Archives

Calendar

December 2010
M T W T F S S
« Nov   Jan »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  Archive for December 10th, 2010

Dec

10

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 3 of September 2006, Sofia)
We have to be faithful to Him – it’s another practice in Krishna Bhakti, to be loyal to Krishna. You wouldn’t like a servant, who is going here and there. Right? But you appreciate such a servant, who is very faithful. Against all the troubles and all the difficulties he is ready to serve. So being faithful is a chance – for a disciple for example, or for a worshiper of Krishna – to show his gratitude. And how can we express our gratitude to our master? By being faithful to him. “I’m your eternal servant. From today on I’m yours.”
Then we can ask: why this Krishna?! There are so many options – like Lord Jesus, or Shiva, or this, or that… why exactly Krishna? Because He is charming young boy, holding His flute? Well, it’s not a bad approach, because He is definitely charming. But if we have only this superficial charm, that’s not deep enough.
But what does He say in the “Shrimad Bhagavatam”? He says: “Before creation I was existing and except Me there was NOTHING else – neither manifest nor unmanifest, nor anything beyond this. What you see now in this manifest universe is also Me. And what will remain after pralaya, after the annihilation will always be Me.” So – before creation, during creation and after destruction – what is there, what remains, this is Him. This is one reason why we worship Krishna – because He IS ultimate, He is ultimate existence. We consider Him as the ultimate source of the existence – sarva karana karanam – the cause of all causes.
“And you should know, – He tells to Brahma – that anything that seems to be real is nothing else but My illusory power.” Illusion works in two ways. One way is when illusion shows an unreal thing to be real – this is when it just misguides us. The other function is when it covers the truth. Whenever you see this, whenever you perceive this you should know: aha, this is His power, not independent from the Lord.
And then finally He concludes: “Those who search atma gyana should inquire in all circumstances all the time in all the places about the Supreme Absolute Truth.” So therefore we should carry on this search – search for divine hidden and obviously beautiful Lord.
So if we ask “Why Krishna?” – for this reason. He is the source, He is the cause, He is the maintainer, and He is the charming beauty of our life.
Any other explanation why Krishna? That is tattva; give me rasa. Why Krishna? Because Radhika loves Him.


Dec

10

(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. Szeptember 3, Szófia)

Hűségesnek kell lennünk Hozzá – ez a Krsna bhakti egy másik gyakorlata, hűnek lenni Krsnához. Te sem szeretnél egy olyan szolgát, aki mindenfelé kóborol. Így van? Viszont egy olyan szolgát, aki hűséges, megbecsülsz. Minden nehézség és akadály ellenére készen áll a szolgálatra. Hűségesnek lenni egy lehetőség – egy tanítvány, vagy Krsna egy imádója számára – arra, hogy kifejezhessük hálánkat. És hogyan fejezhetjük ki hálánkat mesterünk felé: azáltal, hogy hűségesek vagyunk hozzá. „Örök szolgád vagyok. Mától örökre a tiéd vagyok.”

Aztán az is felmerülhet, hogy miért ez a Krsna?! Oly sok választási lehetőség van – például az Úr Jézus, vagy Siva, ez vagy az… miért pont Krsna? Mert Ő egy bájos fiatal fiú fuvolával a kezében? Nos, ez nem egy rossz megközelítés, mert kétségkívül bájos. Ha azonban csak ez a felszínes báj, amink van, az még nem elég mély.

Azonban mit mond Krsna a Srímad Bhágavatamban? Azt mondja: „A teremtés kezdetén egyedül Én léteztem és nem volt SEMMI más – sem megnyilvánult, sem megnyilvánulatlan, vagy bármi más ezek felett. Amit most ebben a megnyilvánult univerzumban látsz az is Én vagyok. És ami a pralaja, a megsemmisítés után marad, az is Én leszek.” Tehát – a teremtés kezdetén, a teremtés alatt, és a megsemmisülés után – ami létezik, ami marad az mind Ő. Ez az egyik oka amiért Krsnát imádjuk, mert Ő a végső létezés. Úgy tekintünk rá mint a létezés végső forrása – szarva-kárana-káranam – minden ok oka.

„És tudnod kell, – mondja Brahmának – hogy minden, ami valósnak tűnik, nem más, mint az én illuzórikus energiám.” Az illúzió kétfajta módon működik. Az egyik, amikor az illúzió egy valótlan dolgot valósnak mutat, ez az amikor félrevezet minket. A másik funkciója, amikor elfedi az igazságot. Bármikor, amikor ezt látod, ezt tapasztalod, tudnod kell: aha, ez az Ő energiája, nem független az Úrtól.

Végül pedig így foglalja össze: „Azok, akik az átma-gjánát keresik minden körülmények között, minden időben, mindenhol tudakozódjanak a Legfelsőbb Abszolút Igazságról. Ezért tehát folytatnunk kell ezt a kutatást, kutatást az isteni rejtett és természetesen gyönyörű Úr iránt.

Ha tehát azt kérdezzük: „Miért Krsna?”, hát ezért. Ő a forrás, Ő az ok, Ő a fenntartó, és Ő az életünk bájos szépsége.

Valami más magyarázat, hogy miért Krsna? Ez a tattva, adjatok raszikus magyarázatot. Miért Krsna? Mert Rádhiká Őt szereti.(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София)
Трябва да Му бъдем верни – това е още една практика в Кришна Бхакти, да бъдем верни на Кришна. На вас не би ви допаднал слуга, който хойка насам-натам, нали? Но би ви харесал слуга, който е предан. Който е готов да служи въпреки всички проблеми и трудности. Тъй че да бъде верен е един шанс – за ученика, например, или за поклонника на Кришна – да изрази своята благодарност. Как можем да изразим благодарността си към своя учител? Като сме му верни. „Аз съм твой вечен слуга. От днес нататък аз съм твой.”
Тогава може да се запитаме: защо Кришна? Има толкова много възможности – например Бог Исус, или пък Шива, или този, или онзи… защо точно Кришна? Понеже той е пленителният младеж с флейта в ръка? Е, това не е лош подход, защото Той определено е пленителен. Но ако присъства само това повърхностно очарование, това не е достатъчно дълбоко.
Но какво казва Той в „Шримад Бхагаватам”? Той казва: „Преди сътворението съществувах Аз и освен Мен нямаше НИЩО друго – ни проявено, ни непроявено, нито каквото и да било отвъд това. Това което виждаш сега в тази проявена вселена също съм Аз. И което ще остане след пралайа, след унищожението, винаги ще бъда Аз.” Значи – преди сътворението, по време на битието и след унищожението – това което съществува, което остава, е Той. Това е една причина да обожаваме Кришна – защото Той Е окончателното, крайното съществуване. Ние Го считаме за изначалният извор на съществуването – сарва карана каранам – причината на всички причини.
„И трябва да знаеш, – казва Той на Брахма – че всичко, което изглежда реално не е нищо друго освен Моята илюзорна енергия.” Илюзията действа по два начина. Единият е когато показва нещо неистинско за истинско – това е когато ни заблуждава. Другата й функция е да покрива истината. Когато и да видите или да усетите това, трябва да знаете: аха, това е Неговата енергия, тя не е независима от Господа.
И накрая Той завършва: „Онези, които търсят атма гйан, знанието за себето, трябва винаги, навсякъде и при всички обстоятелства да търсят Върховната Абсолютна Истина.” Затова трябва да продължаваме това търсене – търсенето на божествения скрит и очевидно прекрасен Бог.
Така че ако се питаме „Защо Кришна?” – по тази причина. Той е изворът, Той е причината, Той е поддръжникът и Той е пленителната красота в нашия живот.
Някакво друго обяснение защо Кришна? Това беше таттва; дайте ми раса. Защо Кришна? Защото Радхика Го обича.


Dec

10

Wir sollen treu zu Ihm sein – das ist andere Art von Praxis in Krisna Bhakti – loyal sein zu Krisna. Vielleicht magst du nicht Diener der ständig hin und her läuft. In Ordnung? Du wirst jenne Diener der treu ist sehr schätzen, trotz allen Schwierigkeiten und Mühen, immer bereit ist in Dienste des Herren sein. Treu zu sein, ist Möglichkeit, zum Beispiel für Schüler – Gläubiger seine Dankbarkeit zu zeigen, und wie können wir Die Dankbarkeit unserem Meister zeigen? Ihm treu sein: „Ich bin Dein ewige Diener, ab jetzt, gehöre ich zu Dir!“
Und wir können die Frage stellen; warum gerade Krisna? Es gibt andere Möglichkeiten, wie Jesus zum Beispiel, oder Shiva oder andere… und warum gerade Krisna? Weil Er kleiner charmante Junge ist der in seine Flöte bläst? Na ja, nicht gerade schlecht, Er ist bestimmt sehr charmant, aber das ist weit nicht genügend, nicht tief genug…
Was sagt Er in Shrimad Bhagavatam? Er sagt; „Ich habe existiert vor Kreation und außer Mich gibt es nichts, weder Manifestiertes noch Unmanifestiertes, noch etwas über dies, und dass was du jetzt siehst, ist manifestierte Universum, also Dass bin Ich! Und was bleibt nach pralaya – nach Zerstöhrung. Bin auch Ich“. Also, vor Erschaffung wehrend Erschaffung und nach Zerstöhrung, dass was bleibt was sich ergibt, das ist Er! Das ist der Grund Krisna zu dienen, weil Er Ultimativer, Endgültiger und Vollendeter ist. Wir betrachten Ihm als ultimative Ursprung der Existenz: sarva karana karanam – Ursahe aller Ursachen.
Und du solltest noch wissen; Er sagte zu Brahma, alles was als real scheint, ist nicht anderes als seine Ilusionskraft. Ilusion hat zweifache Wirkung; erste ist, wenn sich unreale Dinge als reale zeigen – irreführend, und zweite, wenn die Ilusion die Wahrheit überdeckt, wann immer du so was bemerkst, solltest du wissen; ah ja ,das ist Seine Kraft, nicht unabhängig von Ihm!
Und dann beschließt Er; Der, der auf der Suche nach Atma Gjana ist, soll ganze Zeit überall, alle Umstände auf die Gottes absolute Wahrheit nachfragen.
Deswegen sollen wir aufmerksam sein bei diese Suche, Suche nach versteckte Göttlichkeit und klare Schönheit des Herren.
So, wenn wir fragen, warum Krisna – deswegen – weil Er die Quelle, Verursacher und Versorger des Ganzen ist, und Er die charmante Schönheit unseres Leben ist.
Andere Erklärung warum Krisna? Das ist tatva; gib mir rasa. Warum Krisna? Weil Radhika liebt Ihm.
3. Sept. 2006 Sofia
Vortrag von HH BKT Maharaj(лекция Б.К.Тиртха Махараджи, 3 сентября 2006 год, София)
Надо быть неизменчивыми к Кришне – это ещё одна практика в Кришна Бакти, быть верными Кришне. Вам не понравилось бы если ваш слуга всё время шатается тюда сюда, разве не так? Но наверное понравится человек, который неотменно верен вам, кто готов служить, вопреки всем трудностям. Так что быть неизменным это шанс для ученика, а для преданного Кришны – это возможность выразить свою признательность. Как мы можем выразить свою благодарность к своему учителю? Мы это можем выразить, когда остаёмся ему верны. „Я твой вечный слуга. Отнюдь я твой навсегда.”
Тогда мы можем спросить: но почему Кришна? Есть так много возможностей – например Бог Иисус, или Шива, или тот, или иной… почему же Кришна? Потому что он очаровательный молодой юноша с флейтой в руке? Ну, это неплохая причина, потому что он действительно обворошительный. Но если причиной нашей привязанности является толко внешнее очарование, то эта привязанность недостаточно глубока.
Но что Он говорит в „Шримад Бхагаватам”? От говорит: „Прежде сотворения существовал только Я и кроме Меня ничего небыло – проявленное или непроявленное, и ничего другого не существовало. То, что ты видиш сейчас в этой проявленной вселенне – это тоже Я.” Следовательно, прежде сотворения, во время бытия и после уничтожения бытия – то что остаётся, то что дествительно существует – это Он. Это только одна из причин возхищаться Богом – потому что Он верховная причина и абсолютное существование. Мы его считаем первопричинным истоком существования – причиной всех причин.
„И надо знать, – говорит он Браме – что всё, что выглядит реальным – это только моя иллюзорная энергия.” А иллюзия действует двумя способами. Один – когда она показывает ненастоящее настоящим, а другой – когда она скрывает истину. Когда бы вы не увидели её действия – всегда вспомните: аха, это Его энергия, она независима от Него.
И в конце он завершает: „Те кто ищут атма гйан, знание о себе, им надо всегда, при всех обстоятельствах искать Верховную Абсолютную Истину.” Поэтому надо продолжать этот поиск – поиск таинственного и обворожительного Бога Кришны.
Так что если мы спрашиваем: „Почему Кришна?” – вот поэтому. Он исток, Он первопричина, Он поддержник вселенной и Он – пленительная красота в нашей жизни.
Другая причина – почему Кришна? Это было в таттве, дайте мне рассу. Почему Кришна? Потому что Его любит Радика.


(з  лекції на Б.К.Тиртхи Махараджa, 3 вересня 2006, Софія)
Ми повинні бути вірні йому – це ще одна практика в Крішни Бгакті бути вірним Крішни. Вам б не сподобався  слуга, який плентається туди-сюди, чи не так? Але Ви хотіли би слугу, який лояльний. Хто готовий служити, незважаючи на всі проблеми і труднощі. Так, щоб бути вірним є шанс – для учня, наприклад, або для шанувальника Крішни – висловити свою подяку. Як ми можемо висловити нашу вдячність до свого вчителя? Коли ми йому вірні. “Я твій вічний слуга. Відтепер я твій “.
Тоді ви могли б запитати: чому Крішна? Є так багато можливостей – наприклад, Господь Ісус, або Шива, або того чи іншого … чому Крішна? Тому що це захоплюючий молодий з флейтою в руках? Ну, це не поганий підхід, тому що це, звичайно, цікавий. Але якщо присутна лише ця поверхнева чарівність, це не досить глибоко.
Але що він говорить в “Шрімад Бгагаватам”? Він сказав: “Я існував до створення і до мене не було НІЧОГО – ні проявлено, ані непроявлено, нічого крім того. То, що ти зараз бчиш у цьому Всесвіті, це також Я. І що залишиться після Пралайя, після знищення,  назавжди буду Я”. Так – до створення, під час існування і після знищення –  те, що залишається це Він. Це ще одна причина, щоб прославити Крішну – тому що Він фінальне, кінцеве існування. Ми вважаємо Його за первинне джерело існування – Сарва карана каранам – причина всіх причин.
“І ти повинен знати, – сказав він Брахмі – що все, що представляється реальним, це нічого іншого ніж  Моя ілюзорня енергія.” Ілюзія діє в двох напрямках. Один з них, коли ви показує щось неправдиве як правдиве – це коли вона нас заблукає. Друга вункція ілюзії – це скривати істину. Коли ви побачите або відчуєте це, ви повінні знати: ага, це Його енергія, вона не є незалежною від Господа.
Нарешті він сказав: „Те, які шукають атма г’ян, знання про себе, мусять завжди, всюди та у будь яких умов шукати Верховну Абсолютну Істину.” Тому ми повінні продовжити цей пошук – пошук божествено прихованного та очевидно прекрасного Бога.
Якщо ми запитаємо „Чому Крішна?” – це причина. Він джерело, Він причина, Він прихильник і це Він захоплюваюча краса нашого життя.
Якесь інше пояснення чому Крішна? Це було таттва, дайте мені раса. Чому Крішна? Бо Радхика Його любить.


(श्री भ .क .तीर्थ  महाराज के व्याख्यान से उद्धृत , ३ सितम्बर २००६ सोफिया)
हमें कृष्ण के प्रति निष्ठावान होना चाहिए-यह भी कृष्ण भक्ति की एक परम्परा  है – कृष्ण के प्रति निष्ठा |क्या आपको वो सेवक पसंद आयगा जो यहाँ- वहां जाता रहे |ठीक है? पर आप उस सेवक की प्रशंसा करोगे जो निष्ठावान है |सभी  परेशानियों और मुश्किलों के बीच भी वो सेवा के लिए तैयार है | तो निष्टावान होना तो,जैसे की  एक अवसर है -शिष्य  के लिए या कृष्ण के एक उपासक के लिए – कृतज्ञता दिखाने का | अपने स्वामी के प्रति यह कृतज्ञता कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं? उनके प्रति निष्ठावान रहकर |”मैं आपका सनातन  सेवक हूँ |आज से मैं आपको समर्पित हूँ |”
फिर हम पूछते हैं -कृष्ण ही क्यूँ ? और भी अन्य विकल्प है – प्रभु जीसस या भगवान शिव ,या ये या वो – कृष्ण ही क्यूँ ?क्यूंकि वह एक मनमोहक नवयुवक है ,जो बासुंरी पकडे हुए है ?हाँ !ये भी अच्छी पहुँच है क्यूंकि निश्चित रूप से वे मनमोहक हैं | पर यही सतही आकर्षण अगर है तो यह काफी  नहीं है |
पर वे “श्रीमद भागवतम “में क्या कहते हैं ?वे कहते हैं,’सृष्टि से पहले भी मैं  था और मेरे सिवाए कुछ नहीं था  – ना प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष , और न ही उससे परे कुछ था | इस  प्रत्यक्ष जगत में भी  जो  कुछ आप देखते हैं ,वह भी मैं ही  हूँ | प्रलय के बाद जो  रहेगा,विध्वंस के बाद  भी,सर्वदा  मैं ही रहूँगा |” अत:- सृष्टि से पूर्व,सृष्टि के दौरान,विध्वंस  के बाद,जो है ,जो रहता है,वो वह  है  | कृष्ण की आराधना करने का यही   कारण है  –  क्यूंकि वे सर्वोच्च हैं , वे सर्वोच्च सत्ता  हैं ,हमारे लिए  वे अस्तित्व का सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं –  सर्व  कारण  कारणं – सभी कारणों का कारण हैं  |
और तुम्हें  यह पता रहना चाहिए ,-वे ब्रह्मा को बताते हैं – वो सब कुछ जो इतना वास्तविक दिखाई देता है ,वह कुछ और नहीं वरन मेरी माया है |”माया दो प्रकार से काम करती है |एक प्रकार वो है जब (भ्रम)माया अवास्तविक को वास्तविक  की भांति दिखाती है – और  तभी वह हमें दिशाभ्रमित  करती है | इसका दूसरा काम है -यह सत्य को ढांप देती है |जब कभी आप यह देखते हैं ,जब कभी इसे बूझते हैं ,तो आप को यह पता रहना  चाहिए , आहा ! यह उसकी  ही सत्ता है ,जो प्रभु से अलग नहीं है |”
और अंत में वे निष्कर्ष निकालते हैं ,” वे,जो आत्म ज्ञान की खोज में हैं ,उन्हें,समस्त परिस्तिथियों में,सभी काल में,सभी स्थानों में सर्वोच्च परम सत्य के विषय में जानना चाहिए |”  अतएव हमें इस खोज को आगे बढ़ाना चाहिए  – दैविक अदृष्ट  और स्पष्ट:दिव्य प्रभु की  खोज को |
तो जब  हम पूछते हैं”कृष्ण ही क्यूँ ?”-तो  यही  कारण है  | वे ही सूत्र है ,वे ही हेतु  है ,वे ही निर्वाहक हैं और वे ही हैं-हमारे जीवन का मनमोहक  सौन्दर्य  |
कृष्ण ही क्यूँ,इसका कोई और स्पष्टीकरण है  ? वह तत्त्व है ,मुझे तो  रस दें |कृष्ण ही क्यूँ ? क्यूंकि राधा उन्हें प्रेम करती हैं |