Archive for November 23rd, 2010

„Този “Бхагаватам” е прекрасен!”Той не ни е даден от някакъв обикновен човек, но идва от маха-муни. Маха-муни означава велик светец. Вйасадев, съставителят на тази книга бил боговдъхновен. Той сътворил книгата в зрялата си мъдрост. Не в началото на духовния си път, а по скоро на предела. И понеже е боговдъхновен и напълно зрял в своето разбиране, той е способен да предаде такава същностна информация, която да ни доведе до трансформация.

 

„Той е достатъчен сам по себе си за осъзнаване на Бога.” Шрила Бхактивинода Тхакур казва, че дори всички ведически писания да бъдат изгорени на пепел, ако „Бхагаватам” е запазен нищо не би било изгубено. Той е достатъчен. Достатъчен за какво – за осъзнаване на Бога. Да се постигне единение с Бога, връзка с Него. Или да бъде разбрана славата Му. И това разбиране не е интелектуално пътуване, а по-скоро… истинската философия, казват, е способността да се удивляваш. Това е което можем да разберем следвайки „Шримад Бхагаватам”. Как да бъдем удивени от красотата на Кришна.

 

А какъв е методът да се призоват благословиите на „Бхагаватам”? Трябва „внимателно и покорно да слушаме посланието.” Внимателно означава, че когато чуете „Ом намо бхагавате васудевайа” – това не е ведическото хапче за сън: „А, сега почва лекцията, много добре… Време е да подремна.” Не! Трябва да станете бдителни! „Сега посланието се спуска към мен! Ом намо бхагавате васудевайа!” Трябва да преживеете експлозията!

 

И тогава, ако слушате внимателно, ще влезете в досег, ще се привържете към Кришна. Затова трябва да даваме цялото си сърце, цялото си внимание на посланието, на възвишеното слово на „Шримад Бхагаватам”. За да не пропуснем целта.

 

А коя е същината на „Шримад Бхагаватам”? Не са кралските династии. Не е първичното и вторично сътворение. Есенцията на „Бхагаватам” е раса. „Расо ‘хам, казва Кришна, Аз съм раса! Аз съм вкусът, който търсите!” Този възвишен вкус трябва да търсим в делата си.

 

Радвайте се на дивното послание на „Бхагавата Пурана”, то е открито за чистосърдечните. То ще прекрати страданията. И е достатъчно за да се влезе в много близка връзка с Върховния Бог Шри Кришна.“This “Bhagavatam” is beautiful!” And it is not given by some ordinary person. It’s coming from a maha-muni. Maha-muni means great sage. Vyasadev, the compiler of this book was divine empowered person. He was compiling this book in his ripe wisdom. Not in the beginning of his spiritual career, but rather at the end. Therefore because he was divinely empowered and he was very mature in his understanding, he could give such an essential information, that can bring you to a transformation.

 

“This is enough in itself for God realization.” Shrila Bhaktivinoda Thakur says that if all the Vedic scriptures would be burned to ashes but the Bhagavatam is preserved, then nothing is lost. It is enough. Enough for what – enough for realizing God. To achieve God union we can say, to be connected to Him. Or to understand His glories. And this understanding is not an intellectual trip, but rather… the real philosophy, they say, is the ability to be amazed. So this we can understand by following the “Shrimad Bhagavatam”. How to be amazed by the beauty of Krishna.

 

And what is the method to invite the blessings of the Bhagavatam? We have to “attentively and submissively hear the message.” Attentively means when you hear “Om Namo Bhagavate Vasudevaya” – this is not a Vedic pill for sleeping: “O, now comes the lecture, all right… Time for relaxation.” No! You should be alarmed! “Now the message is coming to me! Om Namo Bhagavate Vasudevaya!” You should get the explosion experience.

 

And in this way if you listen attentively, then you will be connected, you will be attached to Krishna. Therefore we should give full heart and full attention to the message, the ultimate message of “Shrimad Bhagavatam”. Not to miss the target.

 

And what is the essence of “Shrimad Bhagavatam”? This is not the Royal Dynasties. This is not the primary and the secondary creation. The essence of the Bhagavatam is rasa. “Raso ‘ham – Krishna says, I am rasa! I am the taste that you are searching for.” So this higher taste we should search in our spiritual activities.

 

You should be satisfied with the divine message of the Bhagavata Purana, this is open for the pure in heart. It will finish the sufferings. And it is enough to come to a very close connection to the Supreme Lord Sri Krishna.