Archive for November 17th, 2010

Трябва да помним, че тази религия – Кришна Бхакти, отдадеността към всепривличащия Бог – отхвърля измамата. „Дхарма” означава „дълг, религия”, това е сложна дума. Съществуват измамни религии, даряващи материални резултати, даряващи материални идеали в името на религията. И много люде ги следват. Защото ако нещо е евтино и лесно и без да се налага да вършите нищо ще постигнете всичко – то става много популярно. Това е добро предложение. Без никакъв риск получавате цялата печалба. Бхагаватам предлага друга възможност: целият възможен риск, с вероятност за никаква печалба. Е кой е този глупак, който ще се захване с такъв процес?! „Трябва да пожертвам всичко, а нищо не е сигурно, не е ясно какво ще получа?! Не, това определено не е за мен! Но добре, нека понадам ухо да видим за какво говорят тук. Ще изчакам още няколко минутки преди окончателно да реша да си тръгна.”

 

Но ако наистина обмислим това предложение, ще разберем че в него няма измама. То не е просто някаква пропаганда. Знаете ли вица за ада?

 

Върви си един човек по улицата и гледа на една витрина пише „АД”. Той отначало наднича през прозореца – всички са с много хубави дрехи, всичко е лъскаво, перфектно. Хората разговарят приятно, пийват с наслада от питиетата си – всичко изглежда чудесно. Той влиза и пита келнера: „Извинете, отвън пише, че това е Адът?” „Да! Това е Адът, заповядайте, присъединете се!” И той напълно повярвал. Те го запитали: „Е добре, вътре ли си? Посветил ли си се?” „Да, да, това е нещото което искам да правя.” Тогава му казали: „Така, а сега ела с нас.” И го завели в задната част на магазина. А там бил класическият ад – с огньовете, казаните, варенето…. Той рекъл: „Ама чакайте малко! Онова там беше различно!” „То беше демо-версията.”

 

Ето това е измама, но което се казва тук не е измама, защото гласи: НЯМА материална изгода. Не мога да ви предложа нищо. Не съм голяма мисия. Не мога да ви дам нищо материално – известност, слава, положение. Ако се присъедините към мен никога няма да постигнете да пише на вратата ви „Кришна дас”. Очакват ви единствено пот и сълзи, единствено цялостна заетост в служенето. Кой е готов да се присъедини?We should remember that this religion, Krishna Bhakti, dedication to the all-attractive God rejects cheating. Dharma means duty, religion, it’s a complex word. And there are cheating religions also, who shall give you material results, who shall give you material ideals in the name of religion. And many people will follow. Because if something is really cheap and easy and you don’t have to do anything and you will achieve everything – that is very popular. This is a good offer. No risk – all gain. Bhagavatam gives different option: all risk – possibly no gain! Who is that stupid guy who will take such a process?! “I should sacrifice everything and nothing is secure, nothing is sure what I will get!? No, this is definitely not for me. But all right, let’s give a listening ear of what’s going on here. I’ll wait a few minutes more until decide finally to stay or to go.”

 

But then if we really consider this offer, from this we can understand this is not cheating. This is not making some propaganda. You know the joke about hell?

 

One guy is walking on the street and sees on one shop is written: “HELL”. First he is just looking through the window: everybody wears very nice dress, everything is polished, in perfect condition. People there enjoy their company, have some drinks and everything is so nice. So he enters and asks the waiter: “Hey, it is written that this is Hell?” “Yes! This is Hell, you can join the party.” And finally he fully enrolls. And then they say: “All right! You had joined, you dedicated yourself?” “Yes, yes, this is the thing that I want to do.” Then they say: “O, yes, you can come with us.” And they bring him to the back of the shop. There is the classical hell, with fire, with big pots and cooking… And he said: “Wait a minute! That was different!” “Demo-version.”

 

So, that is cheating, but this is not cheating. Because it says: NO material gain. I cannot offer you anything. I am not a big mission. I cannot give you anything material – fame, glory, position. If you join me you will never achieve that you have written on your door “Krishna das”. But you can achieve sweat and tears, you can achieve full engagement in service. Who is ready to join?