Archive for November 29th, 2010

Напътствието в духовния живот е изключително важно. Особено в началото. Защото ако не сме под подходящото водачество, можем да започнем дадена практика без това да доведе до никакви резултати. Или още по-лошо – да доведе до лоши резултати. Казва се, че Кришна Съзнание е като бръснач. Можеш да се обръснеш, можеш и да се порежеш.

 

Така че правилното напътствие означава, че някой се грижи за теб. От общите инструкции, той ти дава специфични. Каква е общата инструкция? Стани осъзнат за Кришна. Но КАК, скъпи учителю?! Как да го направя? Затова са ни необходими специфични наставления.

 

Когато започнете война срещу друга държава генералът ще извика: „Напред! Да завладеем тази страна!” Това е общата инструкция. Но специфичните наставления: как да го осъществим, как да се бием, как да превземем ей онзи мост – всички ние се нуждаем от тях за да победим.

 

По същия начин и общото наставление е: нека си идем у дома при Бог. Да, но как? Затова правилната инструкция, правилното напътствие са много нужни. И гуру, духовният учител е онзи, който е способен да преведе смисъла на общото наставление за нашия специфичен случай. Ако някой се намира под правилно напътствие, той ще разбере.Guidance in the spiritual life is essential. Especially in the beginning. Because if we are not under proper guidance, we can start some kind of practices and no result will come. Or even worse – bad results will come. Because it is said: Krishna Consciousness is just like a razor. You can purify the face or you can cut yourself.

 

So proper guidance means that somebody takes care of you. Gives specific instruction for you from the general instructions. What is the general instruction? Become Krishna conscious. But HOW, my dear master!? How am I to do this? So we need specific instructions also.

 

It is said if you start a war against another country, then the general will say: “Forward! We should capture the other country!” This is the general instruction. But the specific instructions: how to do this, how to fight, how to overcome the next bridge – we all need that in order to be victorious.

 

In the same way: the general instruction is: let’s go home, back to Godhead. Yes, and how? Therefore proper instruction, proper guidance is very useful. And this is the guru, the spiritual master, who can translate the general instruction into our specific case. If somebody is under proper guidance he can understand.