Archives

Calendar

February 2013
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  Archive for February 8th, 2013

Although “Bhagavad-gita” is a very sacred and very high literature, still in the hierarchy of the Vedic literature, this contains the elementary, the basic information that we should understand in order to go further in our studies. Practically “Bhagavad-gita” describes that there is a God. That is very important knowledge, science. Because in Kali-yuga everything tells you that your god – if there is at all god – this is yourself or maybe the dollars; your spiritual master is television, listen to the lecture every evening for hours, etc. etc. So we should firmly establish: there is God! That we should understand from the “Bhagavad-gita”: there is God, there is the soul, there is a connection.

But how is God, who He is really? That we should understand from the “Shrimad-bhagavatam”. And still this is not the end of the hierarchy of the revealed scriptures. What is the next phase? Yes, this is the “Chaitanya-charitamrita”, which will describe to us how to be good bhaktas. Is this the end? Probably not, because there is the “Bhakti-rasamrita-sindhu”, which is the science of divine feelings. And many devotees think: “This is the top!” But actually Shrila Rupa Goswami has written many books. The title of “Bhakti-rasamrita-sindhu” says “The ocean of feelings of divine love” – ocean, feelings towards God are just like an ocean! But this great ocean is not the end of the revealed scriptures, because “Ujvala-nilamani” comes after the “Bhakti-rasamrita-sindhu”. And then you can think that “Ujvala-nilamani” is the end of the story.

Rupa Goswami is the shastra-guru of the sampradaya and we can say that “Ujvala-nilamani” is one of his topmost works. Yet there are some other masters among the goswamis. There is Raghunath das Goswami, for example. He was, so to say, the rasa-guru from among the goswamis. One of his books is entitled “The bouquet of lamentation”. “Vilapa-kusumanjali” – this is the title in Sanskrit. Show me another religion where there is a holy book called “Vilapa-kusumanjali”!

And then you might think that this is the end, this is the top. But actually if you visit the samadhi of Sanatana Goswami in Vrindavana, there you will find a little piece of stone, like this,– this is samadhi for the shastras. Samadhi is the chapel they build over the remnants of the dead body. The goswamis have written some books which are so high that they buried them. It is not for the public.

So where is the end of our scriptures? Full surrender – because if you go to a chapel, to the place of a departed person, what do you do? Only you offer your respects. In this samadhi some of the books of the goswamis are hidden. From this we can understand that the whole process of bhakti – from the very first step to end is to offer your respects.Habár a Bhagavad-gítá egy nagyon szent és magas szintű irodalom, mégis a Védikus írások rangsorában ez tartalmazza az elemi, alap szintű információkat, amit meg kell értenünk annak érdekében, hogy tovább haladhassunk tanulmányainkban. A Bhagavad-gítá gyakorlatilag leírja, hogy van Isten. Ez nagyon fontos tudás, tudomány. Mert a Kali-jugában minden azt mondja, hogy az istened – ha egyáltalán létezik isten – te magad vagy, vagy a pénz; lelki tanítómestered a televízió, hallgass leckét minden este órákig, stb. stb. Szilárdan ki kell jelentenünk tehát: van Isten! Ezt meg kell értenünk a Bhagavad-gítából: van Isten, van lélek, van kapcsolat.

De milyen is Isten, kicsoda Ő igazából? Ezt a Srímad Bhágavatamból érthetjük meg. És még nem értünk a kinyilatkoztatott írások rangsorának végére. Mi a következő fázis? Igen, ez a Csaitanja-csaritámrta, amely leírja, hogyan legyünk jó bhakták. A végére értünk? Valószínűleg nem, mert ott a Bhakti-raszámrta-szindhu, mely az isteni érzelmek tudománya. És sok bhakta azt gondolja: „Ez a csúcs!” De valójában Sríla Rúpa Gószvámí sok könyvet írt. A Bhakti-raszámrta szindhu azt jelenti: „Az istenszeretet érzelmeinek óceánja” – óceán, az Isten felé irányuló érzelmek olyanok, mint az óceán! De ez a hatalmas óceán még nem a kinyilatkoztatott írások vége, mert a Bhakti-raszámrta-szindhu után jön az Uddzsvala-nílamani[1]. És akkor azt gondolhatod, hogy az Uddzsvala-nílamani a történet vége.

Rúpa Gószvámí a szampradájánk sásztra-guruja, és azt mondhatjuk, hogy az Uddzsvala-nílamani az egyik legfőbb műve. Mégis vannak más mesterek is a gószvámík között. Ott van például Raghunáth dász Gószvámí. Azt mondhatjuk, hogy a gószvámík között ő volt a rasza-guru. Egyik könyvének címe: „A bánat bokrétája”. Vilápa-kuszumándzsali – ez a szanszkrt címe. Mutassatok nekem egy másik vallást, ahol van ilyen szent könyv, melyet úgy hívnak, hogy Vilápa-kuszumándzsali!

És aztán lehet, hogy azt gondolod, hogy itt a vége, ez a csúcs. Ha azonban ellátogatsz Szanátan Gószvámí szamádhijához Vrndávanban, találsz majd ott egy kis kődarabot, olyat, mint ez – ez a sásztrák szamádhija. A szamádhi az a kápolna, melyet a holtest maradványai felé építenek. A gószvámík írtak néhány könyvet, melyek olyan magas szintűek, hogy elásták azokat. Nem tartozik a nagyközönségre.

Hol van tehát szentírásaink vége? Teljes meghódolás – mert ha ellátogatsz egy kápolnába, egy eltávozott személy nyughelyére, mit teszel? Tiszteletedet ajánlod. Ebben a szamádhiban van elrejtve a gószvámík néhány könyve. Ebből megérthetjük, hogy a bhakti egész folyamata – az első lépéstől a végéig – arról szól, hogy ajánljuk tiszteletünket.[1] A lángoló zafír, vagy: a szerelem kék drágaköve (az uddzsvala fellobbanót, lángolót is jelent, de szerelmet is. Níla-mani – kék drágakő, zafír, utalás a kékesfekete Krsnára.

 Макар „Бхагавад Гита” да е много свещена и възвишена творба, при все това в йерархията на ведическата литература тя съдържа началната, основната информация, която трябва да разберем, за да продължим своето обучение. На практика „Бхагавад Гита” изразява, че има Бог. Това е изключително значимо познание, наука. Защото в Кали-юга всичко ви казва, че вашия бог – ако въобще съществува бог – това сте самите вие, или може би доларите; духовният ви учител е телевизията, слушайте си лекцията всяка вечер часове наред, и т.н. и т.н.. Така че трябва решително да заявим: съществува Бог! Това трябва да разберем от „Бхагавад Гита”: съществува Бог, съществува душата, съществува и връзка помежду им.

Но какъв е Бог? Кой е Той всъщност? Това следва да разберем от „Шримад Бхагаватам” И все пак дори и той не е краят в йерархията на разкритите писания. Коя е следващата фаза? Да, това е „Чайтаня Чаритамрита”, която ще ни разкрие как да бъдем добри бхакти. Това краят ли е? Най-вероятно не, защото съществува „Бхакти Расамрита Синдху”, която е науката за божествените чувства. И мнозина бхакти си мислят: “Това е най-висшето!” Ала в действителност Шрила Рупа Госвами е написал много книги. Заглавието „Бхакти Расамрита Синдху” означава “Океан от чувства на божествена любов” – океан, чувствата към Бога са като океан! Но и този велик океан не е краят на разкритите писания, тъй като „Уджвала Ниламани” идва след „Бхакти Расамрита Синдху”. И тогава можете да си речете: “Уджвала Ниламани” е краят на историята.

Рупа Госвами е шастра-гуру, учителят по отношение на писанията в нашата сампрадая и можем да кажем, че „Уджвала Ниламани” е неговата лебедова песен. Има, обаче, и някои други майстори сред госвамите. Да вземем за пример Рагхунатх дас Госвами. Той е, така да се каже, раса-гуру сред госвамите, учителят по отношение на чувствата. Една от неговите творби е озаглавена “Букет от ридания”. “Вилапа Кусуманджали” гласи заглавието на санскрит. Покажете ми друга религия, в която да има свята книга, наречена “Вилапа Кусуманджали”!

Тогава можем да си речем, че това е краят, че това е най-висшето. Но всъщност, ако посетите самадхито на Санатана Госвами във Вриндавана, ще откриете там малко парче камък, около половин човешки ръст – това е самадхи на шастрите. Самадхи е параклисът, който се строи върху тленните останки. Госвамите са написали някои книги, които са толкова висши, че са ги погребали. Те не са за пред публика.

Така че къде е краят на писанията? Това е пълното отдаване – защото ако отидете в някой параклис, в гробницата на напуснал човек, какво правите? Единствено поднасяте поклоните си. В това самадхи са скрити някои от книгите на госвамите. От това можем да разберем, че целият процес на бхакти, от самото начало до края, е да се отдават почитания.A pesar de que “Bhagavad-gita” sea una obra muy sagrada y sublime en la jerarquía de la literatura védica, ella   contiene en sí una información inicial y básica que debemos  comprender para seguir en adelante  con nuestra formación. En práctica “Bhagavad-gita” expresa  que Dios existe. Es un saber de importancia exclusiva, es una ciencia. Ya que Kali-Yuga lo dice todo – sea que vuestro Dios por si acaso existiera del todo –   sois vosotros, talvez los dólares, vuestro guru espiritual es la tele, y  durante horas estáis escuchando las respectivas conferencias etc. De modo que debemos declarar con decisión: ¡Dios existe! Esto lo debemos comprender de la obra “Bhagavad-gita”: Dios existe, el alma existe, la relación entre ellos existe.

Sin embargo, ¿cómo es Dios? ¿Quién es en realidad? De esto vamos a darnos cuenta con “Shrimad-bhagavatam”. Por lo tanto con esta obra tampoco llega el fin de la jerarquía de las escrituras ya reveladas. ¿Cuál es la fase siguiente? Sí, es la “Chaitanya-charitamrita”,  una obra que os revelará como podéis llegar a ser buenos bhakti.

¿Acaso sea el final? Es muy probable que no lo sea ya que existe “Bhakti-rasamrita-sindhu”, la ciencia de los sentimientos divinos. Numerosos bhakti piensan: “¡Eso sí que es sublime!” En realidad Shrila Rupa Goswami escribió varios libros. El título “Bhakti-rasamrita-sindhu” significa: “Un océano de sentimientos por el  amor divino” – un océano, ¡los sentimientos  dirigidos a Dios forman un océano! Este grandioso océano tampoco llega a ser  el fin de las escrituras reveladas ya que “Ujvala-nilamani” viene después de  “Bhakti-rasamrita-sindhu”. Y entonces podéis decir: “Ujvala-nilamani” talvez señale el fin de la historia.

Rupa Goswami es shastra-guru, es el guru por excelencia cuando se trata de las escrituras en nuestra  sampradaya y podemos afirmar que “Ujvala-nilamani” es su canto del cisne. Por lo tanto hay otros grandes maestros entre los goswamis. Por ejemplo Raghunath das Goswami. Se puede decir que él les el rasa-guru entre los goswamis, es el maestro en el dominio de los sentimientos. Una obra suya lleva el título“Un ramo de sollozos”El título en sánscrito es “Vilapa-kusumanjali”. ¡Señalad por favor otra religión en la que existe escritura llamada “Vilapa-kusumanjali”!   .   

Quizás podamos pensar y decir que esto es el fin, el final, lo más sublime. En realidad, cuando os toque visitar el samadhi de  Sanatana Goswami in Vrindavana, descubriréis allí un pequeño pedazo de piedra  del tamaño de mediano cuerpo humano – es el samadhi de las shastras. Samadhi  es una capilla que se construye por encima de  los despojos. Con que los goswamis   escribieron unos libros tan sublimes que acabaron por enterrarlos. No son destinados al público. Entonces, ¿dónde está el final de las escrituras? El final es la dedicación  completa – cuando vayáis a una capilla, visitando la tumba de un fallecido, ¿qué es lo que hacéis? Inclinaros rindiendo homenaje  es lo único que hacéis. En este samadhi quedan escondidos algunos libros de goswamis. Con todo ello podemos comprender que todo el proceso de ser bhakti, desde el comienzo hasta el final es rendir homenaje.Obwohl die Bhagavad-Gita eine sehr hohe und heilige Schrift ist, beinhaltet sie trotzdem in der Hierarchie der Vedischen Schriften die elementare, grundlegende Information welche wir verstehen sollten damit wir in unseren Studien weitergehen können. Im Grunde beschreibt die Bhagvad Gita dass es einen Gott gibt. Das ist wichtiges Wissen, Wissenschaft. Denn im Kali-Yuga gibt dir jeder zu verstehen dass Gott – wenn überhaupt Gott – du das selbst bist, oder der Dollarschein, dein spiritueller Meister ist der Fernseher, lektoriert dich für Stunden und Stunden und so weiter und so fort. So müssen wir nachdrücklich hinweisen, es gibt Gott! Das müssen wir von der Bhagavad Gita mitnehmen: Es gibt Gott, da ist die Seele, da gibt es eine Verbindung. Aber wie ist Gott, wer ist er wirklich? Dieses Verständnis nehmen wir vom „Shrimat Bhagavatam“. Und das ist nicht das Ende der Hierarchie der enthüllten Schriften. Was ist die nächste Phase? Ja, das ist die „Chaitanya-charitamrita“ welche beschreibt wie wir gute Bhaktas werden. Ist das schon das Ende? Wahrscheinlich nicht, denn da gibt es noch „Bhakti – Rasamrita Sindhu“, die Wissenschaft der göttlichen Gefühle. Und viele Geweihte glauben: „Das ist das Höchste!“ Doch eigentlich schrieb Shrila Rupa Goswami viele Bücher. Der Titel „Bhakti-rasamrita-sindhu“ heisst „Der Ozean der Gefühle der Göttlichen Liebe“ – der Ozean, die Gefühle zu Gott sind genau wie ein Ozean! Aber dieser große Ozean ist nicht das Ende der enthüllten Schriften, denn „Ujvala – nilamani“ kommt nach dem “Bhakti-rasamrita-sindhu”. Und dann kannst du denken dass „Ujvala – nilamani“ das Ende der Geschichte ist. Rupa Goswami ist der Shastra guru der sampradaya und wir können davon ausgehen dass „Ujvala – nilamani“ eines seiner größten Werke ist. Doch sind da andere Meister unter den Goswamis. Da ist Raghunath das Goswami zum Beispiel. Er war sozusagen der Rasa-guru unter den Goswamis. Eines seiner Bücher trägt den Titel „Der Duft der Klage“, auf Sanskrit “Vilapakusumanjali”. Zeigt mir eine andere Religion die ein Heiliges Buch namens “Vilapakusumanjali” hat! Und dann glaubst du, dass ist nun das Ende, das ist die Spitze. Aber wenn du den Samadhi von Sanatana Goswami in Vrindavan besuchst, da wirst du ein Stück Stein finden so wie der da – das ist Samadhi für die Shastren. Samadhi ist die Kapelle die über die sterblichen Überreste eines toten Körpers gebaut wurde. Die Goswamis schrieben einige Bücher welche so Hoch sind dass sie sie begraben haben. Sie sind nicht für die Öffentlichkeit.

Also wo liegt also das Ende der Schriften? In völliger Ergebenheit – denn wenn du in eine Kapelle gehst, zu einer Stätte einer verschiedenen Person. Was tust du da? Du erweist ihr deinen Respekt. In diesem Samadhi sind Bücher der Goswamis versteckt. Von daher können wir verstehen dass der ganze Prozess des Bhakti – vom ersten Schritt bis zum letzten – ist es Respekt zu erweisen.Хотя „Бхагавадь Гита” священное и возвышенное произведение, при  этом в йерархии ведической литературы оно предоставляет лишь начальную, базисную информацию, которую нам нужно понять, чтобы продолжить обучение. На практике „Бхагавадь Гита” выражает идею, что есть Бог. Это чрезвычайно значимое знание, наука. Потому что в Кали-югу все говорят вам, что ваш Бог – если вообще существует Бог – это вы сами, или может быть доллары; духовный учитель – телевизия, слушайте свою лекцию каждый вечер несколько часов подряд, и т.д. и т.д.. Так что нужно решительно заявить: существует Бог! Это нужно понять из„Бхагавадь Гиты”: существует Бог, существует душа, существует и связь между ними.

Но какой Он из себя Бог? Кто Он на самом деле? Это следует понять из „Шримадь Бхагаватам” И опять же – это не конец в йерархии разкрытых писаний. Какая  следующая фаза? Да, это „Чайтанья Чаритамрита”, которая  раскроет нам как быть хорошими бхактами. И это конец? Более вероятно нет, потому что существует „Бхакти Рассамрита Синдху”, которая – наука о божественных чувств. И многие бхакты думают: “Вот теперь – это самое высшее”, однако в действительности Шрила Рупа Госвами  написал множество книг. Название „Бхакти Рассамрита Синдьху” означает “Океан чувств  божественной любви” – океан, чувства к Богу совсем как океан! Но и этот великий океан – не  конец раскрытых писаний, так как „Уджвала Ниламани” следует за „Бхакти Рассамрита Синдьху”. И тогда может быть вы подумаете: “Уджвала Ниламани” это уже конец всей этой истории.

Рупа Госвами – шастра-гуру, учитель по отношении  писаний в нашей сампрадаи и можем сказать, что „Уджвала Ниламани” – его лебединая песня. Существуют, однако, и некоторые другие мастера среди госвами. Давайте дадим как пример Рагхунатха даса Госвами. Он, так сказать, раса-гуру среди госвами, учитель по отношении чувств. Одна из его книг – “Букет рыданий. “Вилапа Кусуманджари “. Такое название на санскрит. Я не знаю другую религию, которая бы имела святую книгу, названную “Вилапа Кусуманджали”!

Тогда можем сказать, ну наконец то, теперь уже более высшего нет. Но не тут то было, потому что посещая самадхи Санатана Госвами во Вриндаване, узнаете о том маленьком кусочке камня, с половины человеческого роста – и это – самадхи шастр. Самадхи – это параклис, который строиться на тленных останках. Госвами написали таких книг, которые настолько более высшие, что они похоронили их. Нелязя было их представить перед любой публике.

Так что где этот конец писаниям? Это полнейшее предавание себя – когда вы в параклисе, в гробнице ушедшего человека, что вы там делаете? Вы только это делаете – поклоняетесь. В это самадхи  спрятаны некоторые из книг госвами. Из этого что можем понять? Только то, что весь процесс бхакти, от самого начала и до самого конца – отдавание почитаний.