Archives

Calendar

October 2012
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for October 29th, 2012

Кришна казва: „Аз съм силата на силния, освободен от страсти и желания.  Аз съм сексуалният живот, който не противоречи на религиозните принципи, о господарю на Бхаратите, Арджуна.”[1]

Силата много високо се цени в света. Обикновено високо се ценят знанието, силата, властта и времето. Хората отсъждат нещата според различни ценностни системи. Брамините преценяват превъзходството въз основа на знанието. Който е по-учен е и по-уважаван. Изключително полезен принцип. Кшатриите съдят по силата. Ваишйите – по парите. А шудрите – по възрастта. И всеки събира богатствата си в съответствие с тези различи нива. Ако сте на нивото на шудра не правите нищо друго, освен да остарявате; просто трупате години. Ако някой има умствената нагласа на ваишйя, той трупа пари, богатства, притежания. Това е много разпространено в наши дни: имам толкова много, аз съм богат, аз съм велик. Разбира се, друго е да ти е пълен джобът; съвсем различно се чувстваш, ако джобът е празен. Шрила Прабхупад казва, че е признак на интелигентност винаги да имаш по нещо в джоба си. А парите, богатствата са нещо много сладко и привлекателно! Можете много силно да се привържете към тях. Ала спомняте ли си, когато умря Мао Дзе Дун, започнаха да съдят „бандата на четиримата”. И едната от тези четирима беше съпругата на Мао Дзе Дун. Зад велик мъж стои велика жена. Тя била много силна и когато я запитали: “Кое е най-привлекателното нещо на земята? Сексът ли?” тя отвърнала: “Това е нищо!” и казала: “Властта! Това е истински привлекателното!” Така че кшатриите търсят власт. Те искат да имат влияние. Да властват над хората – това ги запленява повече дори от сексуалния живот или от парите… Власт! Но това е глупост. Ние трябва да станем минимум брамини, защото брамините събират богатство от знание, от реализации.

Добре, но тогава къде да поставим ваишнавата? Ваишнавата не е шудра, нито брамин, нито кшатрия, нито такъв или онакъв? Какво е богатството на един ваишнава? Какво събира той?

Бхаки Шакти: Према-бхакти.

Тиртха Махарадж: О, това би било хубаво! Ала на практическо ниво той събира служене. А неговото богатство е предаността му. По този начин можете да надхвърлите тези човешки категории.

„Аз съм силата на силния.” Обаче ако сте силни, трябва да сте лишени от страсти и желания. Това е истинската сила – когато не изпитвате нито желание, нито страст. Ако сте наистина отдадени, нищо не може да ви нарани. Такава е силата на преданоотдадения: той е напълно отдаден и се намира изцяло под закрилата на Бога. Това е истинската сила.

Но след това Кришна продължава с думите: “Аз съм сексуалният живот, който не противоречи на религиозните принципи.” Обикновено хората смятат сексуалния живот за един вид табу и понякога е много трудно да се говори за това. Ала то е просто част от живота, която трябва да бъде регулирана в съответствие с божествените принципи, за да се постигне целта. Сексуалният живот е много важен, когато искате да влезете вътре в материалния капан. Защото ако майка ви и баща ви не са имали сексуален живот, вие е нямало да се появите. Така че за влизане на материално ниво той е необходим. Обаче, когато искате да се измъкнете от този капан, не е чак толкова необходим. Така че трябва да изберем посоката: навътре или навън?[1] „Бхагавад Гита” 7.11Krishna says: “I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life, which is not contrary to religious principles, o lord of the Bharatas, Arjuna.”[1]

Strength is very much appreciated in the world. Knowledge, strength, power or time is very much appreciated usually. People judge things according to different measurements. Bramins judge superiority according to knowledge. Right? Whoever is more knowledgeable is more respected. Very useful principle. Kshatriyas judge according to power. Vaishyas judge according to money. And shudras judge according to age. And you collect your wealth according to these different levels. If you are on a shudra level you are doing nothing but just aging; and just collect your years. If somebody has vaishya mentality, he will collect money, wealth, possessions. This is so popular these days: ah, I possess so much, I am wealthy, I am great. Right? Of course, it is different if you have full pocket; you feel different when your pocket is empty. Shrila Prabhupad said that a sign of intelligence is to have always something in your pocket. And money or wealth is very sweet, very sweet, very attractive! You can be attached to that very much. But you remember, when Mao Tze Dun died, they started to sue „the gang of four”. And one of these was the wife of Mao Tze Dun. Behind a great man there is a great woman. She was very powerful and they asked her: “What is the most attractive thing on earth? Is that sex life?” She said: “It’s nothing!” And said: “Power! That is the real thing!” So kshatriyas search for power. They want to have influence. To influence people – this is even more charming than sexual life or money… Power! But this is stupidity. We should become minimum bramins, because the bramin collects wealth on knowledge, realizations.

All right but then where to position the vaishnava? Vaishnava is a shudra, or bramin, or kshatriya, or this, or that? What is the wealth of a vashnava? What is he collecting?

Bhakti-shakti: Prema-bhakti.

Tirtha Maharaj: Ah, that would be nice! On a practical level service he is collecting. And his wealth is his devotion. In this way you can transcend these human categories.

„I am the strength of the strong.” But if you are strong, you should be devoid of passion and desire. That is real power – when you have no desire and no passion. If you are really surrendered, no harm can come to you. This is the strength of a devotee – fully surrendered and fully under the protection of the Lord. This is real strength.

But then Krishna goes on saying: “I am sex life which is not contrary to religious principles.” Usually people think that sexual life is a kind of taboo and sometimes it is very difficult to talk about it. But this is simply a part of life, which should be regulated according to divine principles, in order to achieve the goal. Sexual life is very important when you want to get in the material trap. Because if your father and mother did not have sexual life, you could not come. So, for entering the material platform this is necessary. But when you want to get out of this trap, it is not so much necessary. So, we should decide: which direction – inside or outside?


[1] „Bhagavad-gita” 7.11