Archives

Calendar

February 2012
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  Archive for February 13th, 2012

Обикновено всеки, като се запознае с преданоотдадените разбира, че е много благотворно да поиска някакво служене. Спомням си как веднъж Гурудев се срещна с някои нови бхакти, нови приятели. Имаше един много симпатичен младеж и те се заговориха за един град, който и двамата познаваха. По едно време Гурудев спомена: “А сещаш ли се за онази чудесна възрастна дама, която работи в библиотеката? Би могъл да я посетиш.” Разговорът продължи нататък и в крайна сметка приключи. Тогава момъкът се сепна и каза: “О! Колко съм глупав! Забравих да си поискам някакво конкретно служене.” А аз му казах: “Но ти не чу ли? Той ти каза да посетиш старата дама в библиотеката. Това е специфично, пряко служене за теб!

Така че понякога гуру просто споменава нещо. И зависи от схватливостта на ученика дали ще го разбере или не. Обикновено те не разбират. Дори да им дадеш инструкция на хартия, черно на бяло; какво да говорим за изнасяне на лекция и присъствие на лекция! Брахма е дал на всеки по две уши. През едното влиза – през другото излиза. Такова е обичайното състояние на ученика. През едното ухо влиза, през другото излиза. Променете това! Трябва да имаме хиляди уши, за да слушаме за прекрасните качества на Кришна и да доловим няколко капчици от напътствията на духовния учител. И трябва да имаме милиони езици, за да възхваляваме качествата на Кришна или да възпяваме светите имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Може би един от тези милиони езици ще произнесе истинското име.

Крипадхам: Как бихме могли да се научим да слушаме? И от какво зависи способността ни да чуваме и да разбираме?

Тиртха Махарадж: Ако Кришна ти е отнел цялата способност да разбираш, ако ти е отнел интелекта, ще дойде духовното разбиране. Когато си изгубиш ума – тогава идва духовната мъдрост. Докато се плъзгаме по плоскостта на интелекта няма изход! Искаме всичко да обясним, искаме всичко да проумеем. Искаме да разберем онова, което е невъзможно да бъде разбрано! Умът, интелектът, мозъкът са голям проблем.

Коментар: Но нали така сме създадени: за да приемеш нещо, трябва да го разбереш.

Тиртха Махарадж: Добре! Но ви предлагам: нека последваме съвета на най-висшия интелект в тази вселена, а именно Бог Брахма, Творецът. Отначало той медитирал, използвал силата на интелекта си  – в продължение на колко години? Милиарди! Много дълго време. И в крайна сметка разбрал: “Ей! Не мога да проумея! По-добре нека да обожавам, защото по такъв начин ще разбера.”

Така че докато си мислим, че трябва да обясняваме и да разбираме, всъщност не разбираме. Щом започнем да установяваме любяща връзка, Той ще дойде. Духовното разбиране не е материална наука. То се спуска, то не е процес на изграждане. Затова нека култивираме сърцата си и своята идентичност, за да призовем и приемем присъствието на Кришна. Толкова за разбирането.

А слушането зависи от говоренето. Ако няма никой, който да ти каже нещо, какво ще чуеш? Така че шраванам идва след киртанам. Без киртанам няма шраванам. Ако някой не практикува киртанам, как би могъл ти да практикуваш шраванам?

Крипадхам: Но как да практикувам киртанам, ако нямам шраванам?

Тиртха Махарадж: Не, не, не! Нека някой друг практикува киртанам. А ти бъди внимателен и слушай. Първият импулс идва от Кришна. Той свири на флейтата си. Това е киртанам. Звукът присъства. А кой е звукът от флейтата на Кришна? Това е Гаятри. Звукът от флейтата на Кришна е Гаятри мантрата. Ти просто надай ухо за тази вибрация.

Но може би това отново беше един вид висш отговор. Не особено практичен. Извинете ме заради моята непрактичност. Ала ако разбера въпроса ти по начин: „как да подобря способността си да слушам” – ако пееш от самото си сърце: радха кришна прана мора югала-кишора дживане маране гати…” Ако пееш това, слушането ти ще се пречисти. Може ли каратали?Usually everybody who meets the devotees will understand that it is very useful to ask for some service. Once I remember Gurudev was meeting some new bhaktas, some new friends. There was one very nice young man and they were discussing about the same city they both knew. Somehow Gurudev mentioned: “And you know that very nice old lady, working at the library? Maybe you can visit her.” The conversation was going on and on, and finally it was finished. Then our young boy was amazed and said: “Ah! What a fool I am! I forgot to ask for a specific service.” And I told him: “Did you not listen? He told you to visit this old lady at the library. This is direct specific service to you, for you!

So, sometimes guru just mentions something. And it depends on the catching capacity of the disciple whether he understands or not. Usually they do not understand. Even if you give instruction on paper, black on white; what to speak of giving a lecture and sitting on a lecture! Brahma had given two ears to everybody. Here in – this way out. This is the normal condition of the disciple. One side in, other side out. Change it! You must have thousands of ears to listen to the beautiful qualities of Krishna and to catch a few drops of instructions from the spiritual master.  And we must have millions of tongues to glorify the qualities of Krishna or to chant the holy names: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama, Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Maybe one of these millions tongues will sound the real name.

Kripadham: How can we learn to listen? And on what depends our hearing capacity, understanding capacity?

Tirtha Maharaj: If Krishna has taken away all your understanding, if Krishna has taken away your intellect, then spiritual understanding will come. When you lose your brain – then comes spiritual wisdom. Until we are moving on the level of intellect – no way out! We want to explain everything, we want to understand everything. We want to understand what is impossible to understand! This mind, intellect, brain is much trouble.

Comment: But we are created like this: in order to accept something, you have to understand it.

Tirtha Maharaj: All right! But I suggest: let us follow the advice of the highest intellect of this universe – and this is Lord Brahma, the Creator. In the beginning he was meditating, using his intellectual power – for how many years? Billions! Very long time! And finally he understood: “Hey! I cannot understand! Better I worship – because in this way I will understand.”

So until we think that we have to explain and understand – we do not understand. As soon as we start to establish a loving contact, He will come. Spiritual understanding is not a material science. It descends; it is not an ascending process. So we should cultivate our hearts, our identity to invite and to accept Krishna’s presence. This much about understanding.

Hearing is depending on speaking. If there is nobody to tell you anything, what can you hear? So, shravanam is running after kirtanam. Without kirtanam there is no shravanam. If somebody is not practicing kirtanam, what can you shravanam?

Kripadham: But how to practice kirtanam if you do not have shravanam?

Tirtha Maharaj: No, no, no! Let somebody else practice kirtanam. And be attentive, pay your attention to listen. The first impulse is coming from Krishna. He is playing His flute. Kirtanam is there. Sound is there. And what is the flute sound of Krishna? This is the Gayatri. The flute sound of Krishna is the Gayatri mantra. You only pay a listening ear to this vibration.

But maybe this was again a kind of high answer. Not so much practical. Sorry, I am an impractical person. But maybe if I understand the question like this: „How can I improve my listening capacity?” If you chant from the heart: “radha krishna prana mora jugala kishora jivane marane gati…” If you chant this, your hearing will be purified. May I have a karatal?