Archives

Calendar

October 2012
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for October 5th, 2012

If you want to know how to serve Krishna … after long, long, long journey finally, just imagine, you meet Krishnaface to face. You have your “Bhagavatam” under your arm. Can you enter Goloka Vrindavan with “Bhagavatam” under your arm? And you see a very unique person – bluish color, flute in hand, very nice dhoti – small boy with a calf – and all of a sudden you do not remember what you have learned on the lectures. Gurudev mentioned something, but who is this? Something is there, it is very important, let us check in the book. Kesava? Yes, the beautiful hair is there. Madhava? Yes, He is very rich with the prasadam in the hands. Govinda? Yeah, He takes care of the brahmins. Gopal? Yeah, He takes care of the cows. This must be my Lord!!! Yes, I identified Him. It is Him. Shyamasundar – bluish and beautiful. It is Him. And then you ask: “O, my Lord! I am very happy to meet You.” He says: “My pleasure, my dear. What do you want?” „Well, my Gurudev said that Your service is very nice so I want to join, I want to learn about Your service. I have understood that You are the Supreme Lord, the omnipotent and all-knowing Godhead, so I want to serve You. Tell me the secrets of Your service. “ And then the all-knowing God says: “I don’t know. I know nothing about My service. But there is a solution. If you want to know this – go to the Goddess, She knows something.” So the Black will help you to come to the Bright, and the Bright will help you to come to the Black. This is one type of devotee. The other type of devotee… but this is very secret. Should I tell that?

Kripadham: Yes, Gurudev, yes!

Tirtha Maharaj: Yes! Now you say yes. When there is some service…

The other type approaches Vrindavana, knocks on the door, if there is any door in Vrindavan, and he is meeting different personalities, here and there – servants, dancers, garland makers, boys – but he is not concerned with the boys – there are girls, he is concerned with the girls. And from all the millions especially beautiful charming and more than celestial young ladies, he is searching for the special One. But this type of devotee has no shastra under his armpit. The truths are written in his heart and when he identifies he knows – this is my place. And immediately understands from the bright shine of that Superlady. “Yes, She is my mistress.” And without any question, without any hesitation, just throws himself in the dust to be engaged in Her service.

Because there are two types of devotees – one is a Krishnabhakta and one is a Radha bhakta. Sometimes devotees due to some special lila on this planet earth they compete in numbers, in followers, in influence, rasa. But what do you think? Which group is larger in numbers? Which group is richer? Which group is more rasik? Decide for yourself.

But do not forget – according to your practice you will achieve perfection. If we practice laziness and stupidity while in sadhana-deha, practitioner’s body, we will achieve that perfection – you die and you achieve permanent condition like that. You can achieve the perfection of stupidity, but if we cultivate this very essential divine love while we are here and we have it as our main ideal, we will reach that. Therefore it is good to have two Lords – one God and one Goddess. Plus, we are extra fortunate for two reasons: because we have our Govinda Radha in a unified form GoRa – the shortest way to divine ecstasy – plus we have someone to tell us about this. Therefore we worship our masters as the most intimate servants of the Divine Couple. Because black, white – it is so complicated to choose from. But my Gurudev I see. One person – with my limited brain I can understand and say “yes”.

Kripadham:  Why the devotee of Krishna has shastra under his armpit and that of Radha not?

Tirtha Maharaj: BecauseKrishna is described in the “Bhagavatam” and Radha is not described.Ha szeretnéd tudni hogyan szolgáld Krsnát… hosszú-hosszú utazás után végül, csak gondolj bele, szemtől-szembe találkozol Krsnával. A hónod alatt ott a Bhágavatam. Beléphetsz Gólóka Vrndávanba Bhágavatammal a hónod alatt? Megpillantasz egy nagyon különleges személyt – kékes szín, fuvola a kezében, egy szép dhóti – egy kisfiú egy borjúval – és hirtelen nem emlékszel mit tanultál a leckéken. Gurudév említett valamit, de ki is ez? Van itt valami, valami nagyon fontos, nézzük meg a könyvben. Késava? Igen, a szépséges haj megvan. Mádhava? Igen, nagyon gazdag praszádammal a kezeiben. Góvinda? Igen, gondoskodik a bráhmanákról. Gópál? Igen, gondoskodik a tehenekről. Nem lehet más mint az én Uram!!! Igen, felismerem. Ő az. Sjámaszundar – kékes és gyönyörű. Ő az. És aztán megkérdezed: „Óh, Uram! Nagyon boldog vagyok, hogy találkoztunk.” Így válaszol: „Örömömre szolgál, kedvesem. Mit szeretnél?” „Nos, Gurudévám azt mondta, hogy a Te szolgálatod nagyon szép, szeretnék hát csatlakozni, szeretnék a szolgálatodról tanulni. Megértettem, hogy Te vagy a Legfelsőbb Úr, a mindenható és mindentudó Istenség, szeretnélek hát szolgálni Téged. Mond el nekem a Neked végzett szolgálat titkait.” És aztán a mindentudó Úr így szól: „Én azt nem ismerem. Semmit nem tudok a szolgálatomról. De van megoldás. Ha szeretnéd megismerni a titkot, menj az Istennőhöz, Ő tud valamit.” A Fekete tehát segít eljutni a Világoshoz, a Világos pedig segít eljutni a Feketéhez. Ez az egyik fajta bhakta. A másik… de ez nagyon titkos. Megosszam?

Krpadhám: Igen Gurudév, igen!

Tírtha Mahárádzs: Igen! Most igent mondasz. De amikor a szolgálatról van szó…

A másik típus odamegy Vrndávanba, bekopog az ajtón, ha van egyáltalán ajtó Vrndávanban, és különböző személyekkel találkozik, különböző helyeken – szolgák, táncosok, virágfüzér készítők, fiúk – de nem a fiúk érdeklik – vannak lányok, a lányok érdeklik. És a milliónyi különlegesen gyönyörű, bájos, és több mint mennyei fiatal hölgy közül azt az egy rendkívülit keresi. De ennek a fajta bhaktának nincs sásztra a hóna alatt. Az igazságok a szívébe vannak írva, és amikor felismeri, akkor tudja, hogy ott a helye. És azonnal megérti annak a Hölgynek a fénylő ragyogásából. „Igen, Ő az én Úrnőm.” És kérdés nélkül, habozás nélkül, a porba veti magát, hogy elmerülhessen az Ő szolgálatában.

Mert két fajta bhakta van, az egyik Krsna bhakta a másik Rádhá bhakta. Néha a bhakták valamely speciális lílából kifolyólag ezen a földbolygón versenyeznek számokban, követőkben, befolyásban, raszában. De mit gondoltok? Melyik csoportban vannak többen? Melyik a gazdagabb? Melyik raszikusabb? Mindenki döntse el maga.

De ne feledjétek, gyakorlataitok alapján érhetitek el a tökéletességet. Ha a lustaságot és butaságot gyakoroljuk amíg a szádhana-déhában, egy gyakorló testében vagyunk, annak a tökéletességét fogjuk elérni – meghalsz és ilyesféle tartós állapotot érsz el. Elérheted a butaság tökéletességét, ha azonban a nagyon is szükséges istenszeretetet ápoljuk ameddig itt vagyunk, és ez a legfőbb eszményünk, azt is fogjuk elérni. Ezért jó, hogy két Urunk van – egy Isten és egy Istennő. Ráadásul két másik okból is különlegesen szerencsések vagyunk: mert itt van Góvinda Rádhá egy egységes formában GóRa – az isteni extázishoz vezető legrövidebb út – és van még valaki, aki beszél nekünk erről. Ezért mestereinket, mint az Isteni Pár legbensőségesebb szolgáit imádjuk. Mert fekete, fehér – olyan nehéz választani. De Gurudévámat láthatom. Egy személy – korlátozott eszemmel megérthetem, és igent tudok mondani.

Krpadhám: Krsna bhaktájának miért van sásztra a hóna alatt, és Rádháénak miért nincs?

Tírtha Mahárádzs: Mert Krsnáról van leírás a Bhágavatamban, Rádháról pedig nincs.

 Ако искате да научите как да служите на Кришна … след дълго, дълго, дълго пътуване най-сетне, представете си, срещате Кришна лице в лице. Носите със себе си личния си „Бхагаватам”. Може ли да се влезе в Голока Вриндавана с „Бхагаватам” под мишница? И срещате една изключително необикновена личност – синкава на цвят, с флейта в ръка, с красиво дхоти – едно малко момче с теленце – и изведнъж не можете да си спомните какво сте научили на лекциите. Гурудев споменаваше нещо, но кой е това? Имаше нещо, нещо много важно; я да проверя в книгата. Кешава? Да, има прекрасни коси. Мадхава? Да, ръцете Му са изпълнени с прасадам. Говинда? Да, Той се грижи за брамините. Гопал? Да, отглежда крави. Та това трябва да е моят Господ!!! Да, разпознах Го. Това е Той. Шямасундар – смугъл и красив. Той е. И тогава казваш: “О мой Господи! Колко съм щастлив да те видя.” Той отвръща: „Удоволствието е за мен, скъпи мой. Какво желаеш?” „Ами, моят Гурудев каза, че да се служи на Теб е много хубаво, затова искам да участвам, искам да науча повече за служенето на Теб. Разбрал съм, че ти си Върховният Бог, всемогъщият и всезнаещ Господ, затова искам да Ти служа. Разкрий ми тайните на служенето към Теб.“ И тогава всезнаещият Господ казва: „Не знам! Не знам нищичко за служенето към Мен. Обаче има изход. Ако искаш да разбереш – иди при Богинята, Тя знае нещо по въпроса.” И така Тъмният ще ни помогне да стигнем до Светлата, а Светлата ще ни помогне да стигнем до Тъмния. Това е единият тип преданоотдаден. Другият тип преданоотдаден… но това е твърде поверително. Дали да ви казвам?

Крипадхам: Да, Гурудев, да!

Тиртха Махарадж: Да! Сега казвате „да”. А когато има някакво служене…

Другият тип приближава до Вриндавана, потропва на портата, ако въобще има порта на Вриндавана, и тук и там среща различни личности –  слуги, танцьори, низачи на гирлянди, момчета – но него не го интересуват момчетата – има и момичета, интересуват го момичетата. А сред всичките милиони изключително прекрасни, пленителни и повече от божествени млади девойки, той търси една специална. Обаче този тип преданоотдаден не носи шастра под мишница. Истините са написани в сърцето му и щом разбере, той вече знае – това е мястото, където принадлежа. И веднага разбира по ясното сияние на тази най-прекрасна дама. “Да, Тя е моята господарка.” И без каквито и да било въпроси или колебания, просто се хвърля в прахта, за да се отдаде в служене.

Понеже има два вида преданоотдадени – единият е Кришна бхакта, другият е Радха бхакта. Понякога преданоотдадените, заради някаква специална лила на тази планета земя, се състезават за бройки, за последователи, за влияние, за раса. Обаче как мислите, коя група е по-многобройна? Коя група е по-богата? Коя група е повече изпълнена с раса? Отсъдете сами.

Ала не забравяйте – съобразно практиката си ще постигнете и съвършенство. Ако култивираме леност и глупост докато сме в садхана-деха, в тяло на практикуващи, ще постигнем съвършенство в тях – умирате и постигате вечно такова състояние. Можете да постигнете съвършенство в глупостта, но ако отглеждаме тази изключително есенциална божествена любов докато сме тук и за нас тя е най-важният идеал, ще постигнем нея. Затова е добре да имаме двама господари – един Бог и една Богиня. А освен това ние сме големи късметлии по две причини: понеже имаме нашите Говинда Радха в обединения им облик на Гоура – най-краткият път към божествения екстаз – а имаме и някой, който да ни разкрие това. Затова ние обожаваме своите учители като най-поверителните слуги на Божествената Двойка. Защото черно или бяло – трудно е да се избере. Но моя Гурудев го виждам. Един човек в ограничения си мозък мога да го побера и да му кажа: „да”.

Крипадхам: Защо преданоотдаденият на Кришна носи шастра под мишница, а преданоотдаденият на Радха – не?

Тиртха Махарадж: Защото Кришна е описан в „Бхагаватам”, а Радха не е.

 Si queréis aprender cómo servir mejor a Krishna  … Después de largo, largo, muy largo periplo, imaginad que el final os encontráis a Krishna  cara a cara. Leváis con vosotros vuestro propio ejemplar de Bhagavatam”. ¿Se puede entrar en Goloka Vrindavana con “Bhagavatam”  bajo el sobaco? Y os encontráis cara a cara con una personalidad exclusivamente extraordinaria – de color azulenco, con flauta en la mano, con un hermoso dhoti – un chico con un ternerito – y de repente no podéis recordar lo aprendido en las conferencias. Gurudev mencionaba algo, pero ¿quién es éste?

Me parece que había algo más, algo muy importante, tendré que averiguarlo en el libro. ¿Keshava? Sí, tiene cabellos maravillosos. ¿Madhava? Sí, Sus manos están repletas con prasadam. ¿Govinda? Sí, pues atiende a los bramines. ¿Gopal? Sí, puesto que cría vacas. Entonces, ¡debe de ser mi Dios!!!

Sí, Le he reconocido. Es El. Es Shyamasundar – cobrizo y hermoso. Es El. Y entonces dices: “¡О Dios mío! Qué dichoso soy de verte.” El replica:„El placer es para mí¡ querido.¿Qué deseas?” „Pues mi Gurudev me ha dicho que es muy bueno servir para Ti. Y por esto quisiera participar. Tengo entendido que Tú eres el Dios supremo el Dios todopoderoso y quien lo sabe todo y por todo ello quiero servir. Revélame el secreto del servicio en Tus aras..“ Y entonces el Dios quien lo sabe todo dice: „No sé, no sé nada de nada en cuanto al servicio a Mí dedicado. Pero existe una solución. Si quieres comprender – vete a buscar la Diosa,  Ella sí sabe algo del problema.” Y así es  cómo el Oscuro nos ayudara a llegar a la Luminosa, así es como a su vez la Luminosa nos ayudará a alcanzar al Oscuro. Ese es uno de los tipos de devotos dedicados. El otro tipo de devotos dedicados…es algo muy confidencial. ¿Tendré que decirlo?

Kripadham: ¡Sí, Gurudev, sí!

Tirtha Maharaj:  Sí! Ahora decís „sí”Pero cuando se trate de de servicio… El otro tipo ce acerca a Vrindavana, llama a la puerta por si hubiera  una puerta de Vrindavana y por aquí, por allá encuentra distintas personas ú servidores, danzarines, enhebradotes de guirnaldas , mozos – pero ese otro tipo de devoto dedicado no se interesa de los mozos – puesto que también hay mozas, se interesa de mozas. Y en medio de todas aquellas millones de mozas –hermosas, encantadoras y más que divinas, él busca una muy especial.

Por lo tanto  ese devoto dedicado no lleva shastra bajo el sobaco. Las verdades las lleva grabadas en el corazón y él ya lo sabe, lo entiende – éste es al lugar al que pertenezco. Y enseguida se da cuenta por el resplandor que se desprende de esta maravillosa dama: “Sí, Ella es mi  Señora.” Y sin ninguna pregunta más, sin vacilar, simplemente se echa cara abajo en el polvo para dedicarse al servicio.

Puesto que hay dios tipos de devotos dedicados – uno es Krishna bhakta, el otro es Radha bhakta. A veces los devotos dedicados por alguna pila especial en este planeta la Tierra están en emulación quiénes serán más numerosos, emulación también para discípulos, influencia, rasa. ¿Qué pensáis – cuál es el grupo más numeroso? ¿Cuál es el grupo más adinerado? ¿Cuál es el grupo más lleno de rasa? Juzgad solos.

Y no olvidéis – en acuerdo con la práctica que tenéis alcanzaréis la perfección. Si cultivamos pereza y tontería mientras estamos en  sadhana-deha  en cuerpo de practicantes, alcanzaremos la perfección en ese estado – al morir alcanzaréis para siempre ese estado. Podéis pus alcanzar la perfección de la tontería. Pero si cultivamos el amor divino esencial mientras que estamos aquí en esta tierra, si para nosotros el amor divino es el ideal principal, entonces llegaremos a alcanzarlo. Por esto es bueno tener dos señores – un Dios y una Diosa.

Y además somos muy dichosos por dos razones: tenemos nuestros Govinda Radha en su  única apariencia de Goura – es el camino más corto hacia el éxtasis divino  – y tenemos alguien para revelarnos todo esto.  Es por todo ello que adoramos a nuestros maestros  como servidores de confianza  a la Pareja Divina. Es difícil escoger entre negro y blanco. Pero a mi Gurudev yo lo veo. En  un cerebro limitado puede caber esto y  puede decir  siempre que  „sí”.

Kripdaham: ¿Por qué el devoto dedicado a Krishna lleva shastra bajo el sobaco, y el devoto dedicado a Radha – no lo hace?

Tirtha Maharaj: Es que Krishna  queda descrito en „Bhagavatam”, pero Radha no.Если вам очень неоходимо научиться как служить Кришне … после долгого, долгого, долгого путешествия, наконец то, представьте себе, встречаетесь с Кришной лицом в лице. Несёте с собой свой личный  „Бхагаватам”. Возможно ли войти в Голоку Вриндавану с „Бхагаватам” под мишкой? И встречаете одну чрезвычайно незаурядную личность – синего цвета, с флэйтой в руке, в красивом дхоти – маленький мальчик с телёнком – и вдруг не можете никак вспомнить, что вы учили на лекциях. Гурудев упоменал что то в этом роде, но кто это? Было что то очень важное, что то весьма важное; давай я проверю в книгах. Кешава? Да, у него есть прекрасные волосы. Мадхава? Да,  руки у Него полны прасадамом. Говинда? Да, Он заботиться о браминах. Гопал? Да, у него много коров. Да – это и есть, наверное, мой Господь!!! Да, распознал я Его. Это Он. Шьямасундара – смуглый и красивый. Это Он. И тогда ты говоришь: “О мой Господь! Как я счастлив увидеть Тебя.” Он отвечает: „Удовольствие только Моё, дорогой мой. Что ты от Меня хочешь?” „Ну, мой Гурудев сказал, что служить Тебе очень хорошо, поэтому хочу участвовать, хочу больше знать о служении Тебе. Уже понял, что Ты – Верховный Бог, всемогучий и всезнающий Господь, поэтому хочу Тебе служить. Раскрой мне Твои тайны служению Тебе.“ И тогда всезнающий Господь говорит: „Не знаю! Не знаю ничего о служении ко Мне. Однако есть выход. Если хочешь понять – иди к Богине, она знает что то по этому вопросу.” И так Тёмный  поможет нам  достичь до Светлой, а Светлая поможет нам достичь до Тёмного. Это первый тип преданных. Другой тип преданных… ну что мне делать, ведь это чрезвычайно поверительно. Неужели сказать?

Крипадхам: Да, Гурудев, да!

Тиртха Махарадж: Да! Сейчас вы говорите „да”. А когда будет какое то служение…

Другой тип преданных приближаеться к Вриндаване, стучиться в двери, если таких вообще существует во Вриндаване, и тут и там встречает разных личностей – слуг, танцёров, таких, нижущих гирлянды, мальчики – но его не интересуют мальчики – есть и девочки, интересуют его девочки. А среди всех миллионах чрезвычайно прекрасных, пленительных и больше чем божественных молодых девушек он ищет одну специальную. Однако этот тип преданных не держит шастру под мышкой. Истины записаны у него в сердце и он сразу поймёт, он уже знает – это место, к которому я принадлежу. И сразу понимает, увидев ясное сияние этой самой прекрасной дамы. “Да, Она – моя хозяйка.” И без каких то бы не было вопросов или колебаний, просто бросаеться в пыли, чтобы отдаться служению.

Так как есть два вида преданных – первый – Кришна бхакты, другой – Радха бхакты. Иногда преданные, ради какой то специальной лилы на этой планете Земля, состязаються в количестве последователей, из за влияния, из-за расы. Однако как думаете, чья группа более многочисленная? Чья группа богаче? Чья группа больше переполнена расой? Отсудите сами.

Однако не забывайте – сообразно практике своей вы достигнете и совершенство. Если культивируем лень и глупость пока мы в садхана-дехе, в теле практикующего, мы достигнем совершенство в них – умираете и достигаете навсегда такое состояние. Можете достичь совершенство в глупости, но если выращиваем эту чрезвычайно эссенциалньную божественную любовь пока мы здесь и для нас она самый важный идеал, мы её и достигнем. Поэтому хорошо бы иметь двух хозяев – одного Бога и одну Богиню. А кроме этого мы очень везучие по двум причинам: потому что имеем наших Говинды-Радхе в обьединённым облике  Гоуры – самый короткий путь к божественному экстазу – а имеем и того, кто раскроет нам этого. Поэтому мы обожаем своих учителей как самых поверительных слуг  Божественной Пары. Так как чёрное или белое – трудно выбрать. Но моего Гурудев я вижу. Лишь одного человека в ограниченном своём мозгу могу вместить и сказать ему: „да”.

Крипадхам: Почему преданный Кришны несёт шастру под мышкой, а преданный Радхе – нет?

Тиртха Махараджа: Потому что Кришна имеет своё описание в „Бхагаватам”, а Радха не имеет.Wenn Sie Krishna dienen wollen, nach sehr lange Zeit, stellen Sie sich vor, Sie sind mit ihm begegnet, in Angesicht zu Angesicht…sie tragen Bhagavatam unter die Arme- können sie überhaupt in Goloka eintreten mit Bhagavatam unter die Arme? Und Sie sehen eine einzigartige Person, bläuliche Hautfarbe, Flöte in der Hand, sehr schön angekleidet, ein kleiner Junge mit seinem Kalb…und, plötzlich Sie vergessen alles was Sie bisher gelernt haben. Ihr Gurudev hat vieles erzählt und erwähnt, nun wer ist den das hier? Er scheint sehr wichtig zu sein…

Schauen wir mal in das Buch hinein; Kesava? Ja, er hat schöne Haare! Madhava? Ja, er scheint sehr reich zu sein, und in seinen Händen trägt Prasadam! Govinda? Ja, er sorgt für Brahmanen! Gopal? Ja, er kümmert sich um die Kühe! Er müsse der Herr sein, mein Herr! Ich kenne ihn, das ist er,  Syamasundara! Bläulich und wunderschön! Das ist Er!

Und du sagst zu ihm; Oh mein Herr, bin so erfreut dich zu sehen! Und der Herr antwortet zu dir; Es ist mir auch eine Freude mein Lieber, was willst du von mir? „ Mein Gurudev sagte dass dein Diener zu werden, das schönste Sache der Welt ist, und ich möchte mich anschließen, ich will dir dienen, ich möchte es lernen. Ich verstehe dass Du der Höchste Herr bist, dass du der Allmächtige Gott bist, Allwissende, und ich will dein Diener werden, so, bitte sag mir die Geheimnise, unterweise mich!

Und der Allmächtige antwortet: „ Ich weiß nicht! Ich habe keine Ahnung über meinen Diensten! Aber, es gibt eine Möglichkeit, wann du das alles wissen willst, gehe zu der Göttin, sie weißt das!“

Also, der dunkle Gott schickt dich zu helle Göttin, und sie hilft dir zu ihm zu kommen!

Das ist eine besondere Art von Devotees…ganz andere Art…aber, das ist Geheimnis,…soll ich euch erzählen?

Kripadam: Ja Gurudev! Bitte!

Tirtha Maharaj: Jetzt sagst du ja! Und wenn da etwas zu leisten wird?!

Dieser Typ von Devotees kommt nach Vrindavan, klopft an der Tür- wenn es überhaupt Türe in Vrindavan gibt- und trifft verschiedene Menschen dort; Devotees, Tänzer, Girlanden Macher, Jungs…er will aber nicht die Jungs treffen, er will die Mädchen treffen. Und von diesen vielen schönen charmanten fast himmlischen jungen Damen. Er ist auf die Suche nach einer, ganz spezielle und besondere Dame. Diese Art von Devotees trägt keine Shastras unter die Armen, die Wahrheit ist ihnen im Herzen geschrieben und wenn er „Sie“ sieht, er erkennt „Sie“ sofort, und er weißt dass hier sein Platz ist und er versteht den hellen Glanz dieser Superlady. „ Ja, sie ist meine Geliebte!“ Und ohne zu zögern, ohne viel zu fragen, wirft sich  vor ihren Füßen in den Staub und wird ihr treuer Diener.

Es gibt zwei Arten von Devotees; Krishnas Devotees und Radha Devotees. Und manchmal, sie konkurrieren in Rasa, in Zahl in Einfluss zu einander auf diesem Planeten. Und was meint euch, welche Gruppe ist größere, welche ist reichere, welche ist tiefer in Rasa. Jeder entscheidet für sich selbst. Und vergieß nicht; je nach eigener Praxis erreicht man die Perfektion. Wenn man in Sadhana- Deha Körper eines Praktizierendes Faulheit und Dummheit gepflegt wird, dann wird man nach dem Tod solcher Dauerzustand erreichen- Perfektion in Dummheit und Faulheit! Nun, wenn wir die Göttliche Liebe kultivieren- wir sind hier, und aus dieser Liebe, machen wir uns das größte Lebensideal- wir werden dieses Ideal erreichen. Es ist gut zwei Gottheiten zu verehren, einen Gott und eine Göttin, und wir sind beglückt aus zwei Gründen; Govinda Radha sind vereinigt im Go-Ra-  kürzeste Weg zu göttlicher Extase, und wir haben einen Lehrer der uns unterweist darüber, unseren Meister. Deswegen dienen wir ihm, der eigentlich selber der intimste Diener des Göttlichen Paares ist. Es wird kompliziert wenn man sich entweder für das Helle oder für das Dunkle entscheidet.

„ Mein Gurudev, in meinem begrenzten Verstand, ich sehe nur eine Person, und ich sage Ja!“

Kripadam: Und warum tragen die Krishnas Bhakta die Shastren unter die Armen, andere aber nicht?

Tirtha Maharaj: Weil Krishna in Bhagavatam beschrieben ist, und Radha aber nicht!