Archives

Calendar

August 2011
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  Archive for August 8th, 2011

Aug

8

Dear devotees of the Divine Couple, please accept our dandavats, greetings and
blessings.

The Janmastami celebration approaches again and this is one of the greatest
opportunities to celebrate divinity with loving offerings. The best sacrificial
offering in Kali-yuga is the Holy Name that not only liberates from material
entanglement and purifies the heart completely but also satisfies the Supreme
Lord Sri Krsna, His beloved companions, Srimati Radhika and Her friends, and
also all the devotees around the globe and universe.

This year again we would like to organize a grand international nama-yajna
offering on the occasion of the next Janmastami to commemorate the event. The
offering period will be on the 20th, 21st and 22nd of August. You are also
invited to join our spiritual sangha, bridging continents, missions, hearts and
souls. /You can “join” us locally or on this year Mela in Pamporovo./

Please register and if we are more and more we can also raise the number of
mantras offered to the Divine Couple. /You can register your rounds by replying
to this e-mail or on our simple website dedicated to this event:
http://www.namayajna.com
The goal is to chant the Names and Glorify the Divine Couple as much and as
heartfelt as possible. So the minimum target is to offer 1.080.000 full
mahamatras on these days; that means 10.000 rounds on mala. If we have 100
participants, everyone needs to chant 100 rounds (about 8-10 hours) if 200 then
only 50 rounds (5 hours). Don’t be overpowered by the numbers, just join freely
our offering!

Also if you have any ideas how can we make this offering more living, glorious
or successful you are welcome to share it with us.

Let’s be united in divine service!

Chitra devi dasi

 

The holy name of Krsna cleanses the mirror of the heart
 and forever extinguishes the fire of misery,
that great conflagration in the forest of birth and death.

As the evening lotus blooms
 in the moon’s cooling rays,
the heart begins to blossom
 in the nectar of the name.

And at last the soul awakens
 to its real inner treasure
a life of unconditional surrender
 for Krsna’s sweetest pleasure.Скъпи преданоотдадени на Божествената Двойка, моля приемете нашите поклони, поздрави и благословии.

Отново наближава празникът Джанмащами, а това е една от най-големите възможности да прославим божествеността с любящи предлагания. Най-доброто жертвено приношение в Кали-юга е Святото Име, което не просто избавя от материалното заплитане и напълно пречиства сърцето, но удовлетворява Бог Шри Кришна, Неговите любящи придружители, Шримати Радхика и приятелките й, както и всички преданоотдадени по цялото земно кълбо и във вселената.

Тази година отново бихме искали да организираме голяма международна нама-яджна по случай предстоящия Джанмащами за да ознаменуваме случая. Периодът на предлагането ще бъде 20, 21 и 22 Август. Вие също сте поканени да се включите в нашата духовна сангха, обединяваща континенти, мисии, сърца и души. /Можете да се „присъедините” към нас всеки където се намира или на тазгодишната Мела в Пампорово./

Моля ви, регистрирайте се. Ако сме повече, ще можем да увеличим броя на мантрите, поднесени на Божествената Двойка. /Можете да регистрирате кръговете, които възнамерявате да поднесете, на нашия простичък уебсайт посветен на това събитие:
www.namayajna.com
Целта е да възпяваме Имената и да славим Божествената Двойка колкото е възможно повече, и по-искрено и проникновено. Целта като минимум е да поднесем 1.080.000 пълни махамантри за тези три дни; това означава 10.000 кръга на мала. Ако имаме 100 участници, всеки би трябвало да мантрува по 100 кръга (около 8-10 часа) Ако имаме 200, тогава само по 50 кръга (5 часа). Не се обезсърчавайте от бройките, просто свободно се присъединете към нашето приношение!

Нека сме обединени в божественото служене!

Читра Деви даси

 

Святото име на Кришна почиства огледалото на сърцето
И завинаги потушава пожара на страданието,
В гората на раждането и смъртта

Както вечерният лотос се разтваря
В прохладните лунни лъчи,
Тъй и сърцето разцъфва
в нектара на името.

Най-сетне душата се пробужда
За истинското си съкровено съкровище –
Живот на безусловна отдаденост
За сладката Радост на Кришна.Кажете ми случай, при който някой вижда всичко в Кришна? Как да виждаме всичко в Кришна? С майчина любов. Но Яшода Му била ядосана, нали? Тя не почитала Кришна като Върховния Бог, не Го боготворяла на теория: “О аз разбирам, че Господ е всевишен и добър, и затова виждам всичко в Него.” Не, тя била гневна. Ала този духовен гняв помага на раса да расте. А има и такива, които способстват в това отношение, като например Баларама и останалите гопали и гопи: те винаги нареждат нещата така, та Кришна да прояви нещо божествено. В този случай също, Баларама се оплакал на Яшода, наклеветил Кришна, че е ял пръст. Щом тези вести стигнали до ушите на майка Яшода, тя незабавно повикала Кришна: “Чух, че си ял пръст. Това не е полезно за здравето ти.” А Кришна веднага започнал да играе номерата си: “Не, не съм!” И започнал да плаче – за да сломи сърцето на майка си и да докаже правотата на думите си.

Обаче Яшода не повярвала на сълзите Му. Само си представете: майката на Бога не вярва на Бога. Тя не приема думите му. Това е основата на вярата – да приемаш словото на Бога. Що за вяра е нейната?! “Нямам доверие в теб, не ти вярвам!” Това е много интензивна взаимовръзка. Да сте толкова близки, че можеш да кажеш „не” на Бога. “Не, не ти вярвам. Ти винаги калпазанстваш, дай да проверя. Покажи си устата!” И Кришна бил готов да предостави тази възможност на майка Яшода. Защото това е божествената връзка на обич, божественият начин Той да докаже себе си. Майка Яшода искала да докаже, че Кришна лъже, а Кришна искал да докаже: „Не, не лъжа.” Кой бил прав? Кришна отворил уста и майка Яшода видяла цялата Земя в устата Му. Той бил погълнал цялата земя, планетата Земя – не само мъничко пръст, а цялата земя. Тя видяла и много повече – цялата Вселена, дори самата себе си.

Значи искате ли да видите всичко в Кришна, трябва да Му кажете „не”. “Не, не Ти вярвам. Не, не приемам думите Ти.” Дойдете ли толкова близо, помазани ли са очите ви с елея на према, тогава ще можете да виждате това. Ако кажете „не” на Кришна на общо основание в своята обусловеност, това не би ви осигурило подобна връзка. Така че трябва да сме много внимателни какво да приемем от този Кришна и какво – не. Защото най-напред във всичко трябва да виждаме присъствието Му; а сетне ще можем да видим всичко в Него. Ако имате такава всеобхватна, божествена визия, ще разберете, че всичко е включено. Нищо не е извън Неговата воля. Каквото и да се случва  … не че е предопределено, но е предварително обмислено от Кришна. Той разполага с всички възможности в Своя велик ум и в Своето голямо сърце. Точно както ако играете шах. Добрите шахматисти познават различните варианти и алтернативи много, много ходове напред. И си знаят: „ако той играе тук, тогава се придържам към тази линия; ако играе там, значи по този път трябва да тръгна.” По същия начин и Кришна има всички различни възможности в сърцето и ума си. Вие можете да правите своите ходове. Имате свободата да местите черните и белите фигури – това отново е Кришна съзнание. Но Той знае как да реагира. Какъв е Неговият ход, това трябва да разберем.

Да виждаме навсякъде Кришна, докосването на Неговото божествено присъствие в творението, да виждаме красотата във всичко наоколо, да виждаме хармонията – дори в дисхармонията и в грозотата… А след това да видим всичко вътре в Кришна. Мислите за Кришна в сърцето си, но това сърце също е включено в Кришна. Как да пъхнем вътре нещо, което е отвън? Това е парадокс! Да сложиш в кутия нещо, което включва в себе си кутията. Ала този парадокс може да бъде разрешен, може да бъде разкрит чрез божествената любов.Tell me an occasion when somebody could see everything in Krishna? How to see everything in Krishna? By motherly love. But Yashoda was angry, right? She was not worshiping Krishna as God Supreme, she was not worshiping Him theoretically: “Ah, I understand that God is supreme and good, therefore I see everything inside Him.” No, she was angry. But that spiritual anger helps the rasa to grow. And there is somebody, who helps in this respect: like Balarama and other gopas and gopies: they always create some arrangement for Krishna to manifest something divine. In this way also Balarama was complaining to Yashoda, He accused Krishna that He was eating earth. This news was given to mother Yashoda and immediately she called Krishna: “I heard that you are eating earth. This is dangerous to your health.” And Krishna immediately started to play His tricks: “No, I did not!” And started to cry – to break the mother’s heart and to prove His word.

But Yashoda did not believe the tears. Just imagine: the mother of God does not believe in God. She does not accept His word. This is the basis of faith – to accept the words of God. What kind of faith did she have?! “I don’t trust you, I don’t believe you!” Very intensive connection. When you are so close, that you can say “no” to God. “No, I don’t believe you. You are always mischievous, I will check. Show me your mouth!” And Krishna was very much ready to offer this option to mother Yashoda. Because this is a divine loving connection, to prove Himself. Mother Yashoda wanted to prove that Krishna was cheating, and Krishna wanted to prove that “I am not cheating.” Who was right? Krishna opened the mouth and mother Yashoda saw the whole Earth in His mouth. Like eating up the whole earth, Earth planet – not only some little dust, but the whole earth. And she saw much more – the whole Universe; even herself.

So if you want to see everything inside Krishna, you should say “no” to Him. “No, I don’t believe You! No, I don’t accept Your word.” If you can come so close, if your eye is anointed with the oil of prema, then you will be able to see this. If you say “no” to Krishna on a regular basis as your conditioning, it will not provide this connection. So we have to be very careful what to accept from this Krishna and what not to accept. Because first in everything we have to see His presence; and then we can see everything inside Him. If you have this universal, divine vision, then you will understand that everything is included. Nothing is outside of His desire. Whatever happens is … not predestined, but pre-thought by Krishna. He has all the options in His great mind and heart. Just like when you play chess. Good chess players know the different paths and alternatives for many, many steps ahead. And they know: “if he will move like this, then this is the line; if he moves like that, then this is the direction we have to go.” In the same way, Krishna has all the different options in His heart and mind. You can make your move. You have the freedom to move the white and black – again this is Krishna consciousness – to move your figures. But He knows how to react. What is His move, we have to understand.

To see everywhere Krishna, the touch of His divine presence in the creation, to see the beauty all around, to see the harmony – in disharmony and in ugliness also… And then to see everything as included in Krishna. You think of Krishna in your heart, but this heart is also included in Krishna. So, how to put something inside, which is outside? This is a paradox! To put inside a box something, that is including the box. But this paradox can be broken, opened up or resolved by divine love.