Archive for November 24th, 2010

Nov

24

Когато настъпва промяна във времената, настъпват и проблеми. Затова светите люде в древността започнали да правят жертвоприношение. Когато и да има някакъв проблем, чрез жертва той може да бъде разрешен. Като се съберете със свети люде, проблемът може да бъде решен. По онова време те имали такъв широк поглед, че били загрижени за бъдещето на вселената. А какво е нивото на нашите проблеми? Как да се изхраня, как да оцелея от днес до утре… Малко по-малки проблеми от бъдещето на света или вселената. Въпреки това можем да приложим същия метод. Да се съберем със светци, да поговорим, да приемем съветите им, да направим някаква жертва в живота си – и това ще помогне на света да продължи да се върти.

 

В „Гопала Тапани Упанишад” се казва, че светците запитали Брахма: „Моля те, разтълкувай ни Гопал мантрата” – в края на тази мантра има „сваха” както и много други думи; и Брахма обяснил всички думи една по една като най-сетне рекъл: „Сваха накрая означава жертва.” От жертвата се върти целият свят.

 

Можете да опитате – когато имате проблем, направете някаква малка жертва. Няма нужда да изтезавате тялото си. Но малка жертва би била благотворна.Nov

24

When there is a change of time, many troubles are there. Therefore the holly people, holly men started to make a sacrifice. Whenever there is a problem, by sacrifice you can solve the problems. By coming together with saintly people you can solve the problems. At that time they had such a broad vision, that they were concerned by the future of the whole universe. What is the level of our problems? How to maintain my life, how to manage from today till tomorrow… Little smaller problems than the future of the world or the universe. Still the same method you can apply. Come together with saints, discuss, take instructions, make some sacrifice in your life and it will help the whole world to go on.

 

In the “Gopala Tapani Upanishad” it is explained; when the rishis were inquiring from Brahma: “Please explain us the Gopal mantra” – at the end of this mantra there is “svaha” – and many other names and Brahma explains all the names one by one and finally he says: “Svaha at the end means sacrifice.” And by sacrifice the whole world is turning around.

 

You can try – if you have a problem, make some little sacrifice. You don’t have to torture your body. But little sacrifice is very beneficial.