Archives

Calendar

February 2012
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  Archive for February 27th, 2012

 „Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и фалшиво его – всички тези осем елемента са Мои отделени материални енергии. Освен тези материални енергии, о силноръки Арджуна, има и друга, по-висша Моя енергия. Тя обхваща живите същества, които експлоатират богатствата на по-низшата материална природа. Всички сътворени същества произлизат от тези две природи. Знай със сигурност, че на всичко в този свят – материално и духовно – Аз съм източникът и унищожението.”[1]

Природните елементи са първата стъпка. Въздух, топлина, почва, вода, огън – всички те са основни принципи в съставните части на нашия свят. Това са грубите елементи. Тялото е изградено от тези груби елементи. Повече от две трети от него е съставено от вода. След това по-фините елементи са умът, интелектът и фалшивото его. Те също са по-скоро материални, обаче малко по-деликатни. Затова е и по-трудно да бъдат контролирани, а освен това са и по-мощни. Каквото и да правите на телесно, материално ниво, то малко или много е лесно да се контролира. Ала умствените дейности са по-трудни за овладяване. Често сме обсъждали това: всички тези осем различни елементи – петте груби и трите фини – съставляват по-низшата енергия на Бога. Но понеже и те идват от божествен източник, също трябва да бъдат считани за божествени в крайна сметка. Онова, което е взето от материята, ще се върне в материята. Тялото е взето от материята и ще се върне в материята. Живот или смърт – те са много близо едно до друго. Живот означава, че материята е организирана по определен начин – чрез някаква сила; и тази сила е силата на душата. Когато душата присъства, тя упражнява организиращата си способност над материята и тялото може да функционира. Липсва ли тази организираща способност, то не може да функционира. Затова не бива да отъждествяваме себе си с тялото, защото то е просто един инструмент, действащ според насоките на душата ни. Тялото е досущ като хардуера, инстинктите и правилата в материалния живот са като софтуера, а операторът е душата. И така: вие живеете според правилата, посредством това тяло. Вие получавате преживяването. Живеем в свят на опитност. Хората обикновено не са склонни да учат чрез слушане, те искат да научават от опит. Това е по-нисш начин на усвояване. Ала кой е готов да се учи от слушане?! Изключителна рядкост е някой да е готов да приеме  добър съвет. Не знам как е при българите, обаче унгарците…! Много е трудно да ги впечатлиш с нещо. Ще кажат „да”, ала ще добавят „но”. Все пак е малко по-добре от индийците, защото те ще кажат „да”, но ще действат наобратно. Така че има различни нива на приемане и неприемане. Но няма значение какви характеристики имат различните нации, защото ние трябва да контролираме собствената си настояща природа, за да пречистим съществуването си. Не да живеем и да съдим според телесното ниво, тъй като то е по-нисша енергия, но да достигнем по-високо равнище. Какво именно? Трябва да достигнем по-висшата енергия. Като духовни искрици съзнание ние винаги се намираме под някакво влияние: или сме под въздействие на материалната енергия, или на по-висшата енергия. От вас зависи чия власт избирате.

 


[1] “Бхагавад Гита”7.4-6“Earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence and false ego—all together these eight constitute My separated material energies. Besides these, O mighty-armed Arjuna, there is another, superior energy of Mine, which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material, inferior nature. All created beings have their source in these two natures. Of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and the dissolution.”[1]

The natural elements are the first step. Air, heat, earth, water, fire – all these are the basic principles of the constituting parts of our world. These are the gross elements. The body is made up by these gross elements. More than two-thirds of this body is made of water. Then the finer elements are the mind, the intellect and the false ego. They are also like material, but a little bit more delicate. Therefore it is more difficult to control them and they are more powerful also. Whatever you do on a bodily, material platform, that is more or less easy to control. But the mental activities are more difficult to control. We were discussing that often: all these eight different elements – the five gross and three subtle – constitute the lower energy of God. But because they are also coming from divine source, therefore they also should be considered as divine in a final vision. Whatever is taken from matter will return to matter. Body is taken from matter, it will return back to matter. Life or death – that is very close to each other. Life means that matter is organized in a certain way – by some power; and this power is the soul power. When the soul is present, it just exercises its organizing power over matter and the body can function. When this organizing power is missing, the body cannot function. Therefore we should not identify ourselves with the body, because this is only one instrument that is functioning under the direction of our soul. The body is just like the hardware, the instincts and the rules of material life are just like the software and the operator is the soul. So: you live according to the rules through this body. You take the experience. We are living in a world of experience. People usually are not ready to learn through hearing, they want to learn by experience. This is an inferior type of learning. But who is ready to learn after hearing?! It is very rare if somebody is ready to accept a good opinion. I do not know how it is with Bulgarians, but Hungarians…! It is very difficult to impress them with something. They will say “yes” and add “but”. Still it is a little bit better than Indians, because they will say “yes” but act the opposite. So there are different levels of accepting or not accepting. But it does not matter what characteristics different nations have, because we have to control our own present nature – in order to purify our existence. Not to live and judge on the bodily platform, because this is inferior energy, but to come to some higher level. What level? We should come to the superior energy. Ourselves, as spiritual sparks of consciousness, we are always under some influence: influence either of the material energy or the superior energy. It is up to you which control you choose.[1] “Bhagavad-gita” 7.4-6