Archives

Calendar

March 2012
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  Archive for March 2nd, 2012

Shrila Prabhupada was the chosen one to spread the message throughout the world. Just to understand that if you are committed to the message, if you are committed to the master, then you can be a chosen one. To be a chosen one – for what purpose, to what caliber – it does not matter. You can be a conqueror of the world or you can be a loser; you can be a king of a realm or you can be a master of your family – it does not matter what is the scope; but if you are dedicated, you can achieve perfection.

But if we are talking about a pure devotee and if we are talking about Shrila Prabhupada, then we should also talk about following. For many following is an official thing, a question of affiliation. I saw a picture: a person says: “Shrila Prabhupada said that “ISKCON is my body.” So “the organization, that I established, is my body.” Then on the next picture the guru, Shrila Prabhupada says: “We are not the bodies!” So what we are talking about? For many if you belong officially to a group, you are saved – irrespective of your behavior. And now we should not limit this conception to one certain organization concerned, but generally people might have this misunderstanding: if I belong to a church, if I belong to an organization, if I belong to a certain guru, then I am saved; I can be a rascal, but I am safe, because officially I belong there. But this is fake.

How can we best glorify Shrila Prabhupada? Once his devotees asked him: “How can we please you, Prabhupad? By selling many books? By bringing new devotees? By making more money? How can we serve you, how can we satisfy you best?” And he said: “No, no, no… You can satisfy me only if you become pure devotees.” So maybe we recognize or we see only some material assets or some material chances for service, but he has a different vision. And this is our hope – that at least the spiritual master should have a divine vision. Then again the question how to satisfy Shrila Prabhupada best? If you, if we all become pure devotees. Pure as much as possible. To please Shrila Prabhupada we have to try our best to start from the present situation and reach to the divine platform.

Shrila Shridhara Maharaj identified Shrila Prabhupada as a shaktyavesha avatar. That means a special person, anointed with divine shakti, with divine powers. Therefore we can say that he was the chosen one to perform that service, to introduce the western world to Krishna and to introduceKrishna to the western world.

Question: It seems that since all the gurus represent the same message they should be one. But we see that gurus are diverse and one is attractive, the other is even more attractive. How is it?

Tirtha Maharaj: Well, do not forget that divinity manifests in humans. The unity or the oneness of divinity is manifested, reflected in the diversity of humans. Just like the one sun is reflected in the many drops of dew. So, I think unity and diversity are the two necessary sides of one coin. As we are thinking according to the achintya-bhedabheda-tattva, the inconceivable oneness and difference at the same time, in the same way the guru as a principle is one and diverse. This is not a uniform. Because guru as a tattva, as a principle, is a divine principle; and that divine principle appears in different ways – to come closer to the people with different tastes, with different understandings. Actually the diversity of gurus serves the purpose to meet or to give a chance of diversity of people. Because the guru is also an instrument; he is not simply a human being, or a person, or a divine representative; there is a large scale how people understand the spiritual master. But the duty of the disciple is to recognize the divine quality in the human. Because if you ask a real spiritual master: “Whether you are a divine personality or a human being, a simple bhakta?” I think it is obvious what the answer is. Still, our duty is to see the divinity in the person. And as guru is a surrendered one and is an instrument of God, He will use the specific person to invoke the spiritual impetus, the spiritual desire in us. So one is attractive, the other is even more attractive.

At the same time I feel, as we were discussing the unity and the diversity of the masters, we can also discuss the unity and the diversity of the organizations, or groups. One mood is cultivated in a certain group of devotees; maybe another mood is cultivated in another group – just to invite more people to joinKrishna’s family. In this way I think the differences are good; they show the different sides of devotional service. AndKrishnais not a fanatic on water lilies; He likes lotus flowers also. In His garden there are many different beautiful flowers; the point is that the flowers should smell good.Sríla Prabhupád kiválasztott volt, hogy az egész világon elterjessze az üzenetet. Hogy megérthessük, ha elkötelezettje vagy az üzenetnek, ha elkötelezettje vagy a mesternek, akkor lehetsz kiválasztott. Kiválasztottnak lenni, hogy milyen célból, vagy milyen fontosságban, nem számít. Lehetsz a világ meghódítója, vagy egy vesztes; lehetsz egy birodalom királya, vagy a családod mestere – nem számít a hatáskör; ha átadod magad, elérheted a tökéletességet.

Ha azonban egy tiszta bhaktáról beszélünk, ha Sríla Parbhupádról beszélünk, akkor a követésről is beszélnünk kell. Sokak számára a követés egy hivatalos dolog, hovatartozás kérdése. Láttam egy képet: valaki azt mondja: „Sríla Prabhupád azt mondta, hogy az ISKCON az én testem.” Vagyis „a szervezet, amit megalapítottam az én testem.” Aztán a következő képen a guru, Sríla Prabhupád azt mondja: „Nem a test az énünk!” Miről is beszélünk tehát? Sokan azt gondolják, ha hivatalosan egy csoporthoz tartozol, akkor meg vagy mentve – függetlenül a viselkedésedtől. És most ne korlátozzuk ezt a fajta felfogást egy konkrét szervezetre, hanem általánosságban előfordulhat, hogy emberek ilyen félreértésben élnek: ha egy egyházhoz tartozom, ha egy szervezethez tarozom, egy konkrét guruhoz, akkor meg vagyok mentve; lehetek egy gazember, akkor is biztonságban vagyok, mert hivatalosan oda tartozom. De ez hamis elképzelés.

Hogyan dicsőíthetjük leginkább Sríla Prabhupádot? Egyszer a bhakták megkérdezték: „Prabhupád, hogyan tehetünk elégedetté? Ha sok könyvet eladunk? Ha új bhaktákat hozunk? Ha több pénzt csinálunk? Hogyan szolgálatunk, hogyan tehetünk leginkább elégedetté?” Ő pedig így válaszolt: „Nem, nem, nem… Csakis akkor tehettek elégedetté, ha tiszta bhaktákká váltok.” Lehet, hogy csak az anyagi eszközöket ismerjük fel, látjuk, csak a szolgálat anyagi lehetőségeit, de neki más a látásmódja. És ez a mi reményünk – hogy legalább a lelki tanítómesternek isteni kell legyen a látásmódja. Aztán ismét felmerül a kérdés, hogyan tehetjük leginkább elégedetté Sríla Prabhupádot? Ha ti, ha mi mind, tiszta bhakták leszünk. Amennyire csak lehetséges. Azért, hogy elégedetté tegyük Sríla Prabhupádot mindent meg kell tennünk, hogy a jelenlegi helyzetből indulva eljussunk az isteni szintre.

Sríla Srídhara Mahárádzs saktjávésa avatárként azonosította Sríla Prabhupádot. Ez egy különleges személyt jelent, aki isteni saktival, energiával van felruházva. Ezért mondhatjuk, hogy egy kiválasztott volt erre a szolgálatra, hogy megismertesse Krsnát a nyugati világgal, és a nyugati világot Krsnával.

Kérdés: Úgy tűnik, hogy mivel minden guru ugyan azt az üzenetet képviseli mind egynek kéne lenniük. Mégis azt látjuk, hogy különbözőek, és az egyik vonzó, a másik pedig még annál is vonzóbb. Hogy van ez?

Tírtha Mahárádzs: Nos, ne feledd, hogy az isteni tulajdonságok megnyilvánulnak az emberben. Az egység, vagy az isteni azonosság az emberi sokféleségben nyilvánul meg, tükröződik. Mint ahogyan az egyetlen nap visszatükröződik a sok harmatcseppben. Azt gondolom tehát, hogy az egység és a különbözőség egyetlen érme két szükséges oldala. Mint ahogyan az acsintja-bhédábhéda-tattva alapján gondolkodunk, a felfoghatatlan egyidejű azonosság és különbözőség alapján, ugyan így a guru, mint elv is egy és különböző. Ez nem egyfajta egyenruha. Mert a guru mint tattva, mint elv, egy isteni elv; és ez az isteni elv különböző módokon jelenik meg, hogy közelebb kerülhessen a különböző ízléssel, különböző megértéssel rendelkező emberekhez. A guruk különbözősége igazából azt szolgálja, hogy találkozzon vagy lehetőséget adjon az emberek különbözőségének. Mert a guru egy eszköz is; nem egyszerűen csak egy emberi lény, vagy egy személy, vagy egy isteni képviselő; széles a választék arra nézve, hogy az emberek hogyan értelmezik a lelki tanítómestert. De a tanítvány feladata az, hogy felismerje az emberben az isteni tulajdonságokat. Mert ha megkérdezel egy igazi lelki tanítómestert: „Vajon isteni személy vagy-e, vagy emberi lény, egy egyszerű bhakta?” Azt gondolom egyértelmű, hogy mi a válasz. A mi feladatunk mégis az, hogy meglássuk benne az isteni tulajdonságokat. És mivel a guru egy meghódolt személy, és Isteni eszköz, az Úr arra fogja használni, hogy felébressze a lelki ösztönzést, a lelki vágyat bennünk. Az egyik tehát vonzó, a másik még vonzóbb.

Ugyanakkor úgy érzem, hogy mivel a tanítók egységéről és különbözőségéről beszélgettünk, beszéltünk a különböző szervezetek vagy csoportok egységéről és különbözőségéről is. A bhakták egyik csoportja egyfajta hangulatot ápol, és lehet, hogy a bhakták egy másik csoportja egy másikat, hogy még több ember csatlakozhasson Krsna családjához. Ily módon azt gondolom, hogy a különbözőségek jók; megmutatják az odaadó szolgálat különböző oldalait. És Krsna nem egy fanatikus vízililiom rajongó, a lótuszvirágokat is szereti. Kertjében sokféle szépséges virág található; a lényeg, hogy a virágok legyenek jó illatúak.Шрила Прабхупада бил избран да разпространи посланието по света. За да стане ясно, че ако си отдаден на посланието, ако си отдаден на учителя, ти би могъл да бъдеш избраният. Да бъдеш избран – с каква цел, в какъв мащаб  – няма значение. Може да си световен завоевател, може да си никой ; може да си владетел на царство или просто глава на семейството си – независимо какъв е обхватът, ако си посветен, можеш да постигнеш съвършенство.

Но ако говорим за чистия преданоотдаден и ако говорим за Шрила Прабхупада, тогава трябва да поговорим и за следването. За мнозина следването е нещо официално, въпрос на принадлежност. Видях една рисунка: един човек казва: “Шрила Прабхупада рече: „ИСКОН е моето тяло.” Т.е. „организацията, която съм създал, е моето тяло.” А на съседната рисунка гуру, Шрила Прабхупада, казва: “Ние не сме телата!” Така че за какво говорим? За мнозина, ако принадлежиш официално към дадена група, си спасен – независимо какво е поведението ти. И сега не говорим за точно определена организация, но хората като цяло биха могли да страдат от такъв вид погрешно разбиране: ако принадлежа към някоя църква, към някоя организация, ако принадлежа към даден гуру, аз съм спасен; може да съм негодник, обаче съм на сигурно, понеже официално принадлежа там. Но това не е истина.

Как можем най-добре да възславим Шрила Прабхупада? Веднъж неговите преданоотдадени го запитали: “Как да те зарадваме, Прабхупад? Като продадем много книги? Като доведем нови бхакти? Като изкараме повече пари? Как да ти служим, как да те удовлетворим по най-добър начин?” А той отвърнал: „Не, не… Ще ме удовлетворите само ако станете чисти преданоотдадени.” Така че може би ние виждаме само някои материални ресурси или материални възможности за служене, ала той има различен поглед. В това е и нашата надежда – че поне духовният учител би трябвало да има божествена визия. Как да удовлетворим Шрила Прабхупада по най-добрия начин? Ако станете, ако всички ние станем чисти преданоотдадени. Толкова чисти, колкото е възможно. За да зарадваме Шрила Прабхупада нека вложим цялото си старание, тръгвайки от настоящето си положение и достигайки божествената равнина.

Шрила Шридхара Махарадж определя Шрила Прабхупада като шактявеша аватар. Това означава специална личност, миропомазана с божествена шакти, с божествени сили. Затова можем да кажем, че той е бил избраникът, който да изпълни това служене – да представи западния свят на Кришна и да представи Кришна на западния свят.

Въпрос: Тъй като всички учители представят все същото послание, изглежда че те би трябвало да са един. Ала виждаме, че гуру са различни: един е притегателен, друг – още по-притегателен. Как става така?

Тиртха Махарадж: Не забравяйте, че божественото се проявява в хората. Единството и хармонията на божествеността се проявяват и отразяват в разнообразието сред людете. Досущ както единственото слънце се отразява в множество капки роса. Затова смятам, че единството и разнообразието са двете неизбежни страни на една и съща монета. Тъй като разсъждаваме от гледна точка на ачинтя-бхедабхеда-таттва, невъобразимата и едновременна еднаквост и различие, по същия начин и гуру като принцип е единен и многообразен. Това не е униформа. Гуру като таттва, като принцип, е божествен принцип; и този божествен принцип се проявява по различни начини – за да се доближи до хора с различни вкусове, с различно разбиране. Всъщност разнообразието от учители служи на целта да даде шанс на разнообразието от люде. Защото гуру е и инструмент; той не е просто човешко същество, или личност, или божествен представител; хората имат голяма скала от разбирания за гуру. Ала дълг на ученика е да разпознае божественото качество в човека. Понеже ако запитате един истински духовен учител: “Ти божествена личност ли си или човешко същество, обикновен бхакта?” считам че е ясно какъв е отговорът. При все това ние трябва да виждаме божественото в човека. И тъй като гуру е отдаден инструмент на Бога, Господ ще използва точния човек, за да породи духовен порив, духовно желание у нас. Затова един е притегателен, а друг още по-притегателен.

Същевременно чувствам, че както обсъждахме единството и разнообразието на учителите, бихме могли да говорим и за единството и разнообразието на организациите или групите. Всред една група от бхакти се култивира едно настроение; всред друга група вероятно друго – просто за да се приканят повече хора да се присъединят към семейството на Кришна. По този начин считам, че различията са за добро; те показват разнообразни страни на божественото служене. Пък и Кришна не е фанатик на тема водни лилии; Той харесва и лотоси. В градината му има множество различни прекрасни цветя; въпросът е да ухаят хубаво.

 Srila Prabhupada wurde ausgewählt die Botschaft in die ganze Welt zu verbreiten. Man sollte eines verstehen, wenn jemand so weit vertrauenswürdig wird um eine Botschaft zu vermitteln, dann ist er für seinen Guru höchst vertraute Person, er wird Auserwählter.
Ein Auserwählter sein, bedeutet eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, egal für welchen Zweck. Man kann Welteroberer werden, oder ein Verlierer; man kann König eines Königsreichs werden, oder der Oberhaupt seiner Familie, also egal in welchem Bereich. Wenn man die Sache voll gewidmet wird, erreicht man Perfektion.
Wenn wir da über Srila Prabhupad und über reine Devotion sprechen, dann sollen wir auch über seinen Nachfolger reden. Für viele von Nachfolger, die Hauptsache ist ihre Zugehörigkeit. Einmal habe ich einen Menschen am Foto gesehen und unten den Text wo er gesagt hat: „Srila Prabhupad sagte, ISCKON ist mein Leib!“ Also, die Organisation die er gegründet hat, sollte sein Leib sein?! Und im nächsten Bild sagt Prabhupad: „Wir sind keine Körper!“ Also, worüber reden wir da? Für viele ist es selbstverständlich zu denken, sobald sie eine Gruppe zugehören, sind sie im sicheren Bereich, unabhängig von dem wie sie sich benehmen und verhalten. Wir sollten nicht nur diese bestimmte Organisation so betrachten, es gilt allgemein so, die Leute leben mit solchen Missverständnissen. Sobald sie zu einer Kirche gehören, zu einer Organisation, oder zu einem Guru, sie glauben, sie sind gerettet. Sie mögen Schurken sein, aber sie glauben sie sind im sicheren. Das ist aber Irrtum!
Wie können wir Srila Prabhupad am besten verherrlichen? Viele von seinen Büchern verkaufen? Neue Devotees gewinnen? Mehr Geld verdienen? Wie können wir ihm besten Dienst erweisen, ihn zufriedener machen? Srila Prabhupad gab uns eine Antwort: „Nein, nein, ihr werdet mich glücklicher und zufriedener machen wenn ihr pure Devotees werdet!“ Also, wir sehen ein Paar Sachwerte, materiellen Dinge in unserer Diensterweisung, er hat aber andere Vision. Und das ist unsere Hoffnung – letztlich, ein spiritueller Meister hat eine göttliche Vision. Noch mal die Frage, wie machen wir am besten Srila Prabhupad glücklich? Dann, wann wir alle reine Devotees werden, so rein, wie es möglich ist. Um Srila Prabhupada glücklich und zufrieden zu machen, sollten wir auf den Weg von der Ausgangsituation bis zu göttlichen Plattform, unseres bestes tun!
Srila Shridara Maharaj identifizierte Srila Prabhupad als Shaktyavesa Avatar, was bedeutet dass Srila Prabhupad eine besondere Persönlichkeit ist, mit göttlichen Shakti gesalbt und mit göttlicher Macht bereichert. Das ist der Grund warum wir sagen, er ist der Auserwählter, und hat diese Aufgabe erfühlt – er hat die Krisnas Lehre in westlicher Welt verbreitet, und er hat den Westen zum Krisna gebracht.
Frage: Dadurch alle Gurus die gleiche Botschaft vermitteln, es ist zu erwarten dass alle gleich sind, aber wir können viele Unterschiede inzwischen Gurus beobachten, einer ist attraktiv und der andere noch mehr attraktiv, warum das?
Tirtha Maharaj: Nun vergessen Sie nicht, das Göttliche wird in Menschen manifestiert! Die Einheit des Göttlichen spiegelt sich in Vielfalt der Menschen, genau so wie ein Sonnenstrahl in vielen Tautropfen. Also, ich denke, Einheit und Vielfalt sind notwendig, so wie die beiden Seiten einer Medaille. Genau das, können wir in Achintya – Bhedabheda – Tattva Prinzip beobachten, eins und verschieden, gleichzeitig. Auf gleicher Weise ist ein Guru, als Prinzip auch eins und vielfältig, er kann nicht einheitlich sein weil er auch Tattva ist – ein göttliches Prinzip ist und das göttliche Prinzip erscheint auf unterschiedliche Weise – Zwecks, zu den Menschen mit unterschiedlichen Geschmäcken und unterschiedlichen Verständnissen nahe zu kommen. So, die Vielfalt des Gurus dient auch dieses Zweck zu erfüllen, d.h. vielen unterschiedlichen Menschen eine Chance geben. Weil, Guru ist keine gewöhnliche Persönlichkeit, er ist ein Instrument Gottes, er ist sein Vertreter.
Leute haben verschiedene Maßstäbe wie sie einen spirituellen Meister verstehen. Die Pflicht eines Schülers ist, die göttlichen Qualitäten in einem menschlichen Wesen zu erkennen. Und wenn man sich über einem wahren spirituellen Meister fragen würde wer er ist, menschliches Wesen oder göttliches Wesen, oder einfach, Bhakta, ich denke, die Antwort ist klar und deutlich. Unsere Pflicht ist in einer menschlichen Person das Göttliche zu erkennen. Guru ist eine untergegebene Person und er ist ein Instrument Gottes, er wird sich besondere Menschen auswählen und in ihnen spirituellen Impulse und Sehnsucht erwecken.
So, ein Guru ist attraktiv, und andere noch attraktiver. Und noch was, so wie wir über Einheit und Verschiedenheit des Meisters diskutieren, könnten wir auch über der Einheit und Verschiedenheit der Organisation sprechen, in einer bestimmten Gruppe wird bestimmte Stimmung gepflegt und in eine andere, wieder was anderes – nur um mehr verschiedenen Menschen zu Krisnas Familie zu einladen. Und ich denke, die Unterschiede sind gut, sie zeigen die verschiedenen Seiten des hingebungsvollen Dienstes. Und Krisna mag nicht nur Seelilien, er liebt auch Lotus-Blume, in seinen Garten gibt es so viele verschiedenen schönen Blumen. Der Punkt ist, die Blume soll gut riechen.
(Vortrag von B.K. Tirtha Maharaj Sept. 2007, Ahtopol)Шрила Прабхупад был выбран разпространять послание по всему миру. Чтобы было понятно, что если ты преданный посланию, если ты преданный своему учителю, ты мог бы быть избранником судьбы. Можешь быть избранником – с какой целью, в каком масштабе  – нет значения. Можешь быть завоевателем мира, может быть так, что ты никто; можешь быть царь или просто главой семьи – не так важно, но если ты  посвещённый, можешь постичь совершенства.

Но на счёт чистого преданного, если говорим о Шриле Прабхупаде, тогда нужно поговорим и о том что такое и как следовать. Для многих следовать звучить официально, это вопрос простого присоединения. Как то увидел рисунок: одинь человек говорит: “Шрила Прабхупада сказал: „ИСКОН – моё тело.” В смысле – „организация, которую я создал – это моё тело.” А на рисунке рядом с ней – Шрила Прабхупад, говорит: “мы не есть эти материальные тела!” Так что, о чём речь идёт? Для многих, если присоединился официально к какой нибудь группе, всё – спасён – несмотря на то, как ты будешь себя вести в дальнейшем. И вот теперь мы не говорим о определённой организации, но вообще о том, что люди могли бы быть жертвой подобному этому пониманию: если я принадлежу к какой нибудь церкве, к какой нибудь организации, если принадлежу к данному гуру, я уже спасён; хотя я большой негодяй, я нашёл безопасное место, так как официально принадлежу к этому. Но это просто неправда.

Как можем возхвалять Шрила Прабхупад наилучшим образом? Однажды его преданные так его и спросили: “Как тебя удовлетворить Прабхупад? Продавая много книг? Если будем приводить всё больше бхакт? Когда у нас будет много денег? Как служить тебе, как удовлетворить тебя?” А он ответил: „Нет, нет… удовлетворите меня только когда будете чистыми преданными.” Так что, может быть, мы замечаем лишь материальные ресурсы или материальные возможности для служения, но у него совершенно разный взгляд. В этом и наша надежда – что хоть духовный учитель, следовало бы, имеет божественнную визию. Как удовлетворить Шрилу Прабхупаду наилучшим образом? Если будете, если все мы будем чистыми преданными. Настолько чистые, насколько это возможно. Чтобы обрадовать Шрила Прабхупад, давайте приложим все усилия, начиная с нынешнего положение и достигая божественный уровень.

Шрила Шридхара Махарадж определяет Шрила Прабхупад как шактьявеша аватар. Это означает специальная личность, помазанный божественной шакти,  божественной силой. Поэтому можем сказать, что он  был избранником судьбы, который исполнял такое служение – представить западный мир Кришне и представить Кришна западному миру.

Вопрос: Так как все учителя представляют всё то же послание, выглядить так как будьто они являються лишь одним. Однако мы видим, что гуру – разные: одинь из них – привлекающий, другой – ещё более привлекающий. Как это так?

Тиртха Махарадж: Не забывайте, что божественное проявляеться в людях. Единство и хармония божественности проявляються и отражаються в разнообразии среди людей. Также, как единственное солнце отражаеться в множестве каплей росы. Поэтому я считаю, что единство и разнообразие – это две обязательные неизбежные стороны одной и той же монеты. Так как мы рассуждаем с точки зрения филоссофии ачинтя-бхедабхеда-таттва, невообразимой и едновременной единосущности и разности, таким же образом и гуру как принцип единый и многообразный. Это не как военная форма. Гуру как таттва, как принцип – божественный принцип; и этот божественный принцип  проявляеться по разному – чтобы сблизить людей, людей с разным пониманием. В действительности, разнообразие учителей служит той целью дать шанс огромному разнообразии людей. Потому что гуру – инструмент; он не  просто человеческое существо, или личность, или божественный представитель; при людей наблюдаеться огромное разнообразие пониманий о гуру. Однако долг ученика –  разпознавать божественное качество в человеке. Так как, если спросите любого настоящего духовного учителя: “Ты божественная личность или обычное человеческое существо, обычный бхакта?”, думаю ясно какой будет ответ. При всё, при этом мы должны видеть божественное в человеке. И так как гуру есть преданный инструмент  Бога, Господ успеет изпользовать нужный человек, чтобы у вас родился духовный порыв, духовное желание родилось у нас. Поэтому – одинь гуру – привлекающий, а другой – еще более привлекающий.

В тоже время чувствую, что как говорили об единстве и разнообразии  учителей, также могли бы говорить и об единстве и разнообразии организаций или групп. Среди одной группы бхакт культивируеться одно настроение; среди другой группы – вероятно другое – просто, чтобы больше людей присоединялись к семьи Кришны. Таким образом, я считю, что эти различия – к лучшему; они показывают разнообразие и разные стороны божественного служения. К тому же Кришна не фанатик на теме водяной лилии; он любит и лотосы. В его огороде есть множество разных прекрасных цветов; главное, чтобы они пахли хорошо.