Archives

Calendar

February 2013
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  Archive for February 11th, 2013

Question of Yadunath: Are there any objective linguistic proofs that God is a person? Like when He says “Aham”. Because if I try to step out of the bhakti circle I am quite weak and I really do not have a strong answer. How could I explain to them?

Tirtha Maharaj: Proof that God is a person? How can we prove the existence of the sun? Open your eyes, go out in the sun and immediately you will see.

To quote a sloka from “Bhagavad-gita” for those, who have no conception that God is a person is useless. It will have no effect. But once I heard a devotee preaching so sweetly, telling: “There is somebody to take care of you. There is a Supreme Lord, He is embracing you and leading your path. Can’t you feel that?” I think this might be a better explanation. To give a few drops of faith, of hope, of rasa.

I think linguistic proofs are very weak to prove anything. Because if you try to prove something by reason, by arguments, tomorrow comes somebody with stronger arguments and then you lose everything you have got. Thesis, antithesis, synthesis – always fluctuating, always moving. But when you are emotionally convinced, then you can lose your conviction only if you get some more dose of affection.

But actually to prove anything is very difficult. How can you prove the existence of God? There is no way. There are some proofs for the existence of God, but they work only if you accept them. I am not joking, this is true! Only if you accept that this logic is the topic. This creation is type of explanation, there is teleological explanation that God exists, but these different proofs work only if you accept that they are valid. So there is this ontological proof that God exists, there is this cosmological proof that God exists and there is this physical teleological proof – too much complicated – but they work only if you accept them. Yet in the same way you cannot prove that God doesn’t exist either! It is also impossible to prove.

Proving is very basic, very elementary level. Even about the truth they say: It is not necessary to understand the truth – serve it. Can you explain what truth is? Can you prove what truth is? No. We cannot understand, but we can serve. Life – can you explain what life is? You should not think about the mystery of life, you should live your life. Can you explain who God is? Therefore Srila Prabhupad says: “Simply try to love Krishna.”

Concerning your question, in one sense everything – all your conclusions, all your siddhanta, all your grammar – depends on the school where you belong. From the “Bhagavad-gita” you can come to the conclusion that God is impersonal – ah, not God, because that is too specific – but the Ultimate is impersonal. And you can come to the conclusion that God is our Krishna! My Krishna! Why? Because from the milk ocean they churned both poison and nectar. Same ocean – opposite fruits. First was the poison that could kill all the world, hala-hala. And the last one was amrita – the nectar of immortality. From the same source you can bring poison and you can bring nectar. Depends on the school – how you churn the ocean. How you try to understand “Bhagavad-gita” – you can come to nectar and you can come to poison. Therefore the school is very important. Beyond a certain limit there is no other explanation – only the line. And here on the Balkan Peninsula we think that it is a very easy question – how to identify the line, the school. But I tell you, this is very highly complicated question. Because the different shakhas, the different schools, traditional lines of the Vedic explanations have opposing opinions on certain verses. So in one sense we can say: even the school does not really help you. What helps us? Someone who can explain something about the school and the line and the opposing elements. Therefore shakha, line, guru, parampara – they all work for the same transmission: to help you find the path back home, back to Godhead.

Try to prove that God is a person by some emotional surplus.Въпрос на Ядунатх: Съществуват ли някакви обективни лингвистични доказателства, че Бог е личност? Както например Той казва „Ахам”. Защото ако изляза извън бхакти кръговете, аз съм доста слаб и действително не разполагам с убедителен отговор. Как бих могъл да им обясня?

Тиртха Махарадж: Доказателство, че Бог е личност? Как можем да докажем съществуването на слънцето? Отвори очи, излез навън в светлината и незабавно ще видиш.

Да се цитира шлока от „Бхагавад Гита” пред хора, които нямат разбирането, че Бог е личност, е безполезно. Няма да има никакъв ефект. Но веднъж чух един бхакта да проповядва толкова сладостно с думите: “Съществува някой, който се грижи за вас. Съществува Върховен Бог, Той ви прегръща и ви води по пътя ви. Нима не усещате това?” Мисля, че това би било едно по-добро обяснение. Да дадеш няколко капчици вяра, надежда, вкус.

Смятам, че лингвистичните доказателства са твърде слаби, за да докажат каквото и да било. Защото ако се стремиш да докажеш нещо чрез разсъждения и аргументи, утре ще дойде някой с по-силни аргументи и тогава губиш всичко, което си имал. Теза, антитеза, синтез – те неспирно варират и се променят. Обаче когато си емоционално убеден, тогава можеш да изгубиш убедеността си единствено ако получиш още по-голяма доза любов.

Но всъщност, да се докаже каквото и да било е много трудно. Как можеш да докажеш съществуването на Бога? Няма начин. Има някакви доказателства за съществуването Му, ала те са в сила единствено ако ги приемаш. Не се шегувам, истина е! Единствено ако приемеш, че тази логика върви. Това творение е един тип обяснение; съществува и телеологично обяснение, че Бог съществува, но тези различни доказателства работят само ако приемаш, че са валидни. И така, има онтологично доказателство, че Бог съществува, има космологично доказателство, че Бог съществува, има и физико-телеологично доказателство – твърде сложно е – но те важат единствено ако ги приемаш. Обаче по същия начин не можеш да докажеш пък и че Бог не съществува! Това също е невъзможно да се докаже.

Доказателствата са нещо много базово, на много елементарно ниво са. Дори за истината казват: не е нужно да разбираш истината, служи й. Нима можеш да разбереш какво е истината? Нима можеш да докажеш какво е истината? Не. Не можем да разберем, но можем да служим. Животът – можеш ли да обясниш какво е животът? Не бива да разсъждаваш над мистерията на живота, а да живееш живота си. Можеш ли да обясниш какъв е Бог? Затова Шрила Прабхупад казва: “Просто се опитайте да обичате Кришна.”

Що се отнася до въпроса ти, всичко – всички заключения, до които достигаш, цялата сиддханта, цялата граматика – зависят от школата, към която принадлежиш. От „Бхагавад Гита” можеш да стигнеш до извода, че Бог е имперсонален – о, не Бог, защото това е твърде специфично– но че Върховното е имперсонално. А можеш и да стигнеш до извода, че Бог е нашият Кришна! Моят Кришна. Защо? Защото от млечния океан са избили както отрова, така и нектар. От един и същи океан противоположни резултати. Първа била отровата, която би могла да умъртви целия свят, хала-хала. А последна била амрита – нектарът на безсмъртието. От един и същи източник можете да извадите и отрова, и нектар. Зависи от вашата школа – по какъв начин избивате океана. В зависимост от начина, по който се стремите да разберете „Бхагавад Гита”, можете да достигнете до нектара, а можете да достигнете и до отровата. Затова школата е много важна. Отвъд определена граница не съществува друго обяснение – единствено школата. И тук, на Балканския полуостров, ние си мислим, че това е много лесна работа – да определим линията, школата. Но казвам ви, то е изключително сложен въпрос. Защото различните шакха, различните школи, различните традиционни линии на ведически тълкувания, имат напълно противоположни прочити на определени стихове. Така че в един смисъл можем да кажем: дори школата всъщност не ни помага. Какво ни помага? Някой, който може да ни обясни нещичко за школата, за линията и за противоречивите моменти. Затова шакха, линията, гуру, парампара – те всички работят с една и съща цел: да ви помогнат да намерите обратния път за дома, при Бога.

Стреми се да докажеш, че Бог е личност чрез някакъв емоционален заряд.