Archives

Calendar

February 2012
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  Archive for February 24th, 2012

We have one beautiful prayer, coming from Vaishnava scriptures, and it says: “Om ajnana-timirandhasya jnananjana-shalakaya chakshur unmilitam yena tasmai shri-gurave namah.” Om means “yes”. This is a positive affirmation that the goal we are searching for exists. And this is a prayer to the spiritual master, like an expression, because with the torchlight of knowledge he has come and opened up my eyes. Ignorance is due to material life – result of illusion. Illusion means you think something to be different and you do not recognize something’s real nature. So illusion has these two functions: we mix, we change things; and we do not understand things. The spiritual master helps us to recognize things in their proper meaning, in their proper value. It is said that it is very fortunate to have a protector, to have a master, because he will help us to understand more and more about ourselves, about divinity and about the world.

To be a devotee is a very unique chance in life; because otherwise you would live a very normal and very simple life. But in this way you will have a very exciting life, full of unexpected things, full of divine experience. And it only depends on us how we should fulfill this chance. So we should always take the best opportunity to achieve what is given to us. AsKrishnacomes to protect those, who have surrendered to Him, this is a chance that we can always be with Him. Therefore the change in the life of a devotee means that he has lost himself for himself or herself. He is not living anymore for himself or herself, but he is living for God. In that way you become representatives, you start to represent the line of your masters and God Himself. This is responsibility and glory at the same time. Because if people will meet you, they will understand and they will seeKrishnaand guru according to you. Therefore we all should be nice representatives of our masters.

A real master should belong to a lineage. And you all belong to some lineage, for example like a family lineage, like a national lineage, like a scientific lineage from your teachers. But what is our spiritual lineage? Shrila Prabhupada mentions that the message ofKrishnacan be transmitted by such a lineage that is originating from Krishna Himself. It is very logical: if the lineage comes from God, then most probably the message was transmitted about God. And if we are connected to such a lineage, we can have a connection to the God Supreme.

It is said that the path, that you cover until you meet Shri Guru is much longer then what you have to go from Guru to Krishna. Why? Because they are together! One part of the entourage of Krishnais the cows. But there is another entourage – this is the vaishnava. And the vaishnava principle proper – this is the pure devotee. Or other times devotees are ready to quote the spiritual master. So, if first you get the dust of Krishna, next you get the cows, then you get His darshan, and who comes after Krishna? Just like the sequence of the days that we are celebrating: first Krishna, then the pure devotee; first the source of energy, then the energy itself; first God and then His servant. This is very instructive – how these days are arranged.[1] We should also be like this, always running: “ami to kangala krishna krishna boli[2]” – to run after the Lord.[1] This is related to the celebration of Janmashtami, the appearance day of Sri Krishna, and the birthday of Srila Prabhupada, His pure devotee, which is on the next day.

[2] “I am simply running behing You shouting “Krishna!Krishna!” – from devotional song “Ohe vaishnava thakura”by Bhaktivinoda Thakura.Van egy nagyon szép fohász a vaisnava szentírásokban, így szól: “Óm agjána-timirándhaszja gjánánydzsana-salákajá, csaksur unmílitam jéna taszmai srí-guravé namah.” Az Óm azt jelenti „igen”. Egy pozitív megerősítés, hogy a cél, ami után kutatunk létezik. Ez egy, a lelki tanítómesterhez szóló fohász, mint egy kifejezés, mert a tudás fáklyalángjával, eljött és felnyitotta a szememet. A tudatlanság az anyagi élet velejárója – az illúzió eredménye. Az illúzió azt jelenti, hogy mást gondolsz valamiről, és nem ismered fel az igaz természetét. Az illúziónak tehát ez a két funkciója van: összekeverünk dolgokat; és nem értünk dolgokat. A lelki tanítómester segít felismerni a dolgokat, azok valódi jelentésében, valódi értékében. Azt mondják nagyon szerencsés ha az embernek van egy védelmezője, mestere, mert egyre jobban segít megérteni önmagunkat, az isteni dolgokat és a világot.

Bhaktának lenni egy igen különleges lehetőség az életben; mert máskülönben egy teljesen normális és nagyon egyszerű életet élnél. De ily módon nagyon izgalmassá válik az életed, teli nem várt dolgokkal, teli isteni tapasztalatokkal. És rajtunk múlik, hogyan élünk ezzel a lehetőséggel. Ragadjuk meg mindig a legjobb lehetőséget arra, hogy elérjük, ami nekünk adatott. Mert Krsna eljön, hogy megvédje azokat, akik meghódoltak Őneki, lehetőséget ad, hogy mindig Vele lehessünk. Ezért egy bhakta életében a változás azt jelenti, hogy elveszíti önmagát saját maga számára. Többé már nem önmagáért él, hanem az Úrért. Ily módon képviselőkké váltok, mesteretek vonalát és magát az Urat képviselitek. Ez felelősség és dicsőség is egy időben. Mert ha az emberek találkoznak veled, rajtad keresztül látják, értik majd meg Krsnát és a gurut.  Ezért legyünk mind jó képviselői mesterünknek.

Egy valódi mesternek egy vonalhoz kell tartoznia. És mind tartoztok valamilyen vonalhoz, például családfa, vagy nemzet, vagy a tanáraidon keresztül egy tudományos vonalhoz. De mi a mi lelki vonalunk? Sríla Prabhupád megemlíti, hogy Krsna üzenete egy olyan vonal által közvetíthető, amely Krsnától ered. Nagyon logikus: ha a vonal Istentől ered, akkor nagyon valószínű, hogy az Úr üzenetét fogja közvetíteni. És ha csatlakozunk egy ilyen láncolathoz a Legfelsőbb Úrral kerülhetünk kapcsolatba.

Azt mondják az út, amit addig jársz be, amíg találkozol Srí Guruval sokkal hosszabb, mint a gurutól Krsnáig vezető. Miért? Mert ők összetartoznak! Krsna kíséretének egyik része a tehenek. De van egy másik is, és ez a vaisnava. És az igazi vaisnava elv az a tiszta bhakta. Vagy más alkalommal a bhakták azt említik, hogy a lelki tanítómester. Ha tehát először Krsna pora ér el hozzád, aztán jönnek a tehenek, majd a személyes találkozás, akkor ki jön Krsna után? Csak úgy, mint az ünnepnapok sorrendje: első Krsna, aztán a tiszta bhakta; első az energia forrása, majd maga az energia; első az Úr, aztán a szolgája. Nagyon tanulságos, ahogyan ezek a napok követik egymást. [1] Legyünk mi is ilyenek, rohanjunk “ámi to’ kángála krsna krsna boli’…[2]” az Úr nyomában.

 


[1]Utalás a Dzsanmástami ünnepre, Krsna megjelenési napjára, és Sríla Prabhupád, Krsna tiszta bhaktája születésnapjára, mely a következő napra esik.

[2] “Csak szaladok a nyomodban, azt kiáltozva „Krsna! Krsna!” – Bhaktivinód Thákur „Ohé vaisnava thákura” kezdetű dalából.Имаме една красива молитва, идваща от ваишнавските писания, и тя гласи: “Ом агяна-тимирандхася гянанджана-шалакая чакшур унмилитам йена тасмаи шри гураве намаха.” Ом означава „да”. Това е положително уверение, че целта, към която се стремим, съществува. Това е и молитва към духовния учител, като възклицание, защото той е дошъл с факела на знанието и е отворил очите ми. Невежеството се дължи на материалния живот – то е резултат от илюзията. Илюзия означава да приемаш нещо за друго и да не разпознаваш истинската му природа. Илюзията притежава тези две функции: да смесваме, объркваме нещата; и да не ги разбираме. Духовният учител ни помага да проумеем истинския смисъл на нещата, истинската им стойност. Казва се, че е голямо щастие да имаме закрилник, да имаме учител, защото той ще ни помага да научаваме все повече и повече за себе си, за божественото и за света.

Да си преданоотдаден е изключително уникален шанс в живота; защото в противен случай би живял съвсем нормално и обикновено. Ала по този начин животът ти ще е вълнуващ и изпълнен с неочаквани обрати, с божествени преживявания. И зависи единствено от нас как ще осъществим този шанс. Затова трябва винаги да се стремим да оползотворяваме по най-добрия начин онова, което ни е дадено. Тъй като Кришна идва на помощ на онези, които са Му се отдали, това е възможност винаги да бъдем с Него. Така че шансът в живота на преданоотдадения е, че той е изгубил себе си за себе си. Той вече не живее за себе си, живее за Бог. По този начин вие ставате представители, започвате да представяте линията на своите учители и самия Бог. Това е едновременно отговорно и славно. Защото когато хората ви срещат, те ще разбират и виждат Кришна и гуру според вас. Затова всички ние трябва да сме добри представители на своите учители.

Един истински учител трябва да принадлежи към последователност. Вие всички принадлежите към някаква линия, например семейно потекло, националност, към някаква научна линия на своите учители. Но коя е духовната ни линия? Шрила Прабхупада казва, че посланието на Кришна може да бъде предадено посредством такава последователност, която произтича от самия Кришна. Това е съвсем логично: ако линията идва от Господ, тогава най-вероятно и предаденото послание ще касае Него. И ако сме свързани с такава линия, ще можем да имаме досег с Върховния Бог.

Казва се, че пътят, който изминаваш преди да срещнеш Шри Гуру е много по-дълъг от този, който трябва да извървиш от Гуру до Кришна. Защо? Защото те са заедно! Една част от антуража на Кришна са кравите. Но има и друг антураж – това е ваишнавата. А въплъщението на ваишнавския принцип е чистият бхакта, или духовния учител. И така, ако най-напред до вас достига облакът прах, вдигнат от Кришна, след това идват кравите, сетне получавате Неговия даршан, тогава кой идва след Кришна? Точно както идва последователността на дните, които честваме: най-напред е Кришна, след Него чистият преданоотдаден; най-напред източникът на енергията, после самата енергия; първо Бог, а сетне Неговият слуга. Много е поучително по какъв начин са подредени тези дни[1]. Винаги трябва да правим това, винаги така да тичаме: “ами то кангала кришна кришна боли[2]” – да тичаме след Бога.[1] Има се предвид честването на Джанмащами, денят на появяването на Шри Кришна, и рожденият ден на Шрила Прабхупада, Неговият чист предан, който е на следващия ден.

[2] “Аз просто тичам след Тебе, викайки „Кришна! Кришна!” – от набожната песен “Охе ваишнава тхакура”от Бхактивинода Тхакура.Da gibt es in Vaisnava Schriften ein schönes Gebet: „Om ajnana-timirandhasya, jnananjana-salakajya, caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namaha.“ Om bedeutet „Ja“, und das ist die Bestätigung dass das Ziel den wir suchen lebendig ist, es existiert. Das ist ein Gebet an unseren spirituellen Meister der uns mit Fackel des Wissens die Augen öffnete. Dieses gebet ist eine Ehrenbietung an ihm. Die Unwissenheit kommt durch materielles Leben und Illusion ist das Ergebnis. Illusion heißt, Sie sehen etwas, Sie haben eine Meinung darüber, aber, Sie erkennen nicht dessen wahre Natur. Also, die Illusion hat zwei Eigenschaften; erstens, Sie verwechseln die Dinge, und zweitens, Sie verstehen sie nicht. Und spirituelle Meister hilft uns die Dingen zu erkennen in ihrer wahrsten Sinne, in ihrer wahrsten Bedeutung. Es ist gesagt, man hat großes Glück wenn man einen Meister findet, weil er wird uns helfen, immer mehr von Gott, von uns selbst und von der Welt zu verstehen.
Ein Devotee werden ist einmalige Chance im Leben- anders, würde man ganz einfaches normales Leben führen. Aber als Devotee, unser Leben wird sehr aufregend, voll vom unerwarteten Dingen, voller göttlichen Erfahrungen. Es hängt nur von uns selber an, wie werden wir diese Chance ausnützen. So, wir sollen diese Gelegenheit annehmen und erreichen das, was uns gehört. Krisna kommt immer zu denen die ihm unterworfen sind, und er beschützt sie. Hier öffnet sich die Chance, für immer bei ihm sein. Die Veränderungen in Leben eines Devotees bedeuten dass er sich selbst aufgibt und er lebt für die anderen, aber im wahrsten Sinne, er lebt für Gott. Und das bringt Verantwortung, aber zugleich die Ehre mit sich. Also, wenn die anderen Menschen euch beobachten werden, sie werden den Meister und den Höchsten in euch erkennen. Deswegen sollen wir gute Vertretung sein.
Ein wahrer Meister sollte zu Schülernachfolge gehören, zu einer Linie – wir alle gehören zu gewissen Linien, z. B. Familie Abstammung, Nationalität, aber auch zur Linie unseres Meisters. Was ist unsere spirituelle Linie?
Srila Prabhupada sagte, Krisnas Botschaft wird durch so eine Linie übertragen und Krisna selbst ist der Ursprung seiner Botschaft. Wenn Gott der Ursprung ist, dann ist es logisch und höchstwahrscheinlich dass diese Botschaft über ihm vermittelt wird, und wenn wir zu dieser Linie gehören, dann werden wir mit ihm verbunden! Es ist auch gesagt, dass der Weg den wir bisher gegangen sind, bis wir Guru gefunden haben, viel länger ist als der Weg von Guru zum Krisna. Warum? Weil Guru und Krisna gehören zusammen!
Ein Teil des Weges Krisna zu folgen sind die Kühe, andere Teil sind die Vaisnava und Vaisnava-Prinzip ist richtig, das ist rein hingebungsvolles Prinzip.
Also, zuerst sehen Sie den Staub, dann erscheinen die Kühe und letztlich bekommen Sie ein Darshan mit Krisna. Und wer erscheint nach ihm? Es ist die gleiche Reihenfolge wie bei unseren Feiertagen. Zuerst feiern wir Krisnas Erscheinung, sein Geburtstag und dann nach feiern wir Erscheinung von seinem reinen Devotee – zuerst die Quelle der Energie, und dann die Energie, zuerst der Gott und dann nach, seine Diener. Das bezieht sich auf feiern von Janmastami am ersten Tag und am nächsten ist Erscheinungstag – Geburtstag von Srila Prabhupada, seinen reinsten Devotee.
Wir sollen dieses Prinzip folgen; immer hinten nach Gott rennen – „ami to kangala Krisna Krisna boli“[1] – nach dem Herren rennen.

[1]„So renne ich einfach nur hinter dir her und rufe: Krisna! Krisna!“– aus dem Lied „Ohe Vaisnava Thakura“ von Bhaktivinoda Thakur.


(Vortrag von B.K. Tirtha Maharaj Sept. 2007, Ahtopol)У нас есть одна красивая молитва из вайшнавских писаний, и в ней говориться: „Ом агьяна-тимирандхася гяньанджана-шалакая чакшур унмилитам йена тасмаи шри гураве намаха.” Ом значит „да”. Это положительное утверждение, что цель, к которой  стремимся, существует. Это, также и молитва к духовному учителю, как возклицание,  он пришёл ко мне и с помощью факела познания уничтожил моё невежество. Невежество происходит от материальной жизни – это результат иллюзии. Иллюзия означает принимать что то за совсем не то, что оно есть и не понимать его настоящую природу. Иллюзия имеет две стороны: смешивать, перепутывать вещи; и вторая – просто не понимать. Духовный учитель помагает понять настоящий смысл вещей, их настоящая ценность. Говориться, что это большое счастье, что у нас есть защитник, есть духовный учитель, потому что он будет нам помогать всё больше и больше узнавать самих себя, божественность или этот мир.

Быть преданным – это чрезвычайный, просто таки уникальный шанс в жизни; потому что в противном случае ты бы жил совершенно нормальной и обычной жизнью. Но, таким образом, жизнь у тебя волнующая и переполнена крутыми поворотами, полна божественными переживаниями. И зависит единственно от нас самих как мы воспользуемся этим шансом. Поэтому нужно всегда стремиться наилучшим образом воспользоваться тем, что нам дано. Так как Кришна всегда приходит на помощь тем, которые отдали себя Ему, это возможность всегда быть вместе с Ним. Так что шанс в жизни преданного в том, что он не может воспользоваться собой для самого себя. Он уже не живёт для самого себя, живёт ради Бога. Таким образом вы начинаете становиться представителями своих учителей, представлять линию своих учителей и самого Бога. Это одновременно ответственно и очень славно. Потому что когда люди встречают вас, они начнут понимать и видеть Кришну и гуру с вашей точки зрения. Поэтому все мы должны быть представителями своих учителей.

Настоящий учитель должен принадлежать к последовательности. Вы все принадлежите к какой нибудь линии, например семейное произхождение, национальность, к какой нибудь научной линии своих учителей. Но какая наша духовная линия? Шрила Прабхупада говорит, что послание Кришны может быть получено через такой последовательности, которая произходит от самого Кришны. Это являеться совсем логичным: если линия приходит от самого Господа, тогда, вполне вероятно, полученное нами послание будет относиться к него самого. И если мы связаны с такой линией, сможем соприкоснуться с Верховным Господом.

Говориться, что дорогу которую проходишь прежде чем встретить Шри Гуру намного длиннее той, которую нужно пройти от Гуру до Кришны. Почему? Потому что они вместе! Одна часть окружения Кришны – это коровы. Но другая часть его антуража – это ваишнава. А воплощение ваишнавского принципа – чистый бхакта, или духовный учитель. И так, если сначала до вас достигает облак праха вокруг Кришны, потом приходят коровы, потом получаете Его даршан, тогда кто идёт после Кришны? Точно так же как приходит последовательность дней, которые празднуем: сначала Кришна, потом Его чистый преданный; Сначала источник энергии, потом саму энергию; сначала Бог, а потом его слуга. Очень поучительно каким образом, в каком порядке идут эти дни[1]. Всегда нужно делать это, всегда нужно бежать за Ним : “ами то кангала кришна кришна боли[2]” – бегать за Богом.

 [1] Имееться ввиду празднование дня Джанмаштами, день появления Шри Кришны,  потом день рождения Шрилы Прабхупады, Его чистого преданного, на следующий день.

[2] “ я просто просто бегу за Тобой, призывая „Кришна! Кришна!” – из религиозной песни “Ойе ваишнава тхакура”  Бхактивинода Тхакура.