Archives

Calendar

May 2012
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for May 14th, 2012

Въпрос на Шямасундара: За да изградим храм в сърцето трябва да вложим някаква енергия, вероятно творческата енергия, която е вдъхната в нас. Как да преобразим тази творческа енергия?

Тиртха Махарадж: Нека оставим творческата енергия да ни преобразява. Защо – защото в крайна сметка притежателят на енергиите е Кришна. А Той има два основни типа енергии – и сега не говоря за по-висшия и по-низшия тип, каквито са духът и материята – но едната от Неговите енергии е продуктивността, а другата – творчеството. Продуктивността е представена от Баларам; а кой е креативната енергия? Това, разбира се, е Радха! И така, Баларам осигурява всичко, което е необходимо за обожанието или за духовното съществуване, Той е екзистенциалната сила от една страна; Радха е красотата, артистичния талант, творчеството. А Кришна е геният, върховната интелигентност, която прилага и двете. Такава е Неговата позиция. Затова казвам: нека креативната енергия си служи с нас, нека ни променя и преобразява – защото подобна промяна би била огромна.

Разбира се, трябва да разберем, че продуктивността е мъжко задължение, а творчеството – по-скоро женски принос. Едното е повече могъщо, другото – повече нежно. Ала и двете служат на най-висшия интелект – Васудева Кришна.

И в течение на живота ни настъпват и се сменят различни периоди. Понякога повече изграждаме, събираме, натрупваме; друг път по-скоро съхраняваме. Обаче, без да сме насъбрали, не бихме моли да съхраняваме каквото и да било. Понякога има период, така да го наречем, на наслаждение – жътва на плодовете. Всичко това трябва да се извършва по правилен начин, съобразно възрастта и периода, в който живеем.Question of Shyamasundara: In order to construct a shrine in the heart we have to invest some energy, maybe the creative energy that is invested in us. How to transform this creative energy?

Tirtha Maharaj: Let the creative energy transforms us. Why – because the ultimate possessor of energies is Krishna. And He has two basic types of energies – and now I am not talking about the higher and the lower type like spirit and matter – but one of His energies is productivity and the other of His energies is creativity. The productivity is represented by Balaram; and who is the creativity energy? This is Radha, of course! So, Balaram produces everything that is necessary for the worship or for the spiritual existence, He is the existential power on one hand; Radha is the beauty, the artistic power, creativity. And Krishna is the master-mind, the top intelligence to use both. This is His position. Therefore I say: let the creative energy uses us, changes us, converts us – because then this is a big change.

And of course we shall understand that productivity is a male duty and creativity is like a female contribution. One is more powerful, the other is more tender. But both serve the highest intellect – Vasudeva Krishna.

And in our lifetimes, in our lifespan, different periods are coming and changing. One is more for building, collecting, gathering; others are more for preserving. But without collecting we cannot preserve anything. Sometimes there is a period of, so to say, enjoying  – reaping the harvest. This should be done according to the age, to the period that we live properly.