връзката обратно към Кришна. Това е начинът да променим виждането си за природата. Защото ако говорим за природа, винаги трябва да се питаме: “Чия природа е това?” Нали така, ние винаги казваме: “Ти си мил по природа.” Или: “Ти имаш груба природа.” Кришна има прекрасна природа! Той има настоящето като дар! Той е такъв Бог, че Неговото минало е вечно, бъдещето Му е безгранично, а настоящето Му е просто красиво.

(следва продължение)[1] „Шримад Бхагаватам” 2.9.32

[2] „Шримад Бхагаватам” 2.9.33Vamos a bucear en lo profundo del océano de revelaciones. Podemos llegar al nivel siguiente después de la escritura  “Bhagavad-gita”  que es  la“Shrimad-bhagavatam”A pesar de que conste de dieciocho mil versos, la esencia se halla concentrada en cuatro de ellos. Es un logro importante – relatar una larga historia muy en breve. De nuevo está hablando Krishna. Krishna alecciona a Brama – creador secundario del Universo. No obstante  el Dios Supremo está aleccionando al intelecto superior en el Universo: ¿qué visión debe tener para cumplir con su objetivo? No sé cómo os sentís pero yo no me siento como intelecto superior en este Universo. Cuando incluso un Brama necesitaba algún curso de orientación para cumplir con sus obligaciones, ni hay que ¡hablar de nosotros! Nuestras obligaciones por cierto no son tan complicadas como las suyas – la creación del Universo. En la mayoría de los casos el deber que tenéis es el deber de cualquiera – fundar una familia, cuidar a los hijos y a los que amáis. Claro que todo eso es bastante  complicado, necesitamos orientación e dirección para realizar como es debido nuestros  objetivos. Entre tanto no debemos olvidar la meta suprema. Ya que Brama había creado el Universo pero lo hacía rindiendo servicio dedicado y devoto. También nosotros debemos organizar nuestros pequeños mundos, nuestros universos personales, siguiendo el rumbo de cierta dirección sin olvidar la meta suprema.

Estos cuatro  versos de la “Shrimad-bhagavatam” se hallan en el Segundo Canto. Leamos previamente la introducción que también queda plasmado en un hermoso verso. Dice así: „ Ojalá despierte en ti el saber de Mi persona y ojalá llegas a vislumbrar Mi gracia inmotivada y Mi verdadera y sempiterna forma así como mi existencia trascendental, Mi color, mis calidades y actividades.”[1]

 De modo que Brama comprenderá el mensaje únicamente a través de la bendición del Supremo. “Te darás cuenta de todo lo que tengo y poseo y ojalá despierte tu corazón por el poder de mi bendición.” Y luego El dice: “aham evasam evagre/ nanyad yat sad-asat param/ pascad aham yad etac ca/ yo ‘vasisyeta so ‘smy aham — О Brama, Yo, la Persona Divina he existido antes de la creación, cuando no había nada más que Yo. No existía la naturaleza material que es la causa de esta creación. Lo que tú estás viendo ahora también soy Yo, la Persona Divina y lo que quedará después del aniquilamiento también va a ser  Yo, la Persona Divina…”[2]

Las tres fases del tiempo: pasado, presente y futuro – no son más que  Dios mismo. Lo que ha existido antes, lo que existe ahora y existirá en el Universo – todo ello es El. Pensad en las dimensiones que abarca este verso. ¿Acaso no sea de interés e importancia exclusivos lo que „haya existido antes de la creación”?

Solemos creer que todo comienza con la creación y que antes no había nada. Pero aquí afirma Krishna: “Antes de que exista cualquier otra cosa, existía Yo.” Siendo El supremo, puede haber existido en el pasado. Por lo tanto El prosigue con las palabras: “La forma inicial y original  del Universo no se había manifestado. Ahora se ha manifestado. Lo que existe por aquí es Mi reflejo. Lo que veis ahora, soy Yo. Y cuando todo se acabe, lo que quedará va a ser Yo. Yo me quedaré.”

Todo lo que ha sido creado en la esfera material es provisorio. A pesar de ello, siendo reflejo del Supremo, es el presente. El futuro también es divino. Todo lo que existe aquí, en la esfera material será aniquilado. Permanecerán muy pocas cosas – vosotros, almas espirituales, Dios, Shri Krishna y vuestro amor por El.  Permanecerán estas cosas ya que son eternas, quedan más allá de las límites materiales. El pasado es historia, el futuro es misterio, el momento presente es regalo. Podemos ser felices ahora, precisamente ahora mismo. Hemos debatido dónde podemos encontrar a Dios: la religión dice que en el pasado, el misticismo afirma que en el futuro, pero bhakti dice que podemos encontrar a Dios ahora mismo.

En esto consiste nuestro proceso ya que el momento actual es un regalo. Aspirad en vivir vuestra vida de este modo: cada instante, cada día  que se nos  ha dado ¡es un regalo! Teniendo como pasado Krishna, un  futuro que será Krishna, entonces lo que se sitúa entre los dos, es sólo el día de hoy y también queda dedicado a El. Es el modo de ver siempre a Krishna – El es nuestro pasado, El es nuestro futuro y también El es nuestro presente.

Se agrega algo más: “Antes de la creación no había nada más  que Mi persona, tampoco había  naturaleza material, causa de esta existencia…”  La naturaleza material, prakriti,  tiene una función muy especial y doble: en un sentido la naturaleza es consecuencia pero también es una especia de causa. La naturaleza es energía divina que se pone a funcionar, a manifestarse y a sacar a la superficie un sinnúmero de cosas.  De aquí comprendemos que al equiparar  el mundo material con la divina naturaleza, con la energía divina, podremos vislumbrar la relación que nos lleva a Krishna.

Es la manera de modificar nuestra visión de la naturaleza. Puesto que hablando de naturaleza siempre debemos preguntarnos: “¿La naturaleza  de quién, cuya es esta naturaleza?”  Ya que solemos decir: Tú eres bueno por naturaleza.” Y también: “Tú eres bruto por naturaleza…” Solemos  afirmar: ¡Krishna  es magnífico por naturaleza! Para El,  el tiempo presente es un regalo. El es Dios cuyo pasado es eterno, Su futuro es ilimitado y Su presente es simplemente hermoso… 

[1] “Shrimad-bhagavatam” 2.9.32

[2] “Shrimad-bhagavatam” 2.9.33Давайте нырнём глубоко в океане откровений. Можем достичь уровень, следующий за “Бхагавадь Гитой”, а это “Шримадь Бхагаватам”. Хотя содержит в себе восемнадцать тысяч стихов, эссенция его тоже сосредоточена в четырёх из них. Это значительное постижение – рассказать одну долгую историю совсем коротко. Здесь опять же Кришна говорит. Кришна напутствует Брахма, вторичный творец мира. Брахма – самый высший интеллект во вселенной. При всём при этом Верховный Бог наставляет этого самого высшего интеллекта: какую визию он должен иметь, чтобы выполнить свою задачу. Не знаю как вы чувствуете себя, но я не чувствую себя самым высшим интеллектом в этой вселенной. Так что, если даже Брахма нуждался в каких то указаний как справиться со своими обязанностями, что говорить о нас?! Может быть наши обязанности не такие уж сложные как его – сотворить целую вселенную. В большинстве случаев ваш долг, как и долг большинства людей, это создание семьи, забота о детей своих и о тех, которых любите. Но даже это достаточно сложно; нуждаемся в напутствиях, чтобы сделать это как следует. А междувременно как бы мне не забыть и самую высшую цель. Потому что Брахма сотворил вселенную, однако делал это как преданное служение. Мы также дожны организовать свои маленькие миры, свои собственные вселенные, следуя некоторым руководством, и не надо забывать самую высшую цель.

Эти четыре стиха из „Шримадь Бхагаватам” находяться во Второй Песни. Давайте сначала прочитаем, так сказать, введение к ним – тоже хороший стих: „ пусть просыпаеться у тебя знание обо Мне и пусть по безпричинной Моей милости ты получишь прозрение Моей настоящей вечной формы и Моего трансцендентного бытия, Моего цвета, качеств и деятельностей.”[1] И так, Брахма поймёт послание только с благословления Верховного. “Ты поймёшь всё, что у меня есть и являеться моим; пусть оно проснёться в сердце твоём с Моей благословии.” И дальше Он говорит: “ахам эвасам эвагре/наняд ят сад-асат парам/пашчад ахам яд етач ча/ йо ‘вашишйета со ‘смьи ахам – О Брахма, Я, Божественная Личность, существую раньше сотворения, когда не было ничего другого, кроме Меня. Не было и материальной природы, которая являеться причиной этого творения. То, что видешь сейчас, это тоже я, Божественная Личность, и то, что останеться после уничтожения, опять же буду Я, Божественная Личность.”[2]

Три фазы времени: прошлое, настоящее и будущее – это есть сам Бог. То, что уже существовало раньше, сейчас существует и будет существовать в будущее во вселенной – это есть Он. Задумайтесь об измеренияях этого стиха. Не являеться ли чрезвычайно нтересным и важным то, что „всё, что существовало до сотворения”? Думаем, что всё начинаеться только после сотворения и до него ничего не было. Но здесь Кришна говорит: “Раньше существования чего бы то ни было другого, существовал Я.” Он – Верховный, так что может существовать и в прошлом. Но потом Он продолжает со следующими словами: “Изначальная форма вселенной была непроявленной. Сейчас она проявлена. То, что существует здесь, оно тоже отражение Меня Самого. То, что видите сейчас, это тоже Я. И когда кончиться всё, то , что останеться, тоже буду Я, Я останусь.”

Всё, что создано в материальной сфере – временное. И всё же, оно отражение Верховного – настоящего. А будущее также божественное. Всё, что существует здесь, в этой материальной сфере, будет уничтоженно. Совсем немного вещей  остануться: вы, как духовные души; Бог, Шри Кришна; и ваша любовь к Нему. Эти вещи  остануться, потому что он вечные, выше ограничений материи. Прошлое – история, будущее – мистерия, настоящий момент – дар. Потому что можем быть счастливыми именно сейчас. Обсуждали где найти Бога: религия говорит – в прошлое, мистика говорит – в будущее, бхакти говорит – сейчас. В этом состоиться наш процесс, так как настоящий момент – дар.

Стремитесь жить таким образом свою жизнь: каждый миг, каждый день, который живём – дар! Если имеем такое прошлое, которое – Кришна, а будущее – Кришна, что остаёться – только день сегодняшний, и он тоже предназначен для Него. Это способь видеть Кришну всегда перед собой – Он наше прошлое, Он наше будущее, Он – наше настоящее.

Упоменаеться ещё: “До сотворения не было ничего, кроме Меня, не было материальной природы, не было причины этого бытия…” Материальная природа, пракрити, имеет очень специальную, двойную функциюя: в одном смысле природа – следствие, но также и вид причины. Природа – божественнная энергия; она начинает действовать, проявляться и выводит так много вещей наружу. Отсюда мы  понимаем, что если материальный мир сделаем тождественным с этой божественной природой, с божественной энергии, сможем увидеть и связь наша с Кришной. Это способь поменять наше видение о природе. Потому что если говорим о природе, всегда нужно спрашивать себя: “Чья эта природа ?” Ведь так мы обычно говорим: “Ты очень милый по природе своей.” Или: “У тебя грубая природа.” Кришна имеет прекрасную природу! Он имеет настоящее как дар! Он такой Бог, что Его прошлое – вечное, будущее Его – безграничное, а настоящее Его – просто красивое.

 

(следует продолжение)[1] „Шримад Бхагаватам” 2.9.32

[2] „Шримад Бхагаватам” 2.9.33