Archive for November 19th, 2010

(from lecture of B.K.Tirtha Maharaj, 3 of September2006, Sofia)
The way to achieve piece and absolute level of happiness – full, complete happiness without any fear – this is worship of Lord, Krishna. And we should grab the opportunity to associate with saints. Because anyway life means – we have to associate with people. It is said according to ancient philosophers that human life means society life. And those, who are not living in society, they are not humans. If not humans, then what? Animals or…?
Divine beings. So those who are not living in society, they are either animals or divine beings. That means that during our lifetime we all the time associate. With your children you associate, with your husband you associate, with your families, in your jobs, in your studies – all the time you associate. And we are very fortunate if we can associate with saintly persons. What is the BIG chance in our life if we have this divine association? Otherwise one lifetime is just MISSED! 60-80 years, a whole existence is missed again. Just think how many lifetimes are behind your back without that opportunity to associate with saintly people. But now you have the chance. We are here together and we should grab the opportunity, don’t miss the opportunity to associate with saints.
Of course the association becomes very usual if you associate all the time. If you associate with Krishna once a year, then you can appreciate Him: “O, You are so great, You are so nice, You are so God!” But if He comes every day to you…? Next week what you will say: “Ah, again You are hungry?! Again you come with your desires for chapattis?” It’s very difficult to appreciate the person next to you. So you are very happy with the devotees in Alaska, but to tolerate the guy sleeping in the next sleeping bag – it’s difficult .
Our love, our appreciation should not be theoretical, it should be practical. Or – just take a love affair. Until the lovers do not have each-other’s company, they are ready to do anything for that. When they come together, when they establish their life – few year and: “How can I get rid of this guy?” “How can I find another woman for myself?”
So you fed up with the constant associate. Therefore it is very useful to associate with saints – from time to time. Just imagine, Gurudev comes and stays with you 365 day a year! It’s very difficult to tolerate! Twice a year for some days when I can come or I cannot come, I enjoy my full freedom to be here or not be here – that’s enough for me.
But the quality and the intensity of that association must be CRUCIAL.
Just count how many associates you have  – in your family, in your wider family, in your homes, in school, in kinder garden, in this and that – hundreds and thousands, right? When you go to the hair-dresser, when you go to the petrol station… unlimited. WHAT association will stay with you? Which is important of the many? If you can mention FIVE, then you are fortunate.
Association with the saints is very precious. Because with them we can cross the ocean of material existence. Krishna’s blessings and the good company helps us very much. Therefore this is our ideal – the pure spiritual association with the saints. Why? Because in this company it’s very easy to serve God.
Recently somebody said: “It’s very difficult in the company of demons”. And I said: “Change the vision.” We should not have that vision of opposing elements. But still we should understand that there are some favorable and there are some unfavorable conditions. To have saintly people around you – this is favorable. And to have not so saintly people around you is also favorable – in this way you could appreciate better what is what. After so many, many lifetimes if we come in contact with real saintly persons, we are very fortunate.


(B. K. Tírtha Mahárádzs leckéjéből, 2006. szeptember 3, Szófia)
Az abszolút boldogság – teljes, komplett boldogság, félelem nélkül – és béke elérésének útja az Úr Krsna imádata. Meg kell ragadnunk a szentekkel való társulás lehetőségét. Mert az élet mindenképpen azt jelenti, hogy emberekkel kell társulnunk. Az ősi filozófusok szerint az emberi élet társadalmi életet jelent. Akik pedig nem a társadalomban élnek, nem emberek. Állatok, vagy… ? Isteni lények. Azok tehát akik nem a társadalomban élnek vagy állatok vagy isteni lények. Ez tehát azt jelenti, hogy életünk során mindig társulunk. Gyermekeiddel, férjeddel, családoddal, munkában, tanulmányaid által, mindig társulunk. És nagyon szerencsések vagyunk, ha szent emberekkel társulhatunk. Mi az a nagy lehetőség, amit ezen isteni társulás által kapunk? Máskülönben elmulasztunk egy egész életet! 60-80 év, az egész létezést elmulasztottuk. Gondolkodjatok csak el azon, hogy hány élet van már mögöttünk anélkül, hogy lehetőségünk lett volna a szentek társaságára. Most azonban itt a lehetőség. Itt vagyunk együtt, és meg kell ragadnunk a lehetőséget, ne szalasszátok el a lehetőséget a szentekkel való társulásra.
Persze a társulás is megszokottá válhat, ha mindig rendelkezésre áll a lehetőség. Ha egyszer egy évben találkozhatsz Krsnával, akkor megbecsülöd: „Oh, oly nagyszerű vagy, olyan szépséges, olyan Isteni!” Ha azonban minden nap találkozol vele…? Mit mondasz majd a következő héten: „Ah, már megint éhes vagy?! Már megint ezekkel a csapátikkal jössz?” Nagyon nehéz megbecsülni azt az embert, aki minden nap melletted van. Nagyon boldog vagy tehát az alaszkai bhaktákkal, de hogy elviseld azt a fickót aki a szomszéd hálózsákban alszik, az már nehéz.
Szeretetünk, megbecsülésünk nem lehet elméleti, gyakorlatinak kell lennie. Vagy figyeljünk csak meg egy szerelmi történetet. Amíg a szerelmesek nem lehetnek egymás társaságában, képesek bármit megtenni azért, hogy találkozhassanak. Amikor végre találkoznak, megállapodnak, eltelik néhány év és: „Hogyan szabadulhatnék meg ettől a fickótól?” „Hogyan találhatnék egy másik nőt magamnak?”
Eleged lesz tehát az állandó társulásból. Ezért nagyon hasznos ha időről-időre társulhatunk a szentekkel. Gondoljatok csak bele, Gurudév 365 napon keresztül itt marad! Nagyon nehéz elviselni! Kétszer egy évben, néhány napra eljövök, vagy épp nem; élvezhetem a teljes szabadságot, hogy ott legyek, vagy ne; ez épp elég nekem.
Azonban a társulás minőségének és intenzitásának döntő fontosságúnak kell lennie.
Csak számoljátok össze hány ismerősötök van. A családban, a szélesebb családban, otthon, az iskolában, az óvodában, itt meg ott. Több száz, vagy több ezer, így van? Amikor fodrászhoz mész, vagy a benzinkútra… megszámlálhatatlan. Melyik az a társulás, ami veled marad? Melyik az, ami ebből a nagyon sokból igazán fontos? Ha képes vagy ötöt felsorolni, akkor már nagyon szerencsés vagy.
A szentekkel való társulás nagyon értékes. Mert általuk átkelhetünk az anyagi lét óceánján. Krsna áldása és a jó társaság nagyon sokat segít. Ezért ez az eszményünk, a szentekkel való tiszta lelki társulás. Miért? Mert ebben a társaságban nagyon könnyű szolgálni Istent.
Nemrég valaki azt mondta: „Nagyon nehéz a démonok társaságában.” Én pedig azt válaszoltam: „Változtasd meg a látásmódot.” Ne legyen ilyen különbségtevő a látásmódunk. Azt azonban meg kell értenünk, hogy vannak kedvező és vannak kedvezőtlen körülmények. Az, hogy szent emberek legyenek körülötted, az kedvező. Az pedig, hogy nem szent emberek legyenek körülötted szintén kedvező, ily módón jobban tudod értékelni, hogy mi micsoda. Sok-sok élet után ha végre kapcsolatba kerülhetünk egy igazi szent személlyel, nagyon szerencsések vagyunk.


(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София)
Пътят да се постигне умиротворение и абсолютно ниво на щастие – пълно, съвършено щастие – е обожаването на Бога, Кришна. И трябва да се възползваме от възможността да общуваме със светци. Защото тъй или инак животът означава това – че трябва да общуваме с хора. Древните философи казват, че човешки живот означава живот в общество. А онези, които не живеят в общество, не са хора. Като не са хора, какво са? Животни или…? Божествени същества. И тъй, тези които не живеят сред общество са или зверове или божествени създания. Това означава че през живота си ние през цялото време общуваме. Общувате с децата си, със съпруга си, със семейството, на работа, в училище – през цялото време общувате. А сме големи късметлии ако можем да общуваме със святи люде. И какъв е големият шанс в живота ни ако имаме такова божествено общуване? Иначе просто цял един живот е ПРОПИЛЯН! 60-80 години, цяло едно съществуване, е отново пропуснато. Замислете се, колко ли живота имаме зад гърба си без възможността да общуваме със святи люде? Но сега имаме тази възможност. Тук сме заедно и нека уловим този удобен случай; недейте да пропускате шанса да общувате със святи хора.
Разбира се общуването става нещо съвсем обичайно ако сме заедно през цялото време. Ако общувате с Кришна веднъж в годината, тогава ще го цените: „О колко си велик, о колко си прекрасен, о какъв Господ си!” Но ако Той идва всеки ден при вас…? Какво ще кажете още на втората седмица: „Уф, пак ли си гладен? Пак ли идваш за чапати?” Трудно е да оценим този, който е непосредствено до нас. Много се радваме на бхактите в Аляска, но да изтърпим точно тоя тип, дето спи в съседния спален чувал, ни е трудничко.
Любовта и признателността ни не бива да бъдат теоретични, те трябва да са на практика. Или вземете за пример една любовна история. Докато влюбените не могат да са един с друг, те са готови да направят всичко за това. Но когато се съберат и заживеят заедно – минават няколко години и: „Как да се отърва от този човек?”, „Как да си намеря друга жена?”
Постоянното общуване ни омръзва. Затова е много полезно да общуваме със светци – от време на време. Само си представете, Гурудев идва и остава с вас 365 дни в годината! Трудно е за издържане! Виж, два пъти годишно за някой и друг ден, когато мога да дойда, а мога и да не дойда, имам пълната свобода да присъствам или не – това ми е достатъчно.
Но качеството и интензитета на това общуване трябва да е съдбоносно.
Само пребройте с колко хора общувате – в семейството си, в по-голямото семейство, у дома, в училище, в детската градина, къде ли не – стотици хиляди, нали? Когато отивате на фризьор, до бензиностанцията – неизброими са. КОЕ общуване ще запомните? Кое е значимото сред многото? Успеете ли да изброите дори петима човека, вие сте щастливци.
Общуването със светците е скъпоценно. Защото заедно с тях можем да прекосим океана на материалното съществуване. Благословиите на Кришна и добрата компания ни помагат много. Ето защо това е нашият идеал – чистото духовно общуване със светците. Защо? Понеже в тяхната компания е много лесно да служим на Бога.
Наскоро някой каза: „Много е трудно в компанията на демони.” А аз отвърнах: „Промени виждането си.” Не бива да гледаме на другите като на враждебни елементи. Но все пак трябва да разберем, че има благоприятни, а има и неблагоприятни условия. Да имаш святи люде около себе си – това е благоприятно. А да ги нямаш също е благоприятно, защото по този начин по-лесно ще оцениш кое какво е. След толкова много животи ако влезем в досег със святи люде, ние сме големи щастливци.


(Aus den Vortrag von HH Bhakti Kamala Tirtha Maharaj,am 3. Sept. 2006 Sofia)

Der Weg, Friede zu erlangen, und absolute Glücksebene, vollständig, ohne jegliche Furcht – das ist, den Lord Krisna zu verehren.
Unsere Aufgabe ist die Möglichkeit zu ergreifen mit Heiligen zusammen zu kommen. Ein gewöhnliches Leben bedeutet, mit anderen Menschen zu verkehren – assoziieren , und in Philosophischen Sinne, Menschliches Leben ist eigentlich sozialisirtes Leben, die jenige die nicht sozialisiert sind, sind keine Menschen. Tiere, oder? Göttliche Wesen!
Also, solche die in Gemeinschaften nicht sozialisiert leben sind weder Tiere noch Götliche Wesen.
Während unsere Lebenszeit, wir alle assoziieren unter einander; mit Kinder, Ehepartner, Familie, bei arbeiten, lehrnen, studieren – es passiert ununterbrochen, ganze Zeit.
Besondres glücklich können wir uns schätzen, wenn wir das mit heiligen Personen tun. Was ist eigentlich unsere große Chance in solche Gesellschaft? Überlegen sie mal, ein Leben in dauer von 60 – 80 Jahren, eine ganze Existenz würde in gegenteil verloren gehen, und denken sie vie viele Leben sind schon dahinten gewesen ohne diese Möglichkeit zu bekommen. Nun, jetzt sind wir zusammen und wir sollen Gelegenheit ergreifen. Verpassen sie es nicht, mit Heiligen zusammen sein – zu assoziieren.
Natürlich, der Umgang in Alltag wird sehr gewöhnlich. Wenn sie mit Krisna nur einmal im Jahr verkehren, sie preisen Ihm: “Oh Du bist so Groß, so Wunderbar! Du bist so schön! Du bist Gott!“, und würde Er jeden Tag zu dir kommen? Schon nexte Woche würdest du Ihm sagen: “Ah, hast Du schon wieder Hunger? Kommst schon wieder mit deinen Wünschen nach Chapatis? Es ist schwer Nahestehende zu würdigen, mit Devotees aus Alaska bist du sehr glücklich, aber Person die neben dir in Schlafsack liegt ist schwer zu tolerieren.
Unsere Liebe, unsere Würdigung soll nicht nur theoretisch sein, sondern praktisch, nimm nur ein Liebesverhältnis als Beispiel, so lange bis die Liebespartner nicht zusammen sind, getrennt sind, wurden sie alles für einander tun, und nach paar Jahren gemeinsamen Lebens, fangen sie an zu überlegen, wie sie diesen Typen loss werden können, oder eine neue Frau zu sich nehmen können.
Nur dauerhafte Verhältnis kann dich erfüllen. Deswegen ist Umgang mit Heiligen sehr fruchtbringend – von Zeit zu Zeit. Stelle dir vor, dein Gurudev kommt und bleibt bei dir 365 Tage im Jahr, das ist schwer zu ertragen. Zwei mal im Jahr, ein paar Tage mit Ihm zu verbringen, manchmal, geht es – manchmal auch dass nicht. Man genießt die Freiheit, kommen oder nicht kommen.
Intensität und Qualität unsere Verhältnisen muss entscheidend sein – Kruzial!
Denke nur wie viele Verhältnise hast du mit Familie, Verwandschaft, zu Hause, in die Schule, Kindergarten – hunderte, tausende, nicht war? Beim Friseur, Tankstelle – unendliche, und welche bleibt bei dir? Welche ist dir wichtig? Wenn du nur 5 erwähnen kannst, bist schon glüklich.
Gesellschaft mit Heiligen ist sehr wertvoll sehr kostbar weil mit Ihnen durchqueren wir den Ozean von materiele Existenz, Krisnas Segen und gute Gesellschaft helfen uns sehr, und das ist unser Ideal – reine spirituelle Verhältnis mit Heiligen. Warum? Weil in solche Gemeinschaft, Gott zu dienen sehr einfach wird.
Neulich hat jemand gesagt: “Es ist schwer in Anwesenheit fon Dämonen!“ und ich sagte; wechsle deine Vision! Wir solten keine Vision von gegenüberstehenden Elementen haben, und doch sollen wir verstehen dass es manche günstige, bevorzügliche Zustände gibt; aber auch andere, weniger solche.
Heilige Leute um dich, in deine Umgebung haben – das ist sehr günstig, und wann es keine solch Heiligen in der Nähe gibt, ist auch nicht so schlecht – auf diese Weise kannst du besser schätzen und unterscheiden, was – was ist.
Nach so viele Leben, wenn wir endlich mit wahrlich Heiligen Menschen in kontakt kommen. Kann man sich sehr glüklich betrachten.( лекция Б.К.Тиртха Махараджи, 3-го сентября 2006год, София)
Чтобы достичь полный покой и абсолютное счастье надо практиковать обожание Бога, Кришны. Надо возпользоваться возможностью общения со святыми людьми. Потому что – так или иначе, жизнь – это общение с людьми. Древние философы говорят, что человеческая жизнь – это жизнь в обществе. А те, которые не живут в обществе людей, они не люди. Если не люди, какие же?  Животные или что…? Божественые создания. И так, те кто не живут в обществе – или животные или божественые создания. Это означает, что в своей жизни мы все время общаемся: с детьми с, с  супругом или супругой, на работе, в школе – все время мы общаемся. А если мы общаемся со святыми людьми – это большая удача для нас. Иначе вся наша жизнь НАПРАСНА! 60-80 лет, одно целое существование пропущено снова. Задумайтесь – сколько жизней были у нас за спиной, без шанса общения со святыми людьми? Но сейчас у нас есть эта возможность. Мы здесь и давайте вместе схватим этот удобный случай, не надо пропускать шанс общения со святой личностью.
Конечно общение становится обеденным еслы мы вместе все время. Еслы вы общаетесь с Богом Кришна один раз в году, тогда вы его будете ценить: „ О господь, ты так велик и прекрасен!” Но если он приходит к вам каждый день…? Что вы скажете еще на второй неделе: „Фу, Ты, снова голодный? Опять за чапати пришел?” Трудно ценить того, кто рядом с нами. Мы очен радуемся преданным в Аляске, но стерпеть етот субект, который спит в соседнем спальном мешке нам трудновато.
Любовь и признательность не должны быть теорией, они должны бытя практикой. Возьмите например одну любовную историю. Пока влюбленные не могут быть вместе, они способны сделать все, чтобы сделать это. Но когда они заживут вместе, проходят несколько лет и: „Как мне оторваться от этого человека?”, „Как мне найти другую жену?”
Постоянное общение надоедает. Поетому полезно общаться со святыми – время от времени. Представте себе что Гуру дев приезжает и остается с вами 365 дней в году! Трудно выдержать! Разве что, два раза в году на несколко дней, когда у меня есть время и я прийду, а может и не прийду. У меня есть полная свобода присутствовать или нет – мне это вполне достаточно.
Но сила этого общения судбовная, определяющяя. Пересчитайте людей, с которыми вы общаетесь – в семье, в фамилии, дома, в школе, в детском саду, везде – десятки тысяч – не так ли? Везде на улице, по пути – бесчетное множество. КАКОЕ общение вы запомните? Какое является значимым? Если вы сможете пересчитать пять человек, то вы счастливцы.
Общение со святыми людьми безценно. Потому-что вместе с ними мы можем пересечь океан материального существования. Благословления Кришны и положительное общение очень полезны. Поэтому это наш идеал – чистое духовное общение со святыми. Почему? Потому что в общении со святыми очень легко служить Богу.
Недавно кто то сказал: „В компании демонов очень трудно.” А я ответил: „Перемени свой взгляд.” Не надо смотреть на других как на врагов. Но надо понять что есть благоприятные и неблагоприятные обстоятельства. Иметь рядом с собой святые личности – это благоприятно. Не иметь – это тоже благоприятно, потому что таким образом позже легче понять что к чему. После стольких жизней – иметь общение со святыми людьми, это большое счастье для нас.


(З лекції Б.К.Тиртхи Махараджа, 3 вересня 2006, Софія)
Шлях досягнення заспокоєння і абсолютнього рівеня щастя – повне, абсолютне щастя – це поклоніння перед Богом Крішна. І ми повинні скористатися цією можливістю для спілкування зі святими. Бо в кожному випадку це життя – треба спілкуватися з людьми. Стародавні філософи кажуть, що життя людини означає життя в суспільстві. А ті, хто не живе в суспільстві, не людей. Вони не люди, які вони? Тварини чи …? Божественні істоти. Так ті, хто не живе в суспільстві, вони або тварини або божествені істоти. Це означає, що в житті ми спілкуємося весь час. Ви спілкуєтесь з дітьми, з чоловіком, або з жінкою, сім’єю, коли ви на роботі, у школі – весь час спілкування. І ми дуже щасливі, якщо ми можемо спілкуватися зі святими людьми. І який буде великий шанс в нашому житті, якщо у нас є таке спілкування? В іншому випадку, просто життя даремно! 60-80 років, все існування знову опускається. Подумайте, скільки життів у вас позаду, не маючи можливості спілкуватися зі святими? Але тепер у нас є така можливість. Тут ми разом, і нехай ми зловимо цю можливість, не пропустимо свій шанс поспілкуватися з народом святим.
Звичайно, спількування стається щось зовсім зазвичайне, коли ми разом всим часом. Якщо ви спілкуєтеся з Крішною один раз на рік, ви його оцінитиме : “О, як ти красивий, о, як ти прекрасний, о , який ти Господи!” Але якщо він приходить кожен день до вас…? Що ви скажете другого тижня: “Ой, ти знову ще голодний? Ти знову за чапати прийщов?”Важко оцінити того, хто поруч з нами. Ми дуже радібхагтам в Алясці, але просто терпіти того, хто спить в сусідньому спальньому мішці, нам трішки важко.
Наші ююбов і подяка не повинні бути теоретичними, вони повинні бути практичними, бути фактом. Або візьмемо наприклад одну історію кохання.Поки закоханні далеко один одного, вони готови на все щоб були разом. Але коли вони збируться разом і починають жити разом – За останні кілька років: “Як позбутися від цього чоловіка?” “Як знайти іншу жінку”?
Постійне спілкування нам нудно. Для того і  дуже корисно спілкуватися зі святими – час від часу. Тільки уявіть собі, Гурудев приходить і залишається з вами 365 днів на рік! Важко на витривалість! Дивіться, два рази на рік, коли я можу прийти, але можна і не прийду, у мене є повна свобода для участі чи ні – цього досить для мене.
Але якість та інтенсивність цього спілкування повинні мати вирішальне значення.
Просто порахуйте,зі скількома людьми ви спілкуєтеся – в сім’ї, в розширену сім’ю, в дому, у школі, в дитячому садочку, тут і там – сотні тисяч, чи не так? Коли ви йдете до перукаря, до автозаправної станції – незчисленні. Яке спілкування ви пам’ятатимете? Яке буде значне серед багатьох? Як що ви можете взпам’ятати хоча п’ять осіб, то ви щастливі.
Спілкування зі святими дорогоцінне. Тому що з ними можна перетнути океан матеріального існування. Благословення Крішни і гарна компанія допомагають нам багато чого. Тому наш ідеал – чисте духовне спілкування зі святими. Чому? Тому що їх компанії найлегкіше служити Богу.
Нещодавно хтось сказав: “Дуже важко в компанії демонів.” І я відповів: “Зміни, своє бачення.” Не треба дивитися на інших як на  ворогів. Мати своїх людей навколо себе це цриятливо.Не мати їх, теж сприятливо, бо цим способом легче оцінющвати все. І після стілки багато життів, як що ми досягнемося до святих людей, ми будемо дуже щастливими.


( श्री भ .क .तीर्थ महाराज के व्याख्यान से उद्धृत , ३ सितम्बर २००६,सोफिया )
शांति और सम्पूर्ण,समस्त प्रसन्नता -बिना किसी भय के , प्रसन्नता का पूर्ण स्तर प्राप्त करने के का मार्ग है- भगवान कृष्ण की प्रार्थना करना और हमें संतों से जुड़ने के अवसर को लपक लेना चाहिए | क्यूंकि जीवन का एक अर्थ ये भी है – हमें लोगों से जुड़ना है | सनातन दार्शनिकों के अनुसार,मनुष्य जीवन का अर्थ है सामाजिक जीवन और वे जो समाज में नहीं रह रहे हैं , वे मनुष्य नहीं हैं |यदि वे मनुष्य नहीं हैं तो फिर क्या हैं ?पशु या ? दैविक प्राणी | अत:वे जो समाज में नहीं रह रहे हैं ,वे या तो पशु हैं या दैविक प्राणी |इसका अर्थ है कि हम अपने सम्पूर्ण जीवन में जुड़े रहते हैं | अपने बच्चों से जुड़े रहते हो ,अपने पति से जुड़े रहते हो,अपने परिवार से ,काम से ,पढाई से -हर समय जुड़े रहते हो | यदि हम भाग्यशाली हैं तो हम संतों समान लोगों से जुड़ सकते हैं |इस दैवीय संगत के होने से हमारे जीवन में कोंन सा महान अवसर आ सकता है ? या एक सम्पूर्ण जीवन बस यूँ ही चूक गया ! ६०-८० साल,एक सम्पूर्ण अस्तित्व -चूक गया |जरा सोचिए ,संतों से जुड़े रहने के अवसर के बिना ,कितने जीवन निकल गए | पर अब आपको मौका मिला है |हम सब साथ हैं और हमें इस मौके को लपक लेना चाहिए |संतों से जुड़ने के मौके को गवांये नहीं |
निसंदेह यह जुडाव बहुत सामान्य सी बात हो जाती ,यदि आप सारे समय ही जुड़े रहते हैं |यदि आप कृष्ण से साल में एक बार जुड़ते हैं ,तब आप उनकी सराहना इस प्रकार करते हैं,”आप कितने महान हैं ,आप कितने अच्छे हैं,आप तो भगवान हैं !”पर क्या हो ,जब वे प्रतिदिन आप के पास होते हैं ..? अगले सप्ताह आप क्या कहेंगे ,”अरे ! तुम्हें फिर से भूख लगी है ?तुम फिर से चपाती के लिए आये हो?” अपने करीबी व्यक्ति की बड़ाई करना काफी मुश्किल होता है |तो आप अलास्का में रहने वाले भक्त से तो बहुत खुश रहते हाँ ,पर आपने पास वाले बिछोने पर सोने वाले को सहन करना- जरा मुश्किल होता है |
हमारा प्रेम,हमारी प्रशंसा सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिएं ,ये व्यवहारिक होनी चाहिए या यूँ करें कि एक प्रेम प्रसंग लेते हैं |जब तक प्रेमी-प्रेमिका एक दुसरे के साथ नहीं होते ,वे इसके ली कुछ भी करने को तैयार रहते हैं |जब वे साथ हो जाते हैं ,जब अपना जीवन ठीक कर लेते हैं – बस कुछ साल और फिर ” इस आदमी से छुटकारा कैसे पाऊँ ? मुझे कोई दूसरी औरत कैसे मिल सकती है ?”
तो आप इस निरंतर संसर्गजुडाव से उब जाते हैं |अत:कुछ -कुछ अन्तराल के बाद संतों से जुड़ना बहुत लाभकारी होता है
जरा सोंचे ,गुरुदेव आते हैं और साल के ३६५ दिन आपके साथ रहते हैं !इसे सहन करना बहुत मुश्किल है !एक साल में दो बार जब मैं यहाँ आता हूँ या नहीं आता हूँ –मैं यंहा होने और नहीं होने -दोनों तरह की आज़ादी का आनंद लेता हूँ –मेरे लिए यह काफी है |
लेकिन इस संसर्ग की गुणवत्ता और प्रगाढ़ता अत्यंत महत्वपूर्ण है |
जरा गिने कि आपके कितने सहयोगी होते हैं – परिवार में,आपके वृहद परिवार में ,घर में ,विद्यालय में,शिशुघरों में,इसमें,उसमें –सैंकड़ों ,हजारों – है न ?इन सब में महत्वपूर्ण कौन है ? आप यदि पांच का भी नाम लें सकें तो आप अपने को भाग्यशाली समझें |
संत-संसर्ग बहुमूल्य है क्यूंकि उनके साथ हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं |कृष्ण का आशीर्वाद तथा सुसंगत बहुत सहायता करते हैं| अतेव यह है हमारा आदर्श – संतों संग शुद्ध संगत|क्यूँ? क्यूंकि इस संगत में भगवन कि सेवा करना बहुत आसान हो जाता है |
हाल ही में किसी ने कहा ,”दानवों की संगत में रहना बहुत ही मुश्किल है” और मैंने कहा,”देखने के नजरिए को बदल डालो|”हमारा दृष्टिकोण विरोधी तत्वों वाला नहीं होना चाहिए |पर हमें ये भी समझना चाहिए कि कुछ हालात पक्ष में होते हैं और कुछ हालात हमारे पक्ष में नहीं होते हैं |आप के आसपास संत समान लोग हैं – यह लाभकारी है और संत सामान लोगों का आपके आसपास ना होना भी हितकारी है – इस प्रकार आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि क्या कैसा है?कितने जीवन निकलने के बाद जब हम किसी सच्चे संत के संपर्क में आते हैं तो हम भाग्यशाली हैं |