Archive for November, 2010

Nov

24

When there is a change of time, many troubles are there. Therefore the holly people, holly men started to make a sacrifice. Whenever there is a problem, by sacrifice you can solve the problems. By coming together with saintly people you can solve the problems. At that time they had such a broad vision, that they were concerned by the future of the whole universe. What is the level of our problems? How to maintain my life, how to manage from today till tomorrow… Little smaller problems than the future of the world or the universe. Still the same method you can apply. Come together with saints, discuss, take instructions, make some sacrifice in your life and it will help the whole world to go on.

 

In the “Gopala Tapani Upanishad” it is explained; when the rishis were inquiring from Brahma: “Please explain us the Gopal mantra” – at the end of this mantra there is “svaha” – and many other names and Brahma explains all the names one by one and finally he says: “Svaha at the end means sacrifice.” And by sacrifice the whole world is turning around.

 

You can try – if you have a problem, make some little sacrifice. You don’t have to torture your body. But little sacrifice is very beneficial.

 „Този “Бхагаватам” е прекрасен!”Той не ни е даден от някакъв обикновен човек, но идва от маха-муни. Маха-муни означава велик светец. Вйасадев, съставителят на тази книга бил боговдъхновен. Той сътворил книгата в зрялата си мъдрост. Не в началото на духовния си път, а по скоро на предела. И понеже е боговдъхновен и напълно зрял в своето разбиране, той е способен да предаде такава същностна информация, която да ни доведе до трансформация.

 

„Той е достатъчен сам по себе си за осъзнаване на Бога.” Шрила Бхактивинода Тхакур казва, че дори всички ведически писания да бъдат изгорени на пепел, ако „Бхагаватам” е запазен нищо не би било изгубено. Той е достатъчен. Достатъчен за какво – за осъзнаване на Бога. Да се постигне единение с Бога, връзка с Него. Или да бъде разбрана славата Му. И това разбиране не е интелектуално пътуване, а по-скоро… истинската философия, казват, е способността да се удивляваш. Това е което можем да разберем следвайки „Шримад Бхагаватам”. Как да бъдем удивени от красотата на Кришна.

 

А какъв е методът да се призоват благословиите на „Бхагаватам”? Трябва „внимателно и покорно да слушаме посланието.” Внимателно означава, че когато чуете „Ом намо бхагавате васудевайа” – това не е ведическото хапче за сън: „А, сега почва лекцията, много добре… Време е да подремна.” Не! Трябва да станете бдителни! „Сега посланието се спуска към мен! Ом намо бхагавате васудевайа!” Трябва да преживеете експлозията!

 

И тогава, ако слушате внимателно, ще влезете в досег, ще се привържете към Кришна. Затова трябва да даваме цялото си сърце, цялото си внимание на посланието, на възвишеното слово на „Шримад Бхагаватам”. За да не пропуснем целта.

 

А коя е същината на „Шримад Бхагаватам”? Не са кралските династии. Не е първичното и вторично сътворение. Есенцията на „Бхагаватам” е раса. „Расо ‘хам, казва Кришна, Аз съм раса! Аз съм вкусът, който търсите!” Този възвишен вкус трябва да търсим в делата си.

 

Радвайте се на дивното послание на „Бхагавата Пурана”, то е открито за чистосърдечните. То ще прекрати страданията. И е достатъчно за да се влезе в много близка връзка с Върховния Бог Шри Кришна.“This “Bhagavatam” is beautiful!” And it is not given by some ordinary person. It’s coming from a maha-muni. Maha-muni means great sage. Vyasadev, the compiler of this book was divine empowered person. He was compiling this book in his ripe wisdom. Not in the beginning of his spiritual career, but rather at the end. Therefore because he was divinely empowered and he was very mature in his understanding, he could give such an essential information, that can bring you to a transformation.

 

“This is enough in itself for God realization.” Shrila Bhaktivinoda Thakur says that if all the Vedic scriptures would be burned to ashes but the Bhagavatam is preserved, then nothing is lost. It is enough. Enough for what – enough for realizing God. To achieve God union we can say, to be connected to Him. Or to understand His glories. And this understanding is not an intellectual trip, but rather… the real philosophy, they say, is the ability to be amazed. So this we can understand by following the “Shrimad Bhagavatam”. How to be amazed by the beauty of Krishna.

 

And what is the method to invite the blessings of the Bhagavatam? We have to “attentively and submissively hear the message.” Attentively means when you hear “Om Namo Bhagavate Vasudevaya” – this is not a Vedic pill for sleeping: “O, now comes the lecture, all right… Time for relaxation.” No! You should be alarmed! “Now the message is coming to me! Om Namo Bhagavate Vasudevaya!” You should get the explosion experience.

 

And in this way if you listen attentively, then you will be connected, you will be attached to Krishna. Therefore we should give full heart and full attention to the message, the ultimate message of “Shrimad Bhagavatam”. Not to miss the target.

 

And what is the essence of “Shrimad Bhagavatam”? This is not the Royal Dynasties. This is not the primary and the secondary creation. The essence of the Bhagavatam is rasa. “Raso ‘ham – Krishna says, I am rasa! I am the taste that you are searching for.” So this higher taste we should search in our spiritual activities.

 

You should be satisfied with the divine message of the Bhagavata Purana, this is open for the pure in heart. It will finish the sufferings. And it is enough to come to a very close connection to the Supreme Lord Sri Krishna.От живота трябва да преминем във вечността. От знанието да стигнем до мъдростта. И от щастието да достигнем блаженството. Усещате ли разликата? Между живот и съществуване? Между знание и мъдрост? Между щастие и блаженство? Защото живот, знание и щастие можете да имате и на земята, в тяло. Но на съществуването, мъдростта и блаженството можете да се наслаждавате в духа. Това е огромна промяна.

Не се удовлетворявайте с посредствени неща. Нуждаем се от нещо необикновено.

 

Най-висшата истина – това е Сатйам Парам. Сатйам Парам дхимахи – медитирайте над Абсолютната Истина. А тази най-висша Абсолютна Истина може да бъде разбрана само от чистите по сърце. Това е истинското качество, необходимо за да се практикува Бхакти Йога – чистота на сърцето. Затова пеем в молитвено настроение: „Моля те, Кришна, пречисти сърцето ми!” Чето дарпана марджанам… Защото Кришна, а особено Радхика не биха влезли на мръсно място. Сърцето трябва да е чисто като лотосово цвете. Лотосът е символът на чистотата. Толкова лотосово-чисто трябва да бъде сърцето. Тогава Радха и Кришна ще могат да дойдат и да обитават това място. Красотата и Любовта ще се поселят в сърцата ни, ако те са достатъчно чисти. Радха и Кришна – Красотата и Любовта. Защото докато двете вещици Карма и Гйана живеят в сърцата ни, Божествената Двойка няма да дойде.

 

Затова нека последваме съвета: най-напред да пречистим сърцето си, а след това да поканим Кришна. Защото онези, които са достатъчно чисти, могат много лесно да разберат най-висшата истина. Тя е по-висша реалност. Съществува васту, съществува и вастава-васту. Васту, васту-шастра, васту като познание е наука, индийският вариант на фен шуй. Всъщност това е оригиналът. Не просто архитектура, но също и как да се подрежда пространството – това е един вид наука за пространството. Как да се поддържа хармонията между изкуствено-построените сгради и природата – понеже природата е в пълна хармония с космичния ред. Но това е материална наука. Това е материална реалност – относителна реалност. А вастава-васту е истинската реалност. Тя е оригиналната картина. Всичко каквото е тук е просто отражение. Не забравяйте: каквото и да се случва тук е само илюзия? Всичко ли? Освен някои неща.

 

Това е реалност, но относителна. Онова е истинската реалност. А ние трябва да намерим каналите за досег с онази реалност, точките на пробив от материята към духа, от тази земя към божествената област, от животът към съществуването.Nov

21

From life we have to come to eternity. From knowledge we have to come to wisdom. And from happiness we have to come to bliss. You feel the difference? Between life and existence? Between knowledge and wisdom? Between happiness and bliss? Because life, knowledge and happiness you can have on the earth, in body. And existence, wisdom and bliss you can enjoy in spirit. Very big transition. Don’t be satisfied with something secondary. Something extraordinary is necessary.

 

Highest Truth – this is Satyam Param. Satyam Param dhimahi – meditate on the Absolute Truth. And this highest Absolute Truth can be understood only by the pure-hearted. This is the real qualification to practice Bhakti Yoga – purity of the heart. Therefore we are chanting in a praying mood: “Please, Krishna, purify my heart!” Cheto darpana marjanam… Because Krishna – and especially Radhika – They are not ready to enter any filthy place. And the heart should be so pure, just like lotus flower. The lotus is the symbol of purity. So the heart should be pure as a lotus flower. Then Radha-Krishna can come and take that place. Beauty and Love will come to your heart if it is pure enough. Radha-Krishna – Beauty and Love. Because until the two witches are staying there in our hearts – like Karma and Gyana – until then the Divine Couple does not come.

 

Therefore we should follow the advice: purify the heart, then invite Krishna. Because those who are pure enough they can very simply understand this highest truth. This is a higher reality. There is vastu, and there is vastava vastu. Vastu, vastu-shastra, vastu as a knowledge is a science, the Indian version of fen shui. Actually this is the original. Not only architecture, but also how to arrange space – this is a space science, a kind of space science. How to maintain the harmony between the artificial buildings and the nature – because nature is in full harmony with the cosmic order. But this is material science. This is material reality – relative reality. But vastava vastu is the real reality. This is the original picture. What is here – this is only a reflection. Don’t forget: whatever is happening here this is only illusion! Everything? Except few things.

 

This is reality, but relative. That is the real reality. And we must find the channels to be connected to that reality. The point for breaking through from mater to spirit, from this earth to the divine realm. From life to existence.(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 3 of September2006, Sofia)
The way to achieve piece and absolute level of happiness – full, complete happiness without any fear – this is worship of Lord, Krishna. And we should grab the opportunity to associate with saints. Because anyway life means – we have to associate with people. It is said according to ancient philosophers that human life means society life. And those, who are not living in society, they are not humans. If not humans, then what? Animals or…?
Divine beings. So those who are not living in society, they are either animals or divine beings. That means that during our lifetime we all the time associate. With your children you associate, with your husband you associate, with your families, in your jobs, in your studies – all the time you associate. And we are very fortunate if we can associate with saintly persons. What is the BIG chance in our life if we have this divine association? Otherwise one lifetime is just MISSED! 60-80 years, a whole existence is missed again. Just think how many lifetimes are behind your back without that opportunity to associate with saintly people. But now you have the chance. We are here together and we should grab the opportunity, don’t miss the opportunity to associate with saints.
Of course the association becomes very usual if you associate all the time. If you associate with Krishna once a year, then you can appreciate Him: “O, You are so great, You are so nice, You are so God!” But if He comes every day to you…? Next week what you will say: “Ah, again You are hungry?! Again you come with your desires for chapattis?” It’s very difficult to appreciate the person next to you. So you are very happy with the devotees in Alaska, but to tolerate the guy sleeping in the next sleeping bag – it’s difficult .
Our love, our appreciation should not be theoretical, it should be practical. Or – just take a love affair. Until the lovers do not have each-other’s company, they are ready to do anything for that. When they come together, when they establish their life – few year and: “How can I get rid of this guy?” “How can I find another woman for myself?”
So you fed up with the constant associate. Therefore it is very useful to associate with saints – from time to time. Just imagine, Gurudev comes and stays with you 365 day a year! It’s very difficult to tolerate! Twice a year for some days when I can come or I cannot come, I enjoy my full freedom to be here or not be here – that’s enough for me.
But the quality and the intensity of that association must be CRUCIAL.
Just count how many associates you have  – in your family, in your wider family, in your homes, in school, in kinder garden, in this and that – hundreds and thousands, right? When you go to the hair-dresser, when you go to the petrol station… unlimited. WHAT association will stay with you? Which is important of the many? If you can mention FIVE, then you are fortunate.
Association with the saints is very precious. Because with them we can cross the ocean of material existence. Krishna’s blessings and the good company helps us very much. Therefore this is our ideal – the pure spiritual association with the saints. Why? Because in this company it’s very easy to serve God.
Recently somebody said: “It’s very difficult in the company of demons”. And I said: “Change the vision.” We should not have that vision of opposing elements. But still we should understand that there are some favorable and there are some unfavorable conditions. To have saintly people around you – this is favorable. And to have not so saintly people around you is also favorable – in this way you could appreciate better what is what. After so many, many lifetimes if we come in contact with real saintly persons, we are very fortunate.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. szeptember 3, Szófia)
Az abszolút boldogság – teljes, komplett boldogság, félelem nélkül – és béke elérésének útja az Úr Krsna imádata. Meg kell ragadnunk a szentekkel való társulás lehetőségét. Mert az élet mindenképpen azt jelenti, hogy emberekkel kell társulnunk. Az ősi filozófusok szerint az emberi élet társadalmi életet jelent. Akik pedig nem a társadalomban élnek, nem emberek. Állatok, vagy… ? Isteni lények. Azok tehát akik nem a társadalomban élnek vagy állatok vagy isteni lények. Ez tehát azt jelenti, hogy életünk során mindig társulunk. Gyermekeiddel, férjeddel, családoddal, munkában, tanulmányaid által, mindig társulunk. És nagyon szerencsések vagyunk, ha szent emberekkel társulhatunk. Mi az a nagy lehetőség, amit ezen isteni társulás által kapunk? Máskülönben elmulasztunk egy egész életet! 60-80 év, az egész létezést elmulasztottuk. Gondolkodjatok csak el azon, hogy hány élet van már mögöttünk anélkül, hogy lehetőségünk lett volna a szentek társaságára. Most azonban itt a lehetőség. Itt vagyunk együtt, és meg kell ragadnunk a lehetőséget, ne szalasszátok el a lehetőséget a szentekkel való társulásra.
Persze a társulás is megszokottá válhat, ha mindig rendelkezésre áll a lehetőség. Ha egyszer egy évben találkozhatsz Krsnával, akkor megbecsülöd: „Oh, oly nagyszerű vagy, olyan szépséges, olyan Isteni!” Ha azonban minden nap találkozol vele…? Mit mondasz majd a következő héten: „Ah, már megint éhes vagy?! Már megint ezekkel a csapátikkal jössz?” Nagyon nehéz megbecsülni azt az embert, aki minden nap melletted van. Nagyon boldog vagy tehát az alaszkai bhaktákkal, de hogy elviseld azt a fickót aki a szomszéd hálózsákban alszik, az már nehéz.
Szeretetünk, megbecsülésünk nem lehet elméleti, gyakorlatinak kell lennie. Vagy figyeljünk csak meg egy szerelmi történetet. Amíg a szerelmesek nem lehetnek egymás társaságában, képesek bármit megtenni azért, hogy találkozhassanak. Amikor végre találkoznak, megállapodnak, eltelik néhány év és: „Hogyan szabadulhatnék meg ettől a fickótól?” „Hogyan találhatnék egy másik nőt magamnak?”
Eleged lesz tehát az állandó társulásból. Ezért nagyon hasznos ha időről-időre társulhatunk a szentekkel. Gondoljatok csak bele, Gurudév 365 napon keresztül itt marad! Nagyon nehéz elviselni! Kétszer egy évben, néhány napra eljövök, vagy épp nem; élvezhetem a teljes szabadságot, hogy ott legyek, vagy ne; ez épp elég nekem.
Azonban a társulás minőségének és intenzitásának döntő fontosságúnak kell lennie.
Csak számoljátok össze hány ismerősötök van. A családban, a szélesebb családban, otthon, az iskolában, az óvodában, itt meg ott. Több száz, vagy több ezer, így van? Amikor fodrászhoz mész, vagy a benzinkútra… megszámlálhatatlan. Melyik az a társulás, ami veled marad? Melyik az, ami ebből a nagyon sokból igazán fontos? Ha képes vagy ötöt felsorolni, akkor már nagyon szerencsés vagy.
A szentekkel való társulás nagyon értékes. Mert általuk átkelhetünk az anyagi lét óceánján. Krsna áldása és a jó társaság nagyon sokat segít. Ezért ez az eszményünk, a szentekkel való tiszta lelki társulás. Miért? Mert ebben a társaságban nagyon könnyű szolgálni Istent.
Nemrég valaki azt mondta: „Nagyon nehéz a démonok társaságában.” Én pedig azt válaszoltam: „Változtasd meg a látásmódot.” Ne legyen ilyen különbségtevő a látásmódunk. Azt azonban meg kell értenünk, hogy vannak kedvező és vannak kedvezőtlen körülmények. Az, hogy szent emberek legyenek körülötted, az kedvező. Az pedig, hogy nem szent emberek legyenek körülötted szintén kedvező, ily módón jobban tudod értékelni, hogy mi micsoda. Sok-sok élet után ha végre kapcsolatba kerülhetünk egy igazi szent személlyel, nagyon szerencsések vagyunk.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София)
Пътят да се постигне умиротворение и абсолютно ниво на щастие – пълно, съвършено щастие – е обожаването на Бога, Кришна. И трябва да се възползваме от възможността да общуваме със светци. Защото тъй или инак животът означава това – че трябва да общуваме с хора. Древните философи казват, че човешки живот означава живот в общество. А онези, които не живеят в общество, не са хора. Като не са хора, какво са? Животни или…? Божествени същества. И тъй, тези които не живеят сред общество са или зверове или божествени създания. Това означава че през живота си ние през цялото време общуваме. Общувате с децата си, със съпруга си, със семейството, на работа, в училище – през цялото време общувате. А сме големи късметлии ако можем да общуваме със святи люде. И какъв е големият шанс в живота ни ако имаме такова божествено общуване? Иначе просто цял един живот е ПРОПИЛЯН! 60-80 години, цяло едно съществуване, е отново пропуснато. Замислете се, колко ли живота имаме зад гърба си без възможността да общуваме със святи люде? Но сега имаме тази възможност. Тук сме заедно и нека уловим този удобен случай; недейте да пропускате шанса да общувате със святи хора.
Разбира се общуването става нещо съвсем обичайно ако сме заедно през цялото време. Ако общувате с Кришна веднъж в годината, тогава ще го цените: „О колко си велик, о колко си прекрасен, о какъв Господ си!” Но ако Той идва всеки ден при вас…? Какво ще кажете още на втората седмица: „Уф, пак ли си гладен? Пак ли идваш за чапати?” Трудно е да оценим този, който е непосредствено до нас. Много се радваме на бхактите в Аляска, но да изтърпим точно тоя тип, дето спи в съседния спален чувал, ни е трудничко.
Любовта и признателността ни не бива да бъдат теоретични, те трябва да са на практика. Или вземете за пример една любовна история. Докато влюбените не могат да са един с друг, те са готови да направят всичко за това. Но когато се съберат и заживеят заедно – минават няколко години и: „Как да се отърва от този човек?”, „Как да си намеря друга жена?”
Постоянното общуване ни омръзва. Затова е много полезно да общуваме със светци – от време на време. Само си представете, Гурудев идва и остава с вас 365 дни в годината! Трудно е за издържане! Виж, два пъти годишно за някой и друг ден, когато мога да дойда, а мога и да не дойда, имам пълната свобода да присъствам или не – това ми е достатъчно.
Но качеството и интензитета на това общуване трябва да е съдбоносно.
Само пребройте с колко хора общувате – в семейството си, в по-голямото семейство, у дома, в училище, в детската градина, къде ли не – стотици хиляди, нали? Когато отивате на фризьор, до бензиностанцията – неизброими са. КОЕ общуване ще запомните? Кое е значимото сред многото? Успеете ли да изброите дори петима човека, вие сте щастливци.
Общуването със светците е скъпоценно. Защото заедно с тях можем да прекосим океана на материалното съществуване. Благословиите на Кришна и добрата компания ни помагат много. Ето защо това е нашият идеал – чистото духовно общуване със светците. Защо? Понеже в тяхната компания е много лесно да служим на Бога.
Наскоро някой каза: „Много е трудно в компанията на демони.” А аз отвърнах: „Промени виждането си.” Не бива да гледаме на другите като на враждебни елементи. Но все пак трябва да разберем, че има благоприятни, а има и неблагоприятни условия. Да имаш святи люде около себе си – това е благоприятно. А да ги нямаш също е благоприятно, защото по този начин по-лесно ще оцениш кое какво е. След толкова много животи ако влезем в досег със святи люде, ние сме големи щастливци.


(Aus den Vortrag von HH Bhakti Kamala Tirtha Maharaj,am 3. Sept. 2006 Sofia)

Der Weg, Friede zu erlangen, und absolute Glücksebene, vollständig, ohne jegliche Furcht – das ist, den Lord Krisna zu verehren.
Unsere Aufgabe ist die Möglichkeit zu ergreifen mit Heiligen zusammen zu kommen. Ein gewöhnliches Leben bedeutet, mit anderen Menschen zu verkehren – assoziieren , und in Philosophischen Sinne, Menschliches Leben ist eigentlich sozialisirtes Leben, die jenige die nicht sozialisiert sind, sind keine Menschen. Tiere, oder? Göttliche Wesen!
Also, solche die in Gemeinschaften nicht sozialisiert leben sind weder Tiere noch Götliche Wesen.
Während unsere Lebenszeit, wir alle assoziieren unter einander; mit Kinder, Ehepartner, Familie, bei arbeiten, lehrnen, studieren – es passiert ununterbrochen, ganze Zeit.
Besondres glücklich können wir uns schätzen, wenn wir das mit heiligen Personen tun. Was ist eigentlich unsere große Chance in solche Gesellschaft? Überlegen sie mal, ein Leben in dauer von 60 – 80 Jahren, eine ganze Existenz würde in gegenteil verloren gehen, und denken sie vie viele Leben sind schon dahinten gewesen ohne diese Möglichkeit zu bekommen. Nun, jetzt sind wir zusammen und wir sollen Gelegenheit ergreifen. Verpassen sie es nicht, mit Heiligen zusammen sein – zu assoziieren.
Natürlich, der Umgang in Alltag wird sehr gewöhnlich. Wenn sie mit Krisna nur einmal im Jahr verkehren, sie preisen Ihm: “Oh Du bist so Groß, so Wunderbar! Du bist so schön! Du bist Gott!“, und würde Er jeden Tag zu dir kommen? Schon nexte Woche würdest du Ihm sagen: “Ah, hast Du schon wieder Hunger? Kommst schon wieder mit deinen Wünschen nach Chapatis? Es ist schwer Nahestehende zu würdigen, mit Devotees aus Alaska bist du sehr glücklich, aber Person die neben dir in Schlafsack liegt ist schwer zu tolerieren.
Unsere Liebe, unsere Würdigung soll nicht nur theoretisch sein, sondern praktisch, nimm nur ein Liebesverhältnis als Beispiel, so lange bis die Liebespartner nicht zusammen sind, getrennt sind, wurden sie alles für einander tun, und nach paar Jahren gemeinsamen Lebens, fangen sie an zu überlegen, wie sie diesen Typen loss werden können, oder eine neue Frau zu sich nehmen können.
Nur dauerhafte Verhältnis kann dich erfüllen. Deswegen ist Umgang mit Heiligen sehr fruchtbringend – von Zeit zu Zeit. Stelle dir vor, dein Gurudev kommt und bleibt bei dir 365 Tage im Jahr, das ist schwer zu ertragen. Zwei mal im Jahr, ein paar Tage mit Ihm zu verbringen, manchmal, geht es – manchmal auch dass nicht. Man genießt die Freiheit, kommen oder nicht kommen.
Intensität und Qualität unsere Verhältnisen muss entscheidend sein – Kruzial!
Denke nur wie viele Verhältnise hast du mit Familie, Verwandschaft, zu Hause, in die Schule, Kindergarten – hunderte, tausende, nicht war? Beim Friseur, Tankstelle – unendliche, und welche bleibt bei dir? Welche ist dir wichtig? Wenn du nur 5 erwähnen kannst, bist schon glüklich.
Gesellschaft mit Heiligen ist sehr wertvoll sehr kostbar weil mit Ihnen durchqueren wir den Ozean von materiele Existenz, Krisnas Segen und gute Gesellschaft helfen uns sehr, und das ist unser Ideal – reine spirituelle Verhältnis mit Heiligen. Warum? Weil in solche Gemeinschaft, Gott zu dienen sehr einfach wird.
Neulich hat jemand gesagt: “Es ist schwer in Anwesenheit fon Dämonen!“ und ich sagte; wechsle deine Vision! Wir solten keine Vision von gegenüberstehenden Elementen haben, und doch sollen wir verstehen dass es manche günstige, bevorzügliche Zustände gibt; aber auch andere, weniger solche.
Heilige Leute um dich, in deine Umgebung haben – das ist sehr günstig, und wann es keine solch Heiligen in der Nähe gibt, ist auch nicht so schlecht – auf diese Weise kannst du besser schätzen und unterscheiden, was – was ist.
Nach so viele Leben, wenn wir endlich mit wahrlich Heiligen Menschen in kontakt kommen. Kann man sich sehr glüklich betrachten.( лекция Б.К.Тиртха Махараджи, 3-го сентября 2006год, София)
Чтобы достичь полный покой и абсолютное счастье надо практиковать обожание Бога, Кришны. Надо возпользоваться возможностью общения со святыми людьми. Потому что – так или иначе, жизнь – это общение с людьми. Древние философы говорят, что человеческая жизнь – это жизнь в обществе. А те, которые не живут в обществе людей, они не люди. Если не люди, какие же?  Животные или что…? Божественые создания. И так, те кто не живут в обществе – или животные или божественые создания. Это означает, что в своей жизни мы все время общаемся: с детьми с, с  супругом или супругой, на работе, в школе – все время мы общаемся. А если мы общаемся со святыми людьми – это большая удача для нас. Иначе вся наша жизнь НАПРАСНА! 60-80 лет, одно целое существование пропущено снова. Задумайтесь – сколько жизней были у нас за спиной, без шанса общения со святыми людьми? Но сейчас у нас есть эта возможность. Мы здесь и давайте вместе схватим этот удобный случай, не надо пропускать шанс общения со святой личностью.
Конечно общение становится обеденным еслы мы вместе все время. Еслы вы общаетесь с Богом Кришна один раз в году, тогда вы его будете ценить: „ О господь, ты так велик и прекрасен!” Но если он приходит к вам каждый день…? Что вы скажете еще на второй неделе: „Фу, Ты, снова голодный? Опять за чапати пришел?” Трудно ценить того, кто рядом с нами. Мы очен радуемся преданным в Аляске, но стерпеть етот субект, который спит в соседнем спальном мешке нам трудновато.
Любовь и признательность не должны быть теорией, они должны бытя практикой. Возьмите например одну любовную историю. Пока влюбленные не могут быть вместе, они способны сделать все, чтобы сделать это. Но когда они заживут вместе, проходят несколько лет и: „Как мне оторваться от этого человека?”, „Как мне найти другую жену?”
Постоянное общение надоедает. Поетому полезно общаться со святыми – время от времени. Представте себе что Гуру дев приезжает и остается с вами 365 дней в году! Трудно выдержать! Разве что, два раза в году на несколко дней, когда у меня есть время и я прийду, а может и не прийду. У меня есть полная свобода присутствовать или нет – мне это вполне достаточно.
Но сила этого общения судбовная, определяющяя. Пересчитайте людей, с которыми вы общаетесь – в семье, в фамилии, дома, в школе, в детском саду, везде – десятки тысяч – не так ли? Везде на улице, по пути – бесчетное множество. КАКОЕ общение вы запомните? Какое является значимым? Если вы сможете пересчитать пять человек, то вы счастливцы.
Общение со святыми людьми безценно. Потому-что вместе с ними мы можем пересечь океан материального существования. Благословления Кришны и положительное общение очень полезны. Поэтому это наш идеал – чистое духовное общение со святыми. Почему? Потому что в общении со святыми очень легко служить Богу.
Недавно кто то сказал: „В компании демонов очень трудно.” А я ответил: „Перемени свой взгляд.” Не надо смотреть на других как на врагов. Но надо понять что есть благоприятные и неблагоприятные обстоятельства. Иметь рядом с собой святые личности – это благоприятно. Не иметь – это тоже благоприятно, потому что таким образом позже легче понять что к чему. После стольких жизней – иметь общение со святыми людьми, это большое счастье для нас.