Archive for December, 2012

Скъпи приятели!

С радост искаме да ви известим за посещението на Бхакти Камала Тиртха Махарадж в София от 3-ти до 9-ми януари 2013 г. (включително)

Лекции ще се провеждат както обикновено сутрин от 08:00 часа и вечер от 19:00 часа на адрес: бул. Овча Купел 41, ет 3.

* Събота вечер (5-ти януари) няма да има лекция в храма.

За повече информация
http://www.facebook.com/events/316084595164010/

Желаем Ви красиви празници и Ви очакваме!Трябва да забележим кое служене ни кара да вървим напред, но дори още по-важно от това е кое служене е скъпо на Кришна. Нещо може да е привлекателно за мен, но дали е привлекателно за Кришна – това е главният въпрос.

През предстоящите години, скъпи бащи и майки, възпитавайте децата си така, че да бъдат честни и благонадеждни хора, както и добри бхакти. Не бива да забравяме това минимум двадесетгодишно задължение. След това ще видите как ви се отплаща вложеното. Доколко вашата посветеност е пуснала корен в сърцата на децата ви. Моля ви, споделяйте с останалите онова, което сте проумели и усетили. Ако има някакъв опит, има и какво да се сподели. Изучавайте писанията и се стремете дълбоко да почувствате, че те са пряко обожание на Божествената Двойка и че едно подобно жертвоприношение също е посветено директно на Тях. Грижете се да подобрявате личния си живот, но освен това подпомагайте и развитието на мисията. И не си мислете, че нещата са прекалено сложни. Ако самите вие станете малко по-добри бхакти, малко по-щастливи хора, това е голям принос. Духовното единство носи невероятна сила, която помага да се избегне дисхармонията. Можете да допринесете и с някаква практическа работа.

Винаги трябва да мислим за следващото поколение, което идва след нас. Давайте на новите преданоотдадени същото, което сте получили самите вие – същото внимание, същото щастие, същото служене, което са ви дарили другите бхакти. Съхранявайте постигнатото и го умножавайте. Ако сте посели някакво семе, то ще даде плодовете си след време. Оценявайте всички резултати, колкото и малки и незначителни да ви се струват, понеже те са дадени от Кришна. Трябва да сме способни да споделяме щастието от божественото служене с другите. Подпомагайте напредъка на останалите – това ще ви донесе истинско удовлетворение. Аз съм заедно с вас в служба на красотата и любовта.

И бих искал да благодаря на всички ви за вашето служене през всички тези години. Вие вършите велики неща. Илюзията е много привлекателна и е способна напълно да погълне своите слуги. Затова е истинско чудо ако някой иска да се измъкне от очарованието й и да вземе решението: „Аз искам да посветя живота си на божествено служене.” Обикновено задължението на духовния учител не е да казва мили, добри думи за бхактите. При все това трябва да знаете, че вашите духовни братя и сестри много високо ви ценят. Те виждат във вас пример. И още нещо трябва да ви кажа, този път като приятел: че вашият духовен учител много ви обича. Софийското настроение е толкова важно за бхактите в Унгария, че те го ценят като най-висшата, най-пламенна същина. Някой ви закриля от всички лоши влияния.

 We have to note which service will bring us further, but it is even more important which service is dear to Krishna. Maybe something is attractive for me, but if it is attractive for Krishna – that is the main question.

For the next years, dear fathers and mothers, raise your kids to be honest and reliable persons, and good devotees. We should not forget about this minimum twenty years duty. And after that you will see how your investment pays off. How much your dedication is growing in the hearts of your kids. Please share with others what you have perceived. If there is an experience, there is something to share. Study the scriptures and try to feel deeply that this is direct worship of the Divine Couple and this kind of sacrifice is also dedicated directly to Them. Establish and develop your private life, but beyond that help the progress of the mission. And do not think that it is too complicated. If you become a little better devotees or a little happier persons, that is a big contribution. The spiritual unity will give incredible power and it will help to avoid disharmony. You can contribute with some practical work also.

We should always think about the next generation, coming after us, following us. Give to the new devotees the same what you have got – that attention, that happiness, that service, that is provided to you by other devotees. Preserve the achievements and multiply them. If you sow a seed it will fructify after some time. Appreciate all results, however small or insignificant they are, because it is given by Krishna. We should be able to share the happiness of divine service with others. Help the progress of others – this will make you really satisfied. I am together with you in the service of beauty and love.

And I would like to say thanks to all of you for your services these years. Because you are doing great job. Illusion is very attractive and she can engage her servants completely. So that is a real miracle that somebody wants to escape that charm and decides that “I want to dedicate my life in divine service.” Usually the duty of the spiritual master is not to say good, nice words about devotees. Still I have to say that your god brothers and god sisters appreciate you very much. They see some example in you. And something more I have to tell you, now speaking as a friend: that your spiritual master loves you very much. The Sofia mood is so important for Hungarian devotees that they cherish it like the highest and the most burning, flaming essence. Somebody is protecting you from all bad influence.(Continuación del texto precedente)

 

Aham sarvasya prabhavo/ mattah sarvam pravartate/ iti matva bhajante mam/ budha bhaava-samanvitah –“Soy el manantial del que brotan todos los mundos espirituales o materiales. Cualquier cosa tiene en Mí su inicio. Los sabios que lo saben a perfección se dedican a Mi servicio con devoción y Me adoran de todo corazón…”[1]

De tal modo Krishna describe la creación universal. Pone atención y enfoca la  nuestra los practicantes: Iti matva “ – sabiendo todo ello – ” – bhajante – “ellos  Me van a adorar ” – mam – “a Mí”. Sea: Los que lo saben Me van a adorar. Y tras la descripción teórica viene la aplicación práctica. Puesto que existe Dios, puesto que existe el ser humano y puesto que entre ellos existe una relación – ¿Qué es lo que hay que hacer?  Adorar. ¿Adorar a quién? ¿A las estrellas del cine? ¿A los políticos? No – „Adórame a Mí” Debemos adorar a Dios.

Luego está dicho: budha. Budhi lo que quiere decir „inteligencia o intelecto”.

“Los que son cultos van a adorarme a Mí.” ¿Y cuál es la específica de estos sabios?  Es Bhaava-samanvitah. ¿Y  cómo hay que interpretar  aquí lo de Bhaava-samanvitah?

Premananda: Con suma atención.

Tirtha Maharaj: Sí, pero cabe agregar algo más en la interpretación de Bhaava-samanvitah. Ya que, ¿qué significa bhaava? Significa disposición espiritual, actitud emocional Suenan de modos parecidos los vocablos bhava. Bhaava y bhava. Por lo tanto Bhaava  es la carga de la emoción  mientras que bhava es la existencia. La diferencia consta únicamente en  la „а”alargada. Y entonces, ¿quién es „а”? Es Krishna. Agregando a Krishna  a vuestra existencia  os llenaréis de éxtasis.  De modo que Bhaava-samanvitah quiere decir tanto atento como exaltado o extático. Quiere decir asimismo enamorado, inspirado de la vida.  

¿Es esencial este verso? Comienza con „ Yo” y se termina con el éxtasis de la vida. Adentraos en lo profundo, sumergíos en los abismos profundos. Una gota contiene en sí el océano entero. Podéis penetrar profundamente y podéis ahogaros en éxtasis.

No podemos alcanzar a entender razonablemente algunos aspectos de la filosofía o de la teología. Existe un límite del entendimiento humano. Sin embargo el corazón llega a aceptar y a adoptar hasta los problemas más complicados que si no quedarán sin respuestas. Una vez aceptados dichos problemas, el sistema se pone a funcionar.  Y al llegar a un nivel superior, vendrá la revelación. Este es el modo de alcanzar la comprensión de las cosas superiores. No hace falta el sencillo esfuerzo intelectual, sino es precisa devoción.

Krishna nos puede relatar una historia complicadísima dando mil rodeos  en los cien mil versos de “Mahabharata” –  o puedo contarnos la sencilla historia con la sola expresión: “Aham”.Al comprenderlo, ya tenemos todas las posibles respuestas: Aham sarvasya prabhavo.

.[1] “Bhagavad-gita”10.8Fortsetzung

Aham Sarvasya Prabhavo Mattah Sarvam Pravartate

Iti Matva Bhajante Mam Budha Bhava- Samanvitah

Sri Krishna hat seine Schöpfung beschrieben. Danach fokusiert er sein Betrachten auf uns praktizierende: „Iti Matva“-kennende, „ Bajante“-sich hingeben, „Mam“- mir. Wissende werden mich verehren. Nach der theoretischen Beschreibung folgt praktische Anwendung. Wenn es schon einen Gott gibt, und wenn es die Menschheit gibt, es gibt auch eine Verbindung zwischen ihnen. Was soll getan werden? Anbeten! Und wen, Filmstars, Politiker? Natürlich nicht. Krishna sagt uns ganz klar; Mich anbeten!

Wir sollen Gott anbeten. Da ist auch die Rede von Buddhi- Intelligenz. Intelligente werden mich anbeten und verehren. Und welche Eigenschaften weisen diese intelligenten auf? Bhaava- Samanvitah. Was bedeutet das?

Premananda: Es heißt, mit großer Aufmerksamkeit!

Tirtha Maharaj: Ja, nun, wir können noch etwas dazufügen. Was ist Bhaava? Das ist spirituelle oder emotionelle Stimmung, und Bhava bedeutet Existenz- da ist im Wort ein langes „A“ der Unterschied- Bhaava, Bhava. Und was bedeutet langes „A“ im diesen Wort? Das ist Krishna! Also, wann Sie Krishna in ihren Leben zufügen, ihre Existenz, ihr Leben wird ekstatisch. Also, Bhaava- Samanvitah bedeutet; extatisch, verliebt, inspiriert, aber auch Aufmerksam. Ist dieser Vers wichtig? Das erste Wort ist „Ich“ und am Ende kommt Extase. Gehen Sie tiefer ein, enthält ein Tropfen den ganzen Ozean. In diesem einzigen Tropfen eintauchen heißt, sich in Ekstase ertränken. Bestimmte theologische und philosophische Deutungen sind schwer mit dem Verstand zu erfassen weil es eine Beschränkung im menschlichen Verständnis gibt, nun, auch die Fragen die schwer zu antworten sind, wenn man sie im Herzen akzeptiert, das ganze System fängt an doch zu funktionieren, und auf eine höhere Ebene wird sich offenbaren. Das ist der Weg die höchsten Dinge zu verstehen. Intellektuelle Anstrengung reicht nicht, aber mit Hingabe, das ist das…

Krishna kann die Geschichten auf komplizierte Art erzählen- hunderttausende Verse in Mahabharata- oder auch auf einfachste Weise; „Aham“, und das zu verstehen, heißt alle Antworten zu bekommen.

„ Aham Sarvasya Prabhavo“(продолжение от предыдущего)

Ахам сарвася прабхаво/ маттах сарвам правартате/ ити матва бхаджанте мам/ будха бхаава-саманвитах – „я источник всех духовных и материальных миров. Всë  ведëт своë  начало от Меня. Мудрецы, которые знают это в совершенстве, занимаються преданным служением Мне и обожают Меня от всего сердца.”[1]

Кришна описал целиком творение. Потом Он направляет своë внимание – как и наше внимание – к практикующим. Ити матва – “зная этого” – бхаджанте – “займутся обожанием” – мам – „Меня”. Те, которые знают это, обожают Меня. После теоретического описания следует практическое приложение. Если существует Бог, если существует человек и существует связь между ними – что из этого следует? Следует заняться обожанием. Но обожанием кого? Филмовых звëзд? Или политиков? Нет – „обожай Меня”. Мы должны занняться обожанием Бога.
Потом говориться: Буддха. Буддхи означает „интеллигентность”. “Те, которые интеллигентны, меня обожают.” И каково качество этих мудрых людей? Бхаава-саманвитах. Как здесь растолковано бхаава-саманвитах?
Премананда: С большим вниманием.
Тиртха Махараджа: Да. Но можем добавить ещë немножечко об этой бхаава-саманвитах. Потому что, что означает бхаава? Это духовное настроение, емоциональное отношение. Звучит почти как бхава. Бхаава и бхава. Бхаава – эмоциональный заряд, а бхава – существование. Разница только в длинном „а”. А кто такой „а”? Это Кришна. Если добавите Кришна к своему существованию, исполнитесь экстазом. Так что бхаава-саманвитах означает внимательный; но означает также восторженный, влюбленный, вдохновлëнный.
Эссенциальный ли этот стих? Начинается с „я” и заканчиваеться с экстазом жизненным. Ищите глубокое, ныряйте в глубину. Одна капля содержить в себя весь океан. Можете утонуть очень глубоко в этой единственной капли экстаза.
Некоторые аспекты философии и теологии не можем проуметь рассудком. Существует ограничение человеческому пониманию. Но даже эти чрезвычайно сложные вопросы, могут быть принятыми сердцем. И если мы их примем, система начинает функционировать. А когда достигнем более высокий уровень, они нам просто раскроються. Таким образом надо достигать до понимания более высших вещей. Не просто через интеллектуальные усилия, а через посвещëнность. Кришна может рассказать нам историю весьма усложнëнным образом  – в сотен тысяч стихах „Махабхараты” – а может выразиться и весьма просто: “Ахам”. Если поймëм это, то мы сдобылись уже всеми необходимыми нам ответами. Ахам сарвася прабхаво.

 

[1] “Бхагавадь Гита”10.8(continues from the previous issue)

 Aham sarvasya prabhavo/ mattah sarvam pravartate/ iti matva bhajante mam/ budha bhaava-samanvitah –“I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from Me. The wise who perfectly knows this engage in My devotional service and worship Me with all their hearts.”[1]

Krishnahas described everything about creation. Then He focuses His attention – and our attention also – on the practitioners. Iti matva – “knowing this” – bhajante – “they will worship” – mam – “Me”.  Those who know this will worship Me. After the theoretical description there is a practical application. If there is God, if there is human, if there is connection – what should be done? Worship. But worship whom? The movie stars? Or the politicians? No – “worship Me”. We should worship God.

Then it is said: budha. Budhi means “intelligence”. “Those who are intelligent they will worship Me.” And what is the quality of these wise men? Bhaava-samanvitah. What is the explanation of bhaava-samanvitah here?

Premananda: With great attention.

Tirtha Maharaj: Yes. But we can add some little more about this bhaava-samanvitah. Because what is bhaava? This is the spiritual mood, emotional mood. And this is very close to bhava. Bhaava and bhava. Bhaava is emotional surplus, bhava is existence. This is only one longer “a” – the difference. And who is the “a”? This is Krishna. If you add Krishna to your existence you become ecstatic. So bhaava-samanvitah means attentive; but it also means ecstatic, enamored, inspired by existence.

Is that verse essential? The first word is “I” and in the end there is the ecstasy, the ecstasy of life. Go deep, dive deep. Because one drop contains the entire ocean. You can dive deep in this one drop and you can drown yourself in ecstasy.

Certain things from philosophy and theology we cannot really understand by our brain. Because there is a limit to human understanding. But even those very complicated no-answer questions can be accepted by the heart. If we accept it, then the system starts to function. And when we come to a higher platform it will just be revealed to us. So this is the way to understand higher things. Not simply by intellectual efforts, but by dedication. Because Krishnacan tell us the story very complicated – hundred thousand verses in the “Mahabharata” – or He can put the story very simple: “Aham”. If we understand then we have all the answers. Aham sarvasya prabhavo.[1] “Bhagavad-gita”10.8(az előző rész folytatása)

 „Aham szarvaszja prabhavó / mattah szarvam parvartaté / iti matvá bhadzsanté mám / budhá bháva-szamanvitáh – Én vagyok az eredete a lelki és az anyagi világnak, minden Belőlem árad. A bölcsek, akik tudva tudják ez, megkezdik odaadó szolgálatukat, és tiszta szívből imádnak Engem.” [1]

Krsna mindent elmondott a teremtésről. Aztán figyelmét – és a mienkét is – a gyakorlókra fordítja. Iti matvá – „ezt tudván” – bhadzsanté – „imádni fognak” – mám – „Engem”. Akik tudják ezt, imádni fognak Engem. Az elméleti leírás után itt a gyakorlati alkalmazás. Ha van Isten, ha van ember, ha van kapcsolat – mit kell tennünk? Imádni. De kit? A mozisztárokat? Vagy a politikusokat? Nem – „imádnak Engem”. Istent kellene imádnunk.

Aztán így folytatódik: budhá. Buddhi azt jelenti intelligencia. „Akik intelligensek, imádni fognak Engem.” És milyen tulajdonságokkal rendelkeznek ezek a bölcs emberek? Bháva-szamanvitáh. Mi itt a bháva-szamanvitáh jelentése?

Prémánanda: Nagy figyelemmel.

Tírtha Mahárádzs: Igen. De van még valami, amit hozzá tehetünk. Mert mi a bháva? A lelki hangulat, érzelmi hangulat. És ez nagyon közel áll a bhavához. Bháva és bhava. A bháva az érzelmi többlet, a bhava a létezés. A különbség mindössze egy hosszabb „a”. És ki ez az „a”? Ez Krsna. Ha hozzá adod Krsnát a létezésedhez, extatikussá válik. A bháva-szamanvitáh az jelenti figyelmes; de azt is jelenti, hogy a létezés által extatikus, szerelmes, ihletett.

Fontos ez a vers? Az első szó az „Én” és a végén ott az extázis, az élet extázisa. Merülj mélyebbre. Mert egy csepp tartalmazza az egész óceánt. Mélyére merülhetsz ennek az egy cseppnek és belefulladhatsz az extázisba.

Vannak bizonyos dolgok a filozófiában és a teológiában, amit az eszünkkel nem igazán tudunk megérteni. Mert az emberi megértés véges. De a szív még ezeket a nagyon bonyolult, megválaszolatlan kérdéseket is képes elfogadni. Ha elfogadjuk, a rendszer elkezd működni. És amikor eljutunk egy magasabb szintre, majd feltárul előttünk. Ez tehát a magasabb dolgok megértésének módja. Nem csak intellektuális erőfeszítések által, hanem odaadással. Mert Krsna nagyon bonyolultan is el tudja mondani a történetet – százezer vers a Mahábháratában – de nagyon egyszerűvé is tudja tenni: „Aham”. Ha megértjük, mindenre választ kaptunk. Aham szarvaszja prabhavó.[1] Bhagavad-gítá 10.8.(продължава от предишния брой)

 

Ахам сарвася прабхаво/ маттах сарвам правартате/ ити матва бхаджанте мам/ будха бхаава-саманвитах – „Аз съм източникът на всички духовни и материални светове. Всичко води началото си от Мен. Мъдреците, които знаят това съвършено, се заемат с предано служене на Мен и Ме обожават от все сърце.”[1]

Кришна описа цялото творение. Сетне Той насочва вниманието си – както и нашето внимание – към практикуващите. Ити матва – “знаейки това” – бхаджанте – “те ще обожават” мам„Мен”.  Онези, които знаят това, ще Ме обожават. След теоретичното описание идва практическото приложение. Щом съществува Бог, щом съществува човек и щом съществува връзка помежду им – какво следва да бъде сторено? Да се обожава. Но да се обожава кой? Филмовите звезди? Или политиците? Не – „обожавай Мен”. Ние трябва да обожаваме Бога.

Сетне се казва: Буддха. Буддхи означава „интелигентност”. “Онези, които са интелигентни, ще ме обожават.” И какво е качеството на тези мъдри люде? Бхаава-саманвитах. Как е разтълкувано бхаава-саманвитах тук?

Премананда: С голямо внимание.

Тиртха Махарадж: Да. Но можем да добавим още нещичко за това бхаава-саманвитах. Защото какво означава бхаава? Това е духовното настроение, емоционалното отношение. Звучи много подобно на бхава. Бхаава и бхава. Бхаава е емоционалния заряд, а бхава е съществуването. Разликата е единствено в дългото „а”. А кой е „а”? Това е Кришна. Ако добавите Кришна към съществуването си, ще се изпълните с екстаз. Така че бхаава-саманвитах означава внимателен; но означава също и възторжен, влюбен, вдъхновен от живота.

Есенциален ли е този стих? Започва с „Аз” и завършва с екстаза от живота. Навлезте в дълбочина, гмурнете се в дълбочина. Една капка съдържа целия океан. Можете да потънете надълбоко в тази единствена капка и да се удавите от екстаз.

Някои аспекти от философията и теологията не можем да проумеем с разсъдъка си. Съществува предел на човешкото разбиране. Ала дори тези изключително сложни въпроси без отговор могат да бъдат приети в сърцето. Приемем ли ги, системата започва да функционира. А когато достигнем по-висше ниво, просто ще ни се разкрие. Такъв е начинът да се проумяват по-висшите неща. Не просто чрез интелектуални усилия, а чрез посветеност. Защото Кришна може да ни разкаже историята много усукано – в стоте хиляди стиха на „Махабхарата” – а може да я изрази и съвсем простичко: “Ахам”. Разберем ли това, сдобили сме се с всички отговори. Ахам сарвася прабхаво.[1] “Бхагавад Гита”10.8