Archives

Calendar

February 2013
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  Archive for February 1st, 2013

Question of Dragi: Is it possible through buddhi-yoga a man to see the future in a mystical way, to penetrate into the future?

Tirtha Maharaj: Yes, it is possible, but may be in a different way than you think. Because it is said that the yogis can attain to that platform trikalagya – the three phases of time they will know. That means – the past, the present and the future. The devotees are also trikalagya. They also know the past, the present and the future. How? Our divine vision is our scriptures. So you can see the future, you can see the secrets through the mystic eye, third eye, you can read the Akasha Chronicles through the mystic experience, or you can read it through the shastra chakshus, read it with the “eyes of the shastra”. This is our divine vision – shastra. There are histories, there are predictions,

And you know, the vision of a devotee is distorted. His understanding is distorted by priti, by affection. So whatever future we see, it is a distorted future. Our vision is surcharged with affection. But this distorted vision can create miracles. Do you understand?

Let us take an example: the vision of a pure devotee – is that objective? For example, you go and meet a pure devotee – is his vision about you objective? No! Far from it! It is absolutely non objective. Because from an objective point of view you should make a list: pros 1,2,3; cons 99, 100… This is objectivity. But a pure devotee does not have such a vision. He does not see the bad qualities in you, he sees only good qualities. So his vision is distorted, non-objective, but powerful enough to make you good, to change you. This is the mystic power of our pure devotees, of our masters – that they have a vision of us, and it is far from our present reality, but they see our future! They do not check our past, they see our future. And by their trust they give us so much power, that we can build the picture what they see. So I think this is a mystical way to see the future. And if we are pure enough then we can channel the powers, the energy to grow up to that future, to that picture.

But in one sense we should be very sad about the future of the world. Because the material world is a historically sinking ship. It will go down, finish, disappear. Still we can dance a little bit on board. So this is our mystic vision about the future: a sinking ship with some dancers on board. Happy dancers.

It is possible to have visions about the future. And the past also. You can use intelligence, buddhi-yoga, and you can use your priti to see the future, to see any mystic secret revealed. Purify your vision, purify your existence andKrishna will give you the vision. Whatever is necessary He will give to you.Dragi kérdése: Lehetséges a buddhi-jógán keresztül az ember számára a jövő látása egy misztikus módon, behatolni a jövőbe?

Tírtha Mahárádzs: Igen, lehetséges, de lehet, hogy másként, mint ahogy gondolod. Mert azt mondják, hogy a jógik képesek eljutni arra a szintre trikálagja – ismerik az idő három fázisát. Ez azt jelenti, hogy múlt, jelen és jövő. A bhakták is trikálagják. Ők is ismerik a múltat, a jelent és a jövőt. Hogyan? Isteni látásmódunk a szentírásaink. Láthatod tehát a jövőt, a misztikus szemen, a harmadik szemen keresztül láthatod a titkokat, olvashatsz az Ákása Krónikában a misztikus tapasztaláson keresztül, vagy olvashatod a sásztra-csaksuszon keresztül, a „sásztrák szemével”. Ilyen az isteni látásmódunk – sásztra. Van történelem és vannak jóslatok.

És tudjátok, hogy a bhakta látása torzult. Megértése a príti, a szeretet által torzult. Bármilyen jövőt is lássunk tehát, az torzult lesz. Látásunk szeretettel töltött. De ez a torzult látás csodákat képes teremteni. Értitek?

Vegyünk egy példát: egy tiszta bhakta látása – objektív ez? Például elmész és találkozol egy tiszta bhaktával – objektív lesz az ahogyan téged lát? Nem! Messze áll attól! Egyáltalán nem objektív. Mert objektív szempontból listát kéne írnod: mellette 1,2,3; ellene 99, 100… Ilyen az objektivitás. De egy tiszta bhaktának nem ilyen a látásmódja. Nem látja a rossz tulajdonságaidat, csak a jókat. Torzult tehát a látása, nem objektív, de elég erős ahhoz, hogy jóvá tegyen téged, hogy megváltoztasson. Ilyen a tiszta bhaktáink, ilyen mestereink misztikus ereje – hogy másként látnak minket, és ez messze áll jelent valóságunktól, de látják a jövőnket! Nem a múltunkat nézik, hanem a jövőnket látják. Úgy gondolom tehát ez a jövő látásának misztikus módja. És ha elég tiszták vagyunk, úgy tudjuk terelni az energiákat, hogy abba a jövőbe, abba a képbe teljesedjenek ki.

De bizonyos értelemben szomorúaknak kell lennünk a világ jövőjét illetőleg. Mert az anyagi világ egy süllyedő hajó. Alámerül, véget ér, eltűnik. Mégis táncolhatunk egy kicsit a fedélzeten. Ilyen tehát a mi misztikus látásmódunk a jövőt illetően: egy süllyedő hajó néhány táncossal a fedélzetén. Boldog táncosokkal.

Lehetséges látni a jövőt. És a múltat is. Használhatod az intelligenciát, a buddhi-jógát, a prítit pedig arra, hogy lásd a jövőt, hogy lásd a feltárult misztikus titkokat. Tisztítsd meg a látásod, tisztítsd meg a létezésed és Krsna megadja a látóképességet. Bármi legyen is szükséges, megadja neked.Въпрос на Драги: Възможно ли е с помощта на буддхи-йога човек да види бъдещето по мистичен начин, да разгадае бъдещето?

Тиртха Махарадж: Да, възможно е, но може би по различен начин от този, който си представяш. Защото се казва, че йогите могат да достигнат нивото трикалагя – да познават трите фази на времето. Това означава – миналото, настоящето и бъдещето. Бхактите също са трикалагя. Те също познават миналото, настоящето и бъдещето. Как? Нашето божествено зрение са нашите писания. И така, можеш да прозреш бъдещето, да разгадаеш тайните посредством мистичното око, третото око; можеш да разчетеш Акашовите записи чрез мистичната си опитност, а можеш да ги прочетеш и чрез шастра чакшус, да ги прочетеш с “очите на шастра”. Това е нашето божествено зрение – шастра. Там има истории, има и предсказания,

Пък и знаеш, виждането на преданоотдадения е изкривено. Разбирането му е изопачено от прити, от обичта. Така че каквото и бъдеще да виждаме, то ще е разкривено. Нашето виждане е замъглено от любов. Обаче това замъглено виждане може да сътвори чудеса. Разбираш ли?

Да вземем един пример: визията на чистия предан – тя обективна ли е? Да речем, че се срещнете с някой чист преданоотдаден – нима виждането му за вас е обективно? Не! Далеч не е! То е напълно лишено от обективност. Защото обективно погледнато трябва да си направите списък: добри страни 1,2,3; недостатъци 99, 100… Това е обективност. Ала чистият отдаден не гледа по такъв начин. Той не вижда лошите ви качества, вижда единствено добрите. Така че неговото виждане е изкривено, необективно, но достатъчно могъщо, за да ви промени към добро. Такава е мистичната мощ на чистите преданоотдадени, на нашите учители – те имат за нас визия, която е далеч от настоящето ни състояние, ала те виждат нашето бъдеще! Не се ровят в миналото ни, виждат нашето бъдеще. И тяхното доверие ни дава такава подкрепа и тласък, че ние съумяваме да изградим образа, който те виждат. Така че според мен това е един мистичен начин за виждане в бъдещето. Ако сме достатъчно чисти, ние можем да канализираме силата, да канализираме енергията си така, че да дораснем до това бъдеще, до този образ.

Но в един смисъл трябва да сме много тъжни за бъдещето на света. Защото материалният свят е един потъващ в историята кораб. Той ще потъне, ще се свърши с него, ще изчезне. Все пак, можем да потанцуваме малко на борда. Такава е нашата мистична визия за бъдещето: един потъващ кораб с няколко танцьора на борда. Щастливи танцьори.

Възможно е да имаме визия за бъдещето. А също и за миналото. Можеш да прилагаш интелигентността, буддхи-йога, а можеш да прилагаш и своята прити, за да виждаш бъдещето, да разкриеш мистичните тайни. Пречисти виждането си, пречисти живота си и Кришна ще ти даде визия. Каквото е необходимо, Той ще ти го даде.Pregunta de Dragi: ¿Será posible ver y adivinar  el futuro usando buddhi-yoga por    modalidad  una modalidad mística?

Tirtha Maharaj: Sí, es posible pero talvez lo sea por una modalidad distinta de la que imaginas. Se dice que los yogas pueden alcanzar el nivel de trikalagya – conociendo las tres fases del tiempo.  Eso significa  que conocen el pasado, el presente y el futuro. Los bhaktis también  están en el nivel de trikalagya. También conocen el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo lo alcanzan? Nuestra visión divina consta en nuestras escrituras. De tal modo puedes vislumbrar el futuro, puedes adivinar los secretos por medio de l místico tercer ojo, puedes descifrar las Crónicas de Akash  usando la experiencia mística, puedes leerlas  por medio de shastra chakshus, sea leer con “ojos de shastra”. Es nuestra  visión divina – shastra. Allí hay historias y profecías.

Además sabes que la visión de un devoto dedicado es deformada. Su concepto está tergiversado por priti, por la afección. De modo que cualquier futuro que alcancemos ver será un futuro tergiversado, alterado. Nuestra visión resulta algo nublada y disimulada por el amor. Por lo tanto, esta visión algo nublada puede crear milagros. ¿Comprendes?

Un ejemplo: la visión de un devoto dedicado – ¿es objetiva? Digamos que os encontráis con un devoto dedicado – ¿acaso su visión de vosotros  sea objetiva? ¡No! ¡No lo es del todo! Es una visión totalmente privada de objetividad. Una visión objetiva significaría una lista de buenos rasgos característicos 1, 2, 3 y de deficiencias o fallos 99, 100… Eso sí que es objetividad. Un devoto dedicado no ve las cosas de este modo. No ve sus fallos y deficiencias y ve sólo sus buenas cualidades. De modo que su visión resulta tergiversada y no objetiva, sin embargo esta visión es suficientemente poderosa para modificaros hacia lo que es bueno. Esta es la fuerza mística y el poder de los purísimos devotos dedicados, de nuestros maestros – ellos tienen para nosotros una visión que está alejada de nuestro actual estado de ánimo ya que ¡ellos logran a ver nuestro futuro! No están hurgando en nuestro pasado sino miran y ven nuestro futuro. Siendo suficientemente castos y puros, llegaremos a canalizar este poder, canalizarlo y dirigirlo de tal modo a que nos sea posible crecer y alcanzar este futuro y esta imagen.

Por lo tanto, deberíamos entristecernos en un cierto sentido  con el futuro del universo. Ya que el mundo material es un buque  en naufrago. Va a naufragar, se acabará, desaparecerá. Sin embargo podemos bailar un rato a bordo. Esta es nuestra visión mística del futuro: un buque naufragando con algunos bailadores a bordo. Felices bailadores.

Es posible tener visión del futuro. También visión del pasado. Se puede aplicar el intelecto, buddhi-yoga, se puede aplicar priti para ver el futuro, para revelar secretos místicos. Hay que purificar la visión, la vida y Krishna nos dará la visión. Todo lo que necesitemos, El nos lo dará.Dragi fragte: Ist es möglich dass man durch Buddhi-Yoga auf mystische weise in die Zukunft sieht, in die Zukunft eindringt?

Tirtha Maharaj: Ja, das ist möglich, jedoch auf einer anderen Weise wie du glaubst. Denn es wird gesagt dass die Yogis zur Plattform trikalagya gelangen – die drei Phasen der Zeit die sie kennen. Das heißt – die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Devotees sind auch trikalagya. Auch sie kennen vergangenes, gegenwärtiges und zukünftiges. Wie denn?

Unsere Visionen über Gott, sind durch das Wissen aus heiligen Schriften entstanden. In diesen Schriften ist beschrieben wie man so eine Fähigkeit erringt – durch das dritte Auge. In Akasha – Chronik kann man über diese mystischen Erfahrungen lesen. Also, lese mit den Augen der Shastras, Shastra – Chaksush. Shastren sind Vision, dort ist die Geschichte, dort sind Vorhersagen.

Nun, zum Wissen. Die Visionen eines Devotees sind verzerrt, sein Verstand ist mit Priti, mit Zuneigung überladen, das heißt, die Zukunft die wir sehen ist für uns verzerrt. Dadurch das unsere Vision mit Liebe bedeckt ist, kann gerade dieses verzerrte Sicht Wunder bewirken. Verstanden? Nehmen wir ein Beispiel. Die Vision eines reinen Devotees – ist sie objektiv? Nein, weit entfernt davon. Ist seine Vision über dich objektiv? Nein, sie ist absolut unobjektiv. Von einem objektiven Standpunkt, sollten wir eine lange Liste aufschreiben: 1, 2, 3, dafür; … 99, 100 dagegen, das wäre objektiv, aber ein reiner Devotee hat nicht solche Visionen, er betrachtet uns nicht mit schlechten Eigenschaften, er sieht nur die Guten in uns. Also seine Vision ist verzerrt, sie ist nicht objektiv, aber mächtig genug in uns Veränderungen zu bewirken, uns zu verbessern. Das ist die Vision eines reinen Devotees, Vision unseres Meisters. Er hat die Visionen über uns, und die sind vom jetzigen Standpunkt der Realität weit entfernt. Er sieht unsere Zukunft, die Vergangenheit interessiert ihn nicht, und durch so ein Vertrauen wird uns so viel Kraft gegeben, dass wir uns das Bildnis seiner Vision machen können. Ich denke, das ist ein mystischer Weg die Zukunft zu sehen. Bei unserer dauernden Selbstreinigung, die Kraft und Energie werden richtigen Weg annehmen und immer größer werden und letztlich diesem Bild zu entsprechen.

In einem gewissen Sinn sollten wir uns Sorge um die Zukunft der Welt machen; die materielle Welt ist, historisch betrachtet, ein sinkendes Schiff mit einigen Tänzern an Board, glückliche Tänzer.

Es ist möglich eine Vision über die Zukunft zu haben, über die Vergangenheit auch.

Seid intelligent, mit Buddi-Yoga und Priti könnt ihr die Zukunft sehen, ihr könnt jedes Geheimnis lüften. Reinigt eure Existenz, reinigt eure Visionen und Krishna wird euch die richtige Vision zeigen, Er gibt alles was euch notwendig ist und ihr werdet es bekommen.Вопрос Драги: Возможно ли с помощью буддхи-йога человеку увидеть будущее каким то мистическим образом, разгадать будущее?

Тиртха Махараджа: Да, возможно, но может быть не таким образом, которым ты себе представляешь. Потому что говориться, что йоги могут достичь уровень трикалагя – знать трёх фаз времени. Это означает – прошлое, настоящее и будущее. Бхакты тоже трикалагя.  Они тоже знают прошлое, настоящее и будущее. Как? Наше божественное зрение – наши писания. И так, можешь прозреть будущее,  разгадать тайны посредством мистического глаза, третьего глаза; можешь читать Акашевые записи через мистическую свою опытность, а можешь прочитать и через шастра чакшус, прочитать через “глаз шастр”. Это наше божественное зрение – шастра. Там есть истории, есть и предсказания.

К тому же, знаешь, видение преданного деформированно. Его понимание происходит из прити, из любви.Так что какое бы будущее мы не видели, оно обьязательно изкажено. Наше видение затуманенно любовью. Однако это затуманенное видение может сотворить чудеса. Понимаешь?

Возьмём одинь пример: визия чистого преданного – она обьективна? Скажем, вы встретились с каким нибудь чистым преданным – разве видение для вас обьективно? Нет! Совсем нет! Оно полностью лишено обьективности. Потому что обьективно – надо иметь такой список: хорошего во мне 1,2,3 и обсчёлся; недостатки 99, 100… Это – обективность. Но, видете ли, чистый преданный смотрит таким образом – он не смотрит на ваши плохие качества, видить лишь только хорошие. Так что его видение изкажено, необьективно, но достаточно могучее, чтобы вас подтолкнуть к добру. Это мистическое могучество чистых преданных, наших учителей – они имеют для нас визию, которая далеко от настоящего нашего состояния, они видят наше будущее! Не копаються в наше прошлое, видят наше будущее. И их доверие даёт такую поддержку и толчок нам, что мы сумеем соградить образ, который они видят. Так что по моему это очень мистический способ видеть в будущее. Если мы достаточно чистые, мы можем канализировать силу, канализировать энергию свою так, чтобы вырасти до этого будущего, до этого образа.

Но в каком то смысле мы должны быть очень грустные насчёт будущего мира. Потому что материальный мир – это утопающий в истории корабль. Он утонет, он окончиться, исчезнеть. Всё же, можем немножечко потанцевать на борту. Такова наша мистическая визия о будущем: одинь утопающий корабль с несколькими танцующими на борту. Счастливые танцующие.

Возможно иметь визию о будущем. А также и о прошлом. Можешь приложить интеллигентность, буддхи-йога, а можешь приложить и свою прити, чтобы видеть будущее, раскрыть мистические тайны. Очищай своё видение, очищай жизнь свою и Кришна дасть тебе визию. Что тебе необходимо, Он дасть тебе .