Archives

Calendar

September 2012
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Archive for September 10th, 2012

Разбирането за Божествената Любов е много извисено разбиране. Най-напред повечето хора трябва да разберат какъв е смисълът на живота, какво означава съществуване. Първо трябва да открием, че съществува Бог. Как? Целият свят е бил сътворен посредством звуци. Ако ние пеем божествените звуци, ако имаме тази божествена звукова вибрация, тогава един нов свят, един нов вид битие ще бъде сътворен в нашата структура.

Представете си, в началото е било мрак, всички свещени писания казват, че е било мрак. Сетне се появила светлината – това отново е среща на тъмнината и светлината. Значи дори в самото начало на сътворението, в самото начало на битието присъства нашата концепция за Радха-Кришна, за Радха-Говинда, ала в скрита форма.

Ако пеем една мантра на сътворението ще разберем, че Бог съществува и че Той е върховният интелект. Ом намо бхагавате васудевая! Сътворението на новия свят е извършено. В умовете и в сърцата ни е установен нов космически порядък. Защото в тази мантра се казва: “О мой Господи, о върховна интелигентност, отдавам се на Теб и възхвалявам Твоето величие.” И така, новият свят е сътворен в сърцата ни, а на трона на сърцата си можем да поставим, да поканим нашия Бог. В същото време тази мантра е най-силната защитна мантра, закриляща ни от всички лоши влияния. Така че винаги, когато сте в беда, не забравяйте тази мантра, тъй като тя ще закриля нашия съзидателен, съкровен свят, нашия вътрешен космос от всяка опасност. А ако го има Бог, нима могат да съществуват каквито и да било нещастия или опасности?

Дамодар: Съществува опасността да се влюбим в Бога.

Тиртха Махарадж: Има и още една опасност – да Го забравим. Затова нека през цялото време да бъдем свързани. Съществува едно неутрално положение, в което нито се влюбваш, нито го забравяш – това е един вид равнодушие.  Знаете, много пъти съм ви споменавал, че дори в Библията е казано, че Господ не харесва равнодушието. Така че неутралността не струва. Или бъдете влюбени, или забравете. Но окончателното наставление на Ведите е винаги да помним и никога да не забравяме. И така, за да се преодолее неутралността има само един шанс и той е посветеното служене. Затова след като това разбиране за Бога се е появило в умовете ни, в сърцата ни, в нашата структура – ако вярваме, ако приемаме, че Той съществува – тогава следващият въпрос е по какъв начин съществува, каква е природата Му, какви са дейностите Му, какъв е вкусът Му, какво Му се нрави? Това е науката, която разкрива Бога – да се изследват Неговите пътеки. Това краят на пътя ли е? Не, то е някъде по средата. Краят на пътя е едно различно ниво на духовно извисяване, ала тъй като всички вие сте много сериозни и посветени практикуващи, не следва да говорим за началото, нито пък за края. Понеже се намирате след началото и преди края. Намирате се някъде по средата – нито тук, нито там.

Днес се опитахме да подготвим сърцата си с тази прекрасна мантра: Ом намо бхагавате васудевая”, така че в сърцата ни да бъде сътворен един нов свят, един нов космос; нека изпълним тази вселена с най-красивите чувства.

 The concept of Divine Love is a very high concept. First most of the people have to understand what is the essence of life, what is existence. First we have to identify that there is a God. How? The whole world was created by sounds. If we chant divine sounds, if we have divine sound vibration, then a new world, a new kind of existence will be created in our structure.

Just imagine, in the beginning there was darkness, all the scriptures say that there was darkness. Then light appeared – again this darkness and brightness coming together. So even in the very beginning of creation, the very beginning of existence our Radha Krishna, Radha Govinda conception is there, but in a hidden form.

If we chant a mantra of creation then we understand that God exists and He is the supreme intellect. Om namo bhagavate vasudevaya! The creation of a new world is affected. In our minds, in our hearts the new cosmic order is established. Because this mantra says that “Oh my Lord, oh Supreme Intelligence, I dedicate myself to You and I glorify Your greatness.” So, new world is created in our hearts and on the throne of our hearts we can establish, we can invite our Lord. At the same time this mantra is an ultimate protective mantra, protecting us from all bad influences. So whenever you are in trouble don’t forget this mantra, because it will protect our creative, inner world, inner cosmos from any danger. If there is God is there any distress or any danger?

Damodar: There is a danger to fall in love with God.

Tirtha Maharaj: There is another danger – to forget Him. Therefore we should be connected all the time. There is a neutral position when you don’t fall in love, but you don’t forget – it is a kind of lukewarm. You know, many times I have mentioned that even in the Bible it is said that God spits out the lukewarm. So neutral is nothing. Either you fall in love or forget it. But the ultimate instruction of the Vedas is to remember always and never to forget. So to overcome neutrality there is only one chance and that is dedicated service. Therefore if this conception of God appeared in our mind, our hearts and our structure – if we believe, we accept that He exists – then the next question is how He exists, what is His nature, what is His activity, what is His taste, what does He like. This is the revealing science of God – to understand His ways. Is this the end of the path? No, this is during, in between. The end of the path is a different stage of spiritual elevation, but as you are all very deep and very dedicated practitioners we should not speak about the beginning and we should not speak about the end. Because you are over the beginning and you are before the end. You are somewhere in between – neither here, nor there.

Today we tried to prepare our hearts with this beautiful mantra: “Om namo bhagavate vasudevaya” so that a new world, new cosmos is created in our hearts and we should fill it up, fill this universe with best feelings.