Archives

Calendar

December 2012
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  Archive for December 31st, 2012

Скъпи приятели!

С радост искаме да ви известим за посещението на Бхакти Камала Тиртха Махарадж в София от 3-ти до 9-ми януари 2013 г. (включително)

Лекции ще се провеждат както обикновено сутрин от 08:00 часа и вечер от 19:00 часа на адрес: бул. Овча Купел 41, ет 3.

* Събота вечер (5-ти януари) няма да има лекция в храма.

За повече информация
http://www.facebook.com/events/316084595164010/

Желаем Ви красиви празници и Ви очакваме!Трябва да забележим кое служене ни кара да вървим напред, но дори още по-важно от това е кое служене е скъпо на Кришна. Нещо може да е привлекателно за мен, но дали е привлекателно за Кришна – това е главният въпрос.

През предстоящите години, скъпи бащи и майки, възпитавайте децата си така, че да бъдат честни и благонадеждни хора, както и добри бхакти. Не бива да забравяме това минимум двадесетгодишно задължение. След това ще видите как ви се отплаща вложеното. Доколко вашата посветеност е пуснала корен в сърцата на децата ви. Моля ви, споделяйте с останалите онова, което сте проумели и усетили. Ако има някакъв опит, има и какво да се сподели. Изучавайте писанията и се стремете дълбоко да почувствате, че те са пряко обожание на Божествената Двойка и че едно подобно жертвоприношение също е посветено директно на Тях. Грижете се да подобрявате личния си живот, но освен това подпомагайте и развитието на мисията. И не си мислете, че нещата са прекалено сложни. Ако самите вие станете малко по-добри бхакти, малко по-щастливи хора, това е голям принос. Духовното единство носи невероятна сила, която помага да се избегне дисхармонията. Можете да допринесете и с някаква практическа работа.

Винаги трябва да мислим за следващото поколение, което идва след нас. Давайте на новите преданоотдадени същото, което сте получили самите вие – същото внимание, същото щастие, същото служене, което са ви дарили другите бхакти. Съхранявайте постигнатото и го умножавайте. Ако сте посели някакво семе, то ще даде плодовете си след време. Оценявайте всички резултати, колкото и малки и незначителни да ви се струват, понеже те са дадени от Кришна. Трябва да сме способни да споделяме щастието от божественото служене с другите. Подпомагайте напредъка на останалите – това ще ви донесе истинско удовлетворение. Аз съм заедно с вас в служба на красотата и любовта.

И бих искал да благодаря на всички ви за вашето служене през всички тези години. Вие вършите велики неща. Илюзията е много привлекателна и е способна напълно да погълне своите слуги. Затова е истинско чудо ако някой иска да се измъкне от очарованието й и да вземе решението: „Аз искам да посветя живота си на божествено служене.” Обикновено задължението на духовния учител не е да казва мили, добри думи за бхактите. При все това трябва да знаете, че вашите духовни братя и сестри много високо ви ценят. Те виждат във вас пример. И още нещо трябва да ви кажа, този път като приятел: че вашият духовен учител много ви обича. Софийското настроение е толкова важно за бхактите в Унгария, че те го ценят като най-висшата, най-пламенна същина. Някой ви закриля от всички лоши влияния.

 We have to note which service will bring us further, but it is even more important which service is dear to Krishna. Maybe something is attractive for me, but if it is attractive for Krishna – that is the main question.

For the next years, dear fathers and mothers, raise your kids to be honest and reliable persons, and good devotees. We should not forget about this minimum twenty years duty. And after that you will see how your investment pays off. How much your dedication is growing in the hearts of your kids. Please share with others what you have perceived. If there is an experience, there is something to share. Study the scriptures and try to feel deeply that this is direct worship of the Divine Couple and this kind of sacrifice is also dedicated directly to Them. Establish and develop your private life, but beyond that help the progress of the mission. And do not think that it is too complicated. If you become a little better devotees or a little happier persons, that is a big contribution. The spiritual unity will give incredible power and it will help to avoid disharmony. You can contribute with some practical work also.

We should always think about the next generation, coming after us, following us. Give to the new devotees the same what you have got – that attention, that happiness, that service, that is provided to you by other devotees. Preserve the achievements and multiply them. If you sow a seed it will fructify after some time. Appreciate all results, however small or insignificant they are, because it is given by Krishna. We should be able to share the happiness of divine service with others. Help the progress of others – this will make you really satisfied. I am together with you in the service of beauty and love.

And I would like to say thanks to all of you for your services these years. Because you are doing great job. Illusion is very attractive and she can engage her servants completely. So that is a real miracle that somebody wants to escape that charm and decides that “I want to dedicate my life in divine service.” Usually the duty of the spiritual master is not to say good, nice words about devotees. Still I have to say that your god brothers and god sisters appreciate you very much. They see some example in you. And something more I have to tell you, now speaking as a friend: that your spiritual master loves you very much. The Sofia mood is so important for Hungarian devotees that they cherish it like the highest and the most burning, flaming essence. Somebody is protecting you from all bad influence.