Archive for September 7th, 2011

English: This episode is a part of a discussion on verse 2.9.34 of the Shrimad-bhagavatam. Here, the secrets of realizing the Absolute are examined. The characteristics of existence with or without Krishna. What if we trace everything, especially illusion, back to the cause of all causes? The teachings of Shri Chaitanya Mahaprabhu on the origin of illusion will help us in this search. What is the nature of the conscious potency of Krishna, the chit-shakti? Why is Krishna hiding from us and how do Maha-Maya and Yoga-Maya function? How can we escape from spiritual darkness?

 

 

Български: Този епизод е част от дискусия върху стих 2.9.34 от “Шримад Бхагаватам”. Разглеждаме тайните на осъзнаването на Абсолюта. Признаците на съществуването с Кришна и без него. Какво ще разберем ако проследим всичко, особено илюзията, обратно до причината на всички причини? Учението на Шри Чайтаня Махапрабху ще ни помогне в това търсене. Каква е природата на енергията на съзнанието на Кришна, чит-шакти? Защо Кришна се крие от нас и как функционират Маха Мая и Йога Мая? Как можем да се отървем от духовната тъма?