Archives

Calendar

May 2012
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for May 28th, 2012

Ще прочетем от Седма Глава на „Шримад Бхагавад Гита”, която е песен на Бога, божествено послание. В тази глава специално се разисква познанието за Абсолюта. Защото ако сме съгласни, че трябва да влезем в досег с Върховния Бог, трябва да разберем как да направим това.

“Бог, Върховната Личност, каза: “Сега чуй, о сине на Притха, как чрез практикуване на йога в пълно съзнание за Мен, с ум, насочен към Мен, можеш изцяло да Ме опознаеш, освободен от съмнения. Сега подробно ще изложа пред теб това феноменално и божествено знание, и когато го разбереш, няма да ти остане нищо повече за научаване.”1

Оттук разбираме, че това е много необикновен тип знание. Успеете ли да го разберете, нищо няма да ви остане повече за научаване. Упанишадите казват, че Върховният Бог е такъв, че като Го познаете, познали сте всичко; като Го постигнете, постигнали сте всичко. Тази връзка донася пълно удовлетворение на душата.

“Измежду хилядите човешки същества едно може би се стреми към съвършенство, а сред постигналите съвършенство трудно ще се намери някой, който наистина да Ме познава.”2

Измежду хиляди, един или неколцина жадуват за съвършенство. Ала това послание не бива да ви обезсърчава – че „рядко някой наистина Ме опознава.” Защо ти да не бъдеш този някой? Ти можеш да станеш този единствен някой, който да се докосне до Всевишния.

А този тип йога на предаността не касае само нашето съвършенство. „Спасил съм себе си, не ме интересува никой друг.” Понякога на унгарски казваме: “след мен и потоп”. “Аз преминах; няма значение какво става с останалите.” В това няма кой знае колко чувства, нали? Егоистично е. Но истинското постижение е, когато си реализирал нещо висше и си готов да се върнеш, за да помогнеш на другите. Това послание е предадено в много различни религии. В нашата традиция се казва: “Колко е хубаво, че съвършените души са прекосили океана на материалното съществуване с една лодка. Те са достигнали оттатъшния бряг, но лодката е все още на отсамния.” Това е прекрасно! И понякога те дори се връщат, за да ни помогнат да се качим.1 “Бхагавад Гита”7.1-2

2„Бхагавад Гита”7.3We shall read from the Seventh Chapter of the “Shrimad Bhagavad-gita”, which is a song of God, a divine message. This chapter specifically deals with the knowledge of the Absolute. Because if we can agree that we should come in contact with the Supreme Lord, we should examine how to do this.

“The Supreme Personality of Godhead said: “Now hear, o son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of Me, with mind attached to Me, you can know Me in full, free from doubt. I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know.” 1

From this we can understand that this is a very special kind of knowledge. If you can understand this, nothing will be there to be known. The Upanishads say that the Supreme Lord is such, that by knowing Him, everything is known; by reaching Him, you have reached everything. This connection is giving full satisfaction to the soul.

“Out of many thousands among men, one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection, hardly one knows Me in truth.” 2

From many thousands one or few will strive for perfection. But this message should not depress you – that “hardly anyone knows Me in reality.” Why not you become this one? You can become this special one, who comes in contact with the Supreme.

And this devotional type of yoga is not only concerning our perfection. „I have helped myself, I do not care for anybody else.” Sometimes we say in Hungarian: “after me the deluge”. “I’m through; it does not matter what happens to the others.” Not so much feeling is there, right? It’s a kind of selfish. But the real thing is when you have achieved something high and you are ready to return to help others. This message is communicated in many different religions. In our tradition they say: “How beautiful that the perfected souls have crossed the ocean of material existence taking one boat. They have reached the other side, but the boat is still on this side.” That is beautiful! And sometimes they even return to help you to get in.1 “Bhagavad-gita”7.1-2

2 “Bhagavad-gita”7.3