Archive for September 9th, 2011

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 27.02.2007, Sofia)

Question: For example, you help many people without asking anything in return. But the social rules are different. They are based on trade principles. Sometimes when you do something for someone, he recognizes it. But I think in most of the cases, they think you are stupid or strange. How to cope with this?
Tirtha Maharaj: Go on! You want to prove yourself? Until we want to prove ourselves, this is not a selfless service. Activity is the best service, activity is the best compassion. But sometimes it does not work. The other party is not ready to accept any service from you. Then how can you express your compassion? There is a way. By your meditation, for example. But again, on the meditative or the prayer platform you can commit violence: “Please, my Lord, make him understand what I know!” Many times we pray like this! “O my Lord, please, make him a devotee!” And we think: “Ah, I am so compassionate, because I am praying for his spiritual benefit.” But actually you are doing a spiritual violence. You try to intrude into his karma, intrude into his path.
Then how to pray nicely, correctly? “Please, my Lord, make his path smooth. Let it be as You like, let it be good for him, not as I think.” Selfless meditation is a prayer for the spiritual benefit of the others.
We are not concerned about proving ourselves. If our authority says: “Do like this” – do like this. Sometimes the complaint of others is actually a compliment. Let’s take a very simple example, the students in a classroom – they will all complain about a strong teacher. This is the dharma of a student. They are always complaining: “He is so heavy, he is asking so much, he is requiring so much!” But after twenty years which teacher you will remember? This one! So today’s complaint is twenty years’ later compliment.
Once a devotee visited his old priest friend. And the priest asked: “Ah, my dear son, very nice that you came; how are you?” He knew that the boy was practicingbhakti. So he said: “Ah, I am a little bit in trouble. My guru is very heavy with me.” What did the priest say? “Very good, my dear! You are so fortunate!” A complaint from one side, a compliment from the other side.
So we do not want to prove ourselves. If you act according to the absolute truth, you do not have to prove yourself. And do not forget, in the company of fools, the only one normal guy will be considered stupid.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2007.02.27, Szófia)
Kérdés: Például, sokaknak segítünk anélkül, hogy bármit is elvárnánk cserébe. De a társadalmi szabályok különbözőek. A kereskedelem szabályain alapulnak. Néha ha teszel valamit valakiért, az elismeri. De azt hiszem legtöbbször azt gondolják bolond vagy, vagy legalább is furcsa. Hogyan birkózzunk meg ezzel?
Tírtha Mahárádzs: Folytasd! Igazolni szeretnéd saját magad? Amíg így van, addig nem önzetlen a szolgálat. A cselekvés a legjobb szolgálat, a cselekvés a legjobb együttérzés. De néha nem működik. A másik fél nem akar semmilyen szolgálatot elfogadni tőled. Akkor hogyan fejezheted ki az együttérzésed? Van rá mód. Például a meditációddal. De ismét felmerül, hogy a meditatív vagy fohász állapotban is követhetünk el erőszakot: „Kérlek Uram, értesd meg vele, amit én tudok!” Sokszor fohászkodunk így! „Ó Uram, kérlek, tedd bhaktává!” És azt gondoljuk: „Ah, olyan együtt érző vagyok, mert a lelki javáért fohászkodom.” De igazából lelki erőszakot követsz el. Megpróbálsz beleavatkozni a karmájába, az útjába.
Akkor hogyan fohászkodjunk helyesen, szépen? „Kérlek Uram, tedd simává az útját. Legyen úgy ahogy Te akarod, ahogy neki jó, nem ahogy én gondolom.” Az önzetlen meditáció a mások lelki javáért folytatott fohász.
Nem törődünk azzal, hogy magunkat igazoljuk. Ha a feljebbvalónk azt mondja: „Csináld így” – akkor csináld úgy. Néha mások panaszkodása igazából dicséret. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát, a diákok a tanteremben – mind panaszkodni fognak egy szigorú tanár miatt. Ez egy diák dharmája. Mindig panaszkodnak: „Olyan szigorú, túl sokat kér, túl nagy az elvárás!” De húsz év múlva melyik tanárra fogsz emlékezni? Erre! Ami tehát ma panasz, húsz évvel később dicséret.
Egyszer egy bhakta meglátogatta öreg pap barátját. A pap megkérdezte: „Óh kedves fiam, nagyon jó, hogy eljöttél; hogy van?” Tudta, hogy a fiú a bhaktit gyakorolja. A fiú így válaszolt: „Ah, egy kissé bajban vagyok. A gurum nagyon szigorú velem.” Mit válaszolt a pap? „Nagyszerű, kedvesem! Nagyon szerencsés vagy!” Egy panasz az egyik oldalról, egy dicséret a másikról.
Nem akarjuk tehát igazolni magunkat. Ha az abszolút igazság szerint cselekszel, nem kell igazolnod magad. És ne feledjétek, a bolondok társaságában az egyetlen normális embert bolondnak fogják nézni.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София)
Въпрос: Да речем, че помагаш на много хора без да искаш нищо в замяна. Обаче правилата в обществото са различни. Основават се на търговски принципи. Понякога ако направиш нещо за някого, той го оценява. Но мисля, че в повечето случаи те взимат за глупав или смахнат. Как да се справяме с това?
Тиртха Махарадж: Продължавай по същия начин! Искаш да се доказваш ли? Докато искаме да се докажем, това не е безкористно служене. Постъпките са най-доброто служене, постъпките най-добре изразяват състрадание. Обаче понякога е невъзможно. Отсрещната страна не е готова да приеме никакво служене от теб. Тогава как можеш да проявиш състраданието си? Има начин. В медитацията си, да речем. Ала дори на нивото на медитацията и молитвата можете да извършите насилие: “Моля те, Господи, накарай го да разбере това, което аз знам!” Често се молим по този начин! “О мой Боже, моля те, превърни го в бхакта!” И си мислим: “О колко съм състрадателен, понеже се моля за неговото духовно благополучие.” Ала всъщност извършваш духовно насилие. Искаш да се намесиш в кармата му, в неговия път…
Тогава как да се молим хубаво, правилно? “Моля те, Боже, стори гладък пътя му. Нека бъде както Ти искаш, нека бъде добре за него, а не както аз мисля.” Безкористната медитация е молитва за духовното благоденствие на другите.
Нас не ни вълнува да доказваме себе си. Ако учителят ни е казал: “Прави това и това” – правим го. Понякога недоволството на останалите всъщност е комплимент. Да вземем съвсем простичък пример: учениците в една класна стая – те до един се оплакват от строгия учител. Това е дълг на ученика. Все недоволстват: “Толкова е непоносим, толкова е взискателен!” Ала след двайсет години кой учител ще помниш? Точно този! Така че днешното мрънкане е комплимент за след двайсет години.
Веднъж един преданоотдаден посетил свой стар приятел, свещеник. И свещеникът го попитал: “Скъпо мое момче, колко се радвам, че дойде; как си?” Той знаел, че младежът практикува бхакти. Момъкът отвърнал: “Ох, малко съм загазил. Моят гуру е много строг с мен.” Какво казал свещеникът? “Много добре, момчето ми! Ти си късметлия!” От едната страна оплакване, от другата – комплимент.
Така че ние не желаем да се доказваме. Ако действаш в съответствие с абсолютната истина, не се налага да се доказваш. А и не забравяй, в компанията на глупци единственият нормален ще бъде считан за глупак.


 (Conferencia de B. K. Tirtha Maharaj, el 27.02.2007, Sofía)
Pregunta: Supongamos que desinteresadamente ayudes a mucha gente sin pedir algo en cambio. Por lo tanto, las reglas que rigen en la sociedad humana son diferentes. Se basan en principios mercantiles. A veces cuando haces algo para alguna persona, ésta lo aprecia. Sin embargo, en la mayoría de los casos te toman por tonto, estúpido  o chiflado. ¿Cómo podemos superarlo?
Tirtha Maharaj: ¡Sigue haciendo igual! ¿Acaso quieres probar algo a ti mismo? Queriendo probar algo siquiera a nosotros mismos no es servicio desinteresado. El mejor servicio se comprueba  y manifiesta con la conducta, con el comportamiento de compasión. Por lo tanto esto no siempre resulta posible. La  parte de enfrente no está lista a aceptar cualquier servicio por tu parte. Entonces, ¿cómo puedes manifestar tu compasión? Hay modo de hacerlo. Digamos que será posible hacerlo por  tu meditación. Pero incluso en el nivel de la meditación o de la plegaria es posible proferir violencia: “Dios, ¡te ruego lo obligas a comprender lo que yo sé!”¡Frecuentemente rogamos a Dios de este modo! “O, Dios mío, te ruego lo transformes en bhakta!”  Y a nuestra vez pensamos: “O, cuán  compasivo soy pues estoy  rogando por su bienestar espiritual.” Pero en efecto lo que haces  es una violencia espiritual. Quieres intervenir en su karma, quieres ponerte en su camino…
Entonces, ¿Cómo debemos rogar bien y correctamente? “Te ruego, Dios mío, aplancha su camino. Ojalá  todo ocurra como Tu quieras, ojalá todo resulte bien para él y no como yo lo estoy ideando.” La meditación desinteresada es en efecto una plegaria que ruega por el bienestar espiritual de los otros.
 No nos importa tanto probar algo a nosotros mismos y realizarnos. Si el maestro nos ha dicho: “Haz esto y aquello.” – pues lo hacemos. A veces el descontento de los otros en efecto es un piropo para ellos. Tomemos un sencillo ejemplo: los alumnos en un auditorio – todos ellos se quejan de la severidad de su riguroso maestro. Quejarse y estar siempre descontento es como un  deber del alumno: “¡Es insoportable, es tan exigente!” Sin embargo, veinte años después,  ¿A quién recordarás? ¡A éste, al severo y riguroso, por supuesto! De modo que el refunfuñar hoy tu descontento resulta  ser un piropo veinte años más tarde.
  Una vez había un devoto dedicado que visitó a un  sacerdote amigo suyo. Y el sacerdote le preguntó: “Querido hijo mío, me alegro tanto que has venido a verme; ¿Qué tal estás? El sabía por supuesto que el joven estaba practicandobhakti. El joven respondió: “O, estoy en un apuro. Mi guru  es muy riguroso conmigo.” ¿Y qué es lo que replicó el sacerdote? “¡Muy bien, hijo mío, eres un dichoso!  ”Por  una parte  viene una queja, pero por otra parte – un piropo.
De modo que no deseamos probar cualquier cosa a nosotros mismos. Si tus actos resultan conformes a la  verdad absoluta, no hacen falta pruebas. Y no olvides que en compañía de estúpidos  el único cuerdo también  será considerado como estúpido.


(из лекции  Б.К.Тиртха Махараджа, 27.02.2007, София)
Вопрос: Скажем, кто-то помогает многим людям, не ожидая ничего взамен. Однако правила в обществе другие. Основываються на торговых принципах. Иногда кто-то оценивает то, что ты сделал для него. Но я думаю, что в большинстве случаев ты выглядишь глупцом или даже сумасшедсшим. Как выйти из этого положения?
Тиртха Махараджа: Продолжайте действовать правильным образом! Хочешь себя доказать, да? Пока ты этого хочешь, это не бескорыстное служение. Поступки являються самым хорошим служением, поступки выражают сострадание. Однако иногда это невозможно осуществить. Другая сторона не готова принять никакое служение от тебя. Тогда как можно выразить сострадание? Есть как. В медитации. Но даже на уровне медитации, молитвы, возможно совершить насилие: “Прошу тебя, Господи, вынуди его понять то, что я знаю!” Часто молимся таким образом! “О мой Бог, прошу тебя, преврати его в бхакту!” И думаем: “О, какой я сострадательный к нему, я так молюсь за его духовное благополучие.” Но в действительность совершаешь духовное насилие. Хочешь контролировать его карму, вмешиваешься в его жизненный путь…
Тогда, как молится правильно? “Прошу тебя, Бог мой, сделай дорогу его легкой. Пусть будет как Ты этого хочеш, пусть всë будет за его благо, а не как я думаю.” Бескорыстная медитация – это молитва о духовном благоденствии других.
Нас не волнует то, как доказывать себя. Если учитель нам сказал: “Делай вот это” – делаем. Иногда неудовольствие остальных являеться комплиментом. Взять, хотя бы, совсем простой пример: ученики в каком то классе – они все до одного жалуются на строгово учителя. Это долг ученика. Все недовольствуют: “Такой невыносимый, такой взыскательный!” Однако через двадцать лет кого из учителей вспомнишь? Как раз этого! Так что сегодняшнее роптание – комплимент за период через двадцать лет.
Однаждый, одинь преданный посетил своего старого приятеля, священника. И священник спросил: “Дорогой мой мальчик, как я радуюсь, что пришëл ко мне, ну как ты!?” Он знал, что молодой человек практикует бхакти. Молодой человек ответил: “Ой, немножко пострадал. Мой гуру ужасно строгий ко мне.” Что ответил священник? “Очень хорошо, мальчик мой! Ты такой удачливый!” С первой стороны – ропот, а на встречу – комплимент.
Так что незачем нам доказываться. Если действуешь в соответствии с абсолютной истиной, незачем доказываться. Ну, и не забывай, в компании глупцов, нормальный выйдет  за дурака.