Archive for June 6th, 2012

English: Тhe methods and the sources of knowledge and realizations in the material world. Significance, goals and stages of renunciation. The mystical process of attracting more power and the proper way to utilize that power.

 

Български: Методите и източниците на знание и осъзнатост в материалния свят. Значимост, цели и степени на отречението. Мистичният процес за привличане на повече сила и правилният начин, по който тази сила може да бъде оползотворена.