Archives

Calendar

October 2012
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for October 22nd, 2012

Кришна казва: „О сине на Притха, знай, че аз съм първоначалното семе на всичко съществуващо, разумът на интелигентния и силата на всички могъщи мъже.”[1]

Изначалното семе на всичко съществуващо – това е един вид концепция за бащата, за Върховния Отец. Цялото огромно дърво е скрито в малкото семенце. От една малка семка израства необятно дърво. Силата, която се крие в това, е божествена сила. Кришна се проявява в цялото битие.

И Той е „интелигентността на интелигентния”. Как разпознавате интелигентността? Ако вие също сте интелигентни. Ако сте глупави, не разбирате кой е интелигентен и кой не е. Но ако сте интелигентни, веднага ще схванете: “Този човек е мой тип.” Защото имате един и същи вкус, едно и също разбиране, едно и също настроение.

А как да разпознаете Кришна? Как да разпознаете върховната интелигентност? Ако и вие притежавате върховна интелигентност. Човек е способен да осъзнае Бога, защото носи нещо божествено в себе си. Ала хората са много специален вид. Те са смесица: една част от тях е божествена, но голяма част е животинска. Разликата е единствено в пропорциите. По-животинска, по-малко духовна; или по-духовна, по-малко животинска. Такива са човешките същества: полу-животни, полу-ангели. Обаче ангелите никога не спят.

Така че най-напред трябва да пречистим съществуването си. Трябва да следим собственото си съотношение между животинско и духовно. И трябва да прилагаме интелигентността си във връзка с върховната интелигентност. Защото на друго място Кришна казва: дадами буддхи йогам там – Аз ще им дам интелигентността, чрез която ще могат да Ме постигнат.”[2] Така че дори съдържанието на мозъка ви идва от Него. Недейте да пропилявате, недейте да злоупотребявате със способностите си. Защото нашата интелигентност също е Кришна: “Аз съм интелигентността на интелигентния.” Най-напред трябва да станем интелигентни хора, а сетне да разберем, че тази интелигентност също е божествена. Затова е казано, че в определени случаи можем да се вслушаме и да последваме съвета на интелигентността като че следваме съвет на гуру. В много случаи не можем да се консултираме с духовен учител. Но в такъв момент можете да се посъветвате със своята чиста интелигентност, с чистото си разбиране.

 [1] „Бхагавад Гита” 7.10

[2] “Бхагавад Гита” 10.10Krishna says: “O son of Pritha, know that I am the original seed of all the existences, the intelligence of the intelligent and the prowess of all powerful men.”[1]

The original seed of all existence – this is a kind of conception about the father, Supreme Father. The essence of a great tree is hidden in a small seed. From a little seed a huge, unlimited tree can come. That power is the divine power. Krishna is manifested in all existence.

And He is “the intelligence of the intelligent”. How can you recognize intelligence? If you are also intelligent. If you are stupid, you will not recognize who is intelligent, who is not. But if you are intelligent, immediately you will understand: “This person is of my kind.” Because you have the same taste, you have the same understanding, you have the same mood.

And how can you recognize Krishna? How can you recognize Supreme Intelligence? If you have supreme intelligence. Man can realize God because he has something divine in him. But men, humans are very special species. This is mixture: one part of divine and a big part of animal. The distinction is only in proportions. More animal, less spiritual; more spiritual, less animal. This is the human species: half animal, half angelic. But the angels never sleep.

So, first of all we have to purify our existence. We should examine our proportions of divine and animalistic properties. And we should use our intelligence to be connected to the supreme intelligence. Because in other place Krishna says: “dadami buddhi yogam tam – I will give them the understanding by which they can come to Me.”[2] So even your brain substance is coming from Him. Do not lose, do not spoil and do not waste your capacities. Because our intelligence is also Krishna: “I am the intelligence of the intelligent.” First of all we have to become intelligent people, and then we should understand that this intelligence is also divine. Therefore it is suggested, that in certain cases we can listen and follow the advice of the intelligence as we follow the advice of guru. In many cases we cannot consult spiritual master. But that time you can consult your pure intelligence, your pure understanding.

 

 [1] “Bhagavad-gita” 7.10

[2] “Bhagavad-gita” 10.10