Archive for March 26th, 2012

Аз съм звукът в етера”[1]; този звук сътворява и подрежда вселената. Като Ом, като Логос, или Амин – който също е променена форма на Ом. И така словото, вибрацията на словото, внася много сила в неподредената вселена. Посредством тази сила хаосът става космос; безредието се превръща в ред.

Тук виждам много домакини. Знаете колко е трудно да се поддържа порядък в семейния живот. Непрестанно трябва да влагате все повече и повече енергия, за да поддържате същия стандарт. Не за подобряване – само за съхраняване, за запазване на стандартите е нужно да полагате толкова усилия. Защото редът в къщата обикновено клони към безпорядък. Досущ като нашия ум; постигнали сме определено ниво на подреденост в главата си, ала тя много лесно преминава в безредие.

Влагайте още и още енергия, за да поддържате стандарта си. И не само да поддържате, но да подобрявате. Защото поддържане означава, че другите ви задминават. Да речем, ако в едно състезание стратегията ви е “просто да съхраня позицията си, да си остана тук, да не помръдвам, да не отпадна”, тогава другите, чиято стратегия е да се предвижват напред, ще ви оставят зад гърба си. И в духовен смисъл не е достатъчно да запазвате същото положение; нужно е да се усъвършенствате.

Шрила Шридхара Махарадж дава съвсем практичния пример с велосипеда; натискате ли педалите, той се движи. Не ги ли натискате, обаче, ще паднете от колелото. Същото е с духовния живот – ако не натискате педалите, цялото ви движение ще замре и ще паднете. Затова, за да израстваме, за да вървим напред, трябва да положим малко усилие. И както съзидателното слово е способно да сътвори ред във вселената, по същия начин Махамантрата може да внесе ред в разбъркания ни ум. Аз съм звукът в етера”. Ако в етера на нашия интелект отекне звукът на Кришна, той ще създаде порядък.[1] “Бхагавад Гита”7.8Mar

26

“I am the sound in ether”[1]; this sound creates and organizes the universe. Like Om, like logos or Amen – actually it is also a distorted form of Om. So the word, the word vibration gives much power to the disordered universe. By this force from chaos becomes cosmos; from disorder order comes.

Here I see many housewives. You know how difficult it is to maintain the order in the family life. All the time you have to put more and more energy to maintain the same standard. Not for improvement – only to preserve, to keep the standards – much energy you have to put. Because the order in our homes usually tends towards disorder. Just like our mind; we have achieved a certain level of order in our head, but it very easily comes to a more or less disordered way.

Put more and more energy to maintain your standard. And not only to maintain, but to improve. Because maintaining means that others pass you by. For example in a competition; if your policy is “just to maintain my position, to stay here, not to move, not to fall back”, then others, who have the policy to go forward, will leave you behind. Also in spiritual sense it is not enough to maintain; you should improve.

Shrila Shridhara Maharaj gives a very practical example about the bicycle; if you push the pedals, then it goes. But if you do not push, you will fall off your bike. The same is with spiritual life – if you do not push the pedals, the whole movement will stop and you fall off. So in order to grow, in order to move forward, we have to make a little exertion. And as the creative word can make the order in the universe, in the same way the Mahamantra can create order in our disordered mind. “I am the sound in ether”. If in the ether of our intellect Krishna’s sound is resounded, it will create order.[1] “Bhagavad-gita”7.8