Archive for June 4th, 2012

Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и лъжливо его – всички тези осем елемента са Мои отделени материални енергии.”1

Значи всичко, което ни заобикаля, е божествена енергия, която изпълнява различни функции. Душата, вашата същност, е един тип енергия – вечна, знаеща и блажена енергия, досущ като искрица индивидуално съществуване. Обаче красотата на тази индивидуална душа е скрита под воала на илюзията. Тази илюзия е друга божествена енергия, през която е много трудно да се проникне; но е възможно. А онова, което е навред около нас, е част от тази майическа илюзия. Ала тя е енергия, отделена от Бога. Ние трябва да влезем в досег със свързаната енергия. Съществува отделена енергия, а ние трябва да дойдем под закрилата на свързаната енергия.

 “Освен тези материални енергии, о силноръки Арджуна, има и друга, по-висша Моя енергия. Тя обхваща живите същества, които експлоатират богатствата на по-нисшата материална природа. Всички сътворени същества произлизат от тези две природи. Знай със сигурност, че на всичко в този свят, материално и духовно, Аз съм източникът и унищожението.”2

Бог се определя в три различни функции: като Източник, като Поддръжник и като Вместилище, Унищожител. Кое е по-лесно да се извърши? Замислете се: да унищожиш нещо, да го създадеш или да го поддържаш? Какво е вашето мнение?

Някой: Най-лесно е да се разруши.

Тиртха Махарадж: Тук сред вас има много домакини. Знаете, да се съсипе реда в къщата е много лесно. Съпругът се прибира и с реда е свършено, нали?! Да се подреди отнема известно усилие. Но да се поддържа този ред – това изисква постоянната ви грижа. Същото е и с космоса, с вселената. Много е лесно да бъдат разрушени.

Цвети: Може ли?! Кой може да разруши космоса?

Тиртха Махарадж: Аз се опитвам да говоря как да се поддържа реда в космоса, защото това е по-трудната задача. Разрушителната функция се извършва от Шива, съзидателната функция – от Брахма, а поддръжникът е Вишну. Затова Вишну, или Кришна, е нашият неизменен приятел. Той постоянно присъства, за да подсигури с енергията си поддържането на нашия живот. Всичко извира от Върховния Бог и се прибира при Него. Всичко се завръща там, откъдето е било взето. Тялото е направено от материя и ще се превърне в материя. Душата произхожда от божествен източник, но не е сигурно, че ще си възвърне божествения произход, ако извърши определени грешки. Съществува ад. Ала в крайна сметка душата се завръща обратно при Бога. И така, всичко се прибира там, откъдето е било взето. Всичко съществуващо в този свят произтича от Бог и намира своя завършек у Него.

 

 

 1. „Бхагавад Гита” 7.4

2. „Бхагавад Гита” 7.5-6

 “Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego — all together these eight constitute My separated material energies.”[1]

So whatever is around us is divine energy, fulfilling different purposes. Soul, your existence, is one kind of energy – eternal, knowledgeable and blissful energy, just like a spark of individual existence. But the beauty of this individual soul is hidden under the veil of illusion. This illusion is another divine energy, very difficult to penetrate; but this is possible. And what is all around us is part of this mayik illusion. But this is separate energy from God. We should come in touch with contacted energy. There is a separated energy and we should come under protection of the contacted energy.

“Besides these, O mighty-armed Arjuna, there is another, superior energy of Mine, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material, inferior nature. All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution.[2]

God is defined in three different functions: like the Source, like the Maintainer and Receptacle, Destroyer. Which is easiest to perform? Just think: to destroy something, to create or to maintain? What is your opinion?

Somebody: Easiest is to destroy.

Tirtha Maharaj: Many of you are housewives here. You know, to destroy the order in the house is very easy. The husband comes – order is finished! Right?! To create the order – it takes some efforts. But to maintain that order – it needs you permanently. The same is with the cosmos, the universe. To break it down it is very easy.

Cveti: Can you?! Who can destroy the cosmos?

Tirtha Maharaj: Well, I try to talk about how to maintain the order in the cosmos, because that is more demanding task. That destructive function is performed by Shiva, the creative function is performed by Brahma and the maintainer is Vishnu. Therefore Vishnu, or Krishna, is our permanent friend. He is permanently there to provide His energy for sustenance of our life. And everything finds its origin and returns to God Supreme. Everything returns from where it is taken. Body is taken from matter; it will return back to matter. Soul comes from divine source, but it is not sure that it will return to the divine origin if it makes some mistakes. There is some hell. But finally soul returns back to God. So everything returns from where it has been taken. Everything that exists in this world finds its origin and ends in God.

 1. “Bhagavad-gita” 7.4

2. “Bhagavad-gita” 7.5-6