Archive for September 2nd, 2011

Question: How shall we proceed if somebody is constantly coming to us, giving all his troubles, sharing them into a full extent, not accepting any advice and happily going back? What is the proper attitude towards such a person? I am not an active helper, I am just accepting as a garbage bin.

Tirtha Maharaj: Well, somebody has to do that also. That’s a good transaction, because at least one person is happy. So it is fifty percent gain. May be you are not powerful enough to give better advice. If we polish our hearts, then that reflection can help people. If the spiritual qualities of a devotee are manifested more and more, then simply by his presence he can have a great elevating influence over the others. Simply by his presence the dimensions start to change. And do not forget, the problem that you have heard hundred times and seems very insignificant to you, is the greatest trouble for the person concerned. But if we are able to connect his or her attention to the divine, then sooner or later the problems will stop.

We have a very nice friend in Hungary, she is a simple heart. And she started visiting our programs some almost twenty years ago. Since that time every second week she is writing a letter, sending some poems, telling: “O respected Swamiji, this life is very difficult. I am going on. Faithfully yours…” The same message is repeated for twenty years. And now she has got my telephone number also. Usually on every very simple message, she is calling me minimum three times. Last time the topic was: “A new magazine is open and there will be discount price for the first two days.” And I said: “Thank you very much for the information, this is very important.” Then after two days she is calling again: “Hey! The discount price is on!” So what can I say?! This is her offering. But every time she comes, she brings something. Last time to the lecture she was bringing the crystal vase she has got for her wedding. You see? From one hand, very simple problems or messages; from the other hand she is dedicating the best that she has! What is more important? At the final judgment, what is more important? Definitely her dedication, that she is giving something. Actually I am amazed by her fateful activities. Whatever beautiful, whatever nice she meets, immediately she connects to the devotees and sends it. I think this is her way to express her devotion.

What is our part? Our part is to be patient and tolerant. May be the simple problems of others to you seem to be very elementary and you think: “My problems! May I have personal darshan with Gurudev for ten hours to describe my personal problems, because this is a great problem!” And what will Gurudev say after one sentence? “Stop. Complaining is your nama-sankirtan?! Complaining is your glorification of God?” May be then you will come to your senses: “Ah, sorry, sorry! These problems are not so great.”

I think you understand that we have to be tolerant, we have to be patient with others. And we have to be very serious about our own progress and service.

There is another chance to stop the flow of problems of others. Put some prasadam into the mouth. While eating they cannot talk. So you see? Bhakti is theoretically very well established: be patient, and humble, and tolerant… But sometimes we need a practical solution: give prasadam.

 Kérdés: Mit tegyünk, ha valaki folyamatosan azért keres meg minket, hogy minden bánatát részletekbe menően elmondja, majd semmiféle tanácsot nem fogad el, és boldogan távozik? Mi a helyes viselkedés az ilyen személyekkel kapcsolatban? Nem vagyok aktív segítő, csak elfogadom a dolgokat, mint egy szemetesláda.

Tírtha Mahárádzs: Nos, valakinek azt is meg kell csinálnia. Ez egy jó üzlet, mert legalább egyvalaki boldog. Ötven százalékos nyereség. Lehet, hogy nem áll a hatalmadban, hogy jobb tanácsot adj. Ha tisztítjuk a szívünket, a visszatükröződés segítheti az embereket. Ha egy bhakta lelki tulajdonságai egyre inkább megnyilvánulnak, akkor egyszerűen a jelenlétével képes felemelő hatással lenni másokra. Egyszerűen a jelenléte által elkezdenek változni a dimenziók. És ne feledd, a probléma, amit már százszor hallottál, és jelentéktelennek tűnik a számodra, a legnagyobb gond annak a számára, akit érint. De ha képesek vagyunk figyelmét az isteni dolgokkal kapcsolatba hozni, akkor előbb vagy utóbb megszűnnek a problémák.

Van egy kedves barátunk Magyarországon, egyszerű szívű. Majdnem húsz évvel ez előtt kezdte látogatni a programjainkat. Azóta, minden második héten levelet küld, versekkel, mondván: „Ó tisztelt Szvámídzsí, ez az élet nagyon nehéz. Megvagyok. Őszinte híved…” Ugyanaz az üzenet ismétlődik húsz éve. És most már megvan neki a telefonszámom is. Általában legalább háromszor felhív ugyan azzal az apró dologgal kapcsolatban. Legutóbb a következő volt a téma: „Meg fog jelenni egy új magazin és az első két napban kedvezményesen lehet majd megvenni.” Így válaszoltam: „Köszönöm szépen az információt, ez nagyon fontos.” Majd két nappal később ismét felhívott: „Hé! Most lehet megvenni kedvezményes áron!” Mint mondhatnék hát? Ez az ő felajánlása. De bármikor is jön, mindig hoz valamit. Legutóbb egy kristály vázát hozott a leckére, amit az esküvőjére kapott. Látjátok? Egyrészt nagyon egyszerű problémák vagy üzenetek; másrészt mindenének a legjavát adja! Mi a fontosabb? A végső elszámolásnál mi az, ami fontosabb? Kétség kívül az odaadása, hogy ad valamit. Igazából lenyűgözött ezekkel az odaadó tettekkel. Bármi széppel találkozzon is, azonnal kapcsolatba hozza a bhaktákkal és elküldi. Azt hiszem, ő ily módon fejezi ki az odaadását.

Mi a mi részünk? Az, hogy türelmesek és toleránsak legyünk. Lehet, hogy mások egyszerű problémája semmiségnek tűnik a számodra, és azt gondolod: „Bezzeg az én problémáim! Kaphatnék egy tíz órás személyes darsant Gurudévtől, hogy elmondja az én személyes problémáimat, mert ezek igen nagy problémák!” És mit mond majd Gurudév az első mondat után? „Állj. A panaszkodás a náma-szankírtanád?! A panaszkodás a dicsőítő fohászod?” Ez után lehet, hogy magadhoz térsz: „Óh, elnézést, bocsánat! Ezek mégsem olyan nagy problémák.”

Azt hiszem, értitek, hogy toleránsnak, türelmesnek másokkal szemben kell lennünk. Saját fejlődésünkkel és szolgálatunkkal kapcsolatban pedig nagyon komolynak kell lennünk.

Van még egy lehetőség arra, hogyan állíthatjuk meg mások panaszáradatát. Tegyünk egy kis praszádamot a szájukba. Amíg esznek, nem tudnak beszélni. Látjátok? A bhakti elmélete jól megalapozott: légy türelmes, alázatos és toleráns… De néha gyakorlati megoldásra van szükségünk: adj praszádamot.Въпрос: Как трябва да постъпим ако някой постоянно идва при нас, стоварвайки ни всичките си проблеми, споделя ги в пълна степен и без да приеме никакъв съвет, облекчен си отива? Какво е правилното отношение към подобен човек? Аз не му помагам активно, а съм просто приемаща кофа за боклук.

Тиртха Махарадж: Е, някой трябва да свърши и тази работа. Това е добър обмен, защото поне един човек е щастлив. Значи има петдесет процента успех. Може би не си достатъчно силен, за да дадеш добър съвет. Ако изчистим до блясък сърцата си, сиянието им ще може да помага на хората. Ако духовните качества на един преданоотдаден се проявяват все повече и повече, просто чрез присъствието си той ще има силно извисяващо въздействие върху останалите. От самото му присъствие измеренията започват да се променят. А и не забравяйте: проблемът, които сте изслушвали стотици пъти и ви се струва пренебрежимо малък, е най-огромната грижа на съответния човек. Ала успеем ли да свържем вниманието му с божественото, рано или късно проблемите ще секнат.

Имаме една много симпатична приятелка в Унгария, простодушна жена. Тя посещава програмите ни вече почти от двайсет години. Оттогава всяка втора седмица пише писма, изпраща някакви стихове, в които се казва: “О почитаеми Свамиджи, животът е толкова труден. Но аз продължавам. Искрено ваша…” Едно и също послание се повтаря двайсет години. А сега тя се сдоби и с телефонния ми номер. Обикновено за всяко най-обикновено нещо ми се обажда минимум по три пъти. Последния път темата беше: “Откриват ново списание и първите два дни ще има намалени цени.” Рекох й: “Много благодаря за информацията, изключително значима е.” След два дни тя звъни отново: “Хей! Отстъпката тече!” Какво мога да кажа?! Това е нейният дар. Обаче всеки пък когато идва, тя носи нещо. Последния път донесе на беседата кристалната ваза, която бе получила за сватбата си. Разбирате ли? От една страна има съвсем прости проблеми и послания; от друга страна посвещава най-доброто, с което разполага! Кое е по-важно? В крайна сметка, кое е по-важно? Определено нейната отдаденост, това че допринася с нещо. В действителност аз съм удивен от вярата, с която постъпва. На каквото и хубаво, на каквото и красиво нещо да се натъкне, тя незабавно го свързва с бхактите и им го изпраща. Мисля, че това е нейният начин да изрази своята преданост.

А от наша страна? От своя страна ние трябва да сме търпеливи и толерантни. Може простичките проблеми на другите да ви се виждат съвсем елементарни и да си мислите: “Моите проблеми! Да имаше как да имам лична среща с Гурудев в продължение на десет часа, за да му опиша своите проблеми, защото това са вече проблеми!” А какво ще рече Гурудев още след първото изречение? “Замълчи. Нима оплакването е твоята възхвала към святото име? Така ли славиш Бога?” Тогава може би ще дойдете на себе си: “Ах, извинявам се. Тези проблеми всъщност не са кой знае какво.”

Мисля разбирате, че трябва да бъдем толерантни, да бъдем търпеливи с другите. И да сме изключително сериозни по отношение на собственото си развитие и служене.

Има и един друг начин да се спре пороят от проблеми на останалите. Сложете им малко прасадам в устата. Докато се хранят няма как да говорят. Нали виждате? Бхакти е теоретично много добре обосновано: бъди търпелив, бъди смирен, бъди толерантен… Ала понякога се нуждаем и от практическо решение: запушете им устата с прасадам.Pregunta: ¿Cómo debemos actuar si alguien viene y nos carga de todos sus problemas, compartiendo en máximo sin por lo tanto aceptar consejo alguno y se va aliviado?¿Cuál es la  actitud correcta con una persona de este tipo? En su caso, yo no le presto ayuda activo, no soy más que cubo receptor de basura.

Tirtha Maharaj: Bueno, alguien debe hacer este oficio. Es un buen intercambio, porque por lo menos una persona por se queda feliz. Entonces tenemos un éxito de  cincuenta por cientos.  Talvez no seas tan fuerte  para dar un  buen consejo. Al limpiar nuestros corazones para lograr al brillo, el resplandor podrá ayudar a la gente. Si las cualidades anímicas  de un devoto dedicado pudieran manifestarse con todavía más fuerza, su   sola presencia  tendría un  potente impacto de elevación sobre los demás. Con su presencia comenzarían los cambios y las transformaciones. Y no hay que olvidar: el problema compartido que habéis escuchado centenas de veces y que os parece que podéis menospreciar por nulidad, talvez sea  de enorme preocupación para la persona respectiva. Con  lograr a relacionar su atención con la divinidad, tarde o temprano los problemas dejarán de manifestarse.

Tenemos en Hungría una amiga muy Simpática, una mujer sencilla y bondadosa. Ella viene visitando nuestros programas ya hace casi veinte años. Desde aquel entonces sigue escribiendo cartas, enviando versos diciendo: “О, reverendo Svamiji, la vida es tan dura. Sin embargo yo persisto siendo sinceramente con vosotros… “El mismo mensaje se repite durante veinte años. Ahora se ha apoderado de mi número de teléfono. Suele llamarme como mínimo tres veces para cualquier tema  más trivial. La última vez  el tema fue: “Se inaugura una nueva revista  y los primeros dos días habrá precios promocionales.” Le he respondido: “Muchísimas gracias por la información, ha sido de exclusiva importancia.” Dos días después me llama de nuevo: “¡Hola! ¡La rebaja ya corre!” ¿Y qué es lo que puedo decir? Esto es algo como regalo por su parte. Y cada vez viene a la conferencia trayendo alguna prenda. La última vez trajo un florero de cristal que había recibido con motivo de su boda. ¿Os dais cuenta? Por una parte sus menajes y sus problemas son sencillos; por otra parte, viene consagrando lo mejor que posee. Entonces, ¿qué es lo más importante? En definitiva, lo que importa es su dedicación, es su aporte. En realidad estoy asombrado con esta demostración de fe. Topando con cualquier cosa buena o bella, ella siempre y en inmediato la relaciona con los bhakti y se lo regala. Creo que ése es su modo particular a expresar su devoción.

¿Y por nuestra parte, qué? Por nuestra parte debemos permanecer pacientes y tolerantes. Talvez los más sencillos y triviales problemas de los  demás os parezcan elementales y con toda seguridad pensáis: “¡Si ella tuviera mis problemas! Si yo tuviera la oportunidad de obtener una cita personal con Gurudev durante una decena de horas para describir mis propios problemas, que los míos, ¡sí que son problemas!”

¿Y qué es lo que diría Gurudev apenas terminada la primera frase?”Diría: “¡Cállate! ¿Acaso la queja sea  tu modo de ensalzar el nombre santo? ¿Es así que tú vas a glorificar  a Dios? ” Sólo entonces ya volverás en si: “Ah, discúlpame. En realidad, esos problemas míos no son gran cosa, no son para tanto.”

Creo que podéis entender: debemos ser pacientes y tolerantes con los otros. Y debemos ser exclusivamente serios en cuanto a nuestra propia evolución y nuestro servicio.

Existe un modo de parar el torrente de problemas de los otros. Poned en sus bocas algo de prasadam. No hay modo de hablar comiendo. ¿Veis, no? Bhakti tiene muy buena justificación teórica: sé paciente,  sé humilde, sé tolerante…

Por lo tanto, a veces hace falta recurrir a una solución práctica: tapad las bocas con prasadam.Вопрос: Как нужно действовать, если кто-то постоянно приходит к нам, нагружая нас всевозможными своими проблемами, делиться ими в максимальной степени, не принимая абсолютно все наши советы, и с большим облекчением просто уходит? Как будет правильно  относиться к подобному человеку? Я не помагаю ему активно, а являюсь просто мусорный ящик для его мусора.

Тиртха Махараджа: Ну, кто-то всë таки должен сделать и эту работу. Получаеться очень приятный обмен между ними, так как хоть одинь из них очень счастлив. Значит – это пятьдесят процента успеха. Может быть ты недостаточно сильный, чтобы дать человеку хороший совет. Если вычистим до блеска сердца свои, сияние их сможет помагать людям. Если духовные качества преданного проявляються всë больше и больше, просто через присутствие своë он будет иметь сильное влияние на остальных. Само его присутствие – и всë меняеться сразу. Ну, и не забывайте: проблем, который вы выслушивали сотни раз и вам  кажеться пренебрежительно маленький, являеться огромной заботой этого человека. Ну, если успеем направить внимание его к божественному, рано или поздно проблемы его отваляться.

Есть у нас весьма симпатичная подруга в Венгрии, простодушная женщина. Она посещает программы почти двадцать лет. С тех пор каждую вторую неделю пишет мне письма, высылает мне стихи, в которых говориться: “О почитаемый Свамиджи, жизнь такая трудная. Но я продолжаю жить. Остаюсь вашей…”  Двадцать лет всë повторяеться. А теперь  и телефонный мой номер у неë появился. Всякий еë проблем я выслушиваю по три раза. Последний раз тема разговоров была: “Появляеться новый журнал и два дня будут скидки.” Ответил я: “Спасибо большое за информацию, это изключительная по своей значимости информация.” Через два дня звонок : “Ей! Скидка то, уже!” Ну, что могу сказать! Дар эта еë божественный. Однако ж, каждый раз, когда она приходит, обьязательно несëт подарки. Последний раз принесла кристальную вазу, еë сватебный подарок. Вы пониманиете, да? С одной стороны такие простые проблемы и послания; с другой стороны посвещает нам самое дорогое, чем разполагает! Что важнее? В конце концов, что важнее? Определëнно, важнее еë преданность, то, что даëт свой принос. В самом деле, я удивляюсь еë вере, которая вкладывает в своих поступков. Всë, что у неë есть ценное и красивое, она немедленно  связывает с бхактами и посылает его им. Думаю, она так выражает свою преданность. Мы же, со своей стороны, должны быть терпеливыми и толерантными. Может простые проблемы  других людей вам кажуться совсем элементарными и думаете: “Мои проблемы! Вот как бы мне устроить личную встречу с Гурудев в продолжении десяти часов, надо бы описать свои проблемы, ну ведь это действительно проблемы!” А что, если Гурудев, ещë на втором предложении скажет? “Замолчи. Разве роптать это и есть твоя возхвала святого имени? Так ты восхваляешь Бога?” Тогда может быть придëте в себя: “Ах, я так извиняюсь. Эти проблемы в действительность не такие уж…..”

Думаю, понимаете, что нужно быть толерантными, быть терпеливее с другими. И быть чрезвычайно ответственными по отношению собственного развития и служению другим.

Есть и другой способь приостановить порой проблем со стороны остальных. Поставьте немножечко прасадам в их уста. Пока кушают, не будут говорить. Вот видите? Бхакти теоретически весьма хорошо обоснованно: будь търпеливым, будь смирëнным, будь толерантным… Ну, в некоторых случаев нуждаемся и в практических решениях: заткнуть рот с помощи прасадама.