Archives

Calendar

October 2012
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for October 19th, 2012

“O best among men (Arjuna), the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation.”[1]

Shrila Prabhupada says in the purport: “Anyone who is steady in his determination for the advanced stage of spiritual realization and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. In the varnashrama institution, the fourth stage of life, namely the renounced order (sannyasa), is a painstaking situation. But one who is serious about making his life perfect surely adopts the sannyasa order of life in spite of all difficulties. The difficulties usually arise from having to sever family relationships, to give up the connection of wife and children. But if anyone is able to tolerate such difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. Similarly in Arjuna’s discharge of duties as a kshatriya, he is advised to persevere, even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons. Lord Chaitanya took sannyasa at the age of twenty-four and his dependents, young wife as well as old mother, had no one else to look after them. Yet for a higher cause He took sannyasa and was steady in the discharge of higher duties. That is the way of achieving liberation from material bondage.

Question of Keshava: In the purport Shrila Prabhupada gives explanation with the sannyasi. He does not give explanation with somebody who is under the influence of distress or happiness. Why does the person realize liberation through the sannyasa way?

Tirtha Maharaj: Sannyasa is one way to achieve liberation. But this is not the only way. Because liberation is easy. Bhakti is difficult to achieve. And Krishna is not reserved for sannyasis, right? I am making an anti-propaganda now. But this is true! God resides in everybody’s heart, not only in the sannyasi’s heart. He is there in your heart. What are the consequences if we accept this? That means that He is always with us. Always watching. And He is always calling. The telephone is calling only sometimes, but His call is permanent. When shall we pick up the phone? When shall we answer the call? It is not a question of sannyasa. It is a question of desire. Sometimes it is a question of suffering, because we have to suffer a little bit to understand that this is not our home. To come to a real understanding. Other times this is a question of happiness, spiritual fulfillment – that helps us to be attracted to the divine beauty. So, either distress or happiness helps you to come closer.

Many people think that sannyasa is only an order of life. But actually we can say that sannyasa is an inner mood – to be connected to the Divine Couple. In that sense we all should become sannyasis, to have only one divine ideal – Divine Love. That is sannyasa. It is not the color, it is not the robes. This is the inner desire, when you are running.

So, we must obtain the inner mood. Not simply of renunciation, because renunciation is bitter. But dedication! Because dedication is sweet. This is what we have to obtain; then easily we can give up what is superficial. We are searching for the higher taste, inner fulfillment. The formulas and dogmas are not enough. We need the real thing – divine experience, our living faith and our feedback fromKrishna. This is what we need.

So sannyasa is one way, but bhakti is the general way. This is a way for everyone. Sannyasaas an order of life is not for everyone. But the inner mood is general.[1] “Bhagavad-gita” 2.15„Óh, emberek legjobbja (Ardzsuna), akit a boldogság és boldogtalanság nem zavar, sőt, rendíthetetlen mindkettőben, az biztosan megérett a felszabadulásra.”[1]

Sríla Prabhupád magyarázatában így ír: „Legyen az bárki, ha szilárd elhatározással törekszik a lelki megvalósítás fejlett fokának elérésére, s ha képes egyenlően elviselni a boldogság-boldogtalanság támadásait, akkor biztosan megérett a felszabadulásra. A varnásram intézményben az élet negyedik szakasza, név szerint a lemondás rendje (szannjász) sok fáradságot jelent. De aki komolyan törekszik élete tökéletesítésére, az minden nehézség ellenére, biztosan felveszi ezt a rendet. A bonyodalmak általában abból adódnak, hogy az embernek el kell vágni a családjához fűződő kötelékeit, vagyis fel kell adnia kapcsolatát feleségével és gyermekeivel. Azonban, ha valaki képes eltűrni az ilyen nehézségeket, akkor biztosan halad a lelki megvalósításhoz vezető úton itt Ardzsunának is azt tanácsolják, hogy tartson ki ksatrija kötelessége mellett, még ha nehezére is esik a harc családtagjai és más, hasonlóan szeretett személyek ellen. Az Úr Csaitanja huszonnégy éves korában lépett a szannjász rendbe, magára hagyva fiatal feleségét és idős anyját, akikről így (bár rászorultak), senki sem gondoskodott. Mégis elfogadta ezt a rendet a felsőbb cél érdekében, megingás nélkül végrehajtva magasabbrendű kötelességét. Ily módon lehet felszabadulni az anyagi rabszolgaságból.”

Késava kérdése: A magyarázatban Sríla Prabhupád a szannjászít hozza fel példának. Nem olyasvalakit, aki az aggodalom és boldogság befolyása alatt áll. Miért a szannjászon keresztül éri el az egyén a felszabadulást?

Tírtha Mahárádzs: A szannjász az egyik út a felszabadulás eléréséhez. De nem az egyetlen. Mert a felszabadulás könnyű. A bhaktit nehéz elérni. Krsna pedig nem csak a szannjászíké, igaz? Most pont a szannjászík ellen beszélek, de ez az igazság! Isten ott van mindenki szívében, nem csak a szannjászíkéban. Ott van a te szívedben is. Mik a következményei, ha elfogadjuk ezt? Ez azt jelenti, hogy Ő mindig velünk van. Mindig figyel. Mindig hív. Telefonon csak néha hívnak, az Ő hívása azonban állandó. Mikor vesszük fel a telefont? Mikor válaszolunk? Ez nem szannjász kérdése, hanem a vágyaké. Néha a szenvedésé, mert szenvednünk kell egy kicsit, hogy megértsük, hogy ez nem az otthonunk. Hogy igazi megértésre tegyünk szert. Máskor ez boldogság kérdése, a lelki beteljesülésé – mely segít, hogy vonzódjunk az isteni szépséghez. Legyen tehát aggodalom vagy boldogság, segít közelebb kerülni.

Sokan azt gondolják, hogy a szannjász csak egy életrend. De igazából mondhatjuk, hogy a szannjász egy belső hangulat – kapcsolatban lenni az Isteni Párral. Ebben az értelemben mindannyiunknak szannjászíkká kell válnunk, hogy csak egyetlen isteni eszményünk legyen, az istenszeretet. Ez a szannjász. Nem a szín, nem a ruha. Ez a belső vágy, amikor közeledsz.

El kell tehát érnünk ezt a belső hangulatot. Nem csak a lemondást, mert a lemondás keserű. Hanem az odaadást! Mert az odaadás édes. Ez az, amit el kell érnünk; és akkor nagyon könnyen fel tudjuk majd adni a felszínes dolgokat. A magasabb ízt, a belső beteljesülést keressük. A formák és dogmák nem elegek. Valami igazira van szükségünk, isteni tapasztalatra, élő hitünkre és visszajelzésre Krsnától. Ez az, amire szükségünk van.

A szannjász tehát egy út, de a bhakti egy egyetemes út. Mindenki számára járható út. A szannjász mint életrend nem való mindenkinek. De a belső hangulat egyetemes. [1] Bhagavad-gítá 2.15.“О най-добър сред хората, Арджуна, личност, която не се смущава от щастие и нещастие, и е непоколебима и в двете, със сигурност е достойна за освобождение.”[1]

Шрила Прабхупада казва в пояснението: „Всеки, който е твърд в решителността си да постигне напредък в духовната реализация, и може еднакво да търпи яростните атаки на щастие и на нещастие, със сигурност е достоен за освобождение. Във варнашрама институцията, четвъртото жизнено стъпало, стъпалото на отречението, санняса, изисква огромни усилия. Но човек, който сериозно е решил да направи живота си съвършен, приема живота на санняси, въпреки всички трудности. Обикновено трудностите произтичат от прекъсването на семейните взаимоотношения, от прекратяването на общуването с жена и деца. Ако някой може да понесе тази тежест, тогава е сигурно, че пътят му в духовната реализация е завършен. По същия начин, при изпълнението на задълженията си като кшатрия, Арджуна е посъветван да прояви постоянство, макар да му е трудно да се сражава срещу членовете на семейството си и с други любими хора. Господ Чайтаня приел санняса на двадесет и четири години, въпреки че не е имало кой да се грижи за младата Му съпруга и възрастната Му майка, които са били напълно зависими от Него. Но заради по-висша кауза Той приел санняса и бил решителен в изпълнението на висшите си задължения. Това е пътят за постигане на освобождение от материалното робство.”

Въпрос на Кешава: В пояснението Шрила Прабхупада дава примера със санняси, а не с някой, който се намира под влияние на щастие или нещастие. Защо човек реализира освобождението чрез пътя на санняса?

Тиртха Махарадж: Санняса е един начин да се постигне освобождение. Но не е единственият начин. Защото освобождението е лесно. Бхакти е трудно да се постигне. А Кришна не е запазен само за саннясите, нали? В момента правя анти-пропаганда. Обаче е вярно! Бог живее в сърцето на всекиго, не само в сърцата на саннясите. Той се намира и във вашето сърце. И какви са последиците ако приемем това? Това означава, че Той винаги е с нас, винаги ни наблюдава. И винаги ни вика. По телефона ни търсят само понякога, но Той ни търси постоянно. Кога ще вдигнем телефона? Кога ще отвърнем на зова Му? Това не е въпрос на санняса. Въпрос на желание е. Понякога е въпрос на страдание, защото трябва мъничко да пострадаме, та да разберем, че това не е нашият дом. Да достигнем до истинско разбиране. Друг път е въпрос на щастие, на духовно удовлетворение, което ни помага да се привържем към божествената красота. Така че и страданието, и щастието ни помагат да се доближим.

Много хора си мислят, че санняса е просто жизнено стъпало. Ала всъщност можем да кажем, че санняса е вътрешно настроение – да си свързан с Божествената Двойка. В този смисъл всички трябва да станем санняси, да имаме само един божествен идеал – Божествената Любов. Това е санняса. Не е въпросът в цвета, не е въпросът в робата. Въпросът е във вътрешното желание, да се втурнеш!

Така че трябва да придобием вътрешното настроение. И не просто на отречение, защото отречението е горчиво. Но на посветеност! Понеже посветеността е сладка. Това е, с което трябва да се сдобием; тогава с лекота ще можем да се откажем от повърхностното. Ние търсим по-висшия вкус, вътрешното удовлетворение. Формулите и догмите не помагат. Нуждаем се от истинското нещо – от божествената опитност, от нашата жива вяра и от отклик от Кришна. Това е, от което имаме нужда.

Така че санняса е един от пътищата, но бхакти е всеобщият път. Това е път за всекиго. Санняса като жизнено стъпало не е за всекиго. Ала вътрешното настроение е общовалидно.[1] „Бхагавад Гита” 2.15“O, el mejor entre todas las personas, Arjuna, personalidad que no se molesta de felicidad o desgracia, siendo inquebrantable en ambos casos,con toda seguridad digna a la liberación  .”[1]

Dice Shrila Prabhupada en su aclaración: „Cualuiera que se sienta firmemente decidido a alcanzar progreso en la realización espiritual y que pueda soportar y quedarse quieto tras ataques enfurecidas de felicidad o desgracias, con toda seguridad será digno a su liberación. En varnashrama, la institución, el cuarto escalón de la vida, el escalón o el grado  de la abnegación, sannyasa  requiere enormes esfuerzos. Pero el humano que haya decidido a hacer su vida perfecta aceptará la vida de  sannyasi a pesar de las dificultades. Las dificultades ordinarias provienen de la ruptura en los lazos familiares, la suspensión de comunicaciones con mujer o hijos Si alguien puede soportar este peso es seguro que su camino hacia la realización espiritual se ha finalizado. Del mismo modo que si estuviera cumpliendo con sus deberes de kshatriya. A Arjuna le aconsejaron de demostrar constancia a pesar de que le cueste mucha pena  de pelear contra familiares y personas amadas. El Dios Chaytanya  aceptó el escalón de sannyasa cuando tenía tan sólo veinticuatro años  y no había nadie para atender a Su joven esposa ni a su vieja madre que plenamente dependían de El. Lo hizo por una causa superior. Aceptó llegar a ser sannyasa y estaba decidido a  cumplir con sus deberes superiores. Este es en efecto el camino para alcanzar la liberación de la esclavitud material.”

Pregunta de Keshava: En su aclaración Shrila Prabhupada da el ejemplo de sannyasi y no con una persona que se encuentre bajo el impacto de felicidad o desgracia. ¿Porqué un ser humano habrá de realizar su liberación por el camino de sannyasa?

Tirtha Maharaj: Sannyasa es un modo para alcanzar la liberación. Por lo tanto, no  es el único modo. Ya que es fácil alcanzar la liberación. Lo que es difícil de alcanzar es bhakti. Krishna no queda reservado sólo para sannyasi, ¿no es cierto? En este momento estoy haciendo contra propaganda, ¡pero si  ésta es la verdad! Dios vive en el corazón de cada cual, no sólo en los corazones de sannyasi. Se encuentra también en vuestros corazones. ¿Cuáles serán las consecuencias si aceptamos esto? Significará que El está siempre con nosotros, que siempre nos está observando. Y que siempre nos está llamando. Por el teléfono nos llaman de vez en cuando  pero El nos está llamando constantemente.

¿Cuándo descolgaremos el auricular? ¿Cuándo responderemos a Su llamada? No es cuestión de sannyasa, es cuestión de desearlo. A veces es también cuestión de sufrimiento puesto que tenemos que sufrir un poco para darnos cuenta que esto no es nuestra casa. Tenemos que alcanzar a la verdadera comprensión. Otra vez es cuestión de felicidad, de satisfacción espiritual  que nos ayudará a  unirnos a la divina belleza. De modo que tanto el sufrimiento como la felicidad nos ayudarán a acercarnos.

Mucha gente cree que sannyasa es simplemente un escalón o grado en la vida. En realidad podemos afirmar que sannyasa es una disposición interior  – la de estar relacionado con la Divina Pareja. En este sentido todos debemos llegar a ser sannyasi y no tener más que un ideal divino – el Amor Divino. Esto sí es sannyasa. No es cuestión de color, no es cuestión del traje. ¡Es cuestión de deseo interior de precipitarse!

De modo que debemos adquirir esta disposición interior  Y no se trata  simplemente de abnegación, porque resulta amargo ser abnegado. ¡Debemos ser dedicados! Porque resulta dulce y decoroso ser dedicado. Lo que debemos adquirir es la dedicación y entonces fácilmente podemos negarnos de lo que es superficial. Buscamos un sabor superior, buscamos satisfacción interior. No ayudan fórmulas ni dogmas. Necesitamos algo verdadero – la experiencia divina, la fe viva y respuesta de parte de Brizna. Estas son las cosas que necesitamos.

Si zahinaza es uno de los posibles caminos, batí es el camino universal. Es el camino para cada uno. Zahinaza como escalón o grado en la vida no es para cualquiera. Pero la disposición interior es válida para todos.[1] “Bhagavad-gita” 2.15“О самый лучший среди людей, Арджуна, личность, которая не смущаеться счастьем и несчастьем, и в обоих случаях не колеблеться, действительно достойная для освобождения.”[1]

Шрила Прабхупада говорить в пояснении к стиху: „Каждый, кто твёрд в своей решительности постичь прогресс в духовной реализации, и умеет одинаково вытерпеть яростные атаки как счастья, так и несчастья, действительно достоен освобождения. В варнаашрама институции, четвёртая жизненная ступень, ступень отречения, саньяса, требует огромные усилия. Но человек, который серьёзно  решил направить свою жизнь к совершенству, принимает жизнь саньяс, несмотря на все трудности. Обычно трудности произходят из за прекращения семейных взаимоотношений, из за прекращения общения с женой и детьми. Если кто то может вынести эту тяжесть, тогда наверняка, его дорога к духовной реализации закончена. Таким же образом, при выполнении обьязанностей кшатрия, Арджуна получил совет проявить постоянство, хотя ему было трудно сражаться против членов своей семьи и других любимых людей. Господь Чайтанья принял саньясу в двадцать четыре года, вопреки того, что не было кому заботиться о молодой супруге и  старухе матери, которые были полностью  зависимыми от Него. Но из-за более высшей каузе он принял саньяс и был решительным в выполнении своих более высших обьязанностей. Это дорога для достижения освобождения от материального рабства.”

Вопрос  Кешавы прабху: В пояснении Шрилы Прабхупады даёться пример с саньясы, а не с кем нибудь, который находиться под влиянием счастья или несчастья. Почему человек реализирует освобождение через путь саньяса?

Тиртха Махараджа: Санньяса – одинь из способов достичь освобождения. Но не  единственный способь. Потому что освобождение – это не так трудно. Бхакти трудно  постичь. А Кришна не предназначен только для саньяс, да? В этот момент  занимаюсь анти-пропагандой. Однако то, что говорю верно! Бог живёт в сердце  каждого, не только в сердцах  саньяс. Он находиться и в вашем сердце. И какие являються последствия, если это принять ввиду? Это означает, что Он всегда вместе с нами, всегда нас наблюдает. И всегда призывает нас. По телефону нас ищут иногда, но Он ищет нас постоянно. Когда поднимем телефон? Когда ответим на зов Его? Это не являеться вопросом саньяс ты или не саньяс. Вопрос этот – вопрос желания. Иногда это вопрос страдания, потому что нужно немножко пострадать, дабы понять, что этот мир тут не наш дом. Нужно достичь настоящего понимания. В другой раз – речь идёт о духовном удовлетворении, которое помагает нам привязаться к божественной красоте. Так что и страдание, и счастье помагают нам приблизиться.

Многие люди думают, что саньяса просто жизненная ступень. Н в действительности можем сказать, что саньяса – это внутреннее настроение – быть связанным с Божественной Парой. В этом смысле все должный стать  саньясы, иметь только одинь божественный идеал – Божественную Любовь. Это саньяса. Вопрос заключаеться не только в цвете одежды, не это главный вопрос. Вопрос во внутреннем желании, броситься сломя голову!

Так что нужно сдобыться внутренним настроением. И не просто отречения, потому что отречение горкое. Но настроением посвящённости! Потому что посвящённость сладкая. Это то, к чему надо стремиться; тогда с лекгостью сможем отказаться от поверхностного. Мы ищем более высший вкус, внутреннее удовлетворение. Формулы и догмы не помагают. Нуждаемся в чём то настоящем – в божественной опытности, в нашей же живой вере и чтобы Кришна откликнулся. Это то, в чём нуждаемся.

Так что саньяса только одинь из путей, но бхакти – всеобщиий путь. Это путь для каждого. Саньяса как жизненная ступень не для каждого. Но внутреннее настроение – это общовалидное.

 


[1]   „Бхагавадь Гита” 2.15