Archives

Calendar

March 2011
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  Archive for March 9th, 2011

Шрила Рупа Госвами казва: „Приемайте онова, което е положително за вашето развитие и избягвайте всичко, което е против духовния ви напредък!” Но ние понякога сме толкова невежи, че сме неспособни да видим кое е добро и кое лошо. Понякога е толкова трудно да решим дали да постъпим по един или друг начин. Все пак общуването трябва да бъде добре подбрано.

 

Разбира се, не говоря за новодошлите, които се нуждаят от вашето общуване, за да извисят съзнанието си, защото на тях трябва да дадете компанията си – обаче духовна компания – за да могат да израстват. В този смисъл трябва да сте много внимателни да не им давате материално общуване. Кришна съзнание или бхакти не бива да е просто някаква добра компания; трябва да е нещо много възвишено, много божествено и престижно в добрия смисъл на думата. Нека развиваме достойнството на нашия процес; това не е нещо евтино, което се намира на всеки ъгъл, то трябва да е изключително пречистено.

 

Такъв вид духовно общуване трябва да дарявате на хората. Отдаденият трябва да е много деликатен, много открит и в същото време изпълнен с достойнство, понеже представя Кришна. Не си губете времето в бръщолевене на глупости, какво пък да говорим за глупави дейности. Ние принадлежим на Кришна; целият ни живот трябва да отразява това, да сияе от нашата посветеност.

 

За новодошлите трябва да сте един вид смирени авторитети. И нека авторитетът ви идва от естественото усещане на останалите, а не че самите вие се поставяте в подобна позиция.  Ще ви уважават ако сте сериозни и зачитате другите. Старайте се да бъдете винаги изключително отдадени слуги на своя духовен учител, на Кришна и на човечеството като цяло, и се опитайте да представите тази идея и на останалите. Така те по естествен начин ще се отнасят към вас като към авторитет. Каква е основата на авторитета? Разликата в компетентността. Ако аз чувствам, че другият човек е по-компетентен от мен, естествено е да има респект.

 

Какво е привлекателното у един предан? Това че е отдадена душа. Настроението за служене у предания е много привлекателно. Нека развиваме своето настроение за служене, за да можем да представяме Кришна по красив начин. Защо? Защото не сме сами за себе си, като преданоотдадени ние не представяме само себе си – ние представяме Кришна, своя духовен учител и мисията, към която принадлежим. Затова ако сме негодници, всички ще си мислят, че в Кришна съзнание е пълно с подобни люде. Ако хората видят лош пример, те отхвърлят всичко. Затова трябва да сме много внимателни по какъв начин представяме Кришна и своя духовен учител. По ученика може да се съди за учителя. Но чрез своя мек и нежен нрав и чрез смирението си можете да пленявате сърцата.It is given by Shrila Rupa Goswami: „Take whatever is positive for your growth and avoid everything which is against your spiritual growth!” But sometimes we are so ignorant, that we cannot see what is good and what is bad. Sometimes it is very difficult to decide whether I should do like this or like that. Still, association should be clearly selected.

 

Of course I am not talking about the newcomers, who need your association to elevate their consciousness, because then you have to give your company – but spiritual company – for them to grow. In that respect you have to be very careful not to give a material kind of company to them. Krishna consciousness or bhakti should not be only a kind of good company; this should be something very high, very divine and prestigious in a good sense. We have to cultivate the dignity of our process; it is not something cheap that you find in every corner, it should be very highly refined.

That kind of spiritual association you should give, you should provide to the people. A devotee should be very gentle, very open and at the same time very dignified, representing Krishna. Do not waste your energy by speaking nonsense, what to speak of stupid actions. We belong to Krishna; our whole existence should reflect, should shine with our dedication.

 

For the newcomers you have to be a kind of humble authority. And your authority should come from natural feeling of the others, not that you put yourself in this position. You will be respected if you are serious and if you respect others. Try to be always a very dedicated servant of your spiritual master, Krishna and humanity at large and try to represent this idea to others. In this way they naturally will treat you as a kind of authority. What is the basis of an authority – the difference in competence. If I feel that the other person is more competent than me, naturally there is a kind of respect.

 

What is attractive in a devotee – that he or she is a surrendered soul. Тhe service mood of a devotee is very much attractive. We should cultivate our service mood in order to represent Krishna nicely. Why? Because you are not on your own, as devotee you are not representing yourself – you represent Krishna, your spiritual master and the mission you belong to. So if you are a rascal, everybody will think that Krishna consciousness is full with such guys. If people see a bad example they reject everything. So you should be very careful how to represent Krishna and your spiritual master. From the disciple you can judge the guru. But by your personal mild, gentle character and humility you can catch the hearts.