Archives

Calendar

September 2012
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930Archive for September 3rd, 2012

Кришна обрисува картината: “Аз съм това, Аз съм онова, а също и онова.” И след това Той казва на Арджуна: “А сега, дай Ми всичко. Всичко, което имаш, всичко, което правиш, всичко, което жертваш с цялото си отречение – просто го прави за Мен!” Значи какво се случва? Най-напред Той дава: “Аз съм вкусът на водата, Аз съм твоите отречения, Аз съм животът ти, Аз съм всичко.” А сетне казва: “А сега Ми го въздай обратно.” Не е ли това една красива връзка? Той ни осигурява всичко, а ние можем да му служим с онова, което ни е било дадено. Ако се намирате в лоша, в трудна фаза на духовния си живот, бихте казали: “Ех, Бог си прибира всичко. Той ми отне всичко.” Ала не забравяйте кой го е дал. То е дошло от Него; Негово право е да си го вземе обратно. Как бихте могли да промените това усещане? Защото ако сте лишени от нещо, това не е добро чувство. Как бихте могли да промените тази ситуация?

Рамвиджай: Като дадем!

Тиртха Махарадж: Да! Дайте го на драго сърце! Казано е: каквото не дадете, ще го изгубите.

Харилила: А каквото дадете…

Тиртха Махарадж: … ще го спечелите! Благодаря ти, това е откъм позитивната страна.

Харилила: Но дали е вярно?

Тиртха Махарадж: Вярно е. Вярно е. Ако даваш внимание на хората, те също ще ти дадат вниманието си. Ако им даваш помощ, и те ще ти помагат. Ако има дадеш обич, те също ще ти отвърнат с любов. Това е съвсем простичък принцип! А е толкова труден за практикуване… Някак все забравяме за него. И винаги очакваме другият да направи първата стъпка. Обаче това е бизнес: най-напред ти трябва да ми служиш, пък сетне и аз ще ти служа. Не. Не по този начин. Вие трябва да направите първата стъпка. Прилагайте този принцип в различни ситуации в живота си. В семействата си – колко много пъти имате очаквания към другия?! “Готова съм да служа на съпруга си, но той трябва първо да направи нещо!” Или пък обратното: “Прибирам се вкъщи и искам да ми бъде сервиран топъл прасадам. Защо жена ми ми сервира само проблеми вместо ядене?!” Вие направете първата стъпка! Недейте да очаквате хода на другия. Ганди казва: “Вие трябва да бъдете промяната, която искате да видите.” Изключително практичен принцип!

Затова нека по-добре даваме на Кришна доброволно, понеже тогава може да се изяви една любяща връзка. Ако изгубим нещо, тогава връзката е насилствена. Ала чрез даване можем да изразим своите чувства.Sep

3

Krishna gives a picture: “I am this, I am that, I am also that.” And later on He tells Arjuna: “Now give everything to Me. Whatever you have, whatever you do, whatever you sacrifice with all your tapasya – just do it for Me!” So what is happening? First He gives: “I am the taste of water; I am your tapasya, I am your life, I am everything.” Then He says: “And now return it back to Me.” Is not that a beautiful connection? He provides everything and you can serve Him with what has been given. If you were in a bad phase, difficult phase of your spiritual life, then you would say: “Well, God takes everything. He has taken everything from me.” But do not forget who has provided it. This was coming from Him; it is quite approved if He wants to take it back. How can you change this quality? Because if you are deprived of something, this is not a good feeling. How can you change this situation?

Ramvijay: By giving!

Tirtha Maharaj: Yes! Give it free! It is said: whatever you do not give you will lose it.

Harilila: What you will give…

Tirtha Maharaj: … you will receive! Thank you, this is the positive side.

Harilila: But is it true?

Tirtha Maharaj: It is true. It is true. If you give attention to people they will also pay attention to you. If you give them help, they will help you. If you give them affection, they will also give you love. Very simple principle! And so difficult to practice… Somehow still we always forget about it. And always wait for the other to make the first step. But that is business: you should serve me first and then I will also serve. No! Not in this way. You should make the first step. Apply this principle in different situations in your life. In your families – how many times you have expectations towards the other?! “I would be ready to serve my husband, but he should do first something!” Or the other way round: “I come home, I want to be served warm prasadam. How is it that my wife is not coming with the prasadam, but only with the problems?!” You make the first step! Do not expect the other to move. Gandhi said: “You should become the change that you want to see.” Very practical principle!

So better we give to Krishna freely because then a loving connection can be manifest. If we lose something this is a forceful connection. But by giving we can express our feelings.