Archives

Calendar

August 2011
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for August 15th, 2011

”Човек, който Ме вижда навсякъде и вижда всичко в Мен, никога няма да
остане без Мен, нито пък аз някога ще го изоставя.” *

Някои хора казват, че „Бхагавад Гита” е изговорена от Васудева Кришна. А Васудева Кришна изобщо не говори за връзката раса . Тъй като Васудева означава „ниво на съзнание, всеведущ”. Също представя и вътрешното съзнание на хората. Ала този стих, тъкмо на обратно, е много съкровен. И е двупосочен; не само едностранно: “Вие мислите винаги за Мен.” Кришна казва: “Аз също винаги мисля за вас.”

Понякога възниква въпросът: добър ли е Господ? Можете ли да ми докажете дали Бог е добър или не? Аз не мога! Но Той може. Защото казва: “Ако мислите за Мен, Аз винаги ще мисля за вас.” Това е досущ като духовен бизнес. “Вие давате и Аз също давам.” И двете страни са готови да дадат. И разбира се, след като са дали, те са щастливи и да получат в замяна.

За такъв човек (който Ме вижда навсякъде и вижда всичко в Мен) Аз никога не съм изгубен, нито той е изгубен за Мен.” В това има дълбока връзка. Понякога ние не виждаме Кришна. Изгубваме Го. Ала Той е по-добър от нас, понеже никога не ни губи. “Докато мъкнех сърцето си, натежало от тъга, ненадейно Бог дойде и ме прегърна.” Така че помощта идва, когато е нужна. И ако усещате: “Сега имам някакъв напредък, Кришна дойде по-близо до мен,” тогава всъщност просто сте отворили очите си. Кришна бездруго винаги е стоял до вас. Именно това трябва да осъзнаем, че Той е винаги готов. Затова никога не сте изгубени за Него. Но ние също трябва от своя страна да се усъвършенстваме, за да не губим и ние никога
Кришна. Това е връзка на раса. Тя не е просто теория, но се основава на бхакти. Ако обичате някого, всичко ще ви кара да си спомняте този човек, всичко ви напомня за него. Ако обичате Кришна, всичко ще ви напомня за Него.

* „Бхагавад Гита” 6.30“For one who sees Me everywhere and sees everything in Me, I am never
lost, nor he is ever lost to Me.”
*

Some people say that “Bhagavad-gita” was spoken by Vasudeva Krishna. And
Vasudeva Krishna is not really talking about rasa connection. Because
Vasudeva means a “level of consciousness, omniscient”. And also it represents
the inner consciousness of people. But this verse is just the opposite, very
intimate. And it works in both directions. Not only one direction: “You think of
Me always.” Krishna says: “I am also thinking of you always.”

Sometimes there arises the question: is God good? Can you prove me that God is
good or not? I cannot! But He can. Because He says: “If you think of Me, I will
always think of you.” It is just like a spiritual business. “You give and I give
also.” Both parties are ready to give. And of course, after giving they
are very much ready to receive also.

“For such a person (who sees Me everywhere and sees everything in Me) I am
never lost and is he never lost for Me.”
It is a deep connection
there. Sometimes we do not see Krishna. We lose Him. But He is better than
ourselves, because He does not lose us. “When I was carrying my heart in a
depressed mood, all of a sudden God came and embraced me.”
So help comes when it is necessary. And when you feel: “Now I have made some progress, Krishna came
closer to me,” then actually you have opened up your eyes. Krishna was standing
next to you already. This is what we have to realize: that He is ever ready. So
you are never lost for Him. But we should be also qualified from our side, we
should also never lose Krishna. This is rasa, a rasic connection.
It is not only theory, but it is based on bhakti. If you love somebody,
everything makes you remember that person, everything reminds you of that
person. If you love Krishna, everything will remind you of Him.
*„Bhagavad-gita” 6.30