Archive for November 15th, 2010

Трябва да помислите дали любовта е вътре или отвън? Дали тя е способност на душата или е океан, безмерен океан от божествена милост? Къде търсим любовта – вътре в себе си или извън нас? Дали тя е наша способност или просто трябва да отвърнем на поканата за танц? Тя е отвъд ритуалите. Просто струи. Просто я има.

 

Можем да кажем, че удовлетворението идва от изпълнението. Но е нужно още нещо, още нещо трябва да бъде добавено. Това е милостта. Защото ти може да изпълняваш всичките си задължения, но ако тази специална съставка липсва, няма да бъдеш удовлетворен. Резултатите идват от отглеждане плюс милост. Говорили сме за това – према идва и те поваля. Просто ти подкосява нозете! Това не може да се обясни! Веднъж си говорихме: може ли да се обясни Бхакти или любовта? Помните ли отговора? „Не! Не бих я обяснил! Обясненията убиват чувството!” Това не е нещо интелектуално! Чувствата са нелогични! Няма обяснение – защо обичаш някого? Не можеш да обясниш. Разбира се, можеш да даваш обяснения, но това не е истинското нещо!

 

Как можем да постигнем любов? Та любовта е тук! Не се налага да я постигаш. Веднъж един западняк запитал един гуру: „Как да постигнем милостта?” А той отвърнал: „Милостта е навсякъде около нас. Нима не виждаш?!” Следващият въпрос бил: „А кое е най-доброто време за духовна практика, за медитация?” Помните ли отговора? „Време?!… Какво е това?”

 

Това означава, че трябва да видим докъде е нивото ни. Докато все още не знаем какво е любов – трябва да питаме. Докато не знаем какво е милост трябва да я търсим. Но когато си намерил – не се налага повече да търсиш.

 

По ВСИЧКИ начини трябва да я търсиш! Не само чрез нищо и никакви ритуали, не само с малко изучаване на това-онова – не! С ВСИЧКИ средства трябва да я търсиш! Нужна е ПЪЛНА отдаденост! Защото ако искаш да постигнеш най-възвишената цел, това не става с петдесет-на-петдесет процента отдаденост. Всичките си усилия, всичките си чувства, цялата си енергия трябва да посветиш. Това е начинът да я намериш. Бъди готов да се хвърлиш в любовната прегръдка, да намериш изначалното си приятелство с божествеността. Резултатите идват от отглеждане плюс милост. Или: удовлетворението идва от изпълнението. Посредством тази практика, посредством такава безкористна и постоянна посветеност към Бога, душата ти ще бъде свръх-удовлетворена.

 You should think whether love is inside or outside? Whether love is a capacity of the jiva-soul or this is an ocean, an unlimited ocean of divine mercy? Where we are searching for love – inside or outside? Is it our capacity or we only have to respond to the invitation for dance? It’s beyond rituals. It’s just emanating. It’s just there.

 

But we can say that fulfillment comes from fulfilling. But something more, something extra must be added. And that is mercy. Because may be you perform all your duties, but if that special ingredient is not there – there is no fulfillment. Results come from cultivation plus mercy. We were talking about that – prema comes and knocks you off. Just wipes you off your feet! This cannot be explained! Once we were discussing: can you explain me Bhakti or love? You remember what was the answer? “No! I don’t explain! By explaining we kill the feeling!” This is not here, it’s not intellectual! Feelings are irrational. There is no explanation – why do you love somebody? You cannot really explain. You can give explanations, of course, but it’s not the real thing.

 

How can we achieve love? But love is here! You don’t have to achieve! Once a western person asked a guru: “How can we achieve mercy?” And he said: “Mercy is all around! How is it that you don’t see?” Then the next question was: “And what is the best time for spiritual practices like meditation?” You remember the answer? “Time?!… What is that?”

That means we should identify our level. Until we don’t know what is love – we should inquire. Until we don’t know where is mercy, we should search. But when you achieve, when you find – you don’t have to search.

 

By ALL means you should search that! Not by some little rituals, by some studies here and there – no! By ALL means you should search for it! FULL surrender is necessary. Because if you want to achieve the highest goal – fifty-fifty principle will not work. All your efforts, all your feelings, all your life energy should be dedicated. This is the way how to find it. Be ready to jump into the loving embrace, to have the initial friendship with divinity. Results come from cultivation plus mercy. Or fulfillment comes from fulfilling. By this practice, by this selfless and permanent dedication to God, your soul will be super satisfied.