Archive for March 16th, 2012

“The Supreme Personality of Godhead said: “Fearlessness; purification of one’s existence; cultivation of spiritual knowledge; charity; self-control; performance of sacrifice; study of the Vedas; austerity; simplicity; nonviolence; truthfulness; freedom from anger; renunciation; tranquillity; aversion to faultfinding; compassion for all living entities; freedom from covetousness; gentleness; modesty; steady determination; vigor; forgiveness; fortitude; cleanliness; and freedom from envy and from the passion for honor—these transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature.”[1]

Now we have got a clear picture. „These verses describe somebody else, it is not me!” Therefore we can say that “Bhagavad-gita” or the teachings, given by Krishna, are also one of the best methods of self-analysis and character building. Because here everything is specified – clear picture: what is divine nature, what are divine qualities. It is not: “Just think a little bit and everything is all right. Just say that you are a Krishnabhakta and then everything is done.” No, it is very clear: if you meet this standard, you belong to the divine nature; if you do not have these qualities, you have to improve yourself.

But again, we should read between the lines, behind the words. Because you might think that this is only a long list of different qualities, taken from here and there, and there is no system, no structure behind. But that is absolutely not true.Krishnais a well-structured eloquent speaker. He is catching the attention and very precisely describes what He wants.

So, first He quotes certain sets of qualities. Sets of three. Like: abhayam, sattva-samshuddhi and gyana – fearlessness, purification of one’s existence and cultivation of spiritual knowledge. Actually He is describing these qualities first according to the spiritual orders. He starts from the top; these qualities belong to the sannyasis: fearlessness, purifying the self and cultivation of knowledge.

What does it mean to be fearless? In the Upanishads, which are the gyana section of the Vedas, it is described that those, who have fully surrendered, will have no fear. Those who have fully and completely surrendered themselves under the divine protection and the divine will – they will experience no fear. Whatever comes they will know and they will be sure that this is for their benefit. Everybody will say: “Yes! It is nice!” But when the demons are coming to you, do you still have this fearlessness? When the stars and the sun and the moon are falling off from the sky, will you still have that fearlessness? When the earth is just trembling under your feet, will you still have that fearlessness? When the fantasy that you are living in lies in pieces on the earth, will you still have that fearlessness?

So, fearlessness should be practiced by sannyasis. And what does it mean sannyasi?

Yamuna: The renounced order of life. It is said that the bramins are the teachers of society and sannyasis are the teachers of the bramins.

Dani: Whoever has dedicated himself to God.

Tirtha Maharaj: Yes, in this sense we should all become sannyasis; but not on social or spiritual order, because then who will take care of the next generation? Actually sannyas is not only renunciation, because that is dry; but it is dedication, because that is sweet. Until we think that we can renounce, first of all this is illusion; second this means that you work from your own power. And our power is limited. But if we surrender and we enjoy Krishna’s protection, His power is unlimited. “Mahatmanas tu mam partha daivim prakritim ashritaha – the mahatmas, the great souls, enjoy the protection of the divine nature.”[2]

Fearlessness is next to purification of the self, sattva-samshuddhi. We can also interpret it as bhava-samshuddhi, to purify the feelings. Here it is mentioned sattva-samshuddhi; sattva means existence, samshuddhi means perfect purification. Purification of our existence goes very well with fearlessness. And ultimately we can say that purification of the existence is purification of the feelings.

And finally gyana, or the cultivation of spiritual knowledge – this belongs to the duties of sannyasis.

 

(to be continued)[1] “Bhagavad-gita”16.1-3

[2] “Bhagavad-gita”9.13„A Magasztos Úr szólott: Félelemnélküliség, léttisztítás, a lelki tudás művelése, adományozás, önszabályozás, áldozatok végrehajtása, a Védák tanulmányozása, vezeklés, egyszerűség, erőszak nélküliség, igazmondás, mentesség a haragtól, lemondás, békesség, idegenkedés a hibakereséstől, könyörületesség, mentesség a kapzsiságtól, kedvesség, szerénység, rendíthetetlen elszántság, életerő, megbocsátás, kitartás, tisztaság, valamint mentesség az irigységtől és a becsvágytól – óh, Bharata fia, ezek a transzcendentális tulajdonságok az isteni természettel megáldott ember jellemzői.” [1]

Most már tisztán látunk. „Ezek a versek valaki másról szólnak, nem rólam!” Ezért mondhatjuk, hogy a Bhagavad-gítá, vagy Krsna tanítása az egyik legjobb önvizsgálati és karakterépítő módszer is. Mert itt minden részletesen le van írva – tiszta a kép: mi az isteni természet, mik az isteni tulajdonságok. Nem arról van szó, hogy: „Csak gondolkodj egy kicsit, és minden rendben van. Csak, mondd azt, hogy Krsna-bhakta vagy, és kész.” Nem! Krsna egyértelműen fogalmaz: ha teljesíted ezt a szabványt, akkor az isteni természethez tartozol, ha nem rendelkezel ezekkel a tulajdonságokkal, akkor még fejlődnöd kell.

De ismét olvassunk a sorok között, lássunk a szavak mögé. Mert lehet, hogy azt gondoljátok, hogy ez csak egy hosszú listája a különböző tulajdonságoknak innen-onnan, és nincs mögötte rendszer, vagy struktúra. Ez azonban egyáltalán nem igaz. Krsna egy jól-strukturált ékesszóló beszélő. Megragadja a figyelmet és nagyon pontosan leírja, hogy mit akar.

Először bizonyos tulajdonságcsoportokat említ. Hármat: abhaja, szattva-szamsuddhi és gjána – félelemnélküliség, léttisztítás és a lelki tudás művelése. E tulajdonságokat a lelki rendek szerint írja le. Fentről kezdi; ezek a tulajdonságok a szannjászíhoz tartoznak: félelemnélküliség, léttisztítás, és a lelki tudás művelése.

Mit jelent félelemnélkülinek lenni? Az Upanisadokban, melyek a Védák gjána szekciója, leírják, hogy azok, akik teljesen meghódoltak, nem félnek. Azok, akik teljesen és hiánytalanul meghódoltak az isteni védelem és isteni akarat alatt, nem ismerik a félelmet. Bármi jöjjön is, tudni fogják, és biztosak lesznek benne, hogy a javukat szolgálja. Mindenki azt mondja majd: „Igen! Így jó!” Amikor azonban jönnek a démonok, akkor is megvan ez a félelemnélküliséged? Amikor a csillagok, a nap és a hold leesnek az égről, akkor is félelemnélküli leszel? Amikor megremeg a föld a lábad alatt, akkor is félelemnélküli leszel? Amikor az a képzelet, amiben élsz, darabokra törve hever a földön, akkor is félelemnélküli maradsz?

A szannjászíknak tehát gyakorolniuk kell a félelemnélküliséget. És mit jelent a szannjászí?

Jamuná: Az élet lemondott rendje. Úgy mondják a bráhminok a társadalom tanítói, a szannjászík pedig a bráhminok tanítói.

Dani: Aki Istennek szentelte magát.

Tírtha Mahárádzs: Igen, ebben az értelemben mind szannjászíkká kell válnunk; de a szociális, vagy lelki rend szerint nem, mert akkor ki fog gondoskodni a következő generációról? Igazából a szannjász nem csak lemondás, mert az száraz; hanem odaadás, mert az édes. Amíg azt gondoljuk, hogy le tudunk mondani valamiről, addig, először is ez illúzió; másodszor azt jelenti, hogy saját erődből dolgozol. És a mi erőnk véges. Ha azonban meghódolunk és Krsna védelmét élvezzük, az ő ereje határtalan. „Mahátmánasz tu mám pártha daivim prakrtim ásritáh – a mahátmák, a nagy lelkek, az Isteni természet védelme alatt állnak.” [2]

A félelemnélküliség a léttisztítás mellett áll, szattva-szamsuddhi. Úgy is értelmezhetjük mint bháva-szamsuddhi, az érzelmek megtisztítása. Itt a szattva-szamsuddhit-t említik; szattva létezést jelent, szamsuddhi tökéletes tisztulást. A létünk megtisztítása jól megfér a félelemnélküliséggel. És végső soron mondhatjuk, hogy a léttisztítás az érzelmek megtisztítása.

És végül a gjána, a lelki tudás művelése – a szannjászík kötelességei közé tartozik.

 

(folytatjuk)[1] Bhagavad-gítá 16.1-3.

[2] Bhagavad-gítá 9.13.”Бог, Върховната Личност каза: “Безстрашие, пречистване на съществуването, развиване на духовно знание, благотворителност, себеконтрол, извършване на жертвоприношения, изучаване на Ведите, въздържание, простота, ненасилие, честност, превъзмогване на гнева, отречение, спокойствие, нежелание за търсене на недостатъци, състрадание към всички живи същества, свобода от алчност, благородство, скромност, твърда решителност, енергичност, сила на духа, свобода от завист и от силно желание за почести – тези трансцедентални качества, о сине на Бхарата, принадлежат на праведните хора, надарени с божествена природа.”[1]

Сега имаме ясна картина. „Тези стихове описват някой друг, не мен!” Затова можем да кажем, че “Бхагавад Гита” или ученията, дадени от Кришна, са освен всичко друго и един от най-добрите методи за самоанализ и изграждане на личността. Защото тук всичко е конкретизирано, дадена е ясна картина: каква е божествената природа, какви са божествените качества. Не е така, че: “Просто помисли малко и всичко ще е наред. Просто кажи, че си бхакта на Кришна, и готово.” Не, нещата са ясни: ако отговаряш на този стандарт, значи спадаш към божествената природа; ако ти липсват тези качества, значи следва да се усъвършенстваш.

Ала отново трябва да четем между редовете, да се вглеждаме отвъд думите. Защото бихте могли да си помислите, че това е просто някакъв дълъг списък с най-различни качества, сбрани от тук и там, и че в тях липсва систематичност и структура. Но това абсолютно не е вярно. Кришна е изключително последователен и красноречив оратор. Той улавя вниманието и съвършено прецизно описва онова, което желае.

И така, отначало Той говори за определен набор от качества, в групи по три. Както са например: абхаям, саттва-самшуддхи и гяна – безстрашие, пречистване на съществуването и развиване на духовно знание. Всъщност Той най-напред описва тези качества в съответствие със социалните подразделения. Започва най-отгоре; тези качества принадлежат на саннясите: безстрашие, пречистване на същността и култивиране на знание.

Какво означава да си безстрашен? В Упанишадите, които са онази част от Ведите, която касае гяна, се описва, че онези, които напълно са се отдали, не изпитват страх. Тези, които напълно и всецяло са отдали себе си под божествената закрила и божествената воля, те никога няма да се побоят. Каквото и да ги сполети, ще знаят и ще бъдат уверени, че то идва за тяхно добро. Всеки ще възкликне: „Да! Това е прекрасно!” Но когато демоните идват към вас, все още ли ще сте толкова безстрашни? Когато звездите, слънцето и луната падат от небесата, пак ли ще сте толкова безстрашни? Когато земята се тресе под нозете ви, пак ли ще сте толкова безстрашни? Когато фантазията, в която живеете, лежи на късчета в прахта, пак ли ще сте толкова безстрашни?

И така, безстрашието трябва да се практикува от саннясите. А какво означава санняси?

Ямуна: Това е орденът на отречението в живота. Казва се, че брамините са учителите на обществото, а саннясите са учителите на брамините.

Дани: Санняси е онзи, който се е посветил на Бога.

Тиртха Махарадж: Да, и в този смисъл всички ние трябва да станем санняси; ала не като социален или духовен орден, защото тогава кой ще се погрижи за следващите поколения? В действителност санняс не е просто отречение, защото то е сухо; но е и посветеност, защото тя е сладка. Докато си мислим, че можем да се отречем, на първо място това е илюзия; на второ място означава, че разчитате на собствените си сили. А нашите сили са ограничени. Ала ако се отдадем и се радваме на защитата на Кришна, Неговата мощ е безгранична. “Махатманас ту мам партха даивим пракритим ашритаха – махатмите, великите души, се наслаждават на закрилата на божествената природа.”[2]

Безстрашието стои до пречистването на себе си, саттва-самшуддхи. Можем да го интерпретираме и като бхава-самшуддхи, пречистване на чувствата. Тук е споменато саттва-самшуддхи; саттва означава съществуване, а самшуддхи – съвършено пречистване. Пречистването на съществуването ни върви рамо до рамо с безстрашието. И в крайна сметка можем да кажем, че пречистването на съществуването е пречистване на чувствата.

И накрая гяна, култивиране на духовно знание  – това спада към задълженията на саннясите.

 

(следва продължение)[1] „Бхагавад Гита” 16.1-3

[2] “Bhagavad-gita”9.13”Dios, el Ser Supremo dijo:“Impavidez, purificación, ampliación del saber espiritual, beneficencia, autocontrol, ofrendas, estudio de las Vedas, abstinencia, simplicidad, non violencia, honradez, capacidad de superar la ira, abnegación, serenidad, ausencia de deseo de buscar defectos y deficiencias, compasión por todos los seres vivos, liberación de la codicia, nobleza, modestia, decisión inquebrantable,  energía, fuerza del ánimo, liberación  del sentimiento de envidia y de la fuerte aspiración a recibir honores y homenaje – éstas son las cualidades transcendentes, O hijo de Bharata,   que pertenecen a la gente piadosa que posee el don de la naturaleza divina”[1]

Ahora sí se ve muy claro el cuadro. „ ¡Esos versos describen a otra persona, no a mí!” Por ello podemos afirmar que “Bhagavad” olas doctrinas dadas por Krishna constituyen, además  de  otras cosas, una metodología  de auto análisis   y estructuración  del individuo humano. Es que aquí todo esta concretizado, se da un cuadro bien claro: en qué consiste la naturaleza divina, cuálas son las características divinas. No se trata de: “Simplemente hay que pensar un poco y todo estará en orden. Simplemente hay que declarar que eres bhakta de Krishna y ya todo se arreglará.” No, las cosas quedan claras: si respondes a este estándar tú   formas parte de la naturaleza divina, si te faltan estas cualidades, debes perfeccionarte.

Por lo tanto, de nuevo hace falta leer entre las líneas para ver más allá de las palabras. Es que podríais pensar que no se trata más que de una larga lista de diversas cualidades, reunidas allí o allá y que  en esta lista de cualidades faltan sistema y estructura. No es verdad en absoluto.   Krishna es orador exclusivamente consecuente y elocuente. Logra a cautivar la atención y con perfecta precisión describe lo que le dé la gana.

Para comenzar El evoca un surtido de cualidades en grupos de tres. Como por ejemplo: abhayam, sattva-samshuddhi  y gyana – impavidez, purificación, ampliación del saber espiritual. En efecto El describe dichas cualidades en conformidad con las secciones sociales. Comienza desde lo que está encima puesto que estas cualidades pertenecen a los sannyasis – impavidez, purificación, cultivar el saber.

¿Qué significa ser impávido? En las  Upanishads, que forman la parte gyana de las Vedas, se describe cómo los devotos   plenamente dedicados no sienten pavor. Los que se han dedicado plenamente se han entregado completamente a la protección divina nunca sentirán pavor. Pase lo que pase, ellos sabrán y estarán seguros que todo lo que pueda ocurrir vendrá para su bien. Y  exclamarán: „ ¡Sí! ¡Esto es maravilloso!” Pero  ala hora de venir para atacaros   los demonios, ¿acaso permaneceréis todavía   impávidos? Cuando comiencen a caerse de los cielos estrellas, sol y luna, ¿acaso permaneceréis todavía   impávidos? Y cuando se estremezca la tierra debajo de vuestros  pasos, ¿acaso permaneceréis todavía   impávidos?

Y cuando veáis yacer  hecha pedazos  en el polvo  la fantasía en  la que estáis viviendo, ¿acaso permaneceréis todavía   impávidos?

Es que la impavidez debe ser practicada por  los sannyasis. ¿Y qué significa sannyasi?

Yamuna: Es la orden del renuncio en la vida. Se dice que los bramins son los maestros de la sociedad, mientras que los sannyasis son los maestros de los bramins.

Dani: Sannyasi es aquél que se ha dedicado a Dios.

Tirtha Maharaj: Sí, y en este sentido todos nosotros debemos llegar a ser sannyasis pero no en el sentido de una orden social o espiritual porque en tal caso, ¿quién atenderá a las generaciones venideras? En realidad sannyas no es un simple renuncio ya que esto parece algo seco, sino es dedicación porque ésta sí es dulce. Mientras estamos pensando que somos capaces  de renunciar, en primer lugar esto no es más que una ilusión y en segundo lugar significa que contamos con nuestras propias fuerzas. Y nuestras fuerzas son limitadas. Por lo tanto, al dedicarnos  gozando  de la protección  de Krishna, Su  ayuda no tendrá límites.

Mahatmanas tu mam partha daivim prakritim ashritaha – los mahatmas,   las grandes almas gozan de la protección de la naturaleza divina.”[2]

La impavidez está al lado de la propia  purificación, sattva-samshuddhi.. Podríamos interpretarlo también como bhava-samshuddhi, purificación de los sentidos. Aquí se ha mencionado sattva-samshuddhi; sattva significa existencia y samshuddhi quiere decir purificación perfecta.  La purificación de la existencia va hombro al hombro con la impavidez. Y en fin de cuentas podemos afirmar que la purificación de la existencia es en efecto purificación de los sentidos.  

Y por fin viene gyana o sea cultivar el saber espiritual – es parte inseparable  de los deberes de los  sannyasi.

 

(Sigue continuación)[1] „Bhagavad Gita ” 16.1-3

[2] “Bhagavad-gita”9.13„Die höchste Persönlichkeit Gottes sprach: Furchtlosigkeit, Läuterung des Daseins, Kultivierung des spirituellen Wissens, Wohltätigkeit, Selbstbeherrschung, Darbringung von Opfern, Studium der Veden, Enthaltung, Einfachheit, Gewaltlosigkeit, Wahrhaftigkeit, Freisein von Zorn, Ausgeglichenheit, Abneigung gegen Fehlerfindung, Mitleid mit allen Lebewesen, Freisein von Habsucht, Freundlichkeit, Bescheidenheit, feste Entschlossenheit, Stärke, Nachsicht, Standhaftigkeit, Sauberkeit und frei sein von Neid und leidenschaftlichen Verlangen nach Ehre- diese transzendentale Eigenschaften, o Nachkomme Bharatas, zeichnen heiligen Menschen aus, die von göttliche Natur sind.“[1]
Jetzt haben wir ein klares Bild, dieser Vers beschreibt jemandem der mir nicht ähnelt – das bin ich nicht. Deswegen sagen wir dass Bhagavat-Gita, oder Gottes Lehre, die beste Methode für Selbstanalyse und für eigene Charakterprüfung ist. Weil, hier ist alles genau spezifiziert und vollkommen geklärt was göttliche Natur ist und welche Eigenschaften sie besitzt. Man kann sich nicht nur etwas ausdenken und dabei glauben, alles ist in Ordnung, sich selber sagen, ich bin Bhakta, und alles ist getan. Nein, es ist ganz klar ausgedrückt; wenn jemand solche Standards annimmt, der ist von göttlicher Natur geprägt, und wenn nicht, der sollte sich selbst überprüfen. Noch mal, wir sollen auch zwischen Zeilen lesen, wir könnten uns noch denken dass das alles nur eine lange Eingabe von verschiedenen Qualitäten ist, dass da keine Ordnung dahinter steckt, kein System – und das ist überhaupt nicht wahr. Krisna ist ein ausgezeichneter, gut strukturierter und gewandter Redner. Er erweckt Aufmerksamkeit in den anderen, und das was er sagen will, beschreibt er mit großer Genauigkeit.
Also, er zitiert einige Sätze die vom seinen Qualitäten sprechen, wie zum Beispiel Abhayam, Satwa-Samshuddy und Gyana- Furchtlosigkeit, Läuterung des Daseins und Aneignung von spirituellen Wissen. Und er beginnt von oberste Stufe, er beschreibt diese Qualitäten nach spiritueller Ordnung, die zu Sannyasa- Orden gehören. Furchtlosigkeit, innere Selbstreinigung und Kultivierung des spirituellen Wissens.
Was bedeutet furchtlos zu sein? In den Upanishaden die zu Gyana – Abschnitt gehören, wird beschrieben, dass derjenige der vollkommen ergeben ist, wird keine Angst mehr haben. Solche stehen unter vollkommenen Schutz Gottes und seinem Wille, solche werden keine Angst erfahren. Solche werden immer alles wissen, was auch immer auf sie zu kommt und verstehen, dass das zu ihrem Vorteil ist.
Manche Leute werden wieder sagen, ja, alles schön, aber wenn die Dämonen erscheinen, werden solche noch immer keine Angst haben? Wenn die Sonne, der Mond und die Sterne vom Himmel fallen, werden sie weiter furchtlos bleiben? Wenn die lügnerische Phantasie die sie bisher gelebt haben in Stückchen am Boden zerbricht, werden sie sich nicht erschrecken?
Also, die Furchtlosigkeit wird von Sannyasis praktiziert. Und was bedeutet Sannyasa?
Yamuna: Die Entsagung! Es ist gesagt dass Bramminen die Lehrer der menschlichen Gesellschaft sind, und die Sannyasi die Lehrer der Bramminen sind!
Dani: Jemand der sich vollkommen dem Gott ergibt!
B.K. Tirtha Maharaj: Ja, und das bedeutet, dass wir alle sollten Sannyasa annehmen, aber nicht nach sozialer oder spirituellen Anordnung, weil, wer soll sich um die nächsten Generationen kümmern?
Sannyasa annehmen heißt nicht nur verzichten, das wäre zu trocken, sondern, es bedeutet vollkommene Hingabe und das ist die Süße. Bevor wir an das Verzicht denken, müssen wir wissen, erstens, das ist eine Illusion, und zweitens, das würde bedeuten dass wir auf eigene Faust arbeiten, aus eigener Kraft. Und unsere Kräfte sind begrenzt. Erst wenn wir kapitulieren, dann können wir Krisnas Schutz genießen – seine Macht ist grenzenlos!
Mahatmanas tu mam partha daivim prakrtim asritah – die Mahatmas, die großen Seelen, die in göttlicher Natur verankert sind, stehen unter den Schutz Gottes.“[2]
Furchtlosigkeit steht nahe zur Selbstreinigung – Sattva-Samshuddhi. Und wir können es als Bhava-Samshuddhi interpretieren, als Reinigung der Gefühle. Hier ist aber als Sattva–Samshuddhi erwähnt, weil Sattva bedeutet Existenz und Samshuddhi bedeutet die Läuterung des Daseins. Sie geht sehr gut mit der Furchtlosigkeit zusammen und wir sagen, dass die Existenz ein Läuterungsprozess ist in dem die Gefühle gereinigt werden. Und schließlich, Gyana oder Kultivierung des spirituellen Wissens gehört zu den Pflichten eines Sannyasis.
Wird fortgesetzt…
(Vortrag von B.K.Tirtha Maharaj Sept. 2007, Ahtopol)
[1] “Bhagavad-gita” 16.1-3
[2] “Bhagavad-gita” 9.13”Бог, Верховная Личность сказал: “Бесстрашие, очищение нашего существования, развитие духовного знания, благотворительность, себеконтроль, совершение жертвоприношений, изучение Вед, воздержание, простота, ненасилие, честность, преодоление гнева, отречение, спокойствие, нежелание искать недостатков, сострадание ко всем живым существам, свобода от алчности, благородство, скромность, твёрдая решительность, энергичность, сила духа, свобода от зависти, от сильного желания получения почестей – эти трансцендентальные качества, о сын Бхараты, принадлежать  праведным людяма, надарённым божественной природой”
[1]

Сейчас у нас картина ясная „эти стихи описывают другого, не меня!” поэтому можем сказать, что “Бхагавадь Гита” или учения, которые дал Кришна, кроме всего прочего, являються самыми хорошими методами самоанализа и созидания личности. Потому что здесь всё очень конкретное, дана ясная картина: какова божественная природа, какие божественные качества. Не так, что: “Просто подумай немножечко и всё будет в порядке. Просто скажи, что ты бхакта Кришны, и готово.” Нет, вещи ясны: если соответствуешь этому стандарту, значить принадлежишь к божественной природе, если у тебя отсутствуют эти качества, значить следует усовершенствоваться.

Однако нужно читать между рядами, вглядываться за словами. Потому что вы могли бы подумать, что это так просто – какой то длинный список с разными качествами, собранными оттуда – отсюда, и в них отсутствует систематичность и структура. Но это абсолютно неверно. Кришна чрезвычайно последовательный и красноречивый говорящий. Он ловить внимание и совершенно точно описывает то, что желает.

И так, сначала Он говорить об определённом наборе качеств, в несколько групп по три. Как например: абхаям, саттва-самшуддхи и гьяна – бесстрашие, очищение существувания, развитие духовного знания. Всущности Он, прежде всего, описывает эти качества в соответствии с социальными разделениями. Начинает сверху; эти качества принадлежат саньясам: бесстрашие, очищение сущности, культивирование знания.

Что значит быть бесстрашным? В Упанишадах, которые являються той частью Вед, которая относиться к гьяне, описываеться, что те, которые полностью отдали себя, не чувствуют страха. Те, которые полностью отдали себя божественной защите и божественной воле, никогда не испугаються. Чтобы им не случилось, они будут знать, они будут уверенны, что это лишь на благо им. Любой удивиться: „Так это так прекрасно!” Но когда демоны идут к вам, все ещё будете бесстрашными? Когда звёзды, солнце и луна падают с небес, опять вы останетесь такими бесстрашными? Когда земля  под ногами сотрясаеться, всё еще будете такими бесстрашными? Когда фантазия, в которой вы живёте, валяеться на кусочках порохе земли, вы всё ещё будете бесстрашными?

И так, бесстрашие должно практиковаться саньясами. А что означает саньяса?

Ямуна: Орден отречения в жизни. Говориться, что брамины –  учителя  общества, а саньясы –  учителя браминов.

Дани: Саньяс – это тот, который посвятил себя Богу.

Тиртха Махарадж: Да, и в этом смысле, мы должны быть саньясы; но не как социальный или духовный орден, потому что тогда некому будет позаботиться о следующих поколениях? В действительности саньяс не просто отречение, потому что это длишком сухое; это посвящённость, так как она сладкая. Пока думаем, что можем отречься, во первых – это иллюзия; во вторых – это означает, что рассчитываете на собственные силы. А наши силы – весьма ограниченные. Но если отдаём самих себя –получаем защиту от Кришны, Его мощ – безграничная. “Махатманас ту мам партьха даивим пракритим ашритаха – махатмы, великие души, наслаждаються протекции  божественной природы.”[2]

Бесстрашие стоит рядом с очищением самого себя, саттва-самшуддхи. Можем интерпретировать это и как бхава-самшуддхи, очищение чувств. Здесь упоменаеться саттва-самшуддхи; саттва означает существование, а самшуддхи – совершенное очищение. Очищение существования идёт рука об руку с бесстрашием. И в конце концов можем сказать, что очищение существования – это очищение чувств.

И наконец гьяна, культивирование духовного знания – это относиться к обьязанностям саньяс.                                                                                                              

 

            (следует продолжение)[1] „Бхагавад Гита” 16.1-3

[2] „Бхагавад Гита” 9.13